Kes­kus­te­lem­me: Yli­opis­to pysy­kööt les­tis­sään!

Näin kuu­luu van­ha sanon­ta­kin, että suu­ta­ri pysy­kööt les­tis­sään. Olen saa­nut usei­ta yhtey­den­ot­to­ja kysei­ses­tä asias­ta, että onko tosi­aan näin, että Lin­nan­maal­ta yli­opis­to siir­tyi­si Rak­si­laan. Sulaa hul­luut­ta.

Jul­ki­nen lii­ken­ne kul­kee erit­täin hyvin Lin­nan­maal­le. Parem­min opis­ke­li­jat pää­se­vät kul­ke­maan opin­toi­hin­sa, mitä Rus­koon mene­vät työ­läi­set. Rus­koon kun ei täl­lä­het­kel­lä jul­ki­sel­la pää­se töi­hin.

Rak­si­lan aluet­ta tulee kyl­lä mie­les­tä­ni kehit­tää. Ase­man­seu­dun ja Rak­si­lan jo teh­dyt val­tuus­ton tason pää­tök­set tulee käyn­nis­tää välit­tö­mäs­ti.

Olen kuul­lut sanot­ta­van, että kau­pun­ki­ku­va piris­tyi­si elä­ke­läi­sis­tä nuo­riin, jos ja kun yli­opis­to oli­si Raksilassa..Aika kau­kaa haet­tu ver­taus­ku­va. Lin­nan­maa on erit­täin hyvä paik­ka yli­opis­tol­le, siel­lä on kaik­ki raken­net­tu sil­lä­sil­mäl­lä pitäen opis­ke­li­joi­den asun­nois­ta läh­tiin. Kehi­te­tään tääl­lä yli­opis­toa lisää, eikä lähe­tä huu­rua­maan sitä yhti­käs mihin­kää.

Yli­opis­ton pitäi­si edis­tää sivis­tys­tä ja kult­tuu­ria, nyt se tekee veto­voi­ma­po­li­tiik­kaa.

Anne­ma­ri Eno­jär­vi, kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu (PS)