Haukipudas

Hau­ki­pu­taan jou­lu­na­vaus uudel­la toril­la oli yleisömenestys

Hau­ki­pu­taan Yrit­tä­jien perin­tei­ses­sä jou­lu­na­vauk­ses­sa tors­tai-ilta­na oli eri­tyis­tä hoh­toa, sil­lä tapah­tu­maa pääs­tiin viet­tä­mään kun­nos­te­tul­la ja tänä syk­sy­nä val­mis­tu­neel­la toria­lu­eel­la. Torin ensim­mäi­nen ylei­sö­ta­pah­tu­ma kerä­si sata­mää­rin kai­ken ikäis­tä ylei­söä. Ehdo­ton veto­nau­la oli jou­lu­pu­kin ja muo­rin koju, jon­ne jak­set­tiin jonot­taa kärsivällisesti.

– Kyl­lä jän­nit­ti näh­dä puk­ki ja muo­ri, iloit­si­vat pie­net sisa­ruk­set. He pal­jas­ti­vat jou­lu­lah­ja­toi­vei­naan ole­van auto­ra­ta ja leik­ki­kis­sa unikaveriksi.

Lue lisää

Valon lumoa puu­te­ri­lu­mi­ses­sa ilta­hä­mys­sä Martinniemessä

Lumo-valo­fes­ti­vaa­li ran­tau­tui Oulun kau­pun­ki­kes­kus­tas­ta Mar­tin­nie­men Ukko­lan­ran­taan ja Pölök­ky­päit­ten polul­le lau­an­tai­na illan­suus­sa. Kur­tin­hau­dan ran­ta­met­sän luon­to- ja kult­tuu­ri­pol­ku veis­tok­si­neen oli valais­tu lumoa­vas­ti kynt­ti­löin ja lyh­dyin. Kynt­ti­lät paloi­vat vie­lä sun­nun­tai­na­kin, jol­loin poruk­kaa kier­si polulla.

Lue lisää

Kone käyn­tiin Rova­nie­men ensi­lu­men kisoissa

Hau­ki­pu­taa­lai­set nuor­ten yhdis­te­tyn maa­jouk­kueur­hei­li­jat start­ta­si­vat kisa­kau­teen sun­nun­tai­na Rova­nie­mel­lä. Ensim­mäi­set lumi­ki­sat ovat­kin urhei­li­joil­le suun­nan­näyt­tä­jä, miten konet­ta ollaan saa­tu viri­tel­tyä harjoituskaudella. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Oulus­sa seu­ra­kun­ta­vaa­lien innok­kaim­mat äänes­tä­jät Kii­min­gis­sä ja Oulunsalossa

Seu­ra­kun­ta­vaa­lien äänes­tys­pro­sen­tik­si tuli Oulus­sa 10,3. Äänioi­keu­tet­tu­ja vaa­leis­sa oli 116 461, jois­ta äänes­tä­mäs­sä kävi 12 052 hen­ki­löä. Val­ta­kun­nal­li­ses­ti vaa­lien äänes­tys­pro­sent­ti oli hie­man tätä kor­keam­pi, 12,7.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jou­lu­myy­jäi­set Revontalolla

Hau­ki­pu­taan van­hus­ten­huol­to­yh­dis­tys ry jär­jes­ti odo­te­tut jou­lu­myy­jäi­set Hau­ki­pu­taan Revon­ta­lol­la lau­an­tai­na 19.11. Kysees­sä oli oma­toi­mi­myy­jäi­set, jos­sa oli esil­lä mm. käsi­töi­tä, lah­ja­ta­va­roi­ta, kodin pik­ku­ta­va­raa, keräi­ly­ta­va­raa ja vaik­ka­pa tuo­rei­ta jou­lu­tort­tu­ja. Myös uusi Lions kalen­te­ri löy­si tien­sä Revon­ta­lon asuk­kai­den sei­näl­le. Lou­nas-Kah­vi­la Nyy­man­ni vas­ta­si tar­joi­lus­ta. Makea­ta lohi­sop­paa oli­kin tar­jol­la koko myy­jäis­ten ajan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKome­di­aa, raja­var­tioin­tia­ja säh­kön­sääs­töä – Tänään 50 vuot­ta täyt­tä­vä Mat­ti Pat­ro­nen teki vas­ti­kään elokuvadebyyttinsä

Tie­sit­kö tämän hau­ki­pu­taa­lai­ses­ta stand up ‑koo­mi­kos­ta? Mat­ti Pat­ro­nen on syn­ty­nyt Lap­peen­ran­nas­sa ja viet­tä­nyt lap­suu­ten­sa ison ker­ros­ta­lon läm­pi­mäs­sä yhtei­sös­sä pela­ten jää­kiek­koa, jal­ka­pal­loa, kym­men­tä tik­kua lau­dal­la ja kir­kon­rot­taa. Pat­ro­nen on perus­kou­luiäs­sä uinut kil­paa ja har­ras­ta­nut tai­kuut­ta. Vai­mon­sa hän löy­si vii­me vuo­si­tu­han­nen vii­mei­se­nä vuo­te­na legen­daa­ri­ses­ta Napakymppi-ohjelmasta.Kes­kus­ta­pii­ri oli kool­la Kempeleessä

Poh­jois-Poh­jan­maan Kes­kus­tan puheen­joh­ta­jis­to uusiu­tui toi­sen vara­pu­heen­joh­ta­jan osal­ta Kem­pe­lees­sä per­jan­tai­na pide­tys­sä pii­rin syys­ko­kouk­ses­sa. Vuo­den 2023 puheen­joh­ta­jis­ton muo­dos­ta­vat puheen­joh­ta­ja Mar­jut Leh­to­nen sekä vara­pu­heen­joh­ta­jat Mat­ti Heik­ki­lä ja Joel Tas­ki­la. Tas­ki­la on puheen­joh­ta­jis­tos­sa uusi nimi.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus