Artikkelit joiden kirjoittaja on Teea Tunturi

Val­ta­kun­nal­li­nen kalas­tus­päi­vä innos­taa lap­sia kalal­le

Val­ta­kun­nal­lis­ta kalas­tus­päi­vää vie­tet­tiin eilen Jää­lis­sä. Jää­lin­ma­jan ran­nas­sa ja ran­ta­ve­des­sä tutus­tut­tiin vesien­hoi­toon, kalas­tuk­seen, kalo­jen tun­nis­ta­mi­seen, kalan käsit­te­lyyn, luon­non­suo­je­lu­asioi­hin sekä vesil­lä liik­ku­mi­seen.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Euro­vaa­lien ennak­ko­ää­nes­tys alkoi

Euro­vaa­lien ennak­ko­ää­nes­tys alkoi kes­ki­viik­ko­na kel­lo 10. Vaa­leis­sa vali­taan 28 jäsen­val­tios­ta yhteen­sä 751 jäsen­tä Euroo­pan par­la­ment­tiin. Suo­mes­ta vali­taan 13 jäsen­tä. Mikä­li…Työ­ura rak­kaan soit­ti­men ääres­sä päät­tyy – Yli-Iin kant­to­ri Anja Hyy­ry­läi­nen jää eläk­keel­le Kii­min­gin seu­ra­kun­nas­ta

Vir­si­kir­ja pii­ron­gin pääl­lä. Pie­nen tytön sor­met näp­päi­le­vät pöy­dän pin­taa sävel­tä etsies­sään. Seit­sen­vuo­tias Anja on tul­lut kou­lus­ta kotiin Poh­­jois-Kar­­ja­­lan Rääk­ky­läs­sä ja.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kevään rie­mua

Onni, Ilo­na ja Tuu­lia -kotien Unel­mien lii­kun­ta­päi­vää vie­tet­tiin musii­kin, tans­sin, rap­sut­te­lun ja her­kut­te­lun sekä ystä­vyy­den mer­keis­sä. Osa kipai­si kes­ken juh­lan.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausPunai­nen Ris­ti tutuk­si Kii­min­gis­sä

Punai­sen Ris­tin Kii­min­gin osas­to hou­kut­te­li uusia ihmi­siä mukaan ensia­pu­ryh­mään­sä ja ystä­vä­toi­min­taan vii­me lau­an­tai­na. Meneil­lään oli Punai­sen Ris­tin viik­ko, jon­ka aika­na.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ros­ka­kä­ve­lyl­lä Jää­liä puh­taak­si

Unel­mien lii­kun­ta­päi­vä­nä jää­li­läi­siä hou­ku­tel­tiin mukaan sii­voa­maan omaa ympä­ris­töä plog­gin­gin eli ros­ka­kä­ve­lyn muo­dos­sa. Tapah­tu­maa jär­jes­tä­mäs­sä oli itse­kin jää­li­läi­nen Mar­ko Kes­ki­ta­lo, joka työs­ken­te­lee Poh­jois-Poh­jan­maan Lii­kun­ta ja Urhei­lu ry:ssä seu­ra­ke­hit­tä­jä­nä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausEU-vaa­lit – mitä, mis­sä, mil­loin?

Euro­par­la­ment­ti­vaa­lit jär­jes­te­tään Suo­mes­sa sun­nun­tai­na 26.5. Ennak­ko­ää­nes­tys on koti­maas­sa kes­ki­vii­kos­ta 15. tiis­tai­hin 21.5. ja ulko­mail­la 15.–18.5. Vaa­li­pii­re­jä on Suo­mes­sa yksi, jon­ka.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus