Artikkelit joiden kirjoittaja on Teea Tunturi

Tur­ve­tuo­tan­to saat­to­hoi­dos­sa – Mil­joo­nien kalus­to sei­soo tyh­jän­pant­ti­na suon laidassa

– Kun tur­ve pois­tuu ener­gia­pa­le­tis­ta kau­ko­läm­mön hin­ta nousee kohis­ten, tuon­ti­puu­ta, ‑kuor­ta ja venä­läis­tä haket­ta tulee tur­peen kor­vaa­jak­si Suo­meen, raha valuu ulko­mail­le, eikä jää maa­kun­tiin. Tur­vey­rit­tä­jiä ajau­tuu kon­kurs­siin, luet­te­lee yli-iiläi­nen tur­vey­rit­tä­jä Arto Haa­pa­nie­men tur­ve­tuo­tan­non rajun alas­ajon seurauksista. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Yli-Iin moni­toi­mi­ta­lol­le vih­re­ää valoa – Sote-uudis­tus aiheut­taa kie­mu­roi­taan hank­keen rahoitukselle

Kau­pun­gin­hal­li­tus hyväk­syi Yli-Iin moni­toi­mi­ta­lon han­ke­sel­vi­tyk­sen. Sen mukaan moni­toi­mi­ta­lon suun­nit­te­lu aloi­tet­tai­siin ensi vuon­na ja raken­net­tai­siin vuo­sien 2023–2024 aikana. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kes­kus­pis­tos­ta Jäälinraitiksi

Jää­lin ostos­kes­kuk­sel­ta Jää­lin kap­pe­lin suun­taan kul­ke­va Kes­kus­pis­to muut­tuu Jää­lin­rai­tik­si, kun uuden ase­ma­kaa­van mukai­sia katu­ja ale­taan vuon­na 2022 raken­taa. Raken­ta­mi­sen val­mis­tut­tua kul­ku kap­pe­lil­le tapah­tuu Jää­lin­rai­tin kaut­ta. Jää­lin­tiel­tä kap­pe­lil­le teh­dään uusi kevyen­lii­ken­teen väy­lä, joka kul­kee puret­tu­jen lii­ke­ta­lo­jen ja enti­sen leik­ki­ken­tän sekä met­si­kön ja asu­tuk­sen välis­tä. Suun­ni­tel­mat ase­te­taan asuk­kai­den näh­tä­vil­le joulukuussa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kui­vaa­mo hel­pot­taa klapisavottaa

Iiläi­nen met­sä­no­mis­ta­ja, meri­var­ti­ja Mar­ko Hand raken­si “koro­na­pro­jek­ti­naan” pää­osin käy­te­tyis­tä tava­rois­ta itsel­leen polt­to­pui­den läm­mi­nil­ma­kui­vaa­mon. Nyt kui­vaa­mo on ollut käy­tös­sä muu­ta­man erän ver­ran, ja se on todet­tu toi­mi­vak­si. Kui­vaa­mo hel­pot­taa polt­to­puu­kaup­pi­aan elä­mää, sil­lä se antaa mah­dol­li­suu­den puun kui­vaa­mi­seen ja myy­mi­seen ympä­ri vuo­den. Nyt puu­ta riit­tää myös mök­ki­läi­sil­le, joil­le Hand jou­tui aiem­min myy­mään usein eioota. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Valo­kui­dun hin­ta ryti­näl­lä alas Haukiputaalla

Täys­kui­tu las­kee kaik­kien Hau­ki­pu­taal­la jo liit­ty­nei­den tai jat­kos­sa liit­ty­vien valo­kui­tu­liit­ty­män hin­nan sataan euroon. Aiem­min liit­ty­mä­hin­ta on ollut 1 290 euroa. Syy­nä hin­nan voi­mak­kaal­le las­kul­le on se, että Täys­kui­tu halu­aa saa­da valo­kui­dun kaik­kien ulottuville.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jää­liin Mat­ka­huol­lon palvelupiste

Jää­lin Euro95-kaup­paan ava­taan loka­kuun 25. päi­vä Mat­ka­huol­lon pal­ve­lu­pis­te. Tähän saak­ka Kii­min­gin ja Jää­lin lähin Mat­ka­huol­lon pal­ve­lu­pis­te on ollut Hönt­tä­mäes­sä. Paket­ti­au­to­maat­te­ja löy­tyy sekä Kii­min­gis­tä että Jää­lis­tä. Jää­lis­sä Mat­ka­huol­lon paket­ti­pis­te on K‑supermarketissa. Pos­tin pal­ve­lu­pis­te puo­les­taan sijait­see K‑supermarket Jää­lis­sä, eikä Kii­min­gis­sä Pos­tin pal­ve­lu­pis­tet­tä ole lainkaan. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hon­ka­nen mukaan kyläalueeseen

Ala­ky­län, Tirin­ky­län, Hai­pus­ky­län ja Han­hi­pe­rän osay­leis­kaa­va palau­tet­tiin syk­syl­lä 2020 uudel­leen val­mis­te­luun, ja nyt Oulun kau­pun­gin kaa­voi­tus on val­mis­tel­lut uuden osay­leis­kaa­vaeh­do­tuk­sen näh­tä­vil­le. Aiem­mas­sa käsit­te­lys­sä asuk­kaat ilmai­si­vat mie­li­pi­teen­sä eri­tyi­ses­ti Hon­ka­sen, Taka­lon­tien ja Kuk­ku­lan­rai­tin alueis­ta, jot­ka oli­vat jää­mäs­sä kaa­vas­sa kylä­alu­een ulko­puo­lel­le. Palaut­teen perus­teel­la on teh­ty muu­tok­sia, jos­sa yleis­kaa­va muu­te­taan yleis­piir­tei­sek­si myös kylä­aluei­den osal­ta ja kylä­aluei­ta esi­te­tään useam­pia ver­rat­tu­na aiempaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tuu­li­voi­man suun­nit­te­lu Yli-Iihin jat­kuu, uusi han­ke Tannilaan

Yli-Iin Iso Ryti­suon alu­een tuu­li­voi­ma­puis­ton suun­nit­te­lu­työ ja kaa­voi­tus­pro­ses­si ovat par­hail­laan käyn­nis­sä Oulun kau­pun­gin ja Infi­ner­gies Fin­land Oy:n sekä ABO Wind Oy:n kes­ken. Alu­een ympä­ris­tö­sel­vi­tyk­sis­tä teh­dään par­hail­laan raport­tia. Samaan aikaan teh­dään myös maa­pe­rä­tut­ki­muk­sia ja tar­kas­tel­laan muun muas­sa lin­tu­jen syys- ja kevät­muut­toa. Alu­eel­le pys­ty­te­tään par­hail­laan tuu­li­mit­taus­mas­toa, joka mit­taa Iso Ryti­suon tuu­lio­lo­suh­tei­ta vähin­tään vuo­den verran.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kii­min­gin kes­kus­ta laa­je­nee Ahonkankaalle

Kola­mäen, Kais­ta-ahon ja Isoa­hon sekä Kuusa­mon­tien rajaa­mal­le alu­eel­le kaa­voi­te­taan uusi asui­na­lue, jol­le tulee pää­asias­sa asu­mis­ta. Alu­eel­le tulee varaus myös päi­vä­ko­dil­le sekä ehkä tehos­te­tul­le pal­ve­lua­su­mi­sel­le. Nyt ase­ma­kaa­voi­tet­ta­va alue on suu­ruu­del­taan 58 heh­taa­ria. Ahon­kan­kaan kaa­voi­tus liit­tyy laa­jem­paan vuon­na 2018 val­mis­tu­nee­seen Hie­ta-ahon kaa­va­run­koon ja sen on tar­koi­tus val­mis­tua kevääl­lä 2023. 


Vii­ni­vaa­ran ympä­ril­tä otet­tiin suo­je­luun uusia soi­ta – Jou­tuu­ko Oulu arvioi­maan alu­een soi­den ja vesis­tö­jen mer­ki­tys­tä uudelleen?

Vii­ni­vaa­ran luon­to ja eri­tyi­ses­ti sitä ympä­röi­vien soi­den, puro­jen ja läh­tei­den arvo on ollut tape­til­la jo usei­den vuo­sien ajan, kos­ka Oulun kau­pun­ki aikoo kovas­ta vas­tuk­ses­ta huo­li­mat­ta pum­pa­ta alu­eel­ta vet­tä omaa veden­ja­ke­lu­aan turvatakseen. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus