Artikkelit joiden kirjoittaja on Teea Tunturi

Kylä­alu­een laa­jen­ta­mi­ses­ta ja raken­nus­pai­kois­ta käden­vään­töä – Ala­ky­län, Tirin­ky­län, Hai­pus­ky­län ja Han­hi­pe­rän osay­leis­kaa­va lähes­tyy maalia

Ala­ky­län, Tirin­ky­län, Hai­pus­ky­län sekä Han­hi­pe­rän osay­leis­kaa­va­työö­tä on teh­ty vuo­des­ta 2015. Vuon­na 2017 teh­tiin kylä­sel­vi­tys yhteis­työs­sä asuk­kai­den kans­sa. Vuo­den 2019 kevääl­lä osay­leis­kaa­van luon­nos tuli näh­tä­vil­le, mut­ta se palau­tet­tiin val­mis­te­luun. Vii­me vuo­den lopul­la näh­tä­vil­lä oli uudel­leen laa­dit­tu kaa­vaeh­do­tus, joka koki edel­tä­jän­sä koh­ta­lon. Pro­ses­sin aika­na Oulun kaa­voi­tus on väläy­tel­lyt mah­dol­li­suut­ta luo­pua koko yleis­kaa­van laa­din­nas­ta, jos sopua ei saa­da aikaan. Nyt yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta on jäl­leen aset­ta­nut näh­tä­vil­le uuden osay­leis­kaa­van luonnoksen.

Lue lisää

Suo­si­mu­laat­to­ri aut­taa met­sä­no­mis­ta­jaa kun­nos­tuso­ji­tus­ten koh­den­ta­mi­ses­sa –Alu­een met­sä­no­mis­ta­jia kut­su­taan kool­le tutus­tu­maan uuteen työkaluun

Jää­lin­jär­ven valu­ma-alu­eel­la on käyn­nis­sä han­ke, jos­sa pilo­toi­daan uusia työ­ka­lu­ja met­sä­ta­lou­den vesien­suo­je­luun. Itä-Suo­men yli­opis­to ja Luon­non­va­ra­kes­kus ovat kehit­tä­neet suo­si­mu­laat­to­rik­si kut­su­tun ohjel­mis­ton met­sä­ta­lou­den vesien­suo­je­lun edis­tä­mi­seen. Simu­laat­to­ri tuot­taa maa­no­mis­ta­jal­le tie­toa, jota voi halu­tes­saan hyö­dyn­tää metsätaloudessa.Näp­pä­rin­kan­gas tuo Jää­liin sato­ja uusia asuk­kai­ta –Jää­lis­sä ollaan kaa­vaan tyy­ty­väi­siä, lii­ken­ne­jär­jes­te­lyt puhuttavat

Jää­lin kas­va­mi­nen koh­ti Väli­ky­lää alkaa toden teol­la, kun Näp­pä­rin­kan­kaan 40 heh­taa­rin suun­nit­te­lua­lue löy­tää muo­ton­sa. Ase­ma­kaa­van on tar­koi­tus val­mis­tua tämän vuo­den aika­na, ja alu­een tont­te­ja voi­tai­siin suun­ni­tel­mien mukaan alkaa luo­vut­taa raken­ta­jil­le parin vuo­den pääs­tä kaa­van val­mis­tu­mi­ses­ta. Sen jäl­keen oma­ko­ti­ta­lo­ja tulee alu­eel­le toden­nä­köi­ses­ti val­mis­tu­maan kysyn­nän mukaan noin kah­dek­san talon vauh­tia usei­den vuo­sien ajan, sil­lä koko­nai­suu­des­saan alu­eel­le tulee 83 erillispientalotonttia. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Uuden epä­va­kaan ajan alku

Koro­­na-aika­­na väsy­myk­seen saak­ka hoet­tu “uusi nor­maa­li” tun­tuu kau­kai­sel­ta haa­veel­ta sii­tä, mitä edes­sä voi­si olla. Koro­na jyl­lää juu­ri nyt aktii­vi­sem­min kuin…


Eva­kuoin­tia har­joi­tel­tiin myös Yli-Iissä

Suo­men Punai­sen Ris­tin val­ta­kun­nal­li­nen val­mius­har­joi­tus Suo­ja 2022 jär­jes­tet­tiin vii­me vii­kon lopul­la monel­la paik­ka­kun­nal­la. Eva­kuoin­tiai­hei­nen har­joi­tus toteu­tet­tiin pöy­tä­pe­li­nä. Näin myös Yli-Iis­sä, jos­sa har­joi­tuk­sen aihee­na oli kuvit­teel­li­nen pal­ve­lu­ta­lon tulipalo. 


Huu­me­ti­lan­ne muut­tuu koko ajan huo­nom­paan suun­taan – Yhä nuo­rem­mat myy­vät ja käyt­tä­vät huumausaineita

– Vii­me vuo­sien aika­na huu­mausai­ne­ti­lan­ne on muut­tu­nut älyt­tö­män huo­noon suun­taan. Omal­le koh­dal­le­ni on sat­tu­nut jopa 13-vuo­tiai­ta huu­me­myy­jiä. Joka vii­kon­lop­pu jou­dum­me työs­säm­me teke­mi­siin alai­käis­ten huu­mei­den­käyt­tä­jien kans­sa, aloit­ti polii­si San­na Luk­ka­ri puheen­sa Kii­min­ki­puis­ton kou­lul­la van­hem­pain­toi­mi­kun­nan jär­jes­tä­mäs­sä “Huu­mei­ta­ko Kii­min­gis­sä” ‑tilai­suu­des­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Aurin­gon­ku­kil­la apua Ukrainaan

Ala­kou­lui­käi­set Elsa Uusi­ta­lo, San­ni Pek­ka­la ja Iiris Putaa­la ovat istut­ta­neet Kaak­ku­ris­sa aurin­gon­ku­kan­sie­me­niä, jois­ta kas­va­vat tai­met on tar­koi­tus tou­ko­kuun lopul­la myy­dä Hut­tu­ky­län kirp­pu­to­ril­la ukrai­na­lais­ten auttamiseksi. 


Koke­nut opet­ta­ja kan­taa huol­ta kou­lu­maa­il­man kii­rees­tä – Jää­lin kou­lun Tii­na Kau­nis­kan­gas valit­tiin Oulun alu­een vuo­den luokanopettajaksi

Jos vas­ta­va­lit­tu Oulun alu­een vuo­den luo­kan­opet­ta­ja voi­si jotain toi­voa kou­lu­maa­il­mas­sa muut­tu­van, hän vähen­täi­si sitä kii­ret­tä ja kii­reen tun­tua, joka on vii­me vuo­si­na hii­pi­nyt kou­lui­hin. Tii­na Kau­nis­kan­gas toi­voi­si, että kou­lu ja kou­lu­päi­vä voi­si olla lap­sel­le se paik­ka ja aika, joka tar­joai­si rau­haa ja levol­li­suut­ta sekä antai­si lap­sel­le tur­val­li­suu­den tun­net­ta olla oma itsen­sä sekä tul­la kuul­luk­si ja huomioiduksi. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus