Sepel­val­ti­mo­tau­ti ja itsehoito

Kuka­pa meis­tä ei oli­si aja­tel­lut, että elin­ta­poi­hin pitäi­si alkaa kiin­nit­tää huo­mio­ta. Mer­kit­tä­vä osa meis­tä ei kui­ten­kaan nou­da­ta ravit­se­mus- ja lii­kun­ta­suo­si­tuk­sia. Elin­ta­pa­sai­rau­det eivät ole vähen­ty­neet, vaik­ka tie­toi­suus hyvis­tä elin­ta­vois­ta on lisään­ty­nyt. Mik­si nii­den muut­ta­mi­nen on niin vaikeaa?

Muu­tok­seen tar­vi­taan jokai­sen yksi­lön oma halu. Usein moti­vaat­to­rei­na ovat esim. kohon­neet koles­te­ro­li- tai soke­riar­vot, sepel­val­ti­mo­tau­din suku­ra­si­tus tai oma ulkonäkö.

Usein elin­ta­pa­muu­tok­seen havah­du­taan vas­ta sydän­ta­pah­tu­man iskies­sä ”sala­ma­na kirk­kaal­ta tai­vaal­ta”. Vii­meis­tään täl­löin elin­ta­pa­muu­tos on erit­täin tär­ke­ää. Sepel­val­ti­mo­tau­din ris­ki­te­ki­jöi­den hyvä hoi­to, ter­veet elä­män­ta­vat, lää­ke­hoi­to ja teho­kas veren­pai­neen­hoi­to hidas­ta­vat ja voi­vat jopa pysäyt­tää sepel­val­ti­mo­tau­din ete­ne­mi­sen ja lisä­tä elinvuosia.

Sään­nöl­li­nen lii­kun­ta on tär­keä osa sepel­val­ti­mo­tau­din oma­hoi­toa. Se mm. las­kee veren­pai­net­ta, paran­taa koles­te­ro­li­ta­sa­pai­noa ja vai­kut­taa myön­tei­ses­ti soke­riai­neen­vaih­dun­taan. Vii­kos­sa tuli­si har­ras­taa 2,5 tun­tia rei­pas­ta ja 1,5 tun­tia rasit­ta­vam­paa lii­kun­taa. Voit aloit­taa pie­nes­tä ja pik­ku­hil­jaa lisä­tä teko­ja ja tehoa — huo­maat posi­tii­vi­sia vai­ku­tuk­sia voinnissasi.

Kesä­sa­to on nyt par­haim­mil­laan! Sydä­nys­tä­väl­li­nen ruo­ka­va­lio sisäl­tää eri­tyi­ses­ti kas­vi­poh­jai­sia ras­vo­ja, kas­vik­sia, kalo­ja ja vähä­ras­vai­sia tai ras­vat­to­mia maitovalmisteita.

Kan­nat­taa suo­sia sydän­mer­kin omaa­via tuot­tei­ta. Sään­nöl­li­nen ruo­ka­ryt­mi ja moni­puo­li­nen ruo­ka edis­tä­vät sydänterveyttä.

Alko­ho­lin run­sas ker­ta­käyt­tö lisää mm. sydä­nin­fark­tin vaa­raa ja saat­taa pahen­taa sydä­noi­rei­ta. Sitä tulee­kin käyt­tää koh­tuu­ra­jois­sa. Tupa­koin­nin lopet­ta­mi­nen on erit­täin tär­ke­ää eten­kin sydän­po­ti­lail­le. Se nos­taa eli­ni­kää jopa kym­me­nen vuot­ta, pie­nen­tää sydän­ta­pah­tu­man uusiu­tu­mis­ris­kiä ja pysäyt­tää val­ti­moi­den kalkkeumatautia.

Tupa­koin­ti lisää muun muas­sa sepel­val­ti­mo­tau­din ja sydä­nin­fark­tin vaa­raa ja aiheut­taa erektiohäiriöitä.

Sai­ras­tu­mi­nen voi vai­kut­taa sek­su­aa­lie­lä­mään, ja var­sin­kin alus­sa halut­to­muus on yleis­tä. Kun sek­sie­lä­mä tulee jäl­leen ajan­koh­tai­sek­si, yhdyn­nät voi huo­let­ta aloit­taa, kun taval­li­set koti­työt ja por­tais­sa käve­ly suju­vat ongelmitta.

Yhdyn­tä voi alus­sa epä­on­nis­tua, ja sek­siin voi tar­vi­ta enem­män aikaa ja ymmär­rys­tä. Yhdyn­tä lisää sydä­men työ­mää­rää. Lyhyt­vai­kut­tei­sia nit­ro­ja kan­nat­taa pitää saa­ta­vil­la kuten lii­kun­ta­suo­ri­tus­ten­kin aikana.

Erek­tio­lääk­keet ja nit­raat­ti­val­mis­teet eivät sovi yhteen, kos­ka ne voi­vat las­kea veren­pai­net­ta — käy­tös­tä on aina neu­vo­tel­ta­va lää­kä­rin kanssa.

Sydän­sai­raus vai­kut­taa moneen asi­aan elä­mäs­sä, myös psyyk­ki­seen hyvin­voin­tiin. Jos voi­ma­va­rat eivät rii­tä, ota yhteyt­tä mei­hin tai lää­kä­riin, esi­mer­kik­si Omahoito-viestillä.Pidä itses­tä­si huol­ta ja arvos­ta ter­veyt­tä­si. Seu­raa veren­pai­near­vo­ja, käy vuo­si­kont­rol­leis­sa. Nau­ti kesäs­tä ja elämästä!

Sydän­ter­vei­sin sydän­hoi­ta­jat Iin terveyskeskuksesta,

Maa­rit Lau­ri, Kat­ri Sipo­la, Hel­jä Oinas