Artikkelit joiden kirjoittaja on Teea Tunturi

Hyvin­voin­tia ja huo­mio­ta kylil­le – Kylä­kum­mi­toi­min­ta käyn­nis­tyy Pohjois-Pohjanmaalla

Kii­min­gis­sä, Han­nuk­sen kylä­ta­lol­la jär­jes­te­tys­sä Kylä­pal­ve­luis­ta hyvin­voin­tia- ilta­päi­väs­sä pureu­dut­tiin kylien hyvin­voin­tiin ja elin­voi­mai­suu­teen sekä etsit­tiin vas­taus­ta sii­hen, miten kylil­lä voi­tai­siin entis­tä parem­min ja saa­tai­siin uusia kylä­läi­siä mukaan yhdis­tys­toi­min­taan. Päi­vän aika­na todet­tiin, että kukas se kylän hän­nän nos­tai­si, jos eivät itse kyläläiset.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Jou­lu­tun­nel­man jäljillä

Yli­kii­min­gin seu­ra­kun­ta­ta­lon piha-alu­eel­la jär­jes­tet­tiin tiis­tai­na koko per­heen jou­lu­pol­ku, jos­sa per­heet pää­si­vät muun muas­sa tont­tu­jump­pai­le­maan, pelaa­maan muis­tio­pe­liä ja arvuut­te­le­maan oikei­ta vas­tauk­sia Yli­kii­min­ki-aihei­siin kysy­myk­siin. Pihal­la oli myös poroa­je­lua ja tar­jol­la oli mak­ka­raa sekä mehua. Yli­kii­min­gin met­säs­tys­seu­ra julis­ti eläin­ten jou­lu­rau­han jou­lu­aa­tok­si ja joulupäiväksi. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Navet­ta­kan­kaan tuu­li­voi­ma­han­ke ete­nee myötätuulessa

Navet­ta­kan­kaan tuu­li­voi­ma­han­ke Hau­ki­pu­taal­la on YVA-menet­te­lyn­sä alku­vai­hees­sa. Alu­eel­le suun­ni­tel­laan mak­si­mis­saan 14 tuu­li­voi­ma­laa, jot­ka ovat yksik­kö­te­hol­taan noin 7–10 megawat­tia ja koko­nais­kor­keu­del­taan noin 300 met­riä. Näin suu­ria myl­ly­jä ei vie­lä ole ole­mas­sa, mut­ta suun­nit­te­lus­sa halu­taan varau­tua voi­ma­loi­den kehitykseen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tee­ma­päi­vä herät­te­li vas­tus­ta­maan kou­lu­kiusaa­mis­ta – Yli-Iis­sä toteu­te­taan oma kyse­ly koulukiusaamisesta

Yli-Iin kou­lul­la vie­tet­tiin kiusaa­mi­sen­vas­tais­ta päi­vää suo­ma­lai­sen teks­tii­li­pal­ve­lua­lan per­hey­ri­tys Lind­strö­min vetä­mä­nä. Tee­ma­na oli Väli­tä!. Oppi­lai­den ylei­nen mie­li­pi­de kam­pan­ja­päi­väs­tä tun­tui ole­van se,.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Asu­kas­tu­val­la joulumyyjäiset

Yli­kii­min­gin asu­kas­tu­val­la jär­jes­tet­tiin vii­kon­lop­pu­na jou­lu­myy­jäi­set. Pai­kal­le oli saa­pu­nut muka­vas­ti niin myy­jiä kuin osta­jia­kin. Tun­nel­maa riit­ti ja yksi kou­lu­luok­ka­kin oli tul­lut pai­kal­le myy­mään lei­von­nai­sia luok­ka­ret­ki­ra­has­to­aan kar­tut­taak­seen. Jou­lun tun­nel­maa etsit­tiin lau­la­mal­la kau­neim­pia joululauluja.


Yli­kii­min­ki­läi­set ihmeis­sään uuden kir­jas­to­ta­lon hank­keen suh­teen – Asuk­kaat jäi­vät han­ke­työ­ryh­män tutus­tu­mi­sen ulkopuolelle

Oulun kau­pun­ki suun­nit­te­lee Yli­kii­min­kiin uut­ta kir­jas­to­ra­ken­nus­ta, jon­ne siir­ret­täi­siin myös muun muas­sa kun­to­sa­li, nuo­ri­so­ti­lat ja Oulu10. Tiis­tai­na han­ke­työ­ryh­mä oli puheen­joh­ta­jan­sa Kari Räi­sä­sen joh­dol­la tutus­tu­mas­sa Yli­kii­min­gis­sä olo­suh­tei­siin ja jutut­ta­mas­sa nuoria. 


Oulun Vedel­le tois­tai­sek­si voi­mas­sa ole­va lupa ottaa poh­ja­vet­tä Vii­ni­vaa­ras­ta –Pää­tök­seen hae­taan muutosta

Alue­hal­lin­to­vi­ras­to on myön­tä­nyt Oulun Vesi lii­ke­lai­tok­sel­le tois­tai­sek­si voi­mas­sa ole­van vesi­ta­lous­lu­van poh­ja­ve­den­ot­toon Viinivaara–Kälväsvaara-pohjavesialueelta, joka sijait­see Pudas­jär­ven kau­pun­gin ja Uta­jär­ven kun­nan alu­eel­la. Poh­ja­ve­sia­luei­den vedel­lä var­mis­te­taan pin­ta­vet­tä käyt­tä­vän Oulun kan­ta­kau­pun­gin vedenhankintaa. Mis­sä olet yhteisötoiminta?

Oulun kau­pun­gin yhtei­sö­toi­min­ta elää kylien näkö­kul­mas­ta hil­jai­se­loa. Pit­kiin aikoi­hin ei ole esi­mer­kik­si Yli­kii­min­gis­sä, Jää­lis­sä, Kii­min­gis­sä tai Yli-Iis­sä ollut min­kään­lai­sia asu­ka­sil­to­ja tai mui­ta tilai­suuk­sia, jois­sa asuk­kaat pää­si­si­vät kes­kus­te­le­maan alu­een ajan­koh­tai­sis­ta asiois­ta päät­tä­jien ja vir­ka­mies­ten kanssa.


Kir­jas­to­hank­keen asu­kas­ti­lai­suus jär­jes­te­tään myö­hem­min talvella

Toi­sin kuin Ran­ta­poh­jas­sa 14.11. ker­rot­tiin, Yli­kii­min­gin kir­jas­to­hank­kees­ta ei jär­jes­te­tä kai­kil­le avoin­ta asu­kas­ti­lai­suut­ta tiis­tai­na 21.11. Han­ke­työ­ryh­mä ker­too, että sil­le tutus­tu­mis­mie­les­sä 21.11. jär­jes­tet­tä­vä tilai­suus ei ole tar­koi­tet­tu ylei­söl­le, mut­ta hank­keen esit­te­ly- ja kuu­le­mis­ti­lai­suus jär­jes­te­tään myö­hem­min ensi vuo­den alkupuolella.