Artikkelit joiden kirjoittaja on Teea Tunturi

Iso osa Jää­lin talouk­sis­ta koh­ta valokuidutettu

Oulun seu­dun säh­kö oy:n valo­kui­tu asen­ne­taan val­miik­si saak­ka usei­siin jää­li­läis­ta­louk­siin helmi–huhtikuun aika­na. Edul­li­sen ennak­ko­liit­ty­mi­sen aika on ohi kaik­kial­la pait­si Lapin­ti­kan­tiel­lä, Lep­pi­lam­men­tiel­lä ja Hon­gik­ko­kaar­tees­sa. Näil­lä teil­lä pää­see kui­tuun käsik­si edel­leen sadal­la eurol­la, muil­la alueil­la mukaan pää­sys­tä pitää mak­saa 500 euron jälkiliittymishinta. 

Lue lisää

Veden ole­mus­ta, kan­sal­lis­mai­se­mia ja essei­tä – Kii­min­ki­läis­kir­jai­li­joi­den ilta oli menestys

Juu­ri­syy sii­hen, mik­si kii­min­ki­läi­nen Ismo Kar­hu kir­joit­ti tämän kir­jan, löy­tyy hänen lap­suu­des­taan. Sii­tä, että hänen lap­suus­ko­tin­sa oli kir­kas­ve­ti­sen jär­ven ran­nal­la, jon­ka kalo­jen elä­mää hän seu­ra­si kiin­nos­tu­nee­na. Kiin­nos­tuk­sen herät­ti myös lähei­nen rus­kea­ve­ti­sem­pi jär­vi sekä näi­den kah­den jär­ven välil­le met­sän­var­ti­jan kai­va­ma oja, jota saat­toi kul­kea veneel­lä ja jos­ta saat­toi kalas­taa. Vie­res­sä vir­ta­si myös pie­ni taimenjoki. 


Edus­kun­ta­vaa­lit 2023: Jus­si Arpo­sen vaa­li­työ sai myrs­kyi­sän alun

Edus­kun­ta­vaa­leis­sa ensi ker­taa ehdol­la ole­va jää­li­läi­nen Jus­si Arpo­nen aloit­ti vaa­li­kam­pan­jan­sa koti­kon­nuil­taan vii­me lau­an­tai­na. Tai­vaal­ta tuli lun­ta ja tuu­li oli kova, kun Arpo­nen poru­koi­neen pys­tyt­ti vaa­li­telt­taa Jää­lin ostos­kes­kuk­sen park­ki­pai­kal­le. Jää­lis­tä hän suun­ta­si vie­lä Kii­min­kiin jat­ka­maan vaalityötään.Asu­ka­sil­lat toi­min­ta­ra­ho­jen kimpussa

Täl­lä vii­kol­la osa Oulun suur­aluei­den asu­ka­sil­lois­ta pää­si­vät poh­ti­maan sitä, miten aluei­den eri yhdis­tyk­sil­le jae­taan hake­mus­ten perus­teel­la kau­pun­gin toi­min­ta­ra­haa. Ran­ta­poh­jan alu­eel­la ensim­mäi­se­nä asian kimp­puun käy­tiin Yli­kii­min­gis­sä, jon­ne kokoon­tui­vat samal­la ker­taa myös Kii­min­gin asu­ka­sil­lan osal­lis­tu­jat. Pai­kal­la oli vajaat pari­kym­men­tä hen­ki­löä, jois­ta lähes puo­let oli tul­lut sin­ne Kiimingistä. 


Hut­tu­ky­län pyö­rä­tie yhä vail­la rahoitusta

Hut­tu­ky­län ja Koi­te­lin väli­sen jalan­kul­ku- ja pyö­räi­ly­väy­län suun­ni­tel­mia esi­tel­tiin ensim­mäi­sen ker­ran kylä­läi­sil­le jo vii­me vuo­den huh­ti­kuus­sa, jol­loin hank­keen suun­nit­te­lu sai edus­kun­nan jako­va­ran kaut­ta suun­nit­te­lu­ra­haa. Nyt Oulun yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta antoi tie­suun­ni­tel­mas­ta lausun­ton­sa, mut­ta noin 1,9 mil­joo­nan euron hank­keen raken­ta­mi­sek­si ei ole edel­leen­kään rahoi­tus­ta. Se pyri­tään kui­ten­kin toteut­ta­maan lähi­vuo­sien aikana. 


Iin Ener­gia las­kee hie­man hintojaan

Iin Ener­gia las­keen säh­kön­sä hin­taa hel­mi­kuun alus­ta alkaen, vaik­ka yhtiön alus­ta­va tulos vuo­del­ta 2022 on rei­lut mil­joo­na euroa tap­piol­li­nen. Täs­tä suu­rin osa on säh­kön myyn­nis­tä joh­tu­vaa. Iisi­verk­ko ja säh­kö­verk­ko­toi­min­ta ovat myös lähel­lä nollatulosta.Koi­te­li kuu­luu kau­pun­gin kehi­tet­tä­viin retkeilykohteisiin

Oulun yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta hyväk­syi ret­kei­ly­ra­ken­tei­den hoi­to- ja käyt­tö­suun­ni­tel­man vuo­sil­le 2023–2029 ohjeel­li­se­na nou­da­tet­ta­vak­si. Suun­ni­tel­maa toteu­te­taan vuo­si­na 2023–2029 vuo­sit­tais­ten työ­suun­ni­tel­mien ja talous­ar­vion puitteissa.Päivityksen taus­tal­ta löy­ty­vät vii­me vuo­sien kas­va­nut ret­kei­lyin­nos­tus sekä San­gin­joen raken­tei­den pois­tu­tu­mi­nen kau­pun­gin vastuulta.