Artikkelit joiden kirjoittaja on Teea Tunturi

Kym­me­nen vuot­ta omal­le järvelle

Jää­lis­sä on teh­ty noin 15 000 tun­tia tal­koo­työ­tä jär­ven kun­non hoi­ta­mi­seen sekä sen ympä­ril­le raken­net­tu­jen vapaa-ajan mah­dol­li­suuk­sien, kuten Koi­te­li-rei­tin luo­mi­seen. Vesien­hoi­to­yh­dis­tyk­sen omien jäsen­ten lisäk­si tal­kois­sa ovat olleet muka­na muun muas­sa Jää­lin asu­ka­syh­dis­tys, Jää­lin kou­lu ja LC Jää­li jäsenineen. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Noin 200 on jo tilan­nut Jää­lin valokuidun

Oulun Seu­dun Säh­kön kesä­kuus­sa Jää­lis­sä käyn­nis­tä­mä valo­kui­tu­liit­ty­mien myyn­ti on läh­te­nyt käyn­tiin, ja lii­ke­toi­min­ta­joh­ta­ja Juk­ka Kaar­teen mukaan alu­eel­la on run­saas­ti kiin­nos­tus­ta han­ket­ta koh­taan. Jo alku­met­reil­lä tilauk­sia on saa­tu noin 200, mikä ei kui­ten­kaan vie­lä rii­tä raken­ta­mis­pää­tök­sen tekemiseen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausMuu­ta en toivo

Koro­nae­lä­mää alkaa olla taka­na jo 1,5 vuot­ta. Etä­työ on imais­sut mukaan­sa, mas­kit ovat arki­päi­vää. Etäi­syyk­siä on help­po pitää, kau­pas­sa käynnit…Pah­ka­kos­ken tuu­li­voi­ma­puis­ton säh­kö­verk­koa rakennetaan

Yli-Iin Pah­ka­kos­ken tuu­li­voi­ma­puis­ton 1. vai­heen raken­ta­mi­nen on täy­des­sä käyn­nis­sä. Par­hail­laan val­mis­tuu säh­kö­verk­ko Fingri­din Iso­kan­kaan­kyt­ken­tä­ase­mal­le. Puus­toa rai­va­taan lin­jan alta ilma­joh­dol­le ja ete­läis­tä tie­tä raken­ne­taan pal­ve­le­maan säh­kö­ver­kon raken­ta­mi­sen tarpeita.Ala­ky­läl­lä odo­tel­laan uuden kou­lun investointipäätöstä

Ala­ky­län kou­lus­sa Kii­min­gis­sä syys­lu­ku­kausi alkaa vii­me­vuo­ti­seen tapaan väliai­kais­ti­lois­sa, jot­ka pala­neen van­han kou­lun tilal­le raken­net­tiin lii­kun­ta­sa­lin tiloi­hin. Nyt kyläl­lä odo­te­taan mah­dol­lis­ta jou­lu­kuis­ta inves­toin­ti­pää­tös­tä uudes­ta koulusta.


Kii­min­ki-Seu­ra nos­taa esiin kii­min­ki­läi­siä puumerkkejä

Kii­min­ki-Seu­ra jul­kai­see Kii­min­ki­päi­vil­lä kokoel­man kii­min­ki­läi­siä puu­merk­ke­jä vuo­del­ta 1791. Muka­na on kuu­ti­sen­kym­men­tä eri puu­merk­kiä eli lähes kaik­ki Kii­min­gin alu­een talo­jen mer­kit. Puu­mer­kit on kerän­nyt julkaistavaksi 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus