Haukipudas

Kivi­nie­mi vah­vem­min esil­le merel­li­ses­sä Oulussa

Meri­kau­pun­ki Oulu ‑tavoi­te­suun­ni­tel­ma ete­nee. Yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta hyväk­syi suun­ni­tel­man, johon teh­tiin joi­ta­kin lisäyk­siä ja muu­tok­sia saa­dun palaut­teen perus­teel­la. Raport­ti­luon­nok­sen jätet­tiin noin 70 palau­tet­ta ja ehdotusta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Vir­pi­nie­mes­sä juh­lit­tiin vap­pu­na latumiehiä

Latu­jen lois­ta­va kun­to on ollut Vir­pi­nie­men ylpey­den aihe jo vuo­si­kym­me­niä. Ladut ovat olleet prii­ma­kun­nos­sa aina sekä kun­to- että kil­pa­hiih­tä­jil­le. Latu­jen kun­nos­sa­pi­dos­ta vas­taa­vat Sep­po Illi­kai­nen, Jou­ko Kos­ki­nen ja Lau­ri Suorsa jää­vät vuo­den lop­puun men­nes­sä eläk­keel­le, ja hiih­to­vä­ki halusi muis­taa mie­hiä vap­pu­hiih­don yhteydessä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kun­ta­työn­te­ki­jän medi­aa­nian­sio 2 981 euroa vuon­na 2020

Tilas­to­kes­kuk­sen mukaan kun­ta­sek­to­ril­la työs­ken­te­le­vien kokoai­kais­ten ja täyt­tä palk­kaa saa­nei­den kuu­kausi­palk­kais­ten pal­kan­saa­jien sään­nöl­li­sen työ­ajan medi­aa­nian­siot oli­vat 2 981 euroa kuu­kau­des­sa vuon­na 2020.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Lähi­viik­koi­na rat­ke­aa Hau­ki­pu­taan kui­tu­hank­keen kohtalo

Hau­ki­pu­taal­la joen poh­jois­puo­li­sil­la alueil­la Täys­kui­dun valo­kui­tu­hank­keen siir­ty­mi­nen raken­nus­vai­hee­seen on myyn­ti- ja mark­ki­noin­ti­joh­ta­ja Klaus Varik­sen mukaan hyvin lähel­lä toteu­tu­mis­taan. Hau­ki­pu­taa­lai­set ovat hänen mukaan­sa olleet innos­tu­nei­ta toi­mi­van tie­to­lii­ken­neyh­tey­den saa­mi­ses­ta alu­eel­le. Hau­ki­pu­taan kes­kus­tan sekä Joki­ky­län ja Ase­ma­ky­län alueil­la tilaa­jia on pal­jon ja raken­ta­mis­kyn­nys lähestyy.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus