Artikkelit joiden kirjoittaja on Teea Tunturi

Kii­tol­li­suu­den met­sä kas­vaa nuor­ten istut­ta­mis­ta tai­mis­ta Yli-Iihin – Kuusen­ker­käl­lä pää­see pian kar­tut­ta­maan kesä­tie­nes­te­jä

Oulun 4H-yhdis­­tys on muka­na val­ta­kun­nal­li­ses­sa Tai­­mi­­te­­ko-hank­­kees­­sa, jon­ka tavoit­tee­na on työl­lis­tää suo­ma­lai­sia nuo­ria sekä lisä­tä Suo­men met­sien hii­li­nie­lu­ja istut­ta­mal­la tai­mia alueil­le,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Mehi­läis­tar­haa­ja pör­riäis­ten maa­il­mas­sa

Kii­min­ki­läi­set Kar­ri Pyh­ti­lä ja Satu Koi­vik­ko kävi­vät Poh­jo­lan Mehi­läis­hoi­ta­jien jär­jes­tä­män mehi­läis­hoi­ta­jan perus­kurs­sin Oulus­sa vuon­na 2014. Taus­tal­la oli Sadun kiin­nos­tus kima­lai­siin.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Toi­mit­ta­jal­ta: Eri­lai­nen kesä

Yli­op­pi­lai­den kesä ei ala yli­op­pi­las­juh­lil­la, ammat­ti­kou­lu­lais­ten kou­lu jat­kuu pit­käl­le kes­ki­ke­sään, opis­ke­li­jat jää­vät vail­le kesä­työ­paik­ko­ja, lomau­tet­tu­jen ase­ma on epä­va­kaa. Päi­vit­täin seu­ra­taan…

Kie­rik­kiä halu­taan kehit­tää arkeo­lo­gian Suo­men huip­pu­na

Kie­rik­ki­kes­kuk­sen kehit­tä­mis­suun­ni­tel­mas­sa vuo­sil­le 2020–2026 tode­taan, että Kie­rik­kiä kehi­te­tään kokeel­li­sen arkeo­lo­gian Suo­men hui­puk­si, jol­la on laa­ja kan­sain­vä­li­nen ja koti­mai­nen ver­kos­to. Tämä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kii­min­gin pik­ku­kou­lu­jen kau­ka­lot oli­vat het­ken vaa­ras­sa – Jää­lin van­ha kent­tä ja kau­ka­lo pois­tu­vat käy­tös­tä

Oulun kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­lut suun­nit­te­li sääs­tö­toi­mia, jot­ka koh­dis­tui­vat Tirin­ky­län, Yli­ky­län ja Hut­tu­ky­län kou­lu­jen kau­ka­loi­hin. Kou­lut sai­vat noin viik­ko sit­ten tie­don, että.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jää­lin enti­nen kan­sa­kou­lu myy­dään

Van­han­tien var­rel­la sijait­se­va Jää­lin van­ha kan­sa­kou­lu halu­taan myy­dä tont­tei­neen. Alu­een ase­ma­kaa­va­muu­tok­set ovat val­mis­tu­neet ja nyt kau­pun­ki etsii Jää­lin enti­sel­le, suo­jel­lul­le.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yhden­ver­tai­set laa­ja­kais­tayh­tey­det Oulun val­tuus­to­ryh­mien yhtei­se­nä tavoit­tee­na

Oulun kau­pun­ki sel­vit­tää elo­kuun lop­puun men­nes­sä sen, mil­lai­sia mah­dol­li­suuk­sia kau­pun­gil­la oli­si toi­mia run­ko­ver­kon tai valo­kui­tu­ver­kon omis­ta­ja­na alueil­la, jois­sa nämä ver­kot.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus