Artikkelit joiden kirjoittaja on Teea Tunturi

Oulun laa­ja­kais­ta­tuel­le ei ole ollut kysyn­tää – Oulun Seu­dun Säh­kön hank­keel­le Jää­lis­sä ei myön­net­ty tukea

Oulun kau­pun­ki on varan­nut vuo­sil­le 2021–2022 mää­rä­ai­kais­ta laa­ja­kais­ta­tu­kea pai­kal­lis­ten laa­ja­kais­ta­hank­kei­den edis­tä­mi­sek­si. Mää­rä­ra­haa on tähän tar­koi­tuk­seen varat­tu 500 000 euroa. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Joh­to­kak­si­kon kah­veil­la paneu­dut­tiin kau­pun­gin talouteen

Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja Päi­vi Laa­ja­la ja kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja Mir­ja Veh­ka­pe­rä jär­jes­ti­vät laa­tu­aan ensim­mäi­sen live-kah­vi­ti­lai­suu­den Face­boo­kis­sa vii­me vii­kol­la. Tar­koi­tuk­se­na oli ava­ta kau­pun­gin ajan­koh­tai­sia asioi­ta sekä vas­ta­ta kuu­li­joi­den kysy­myk­siin. Tilai­suut­ta seu­ra­si tun­nin aika­na noin 20–30 kuntalaista. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tur­ve­tuo­tan­to saat­to­hoi­dos­sa – Mil­joo­nien kalus­to sei­soo tyh­jän­pant­ti­na suon laidassa

– Kun tur­ve pois­tuu ener­gia­pa­le­tis­ta kau­ko­läm­mön hin­ta nousee kohis­ten, tuon­ti­puu­ta, ‑kuor­ta ja venä­läis­tä haket­ta tulee tur­peen kor­vaa­jak­si Suo­meen, raha valuu ulko­mail­le, eikä jää maa­kun­tiin. Tur­vey­rit­tä­jiä ajau­tuu kon­kurs­siin, luet­te­lee yli-iiläi­nen tur­vey­rit­tä­jä Arto Haa­pa­nie­men tur­ve­tuo­tan­non rajun alas­ajon seurauksista. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yli-Iin moni­toi­mi­ta­lol­le vih­re­ää valoa – Sote-uudis­tus aiheut­taa kie­mu­roi­taan hank­keen rahoitukselle

Kau­pun­gin­hal­li­tus hyväk­syi Yli-Iin moni­toi­mi­ta­lon han­ke­sel­vi­tyk­sen. Sen mukaan moni­toi­mi­ta­lon suun­nit­te­lu aloi­tet­tai­siin ensi vuon­na ja raken­net­tai­siin vuo­sien 2023–2024 aikana. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kes­kus­pis­tos­ta Jäälinraitiksi

Jää­lin ostos­kes­kuk­sel­ta Jää­lin kap­pe­lin suun­taan kul­ke­va Kes­kus­pis­to muut­tuu Jää­lin­rai­tik­si, kun uuden ase­ma­kaa­van mukai­sia katu­ja ale­taan vuon­na 2022 raken­taa. Raken­ta­mi­sen val­mis­tut­tua kul­ku kap­pe­lil­le tapah­tuu Jää­lin­rai­tin kaut­ta. Jää­lin­tiel­tä kap­pe­lil­le teh­dään uusi kevyen­lii­ken­teen väy­lä, joka kul­kee puret­tu­jen lii­ke­ta­lo­jen ja enti­sen leik­ki­ken­tän sekä met­si­kön ja asu­tuk­sen välis­tä. Suun­ni­tel­mat ase­te­taan asuk­kai­den näh­tä­vil­le joulukuussa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kui­vaa­mo hel­pot­taa klapisavottaa

Iiläi­nen met­sä­no­mis­ta­ja, meri­var­ti­ja Mar­ko Hand raken­si “koro­na­pro­jek­ti­naan” pää­osin käy­te­tyis­tä tava­rois­ta itsel­leen polt­to­pui­den läm­mi­nil­ma­kui­vaa­mon. Nyt kui­vaa­mo on ollut käy­tös­sä muu­ta­man erän ver­ran, ja se on todet­tu toi­mi­vak­si. Kui­vaa­mo hel­pot­taa polt­to­puu­kaup­pi­aan elä­mää, sil­lä se antaa mah­dol­li­suu­den puun kui­vaa­mi­seen ja myy­mi­seen ympä­ri vuo­den. Nyt puu­ta riit­tää myös mök­ki­läi­sil­le, joil­le Hand jou­tui aiem­min myy­mään usein eioota. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Valo­kui­dun hin­ta ryti­näl­lä alas Haukiputaalla

Täys­kui­tu las­kee kaik­kien Hau­ki­pu­taal­la jo liit­ty­nei­den tai jat­kos­sa liit­ty­vien valo­kui­tu­liit­ty­män hin­nan sataan euroon. Aiem­min liit­ty­mä­hin­ta on ollut 1 290 euroa. Syy­nä hin­nan voi­mak­kaal­le las­kul­le on se, että Täys­kui­tu halu­aa saa­da valo­kui­dun kaik­kien ulottuville.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jää­liin Mat­ka­huol­lon palvelupiste

Jää­lin Euro95-kaup­paan ava­taan loka­kuun 25. päi­vä Mat­ka­huol­lon pal­ve­lu­pis­te. Tähän saak­ka Kii­min­gin ja Jää­lin lähin Mat­ka­huol­lon pal­ve­lu­pis­te on ollut Hönt­tä­mäes­sä. Paket­ti­au­to­maat­te­ja löy­tyy sekä Kii­min­gis­tä että Jää­lis­tä. Jää­lis­sä Mat­ka­huol­lon paket­ti­pis­te on K‑supermarketissa. Pos­tin pal­ve­lu­pis­te puo­les­taan sijait­see K‑supermarket Jää­lis­sä, eikä Kii­min­gis­sä Pos­tin pal­ve­lu­pis­tet­tä ole lainkaan. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus