Haukipudas

Vii­sa­rit etiä­päin koh­ti juhannusta

Ran­ta­poh­jas­ta 4.4.1974: Jus­si ker­toi äidil­leen näh­neen­sä ihmeel­lis­tä unta. – Mah­dat­ko­han tie­tää, mitä uni oikein on? kysyi äiti. – Tie­dän­hän minä. Se on tele­vi­sio, jota voi kat­sel­la nuk­kues­sa, sanoi Jus­si. H.H. Oulu

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kun­tout­ta­va työ­toi­min­ta pääs­tiin aloit­ta­maan jäl­leen Haukiputaalla

Hau­ki­pu­taan A‑Kilta saat­toi jat­kaa kun­tout­ta­van työ­toi­min­nan jär­jes­tä­mis­tä jäl­leen hel­mi­kuus­sa alku­vuo­den puo­len­tois­ta kuu­kau­den tauon jäl­keen. Paus­sia tuli, kun toi­min­ta siir­tyi sote-uudis­tuk­sen myö­tä vuo­den­vaih­tees­sa kun­nil­ta hyvin­voin­tia­lueil­le ja toi­min­not kil­pai­lu­tet­tiin pal­ve­lun tar­joa­jien kans­sa uudestaan.

– Onnek­si tar­jouk­sem­me hyväk­syt­tiin ja pää­sim­me jat­ka­maan toi­min­taa tääl­lä Simp­pu­lan­har­jun­tiel­lä, iloit­see Hau­ki­pu­taan A‑killan sih­tee­ri ja rahas­ton­hoi­ta­ja Bir­git Tyy­ki­luo­to.

Tau­ko oli huo­no asia monel­le osal­lis­tu­jal­le, kun työ­toi­min­ta oli kes­key­tyk­sis­sä ja arjen sään­nöl­li­set rutii­nit ja sosi­aa­li­set kon­tak­tit katkesivat. 

Lue lisää

Tor­pan­mäel­lä ennä­tys­mää­rä kiihdyttäjiä

Tor­pan­mäel­lä moot­to­ri­kelk­kan­sa huip­pu­no­peu­teen kiih­dyt­ti­vät lajin pio­nee­rien lisäk­si tänä vuon­na myös junio­rit. Tapah­tu­man jär­jes­tä­jä Hau­ki­pu­taan Moot­to­ri­kelk­kai­li­jat ry on perus­tet­tu jo vuon­na 1990 ja toi­min­taa on ollut ajan saa­tos­sa enem­män ja vähem­män. Aktii­vi­se­na kelk­kai­li­jat ovat kui­ten­kin olleet koko ajan ja tämä vuo­den kiih­dy­tys­ki­soi­hin osal­lis­tui kelk­kai­li­joi­ta ennä­tys­mää­rä. Osal­lis­tu­jia oli 66 ja läh­tö­jä ajet­tiin 106.

Lue lisää

Perin­tei­sis­tä hiih­don Tal­vi­ki­sois­ta menes­tys­tä Ran­ta­poh­jan alueelle

Hau­ki­pu­taan Veik­ko­jen perin­tei­set Vir­pi­nie­men Tal­vi­ki­sat hiih­det­tiin sun­nun­tai­na 19.3. Tal­vi­ki­soi­hin oli ilmoit­tau­tu­nut mel­kein 140 eri ikäis­tä hiih­tä­jää. Koti­la­dul­laan hiih­ti myös Riit­ta-Lii­sa Ropo­nen nais­ten ylei­ses­sä sar­jas­sa vii­den kilo­met­rin mat­kal­la kome­aan voit­toon mel­kein minuu­tin erol­la toi­se­na tul­lee­seen Hau­ki­pu­taan Veik­ko­jen Maria Har­juun.Sata vuot­ta van­ha kou­lu­lai­sen pii­rus­tus löytyi

Sata vuot­ta sit­ten Putaan­ky­län kan­sa­kou­lun oppi­laan teke­mä pii­rus­tus löy­tyi van­han kou­lu­kir­jan välistä.

Mar­tin­nie­men kou­lun opet­ta­ja Mar­ja-Lii­sa Här­mä ker­too, että kou­lul­la opet­ta­ja­na toi­mi­nut Eli­na Poh­ti­la oli löy­tä­nyt hänel­lä olleen van­han kou­lu­kir­jan välis­tä pii­rus­tuk­sen, jon­ka hän lähet­ti säi­ly­tet­tä­väk­si Mar­tin­nie­men koululle.