Artikkelit joiden kirjoittaja on Teea Tunturi

Suu­ret­sin­tä on haas­te viran­omai­sil­le ja vapaa­eh­toi­sen pelas­tus­pal­ve­lun etsin­tä­or­ga­ni­saa­tiol­le – Kii­min­gin suu­ret­sin­näs­sä oli muka­na 250 vapaaehtoista

Oulun polii­sil­la on ollut kesä­kuu­kausien aika­na erit­täin run­saas­ti etsin­tö­jä. Kui­van maan alu­eel­la on vii­meis­ten kol­men kuu­kau­den aika­na ollut yli 400 kadon­neen etsin­tään liit­ty­vää teh­tä­vää. Näis­tä suu­rin osa on rat­ken­nut yhden polii­si­par­tion ja omais­ten teke­mien etsin­tö­jen ansios­ta. Noin 40:ssä etsin­näs­sä on perus­tet­tu etsin­tä­or­ga­ni­saa­tio, johon kuu­luu esi­mer­kik­si polii­sin UAS-len­tä­jiä, koi­ra­par­tioi­ta ja maas­toa­jo­neu­vo­ja. Kadon­nut on näis­sä etsin­nöis­sä löy­ty­nyt muu­ta­man tun­nin sisäl­lä. Nel­jä tilan­net­ta on eden­nyt niin sano­tuk­si suu­ret­sin­näk­si, jois­sa on ollut edel­lä mai­nit­tu­jen lisäk­si muka­na vapaa­eh­toi­sia etsi­jöi­tä ja esi­mer­kik­si Raja­var­tio­lai­tok­sen heli­kop­te­ri. Nämä etsin­nät ovat kes­tä­neet ajal­li­ses­ti mel­ko pit­kään ja etsin­tää on suo­ri­tet­tu laa­jal­la alueella.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Paik­ka­kun­tien kah­vi­ka­lus­to­ja löy­tyy kaapeista

Ran­ta­poh­jas­sa etsit­tiin syys­kuus­sa (RP 15.9) Kii­min­ki-aihei­sen kah­vi­ka­lus­ton syn­ty­ta­ri­naa. Kupit pal­jas­tui­vat urhei­luseu­ra Vesais­ten Poi­kien varain­han­kin­nan tem­pauk­sek­si (RP 20.9. ) Tämän jäl­keen toi­mi­tuk­seen otti yhteyt­tä Anri Tiri, joka ker­too, että hänel­lä on kum­mi­se­tän­sä Osmo San­ta­mäen piir­tä­mät Tor­nio-aihei­set kahvikupit. 
Sosi­aa­lis­ta kun­toi­lua seniorikortilla

Kim­mok­keen kun­to­sa­lil­la käy aamui­sin kova vils­ke, kun senio­ri­kort­ti­lai­set saa­pu­vat kohot­ta­maan sekä fyy­sis­tä että psyyk­kis­tä kun­to­aan. Eri­tyis­lii­kun­na­noh­jaa­ja Miia Ran­­ta-Kor­­pe­­la on kuitenkin…
Mikä on Kii­min­ki-aihei­sen kah­vi­ka­lus­ton tarina?

Eija Kerä­sen kotoa löy­tyi Kii­min­ki-aihei­nen kah­vi­ka­lus­to, jon­ka tari­na ei ole omis­ta­jal­leen tut­tu. Lau­ta­sis­sa on kuvat­tu Kii­min­gin kirk­koa, kupeis­sa muun muas­sa uit­toa Kii­min­ki­joel­la. Mil­loin kah­vi­ka­lus­toa on Kii­min­kiin teh­ty ja mik­si? Tie­tää­kö kukaan astioi­den tari­naa? Mikä­li jol­lain on tie­toa aihees­ta, ota yhteyt­tä teea.tunturi@rantapohja.fi tai 040–5728546.


Pik­ku­riik­ki­nen käsi­työ­puo­ti toteut­taa lap­suu­den haaveen

Kii­min­gin kylä­rää­tä­li, pian 40 vuot­ta käsi­työ­läi­se­nä itsen­sä työl­lis­tä­nyt Eija Kerä­nen ava­si koti­ta­lon­sa piha­maal­le Pik­ku­riik­ki­sen käsi­työ­puo­din. Puo­dis­sa on myyn­nis­sä sekä Eijan itsen­sä että muit­ten lähia­luei­den käsi­työ­läis­ten tuot­tei­ta, ja puo­ti on avoin­na sil­loin, kun Eija on koto­sal­la. Jou­lun ajak­si hän aikoo ilmoi­tel­la aukio­loai­ko­ja tarkemmin.