Artikkelit joiden kirjoittaja on Teea Tunturi

Har­ras­tus­ten aar­reark­ku on toi­mi­va malli

Yli­kii­min­gin kou­lun Vesa­lan yksi­kön toi­min­ta­vä­li­tun­nil­la on taval­li­sen väli­tun­ti­toi­min­nan lisäk­si uuden­lais­ta säpi­nää, sil­lä käyn­nis­sä ovat joka päi­vä pyö­ri­vät Oulun Har­ras­tus­ten aar­reark­ku ‑hank­keen ker­hot. Vii­den­nen luo­kan oppi­laat ovat ohjaa­ji­na väli­tun­ti­ker­hois­sa, ja on hie­noa näh­dä, kuin­ka he kan­ta­vat vas­tuun­sa ja ovat kuin iso­vel­jiä ja ‑sis­ko­ja pie­nem­mil­leen. Har­ras­ta­mi­sen ja yhdes­sä teke­mi­sen ilo on käsin kos­ke­tel­ta­vaa. Lii­kun­ta­sa­lis­sa pela­taan säh­lyä, käsi­työ­luo­kas­sa askar­rel­laan pääsiäistipuja. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kie­ri­kin kehit­tä­mi­nen vaa­tii laa­jaa yhteistyötä

Kie­rik­ki ry:n puheen­joh­ta­ja Mer­ja Palo­nie­mi näkee Kie­ri­kin mah­dol­li­suu­det kehit­tyä moni­puo­li­sek­si, mat­kai­li­joi­ta vetä­väk­si koko­nai­suu­dek­si. Ehto­na täl­le on kui­ten­kin se, että kaik­ki Kie­ri­kin toi­mi­jat ja lähia­lu­een yhdis­tyk­siä, yrit­tä­jiä sekä eri oppi­lai­tok­sia saa­daan mukaan laa­ja-alai­seen kehitystyöhön.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Maa­ta­lous­tuet ovat tiloil­le eli­neh­to, niil­lä tur­va­taan ja kehi­te­tään koti­mais­ta ruuantuotantoa

Ruo­ka­vi­ras­to on jul­kais­sut vuon­na 2020 mak­se­tut maa­ta­lous­tuet. Tukia mak­set­tiin Suo­mes­sa kaik­ki­aan rei­lut kak­si mil­jar­dia euroa, jois­ta noin 1,74 mil­jar­dia oli vil­je­li­jä­tu­kia. Maa­ta­lous­tuis­ta noin 40 pro­sent­tia on EU-rahoi­tus­ta. Suu­rin osa tuen­saa­jis­ta on maa­ti­lo­ja, mut­ta jou­kos­sa on myös mui­den alo­jen yri­tyk­siä, yhdis­tyk­siä ja oppilaitoksia. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Uusi ikäih­mis­ten per­he­ko­ti avat­tiin Jäälissä

Yksi pie­ni puhe­lin­kes­kus­te­lu jää­li­läis­ten Rai­ja Hil­tusen ja Sari Koop­ma­nin välil­lä joh­ti sii­hen, että Rai­jan kotiin perus­tet­tiin ikäih­mi­sil­le suun­nat­tu Per­he­ko­ti Hel­li. Nyt kou­lu­tuk­set on käy­ty ja koti on val­mis otta­maan asuk­kai­ta. Per­he­ko­ti Hel­lis­sä on kuusi päi­vä­paik­kaa sekä mah­dol­li­suus ottaa kak­si asu­kas­ta myös ympärivuorokautisesti.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vir­pi­nie­men asuk­kaat ovat kyl­läs­ty­neet kau­pun­gin vitkutteluun

Asuk­kaat ovat Vir­pi­nie­men ja Kel­lon­lah­den alu­eel­la elä­neet hyvin epä­mää­räi­ses­sä tilan­tees­sa jo pit­kään. Osal­la on alu­eel­la vaki­tui­sen asu­mi­sen oikeus, osal­la ei. Näin saat­taa olla jopa samas­sa talou­des­sa asu­vil­la ihmi­sil­lä. Asuk­kaat ovat yrit­tä­neet saa­da Oulun kau­pun­kia rat­kai­se­maan tilan­teen kaa­vio­tuk­sen kei­noin, mut­ta tah­toa sii­hen ei ole löytynyt. Iso Ryti­suon tuu­li­voi­ma­hank­keen kaa­voi­tus on käynnissä

Iso Ryti­suon tuu­li­voi­ma­hank­keen kaa­voi­tus on käyn­nis­tet­ty ja nyt val­mis­tel­laan kaa­vaan liit­ty­vää osal­lis­tu­mis- ja arvioin­ti­suun­ni­tel­maa (OAS). Sen yhtey­teen tulee myös YVA-suun­ni­tel­ma eli kuvaus sii­tä, mitä ympä­ris­tö­vai­ku­tuk­sia tul­laan sel­vit­tä­mään kaa­voi­tus­ta varten.