Artikkelit joiden kirjoittaja on Teea Tunturi

Mam­mut­ti­hir­ren kaik­ki työn­te­ki­jät on irti­sa­not­tu

Vai­ke­aan talou­del­li­seen tilan­tee­seen vii­me vuo­sien aika­na ajau­tu­nut Mam­mut­ti­ko­ti sai vii­me tal­ve­na uudet omis­ta­jat, kun kiin­teis­tö­si­joi­tus­yri­tys Kiin­teis­tö Oy Syr­ko­hin Vesa Syri ja Pasi Koh­ta­la osti­vat Poh­jois-Suo­men Hir­si­ta­lon Oy:n hel­mi­kuun alus­sa aiem­mal­ta omis­ta­jal­taan eli Vesa Nylan­de­ril­ta.

Lue lisää

Ran­ta­poh­ja 50 vuot­ta: Pai­kal­li­suus ja vuo­ro­vai­ku­tus ovat Ran­ta­poh­jan voi­ma­va­ra tule­vai­suu­des­sa­kin

Ran­ta­poh­jan alu­een ihmis­ten arki ja sii­hen vai­kut­ta­vat eri­lai­set pää­tök­set ja ilmiöt ovat kes­kiös­sä 50-vuo­ti­aan pai­kal­lis­leh­den kai­kes­sa teke­mi­ses­sä nyt ja tule­vai­suu­des­sa. Ran­ta­poh­ja on yksi Sano­ma­leh­tien Lii­ton 134 pai­kal­lis­leh­des­tä, jois­ta 50 eli 37 pro­sent­tia on Ran­ta­poh­jan tavoin itse­näi­siä eli eivät kuu­lu mihin­kään päi­vä­leh­tiä jul­kai­se­vaan kon­ser­niin. Ran­ta­poh­ja on Suo­men pai­kal­lis­leh­dis­tä Poh­jois-Suo­men alu­een laa­ja­le­vik­ki­sin.


Kii­min­kiin saa­daan koko kan­san kult­tuu­ri- ja vapaa-ajan­kes­kus – Syke-talon laa­jen­net­tu perus­kor­jaus val­mis­tuu, talo ava­taan tam­mi­kuun alus­sa

Kun uudis­tet­tu Syke-talo ava­taan tam­mi­kuun 7. päi­vä­nä, siel­tä ei elä­mää puu­tu. Nuo­ri­so-, kir­jas­to- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lui­den lisäk­si Oulu-opis­tol­la on talos­sa nyt omat hie­not tilat. Myös Oulu10-pal­ve­lu­pis­te muut­taa saman katon alle. Uudis­tet­tu Syke­sa­li teles­koop­pi­kat­so­moi­neen, jous­ta­vi­ne lat­tioi­neen ja uusi­ne kult­tuu­ri­ta­lo Val­veen kans­sa yhteen­so­pi­vi­ne tek­nii­koi­neen pal­ve­lee aiem­paa laa­jem­paa käyt­tä­jä­kun­taa. Syke-talon viral­li­sia ava­jai­sia vie­te­tään 25.1.2020.Kii­min­gis­sä kes­kus­tel­tiin Väli­maan kier­to­ta­lous­a­lu­ee­seen liit­ty­vis­tä huo­le­nai­heis­ta – Kier­to­kaa­ri Oy aloit­taa raken­nus­työt aikai­sin­taan 2021, Lassila&Tikanoja raken­taa par­hail­laan

Väli­maan alu­eel­le Kii­min­kiin on raken­tu­mas­sa kier­to­ta­lous­a­lue, jos­sa tule­vai­suu­des­sa käsi­tel­lään teol­li­suu­den sivu­vir­to­ja eli esi­mer­kik­si voi­ma­lai­tos­ten tuh­kia, pilaan­tu­nei­ta mai­ta tai teol­li­suu­den pro­ses­soi­tu­ja jät­tei­tä. Täl­lä het­kel­lä Kier­to­kaa­ri Oy:llä eli enti­sel­lä Oulun Jäte­huol­lol­la sekä Lassila&Tikanojalla on suun­ni­tel­mia alu­eel­le. Väli­maan alue on Oulun yleis­kaa­vas­sa sekä maa­kun­ta­kaa­vas­sa mer­kit­ty jät­teen­kä­sit­te­ly­alu­eek­si.


Jää­lin alue­foo­ru­mis­sa inves­toin­nit näh­tiin veto­voi­ma­te­ki­jöi­nä – Itäi­sen alu­een oli vai­kea löy­tää sääs­tö­koh­tei­ta omal­ta osal­taan

Jos ei huo­mioi­da luo­ka­ton­ta äänen tasoa teat­te­ril­ta tule­vas­sa Face­book-live­lä­he­tyk­ses­sä Oulun itäi­sen alu­een alue­foo­ru­mis­sa Jää­lis­sä, piti­vät osal­lis­tu­jat uuden­lais­ta kon­sep­tia mel­ko toi­mi­va­na. Eri pöy­dis­sä vir­ka­mie­het, päät­tä­jät ja kun­ta­lai­set kes­kus­te­li­vat aktii­vi­ses­ti kau­pun­gin tulois­ta, menois­ta ja inves­toin­tien prio­ri­soin­nis­ta.


Toi­mit­ta­jal­ta: Tul­va­ra­joi­tuk­set uhkaa­vat raken­ta­mis­ta

Ran­ta­poh­jan alu­eel­la jär­jes­te­tyis­sä kylien osay­leis­kaa­vo­ja kos­ke­vis­sa tilai­suuk­sis­sa asuk­kaat ovat olleet ihmeis­sään ELY-kes­kuk­sen tul­va­ris­kien kar­toi­tuk­sen perus­teel­la mää­ri­tel­ty­jen raken­ta­mis­ra­joi­tus­ten edes­sä. Kii­min­gin Ala­ky­län Hon­ka­sen­pe­rän ja Hau­ki­pu­taan Joki­ky­län Onka­mon­tien asuk­kaat tun­te­vat jou­tu­van­sa vää­rin­koh­del­luik­si.


Kor­jaus

Ran­ta­poh­jan etusi­vun kuvas­sa tors­tai­na 17.10. esiin­ty­neen Kol­la­jan palis­kun­nan koke­neen poro­mie­hen nimi on Esko Kyrön­nie­mi, ei Kyn­kään­nie­mi.