Haukipudas

Kel­lon­kar­ta­no juh­lii 60-vuo­tias­ta tai­val­taan kirkkona

Kel­lon­kar­ta­non kris­til­li­nen kurs­si­kes­kus ja kap­pe­li Hau­ki­pu­taan Kel­los­sa juh­lis­taa 2.–3.7. 60-vuo­tias­ta tai­val­taan kirk­ko­na. Kel­lon­kar­ta­non hir­si­nen pää­ra­ken­nus raken­net­tiin vuon­na 1911 toi­mit­ta­maan kesä­hu­vi­lan vir­kaa, mut­ta vuon­na 1962 se otet­tiin kris­til­li­seen käyt­töön piis­pa Ola­vi Heliö­vaa­ran vih­kies­sä sen Suo­men evan­ke­lis-lute­ri­lai­sen kir­kon kirkkotilaksi. 

Lue lisää

Päät­tä­jäl­tä: Hyvin­voin­tia­lu­eel­la val­mis­tau­du­taan muutokseen

Otsi­koin vuo­den ensim­mäi­sen Päät­tä­jäl­tä-kir­joi­tuk­se­ni (Ran­ta­poh­ja 13.2.2022) ”Hyvin­voin­tia­lue raken­ne­taan yhteis­työl­lä”. Tuol­loin alue­vaa­lit oli­vat vas­ta edes­sä, enkä tien­nyt, tulee­ko minul­la jat­kos­sa ole­maan roo­lia hyvin­voin­tia­lu­een pää­tök­sen­teos­sa. Vaa­lien jäl­keen pää­dyin kui­ten­kin alue­hal­li­tuk­seen, jol­la on poliit­ti­sis­ta toi­mie­li­mis­tä mer­kit­tä­vin roo­li pää­tet­täes­sä mil­tä hyvin­voin­tia­lue tulee näyt­tä­mään. Alue­hal­li­tuk­sen alku­tai­val on suju­nut­kin todel­la hyväs­sä yhteis­hen­ges­sä. Ani har­vas­ta asias­ta on jou­dut­tu äänes­tä­mään ja niis­sä­kin kyse on ollut yksit­täi­ses­tä eri­lai­ses­ta näkö­kul­mas­ta. Hyvän yhteis­hen­gen ja yksi­mie­li­sen pää­tök­sen­teon ansios­ta val­mis­te­lu on suju­nut ripeästi.

Lue lisääKesäi­ses­sä Tapu­li­kah­vi­las­sa sees­tei­nen tunnelma

Hau­ki­pu­taan kir­kon eteen on avat­tu 15.6. jo aikai­sem­mil­ta kesil­tä tut­tu Hau­ki­pu­taan Tapu­li­kah­vi­la. Sää on aurin­koi­nen, ja kesä­työn­te­ki­jät ovat juu­ri avaa­mas­sa idyl­lis­tä kah­vi­laa asiak­kail­le. Ihmi­siä vie­rai­lee kah­vi­las­sa päi­vit­täin kym­me­niä, tosin sade­päi­vi­nä siel­lä ei juu­ri­kaan käy kuhi­na. Onnek­si vie­lä tai­vaal­ta ei juu­ri­kaan ole ripo­tel­lut, vaan joka ikä­luo­kan asiak­kaat ovat saa­neet naut­tia aurin­gos­ta kah­vi­lan teras­sil­la. Odo­tet­ta­vis­sa on, että hei­nä­kuus­sa asia­kas­mää­rä kas­vaa mui­den vuo­sien tavoin. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus