Artikkelit joiden kirjoittaja on Teea Tunturi

Kii­min­ki-Seu­ra nos­taa esiin kii­min­ki­läi­siä puumerkkejä

Kii­min­ki-Seu­ra jul­kai­see Kii­min­ki­päi­vil­lä kokoel­man kii­min­ki­läi­siä puu­merk­ke­jä vuo­del­ta 1791. Muka­na on kuu­ti­sen­kym­men­tä eri puu­merk­kiä eli lähes kaik­ki Kii­min­gin alu­een talo­jen mer­kit. Puu­mer­kit on kerän­nyt julkaistavaksi 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ter­vas­Tii­ma tähy­ää elo­kuun tum­mu­viin iltoihin

Pit­kät perin­teet omaa­va Ter­vas­Tii­ma­viik­ko siir­tyi tänä vuon­na hei­nä­kuul­ta elo­kuul­le koro­na­syis­tä. Yli­kii­min­ki­läi­siä perin­ne­töi­tä, musiik­kio­saa­mis­ta ja pai­kal­li­sia vah­vuuk­sia esil­le nos­ta­va tapah­tu­ma näkyy laa­jas­ti eri puo­lil­la pitä­jää elo­kuun 4. päi­väs­tä aina 8. päi­vään saakka. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Oulun neu­vot­te­lut luot­ta­mus­hen­ki­lö­pai­kois­ta ovat suju­neet hyväs­sä hengessä

Oulun luot­ta­mus­hen­ki­lö­pai­kat on jaet­tu puo­luei­den kes­ken ja ensi vii­kon maa­nan­tai­na on seu­raa­va neu­vot­te­lu­ko­kous, jos­sa puo­lu­eet esit­te­le­vät ehdo­tuk­sen­sa paik­koi­hin valit­ta­vis­ta hen­ki­löis­tä. Nimieh­do­tuk­set esi­tel­lään kau­pun­gin­val­tuus­tol­le 16.8. jär­jes­tet­tä­väs­sä kokouksessa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vep­säl­lä men­nään eikä mei­na­ta – Vep­sän kyläyh­dis­tys täyt­tää 40 vuotta

Vep­sän kyläyh­dis­tyk­sen ensim­mäi­nen puheen­joh­ta­ja Aino Park­ki­nen muis­te­lee, että kun Yli­kii­min­gin kun­nan­val­tuus­tos­sa alet­tiin vuon­na 1981 puhua kyläyh­dis­tys­ten perus­ta­mi­ses­ta kun­taan, oltiin Vep­säl­lä val­mii­na nopeas­ti. Yhdis­tys perus­tet­tiin 30.12.1981.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Miten käy tapahtumien?

Aina­kin het­ki­sek­si hel­pot­ta­nut koro­na­ti­lan­ne sai useat tapah­tu­ma­jär­jes­tä­jät roh­kais­tu­maan kesän alus­sa otta­maan rat­kai­se­van aske­leen lop­pu­ke­sän ja alkusyk­syn tapah­tu­mien jär­jes­tä­mi­ses­sä. Nyt kuitenkin…


Kii­min­ki­ma­ra­ton Jää­lin superlauantaissa

Kii­min­ki­ma­ra­ton juos­taan tänä vuon­na elo­kuun 28. päi­vä­nä Jää­lin nopeal­la ja tasai­sel­la rei­til­lä. Sama­na päi­vä­nä Jää­lis­sä riit­tää säpi­nää yllin kyl­lin, sil­lä sil­loin myös Kii­min­gin-Jää­lin vesien­hoi­to­yh­dis­tys juh­lii Kala­mäes­sä kym­men­vuo­tis­ta työ­tään Jää­lin­jär­ven hyväksi.


Hut­tu­ky­län nuo­ri­so­seu­ran syk­sy on täyn­nä toimintaa

Hut­tu­ky­län nuo­ri­so­seu­ra jär­jes­tää syk­syl­lä Oulun kau­pun­gin avus­tuk­sel­la las­ten tans­si­ryh­miä, jot­ka ovat ilmai­sia osal­lis­tu­jil­le. Tar­jol­la on ryh­miä 3–13-vuotiaille lap­sil­le ja nuo­ril­le, ja ohjaa­ja­na toi­mii lii­kun­ta­neu­vo­ja Taru Lauk­ka. Ilmoit­tau­tu­mis­oh­jeet löy­ty­vät seu­ran nettisivuilta. Kunt­tau­kot hyväl­lä asialla

OuluZo­nes­sa jär­jes­tet­tiin Poh­jois-Suo­men alu­een syö­pä­lap­si­per­heil­le akti­vi­teet­ti- ja aje­lu­tus­päi­vä, jos­sa­lap­set ja per­heet pää­si­vät aje­le­maan mönk­kä­reil­lä, ral­li­au­toil­la sekä offroad-autol­la. Puu­ha­mie­he­nä päi­väs­sä oli jär­jes­tä­vän seu­ran eli Team Kunt­tauk­ko­jen Jari Lusik­ka.


Rau­tail­miö tut­kit­ta­vak­si Jää­lin­jär­ven valuma-alueella

Poh­jois-Poh­jan­maan ELY-kes­kus on myön­tä­nyt Oulun yli­opis­tol­le kol­mi­vuo­ti­sen rahoi­tuk­sen rau­tail­miön tut­ki­mi­seen Jää­lin­jär­ven valu­ma-alu­eel­la. Rau­dan kul­keu­tu­mi­nen Jää­lin­jär­veen on mas­sii­vis­ta eikä sitä ole yhdis­tyk­sen toi­min saa­tu riit­tä­väs­ti hal­lin­taan. Ilmi­öön liit­tyy myös vesi­pro­ses­se­ja, jois­ta ei ole tar­peek­si tut­ki­mus­tie­toa. Rau­taa ei ole aiem­min koet­tu val­ta­kun­nal­li­ses­ti kiin­nos­ta­vak­si, kos­ka sitä ei pide­tä eliös­töl­le eri­tyi­sen haitallisena.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus