Haukipudas

Marian palat­sit kie­too kat­so­jan mys­ti­sen tosi­ta­ri­nan pauloihin

Teat­te­ri­kuo­pan laval­la näh­dään tule­vi­na vii­kon­lop­pui­na jäl­leen uusi näy­tel­mä, kun Marian palat­sit ja teat­te­ri Levo­luu­tio val­loit­ta­vat tilan niin vah­val­la aiheel­la kuin tul­kin­nal­laan, jota sävyt­tä­vät tun­teet surus­ta pel­koon. Näy­tel­män ohjaa­ja Jen­ni Met­so ker­too, että näy­tel­mää on har­joi­tel­tu vuo­si, jon­ka lisäk­si näy­tel­män valit­se­mi­seen käy­tet­tiin aikaa useam­pi kuukausi. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ahmo­jen edus­tuk­sen vah­vuus on hyvä ja tii­vis ryhmähenki

Hau­ki­pu­taan Ahmo­jen edus­tus­jouk­kue val­mis­tau­tuu kau­den avauk­seen ja ensim­mäi­seen koti­pe­liin, joka pela­taan lau­an­tai­na 23.9. Koti­pe­lit pela­taan vii­me vuo­des­ta poi­ke­ten jäl­leen Ahma­hal­lil­la, jos­sa jää on saa­tu val­miik­si. Jouk­ku­een maa­li­vah­ti­na pelaa­va Jan­ne Väi­säs­tä ei vie­lä jän­ni­tä ja hän ker­too jouk­ku­een ole­van iloi­nen uudes­ta taus­ta­jouk­koi­hin liit­ty­nees­tä vah­vis­tuk­ses­ta, eli val­men­ta­ja Juk­ka Var­juk­ses­ta. Jouk­kue hakee vie­lä kesän jäl­keen tun­tu­maa jää­hän ja har­joit­te­lee moni­puo­li­ses­ti eri osa-alueita.


Teks­ta­rit 14.9.

Eivät ne lap­set tar­vit­se mitään ylen­palt­tis­ta mate­ri­aa tai “sir­kus­hu­ve­ja” arkeen­sa… Aito läs­nä­olo, yhtei­nen aika ja lap­sen­tah­ti­ses­ti teke­mi­nen on tär­keäm­pää ja…


Hei huli­naa, syk­sy tulee!

Ran­ta­poh­jas­ta 8.12.1974: Eräs yli­kii­min­ki­läi­nen rau­hal­li­suu­des­taan tun­net­tu isän­tä oli ker­ran kir­kol­la asioi­des­saan vie­nyt teu­ras­ta­man­sa vasi­kan nah­kan myy­tä­väk­si Osuus­kaup­paan. Sil­loi­nen joh­ta­ja Sallinen…


Hal­pa­Hal­li-kisois­sa iloi­sia ilmeitä

Tämän kesän toi­set Hal­pa­Hal­li-kisat saa­tiin pidet­tyä erin­omai­ses­sa syys­sääs­sä läm­pö­ti­lan olles­sa suo­ras­taan kesäi­sis­sä luke­mis­sa, + 21 astet­ta. Osal­lis­tu­jia oli saa­pu­nut pai­kal­le muka­va mää­rä ja kan­nus­tus­jouk­ko­jen myö­tä ken­täl­lä oli­kin yli 100 ylei­sur­hei­lun ystä­vää. Kisat saa­tiin vedet­tyä ripeäs­ti läpi rei­lus­sa tun­nis­sa, kun pal­lon­heit­toon saa­tiin kak­si suo­ri­tus­paik­kaa pie­nem­mil­le kisai­li­joil­le, joi­ta oli­kin ilah­dut­ta­va mää­rä pai­kal­la. Osa heis­tä oli elä­män­sä ensim­mäi­sis­sä urhei­lu­ki­sois­sa. Hal­pa­Hal­lin lah­joit­ta­mat pal­kin­not, hie­no mita­li ja pil­li­me­hu oli­vat mie­lui­sat tuliai­set kotiin vie­mi­sik­si. Tulok­set löy­ty­vät Hau­ki­pu­taan Veik­ko­jen nettisivuilta.


Corel­le uusi lii­kun­ta- ja hyvinvointikeskus

Lii­kun­ta­kes­kus Core avaa uuden lii­kun­ta- ja hyvin­voin­ti­kes­kuk­sen Hau­ki­pu­taan Anna­lan­kan­kaal­le vuon­na 2024. Uuden toi­mi­pai­kan sijain­ti on Tako­mo­tie 1:ssä Lid­lin ja Tok­man­nin vie­res­sä Tako­mo­tien ja Revon­tien risteyksessä.


Hau­ki­pu­taal­la iso­ja jul­ki­sia ja yksi­tyi­siä rakennushankkeita

Hau­ki­pu­taan Län­si­tuu­len alu­eel­le on nous­sut kesän aika­na uusi Pik­ku­tuu­len päi­vä­ko­ti. Kysees­sä on tilae­le­ment­ti­päi­vä­ko­ti. Nyt jo viit­tä vail­le val­miit tilat ote­taan käyt­töön syk­syn aika­na. Päi­vä­ko­ti tulee vas­taa­maan päi­vä­hoi­don tar­pee­seen Län­si­tuu­len alu­eel­la, jon­ne on vii­me vuo­si­na raken­net­tu vilk­kaas­ti ja uusia aluei­ta ava­taan. Alu­een nuo­res­ta ikä­ra­ken­tees­ta ker­too se, että alu­eel­la on jo entuu­des­taan iso Län­si­tuu­len päi­vä­ko­ti kou­lu­kes­kuk­sen yhteydessä.