Artikkelit joiden kirjoittaja on Teea Tunturi

“Pai­kal­lis­tun­te­mus tuo mat­kaan syvyyt­tä” – Pau­li Nie­me­lä poh­ti Kii­min­ki-Seu­ran 20-vuo­tis­juh­las­sa koti­seu­tu­työn tär­keyt­tä

Kii­min­ki-Seu­ran 20-vuo­tis­juh­las­sa sukel­let­tiin Juha Vira­mon avul­la seu­ran men­nei­siin vuo­si­kym­me­niin sekä poh­dit­tiin puheen­joh­ta­ja Eeva-Lii­sa Vil­min myö­tä sitä, mil­lai­nen roo­li vireäl­lä koti­seu­tu­yh­dis­tyk­sel­lä voi­si tule­vai­suu­des­sa olla. Hän ver­ta­si Kii­min­ki-Seu­raa uuden edes­sä ole­vaan 20-vuo­ti­aa­seen nuo­reen, joka val­mis­tau­tuu pää­sy­ko­kei­siin.

Lue lisää

Anna ihol­le kos­teut­ta ja päi­vi­tä meik­ki syk­syyn – Hoi­to­huo­ne Bal­le­rii­nan Rii­na Kurt­ti-Nousiai­nen halu­aa antaa asiak­kaal­le het­ken ren­tou­tu­mi­seen

Syk­syn tulo näkyy sel­keäs­ti myös kau­neus­hoi­to­loi­den arjes­sa, sil­lä ihmi­set siir­ty­vät kesän jal­ka­hoi­dois­ta ja rip­sien piden­nyk­sis­tä kas­vo­hoi­toi­hin ja hem­mot­te­lu­hoi­toi­hin kuten aro­ma­hie­ron­taan. Syk­syn tyy­li on lem­peä ja luon­nol­li­nen.


Yli-Iin säh­kö­verk­koa uusi­taan isol­la kädel­lä – Oulun Ener­gia siir­tää kaa­pe­lei­ta maan alle, kos­ka se paran­taa toi­min­ta­var­muut­ta Yli-Iin alu­eel­la

Lukui­sat vikail­moi­tuk­set ja häi­riö­ti­lan­teet sekä luon­no­no­lot pel­to­jen ja vesis­tö­jen yli­tyk­si­neen sekä tyk­ky­lu­mi­neen ovat saa­neet aikaan sen, että Oulun Ener­gia on vii­me vuo­si­na panos­ta­nut mer­kit­tä­väs­ti Yli-Iin alu­een säh­kö­ver­kon raken­ta­mi­seen ja uusi­mi­seen.Van­huu­teen voi varau­tua monel­la tapaa

Maas­sam­me tiet­tä­väs­ti pisim­pään juh­lit­tu tee­ma­päi­vä on van­hus­ten­päi­vä, jon­ka viet­to aloi­tet­tiin jo vuon­na 1954. Tänä vuon­na van­hus­ten­viik­koa vie­te­tään tee­mal­la Varau­du van­huu­teen.


Jää­li halu­aa olla Oulun paras kau­pun­gin­osa – Asu­ka­sil­las­sa pää­tet­tiin ottaa kynt­ti­lä vakan alta oman asui­na­lu­een hyväk­si

Oulun kau­pun­gin vies­tin­tä­joh­ta­ja, enti­nen jää­li­läi­nen Mik­ko Sal­mi oli Jää­lin asu­ka­sil­las­sa ker­to­mas­sa kau­pun­gin vies­tin­tään liit­ty­vis­tä suun­ni­tel­mis­ta. Samal­la hän tote­si, että jää­li­läi­sil­lä näyt­tää ole­van posi­tii­vis­ta itse­tun­toa, jon­ka avul­la saa­vu­te­taan kau­pun­gin­kin tavoit­te­le­maan veto­voi­maa ja pito­voi­maa.


Siri Esko­la pal­kin­to­sa­tees­sa

Kii­min­ki­läis­läh­töi­nen pesä­pal­loi­li­ja Siri Esko­la pal­kit­tiin super­pe­sis­kau­den pudo­tus­pe­lien arvok­kaim­pa­na pelaa­ja­na, vuo­den joke­ri­pe­laa­ja­na sekä pelaa­jien itsen­sä valit­se­mal­la Kul­tai­nen mai­la-pal­kin­nol­la par­haa­na sisä­pe­laa­ja­na.Viko­jen sel­vit­te­ly on auto­kor­jaa­jan työn suo­la

Yli­kii­min­ki­läi­nen Sau­li Mart­ti­la-Tor­nio on teh­nyt koko työ­uran­sa ajan eli koh­ta lähes 40 vuot­ta töi­tä auto­kor­jaa­moa­lal­la. Yli­kii­min­gis­sä hän työs­ken­te­li pit­kään Yli­kii­min­gin Huol­to Oy:ssä. Vuon­na 1990 työt vei­vät maa­il­mal­le rau­han­tur­vaa­jak­si, jos­ta hän siir­tyi lopul­ta YK:n alai­sel­le, kan­sain­vä­li­sel­le kor­jaa­mol­le Jugos­la­vias­sa.


Seit­se­män vuot­ta hyvän olon het­kiä kii­min­ki­läi­sil­le

Yli-iiläis­läh­töi­nen, mut­ta jo 20 vuot­ta Kii­min­gis­sä asu­nut Sei­ja Erk­ki­lä perus­ti Hyvän Olon Het­ki -yri­tyk­sen­sä seit­se­män vuot­ta sit­ten. Sitä ennen hän työs­ken­te­li perushoitajan/farmanomin kou­lu­tuk­sen saa­nee­na muun muas­sa sai­raan­kul­je­tuk­ses­sa, vuo­deo­sas­tol­la sekä hen­ki­lö­koh­tai­sen avus­ta­ja­na.