Artikkelit joiden kirjoittaja on Teea Tunturi

Tuu­li­voi­mayh­tiö halu­aa tukea pai­kal­li­sia yhtei­sö­jä, uusiu­tu­va ener­gia herät­tää edel­leen tunteita

Tuu­lial­fa Oy esit­te­li Mus­ta­suon tuu­li­voi­ma­han­ket­ta ja sii­hen liit­ty­vää voi­ma­joh­to­han­ket­ta asu­ka­syh­dis­tys­ten väel­le Yli­kii­min­gis­sä. Illan tar­koi­tuk­se­na yhtiöl­lä oli ker­toa sii­tä, miten se voi­si tukea pai­kal­lis­ta elä­mää ja mil­lai­sia työ­mah­dol­li­suuk­sia pro­jek­ti alu­eel­le toisi. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Rie­mu­yli­op­pi­lai­den jäl­leen­nä­ke­mi­sen riemua

Kun kevääl­lä 1974 Kii­min­gin lukion yli­op­pi­laat lait­toi­vat pää­hän­sä yli­op­pi­las­la­kit, tun­nel­ma oli juh­lal­li­sen rie­mu­kas ja osin hai­kea­kin, sil­lä pit­kän kou­lu­tai­pa­leen yhdes­sä kul­ke­neen nuo­ri­so­jou­kon mat­ka eri puo­lil­le Suo­mea alkoi.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Lava­suo­ta ennal­lis­te­taan Ylikiimingissä

Ala­vuo­ton Lava­suol­le teh­tiin Oulu kau­pun­gin ensim­mäi­nen soi­den ennal­lis­ta­mis­suun­ni­tel­ma ja työt aloi­tet­tiin vii­me vuo­den lopul­la pui­den pois­tol­la ja ojien patoa­mi­sel­la. Lava­suo on koko­nai­suu­des­saan noin 200 heh­taa­rin suu­rui­nen alue, jol­le ennal­lis­ta­mi­sen vai­ku­tuk­set ulottuvat.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Me ollaan nuo­ria, tot­ta kai me aina…

Ran­ta­poh­jal­la on ollut jo pit­kään yhteis­työ­tä ilmes­ty­mi­sa­lu­een kou­lu­jen kans­sa. Vii­koit­tain yhteis­työn hedel­miä jul­kais­taan Ran­ta­poh­jan nuor­ten­pals­tal­la Rant­si­kas­sa. Muka­na on vuo­sit­tain lähes 20 kou­lua, jois­ta osas­ta jut­tu­ja Rant­sik­kaan tekee useam­pi luok­ka. Kii­tos ihan jokaiselle!


Maa­no­mis­ta­jat kysee­na­lais­ta­vat Oulun kau­pun­gin uusiu­tu­vien ener­gia­muo­to­jen selvityksen

Oulun kau­pun­gis­sa on työs­tet­ty jo hyvän aikaa sel­vi­tys­tä uusiu­tu­vis­ta ener­gia­muo­dois­ta. Se on käy­nyt jo yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­nas­sa­kin, mut­ta palau­tet­tu takai­sin val­mis­te­luun, ja sii­tä huo­li­mat­ta sii­hen on vedot­tu päätöksenteossa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kesä kir­jas­tois­sa – Jää­lin kir­jas­to kiin­ni remon­tin vuoksi

Kir­jas­to­jen kesä­au­kio­loa­jat tule­vat voi­maan 1.6. ja jat­ku­vat 1.9. saak­ka. Mones­sa kir­jas­tos­sa on käy­tös­sä lyhyem­mät asia­kas­pal­ve­lua­jat ja osas­sa kir­jas­tois­ta on käy­tös­sä oma­toi­mia­jat kesän aika­na tai ne ovat sul­jet­tu­na. Kir­jas­to­jen aukio­loa­jat voi tar­kis­taa OUTI-verk­ko­kir­jas­tos­ta ja Oulun kau­pun­gin­kir­jas­ton verkkosivuilta.


Hyvin­voin­ti­pis­tei­tä lak­kau­te­taan, kesä­sul­ku alkaa – Kesän ajak­si jouk­ko­lii­ken­ne supistuu

Poh­de on teh­nyt pää­tök­sen, jon­ka mukaan Kui­va­nie­men ja Yli-Iin hyvin­voin­ti­pis­teet lak­kaa­vat 1.8. Pal­ve­lut tuo­te­taan jat­kos­sa muis­sa lähia­luei­den toi­mi­pis­teis­sä, digi­taa­li­si­na pal­ve­lui­na tai liik­ku­vi­na palveluina. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yli-Iin Sil­mu juh­li pyö­rei­tä vuosiaan

30 vuot­ta sit­ten jouk­ko aktii­vi­sia yli-iiläi­siä perus­ti paik­ka­kun­nal­leen Oulun Seu­dun Hen­gi­ty­syh­dis­tys ry:n ala­jaos­ton, Sil­mun. Tar­ve kokoon­tua ver­tais­tuen ääreen oli valtava. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Elä­ke­lii­ton kult­tuu­ri­päi­vä virit­tää kesän tunnelmaan

Elä­ke­lii­ton Kii­min­gin yhdis­tyk­sen innos­tus maan­lä­hei­seen kult­tuu­riin on poi­ki­mas­sa uut­ta ja elvyt­tä­mäs­sä hen­kiin osin van­han­kin perin­teen, kun Poh­jois-Poh­jan­maan pii­rin kult­tuu­ri­päi­vä jär­jes­te­tään lau­an­tai­na 25.5. Hut­tu­ky­län nuorisoseuralla. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kii­min­gin mal­mi­net­sin­näs­tä luo­vut­tiin vas­tus­tuk­sen vuoksi

Arc­tic Mine­rals Explo­ra­tion Ab on luo­pu­nut mal­mi­net­sin­tä­lu­vas­ta Kii­min­gin Mar­ti­mo1-alu­een osal­ta ennen kuin lupa sai lain­voi­man. Hake­musa­lue on nyt pois­tet­tu kar­tal­ta. Tukes (Tur­val­li­suus- ja kemi­kaa­li­vi­ras­to) ilmoit­ti net­ti­si­vuil­laan rau­kea­mi­ses­ta tou­ko­kuun puolivälissä.