Artikkelit joiden kirjoittaja on Teea Tunturi

Yli-Iin kou­lun oppi­mi­sym­pä­ris­tö moni­puo­lis­tuu ja tek­no­lo­gis­tuu vauh­dil­la — Reh­to­ri Juk­ka Miet­tu­nen kuvai­li kou­lul­la jär­jes­tet­tyä tapah­tu­maa Perä­ky­län slus­hik­si

Yli-Iin kou­lun tari­na on tuh­ki­mo­ta­ri­na, jos­sa sisäil­maon­gel­mien ja parak­ki­vuo­sien kaut­ta tuh­kas­ta on nous­sut uusi, edis­tyk­sel­li­nen, lähes ver­taan­sa vail­la ole­va oppi­mi­sym­pä­ris­tö. Yli-Iin kou­lu panos­taa voi­mak­kaas­ti uuden ope­tus­suun­ni­tel­man mukai­ses­ti uusien työ­ta­po­jen, opet­ta­jien väli­sen yhteis­työn, tule­vai­suu­den tai­to­jen ja oppi­mi­sym­pä­ris­tö­jen kehit­tä­mi­seen, jos­sa uuden­lai­nen ope­tus­tek­no­lo­gia on myös tär­keäs­sä osas­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kun­tout­ta­va työ­toi­min­ta purek­si mah­dol­li­suuk­si­aan Yli­kii­min­gis­sä – Pal­ve­lun säi­ly­mi­nen alu­eel­la koe­taan ensiar­voi­sen tär­keäk­si

Busi­nes­sOu­lun työl­li­syys­pal­ve­lut kut­sui yli­kii­min­ki­läi­siä kool­le poh­ti­maan kun­tout­ta­van työ­toi­min­nan mah­dol­li­suuk­sia Yli­kii­min­gin alu­eel­la. Vies­ti­nä oli, että pal­ve­lu halu­taan säi­lyt­tää ja sen tar­joa­mia mah­dol­li­suuk­sia jopa lisä­tä Yli­kii­min­gis­sä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Bän­di­kil­pai­lu saa jat­koa Jää­lis­sä

Hyvän menes­tyk­sen saa­nut rockbän­di­ki­sa poi­kii nyt jat­koa Jää­lis­sä. Hel­mi­kuun 16. päi­vä­nä jär­jes­te­tään Rai­vo­här­kä­rock -bän­di­ta­pah­tu­ma, jos­sa bän­deil­lä on taas mah­dol­li­suus nous­ta…


Toi­mit­ta­jal­ta: Koti­rau­ha antaa suo­jan eläin­rääk­kää­jäl­le

Per­hee­seem­me otet­tiin vuo­den 2015 tam­mi­kuus­sa Kai­nuun eläin­suo­je­lu­yh­dis­tyk­sen kaut­ta vii­si­kuu­kau­ti­nen koi­ran­pen­tu, joka oli jou­tu­nut elin­suo­je­lu­yh­dis­tyk­sen hoi­viin vii­den muun koi­ran kans­sa. Pen­nut oli­vat olleet hylät­ty­nä, pää­asias­sa vail­la hoi­toa muu­ta­man vii­kon ajan. Löy­tö­het­kel­lä pen­nut oli­vat elos­sa, mut­ta todel­la heik­ko­kun­toi­sia. Useat pen­nuis­ta kär­si­vät ter­vey­son­gel­mis­ta vie­lä pit­kään pelas­tu­mi­sen jäl­keen.“Pää­tök­sen­te­ko oli ennen suo­rem­paa” – Kale­vi Kuha ei kat­so hyväl­lä kau­pun­gin yksi­tyis­tä­mis- ja kes­kit­tä­mis­toi­mia

Pudas­jär­ven Ait­to­jär­vel­lä kuusi­lap­si­seen per­hee­seen 11.1.1949 syn­ty­nyt Kale­vi Kuha muut­ti vai­mon­sa Rit­van peräs­sä 1970-luvun alku­puo­lel­la ensin Ouluun ja sit­ten saman vuo­si­kym­me­nen lop­pu­puo­lel­la omaan kotiin Jää­liin. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus