Artikkelit joiden kirjoittaja on Teea Tunturi

Oulun Maa- ja Vesi­ra­ken­nus kehit­tää Väli­ky­lään puh­tai­den mai­den kier­rä­tys­toi­min­taa

Vah­vas­ti kii­min­ki­läi­nen Oulun Maa- ja Vesi­ra­ken­nus Oy on osta­nut enti­sen ajo­­har­­joit­­te­­lu­­ra­­ta-alu­een ympä­ris­töi­neen Jää­lin Väli­ky­läs­tä. Täl­lä, noin 20 heh­taa­rin koko­nai­sa­lu­eel­la on.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Poruk­ka kool­la: Yli-Iin kou­lu­ka­ve­rit kool­la 35 vuo­den jäl­keen

Yli-Iin ylä­as­teel­ta vuon­na 1985 läh­te­nei­den luok­ka­ko­kous­ta vie­tet­tiin Yli-Tan­­ni­­lan toi­mi­ta­lol­la lau­an­tai­na 1.8. Yli-Iin ylä­as­teen päät­ti tuol­loin 40 yhdek­säs­luok­ka­lais­ta, jois­ta tapaa­mi­seen pää­si.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Erja Kärk­käi­sen Maa­lauk­sia-näyt­te­ly Kii­min­gis­sä

Kuva­tai­tei­li­ja, teat­te­rioh­jaa­ja Erja Kärk­käi­sen Maa­­lauk­­sia-näyt­­te­­ly on esil­lä 4.8.– 4.9. Gal­le­ria Oska­ri Jau­hiai­ses­sa Kii­min­gis­sä. Gal­le­ria sijait­see kir­jas­ton yhtey­des­sä Syke-talos­­sa. Samas­sa komplek­sis­sa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jää­lin jouk­ko­lii­ken­ne siir­tyy Kehä­tiel­tä Lai­va­kan­kaan­tiel­le — Iin perus­kou­lu­lais­ten kou­lu­kul­je­tuk­sia siir­tyy avoi­meen jouk­ko­lii­ken­tee­seen

Oulun jouk­ko­lii­ken­teen tal­vi­kausi alkaa kou­lu­jen alkaes­sa kes­ki­viik­ko­na 12.8. Ran­ta­poh­jan alu­eel­la Jää­lin jouk­ko­lii­ken­ne kokee eni­ten muu­tok­sia, sil­lä esi­mer­kik­si pysä­kit Kehä­tiel­tä on.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKos­to-vaa­put syn­ty­vät käsi­työ­nä Jää­lis­sä

SM-tason kala­mies, Kos­­to-uis­­ti­­mien isä, Kari Raa­te­sal­mi on teh­nyt uis­ti­mia Jää­lis­sä 1980-luvun alku­puo­lis­kol­ta. Ensim­mäi­set myyn­tiin tar­koi­te­tut vaa­put syn­tyi­vät hänen käsis­sään jo.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Kii­min­gin 4H-yhdis­tys tila­muu­tok­sen edes­sä – Uudet toi­mi­ti­lat etsin­näs­sä Jää­lin tai Kii­min­gin alu­eel­ta

Kii­min­gin 4H:lla on ollut vii­meis­ten vii­den vuo­den ajan vuo­krat­tu­na unel­ma­ti­lat Jää­lin Van­han­tien enti­ses­tä kou­­lu- ja päi­vä­ko­ti­ra­ken­nuk­ses­ta. Nyt yhdis­tyk­sel­lä on kui­ten­kin.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mui­nais­tu­lien iltaa vie­te­tään elo­kuus­sa Kie­ri­kis­sä

Kie­rik­ki­kes­kuk­ses­sa jär­jes­te­tään koro­na­ti­lan­teen hel­pot­taes­sa sit­ten­kin Mui­­nais­­tu­­li-tapah­­tu­­ma. Suo­si­tut Mui­nais­tu­lien yöt ovat kui­ten­kin vaih­tu­neet ker­ta­luon­tei­sek­si illak­si. – Mui­nais­tu­lien yö­tä vie­tet­tiin ki­vi­kau­den ky­län.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus