Haukipudas

Kii­min­ki­joel­le on val­mis­tu­nut visio vuo­dek­si 2050, elin­voi­maa luo­daan kes­tä­väl­lä maan­käy­töl­lä ja puh­tail­la vesillä

Patoa­mat­to­man Kii­min­ki­joen laa­jal­le valu­ma-alu­eel­le Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Kai­nuus­sa, on hah­mo­tel­tu tule­vai­suus­tie­kart­ta. Se esit­te­lee vision Kii­min­ki­joes­ta, joka tun­ne­taan puh­tais­ta, val­jas­ta­mat­to­mis­ta vesis­tään ja lohikaloistaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Maa­ki­nen Mar­tin­nie­mi tulee taas

Perin­tei­nen moni­tai­teel­li­nen kylä­ta­pah­tu­ma Maa­ki­nen Mar­tin­nie­mi jär­jes­te­tään jäl­leen tule­va­na vii­kon­lop­pu­na 7.–9. kesä­kuu­ta. Tapah­tu­ma­paik­koi­na ovat Ker­ho­la ja ran­ta­met­sä­aree­na Ukko­lan­ran­nas­sa. Luvas­sa on ohjel­maa kai­ken ikäi­sil­le: musiik­kia, kuva­tai­det­ta, kir­jal­li­suut­ta, per­for­mans­sia ja muun muas­sa met­tä­dis­ko. Kaik­kiin tapah­tu­miin on vapaa pääsy.

Lue lisää

Hyvin­voin­tia edis­tä­vää toi­min­taa suun­ni­tel­laan yhdes­sä Kellossa

KELLON yhtei­sö­ti­las­sa kokoon­nu­taan tiis­tai­na 11. kesä­kuu­ta suun­nit­te­le­maan Hyvin­voin­tia Hau­ki­pu­taal­le ‑yhteis­työ­ver­kos­ton toi­min­taa. Tilai­suus alkaa kel­lo 17.30. Idea tilai­suu­teen saa­tiin toi­mi­joi­den toi­vees­ta Unel­mien lii­kun­ta­päi­vän aika­na. Yhteis­työ­ver­kos­ton tavoit­tee­na on yhdes­sä mui­den toi­mi­joi­den ja asuk­kai­den kans­sa suun­ni­tel­la ja ideoi­da kai­ke­ni­käis­ten hyvin­voin­tia edis­tä­vää toi­min­taa ja tapahtumia.

Lue lisää

Nuo­ri mies meneh­tyi ampumavammaan

Polii­sil­la riit­ti teh­tä­viä vii­kon­vai­hees­sa, var­sin­kin lau­an­tain ja sun­nun­tain väli­se­nä yönä. Liik­keel­lä oli pal­jon ihmi­siä kes­kus­tan alu­eel­la ja torin­ran­nas­sa. Kii­ke­lis­sä oli…

Lue lisää

EU-par­la­ment­tiin toi­vo­taan edus­ta­jaa pohjoisesta

Euro­par­la­ment­ti­vaa­lien ensim­mäi­nen ennak­ko­ää­nes­tys­päi­vä alkoi eilen kes­ki­viik­ko­na tasai­seen tah­tiin. Ennak­ko­ää­nes­tys­pai­kal­le Hau­ki­pu­taan S‑markettiin ei ollut ryn­täys­tä, mut­ta äänes­tä­jiä kävi alka­jai­sik­si kui­ten­kin var­sin tasai­se­na vir­ta­na. Ensim­mäi­sen tun­nin aika­na äänes­tä­jiä oli viitisenkymmentä.


Jän­nit­tä­vä tut­ki­mus­mat­ka vede­ne­lä­vien maa­il­maan Kiiminkijoella

Kote­los­taan kuo­riu­tu­va vesi­per­ho­sen touk­ka, kos­ki- ja päi­vä­ko­ren­non tou­kat, vesisiira… 

Kii­min­ki­joes­sa, sen kivi­kois­sa ja poh­ja­mu­das­sa elää luke­ma­ton mää­rä eliöi­tä. Nii­tä Hau­ki­pu­taan Ase­man kou­lun 5. luo­kan oppi­laat pää­si­vät tut­ki­maan Myl­ly­saa­ren laa­van ympä­ris­tös­sä ja Sämp­pi­kos­kel­la. Myös kalaon­nea pääs­tiin kokei­le­maan ja tut­kai­le­maan kala­la­je­ja. Päi­vään osal­lis­tui myös Hau­ki­pu­taan yhte­näis­kou­lun viidesluokkalaisia. 


Maa­no­mis­ta­jat kysee­na­lais­ta­vat Oulun kau­pun­gin uusiu­tu­vien ener­gia­muo­to­jen selvityksen

Oulun kau­pun­gis­sa on työs­tet­ty jo hyvän aikaa sel­vi­tys­tä uusiu­tu­vis­ta ener­gia­muo­dois­ta. Se on käy­nyt jo yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­nas­sa­kin, mut­ta palau­tet­tu takai­sin val­mis­te­luun, ja sii­tä huo­li­mat­ta sii­hen on vedot­tu päätöksenteossa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Me ollaan nuo­ria, tot­ta kai me aina…

Ran­ta­poh­jal­la on ollut jo pit­kään yhteis­työ­tä ilmes­ty­mi­sa­lu­een kou­lu­jen kans­sa. Vii­koit­tain yhteis­työn hedel­miä jul­kais­taan Ran­ta­poh­jan nuor­ten­pals­tal­la Rant­si­kas­sa. Muka­na on vuo­sit­tain lähes 20 kou­lua, jois­ta osas­ta jut­tu­ja Rant­sik­kaan tekee useam­pi luok­ka. Kii­tos ihan jokaiselle!


Pää­sis­pä jo laitumelle!

Ran­ta­poh­jas­ta 27.101977: Talon nuu­ka emän­tä oli sekoit­ta­nut voi­hin yli­mää­räis­tä suo­laa. Ren­ki ute­li ruo­ka­pöy­däs­sä, että mis­tä se emän­tä tapaa suo­lat ostaa. Osuus­kau­pas­ta­han ne suo­lat­kin oste­taan, vas­ta­si emän­tä. – Ka – täy­tyy­pä minun­kin käy­dä siel­tä osta­mas­sa, kun näkyy ole­van voi­ta seas­sa. PT‑E

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Sol­mit­tu­jen avio­liit­to­jen mää­rä jat­koi las­ku­aan vii­me vuonna

Tilas­to­kes­kuk­sen mukaan vuon­na 2023 sol­mit­tiin 20 693 avio­liit­toa. Sol­mit­tu­jen avio­liit­to­jen mää­rä las­ki 1 249:llä edel­lis­vuo­des­ta. Avio­liit­to­ja, jois­sa puo­li­sot oli­vat eri suku­puol­ta, sol­mit­tiin 20 320, mikä on 1 199 edel­lis­vuot­ta vähem­män. Samaa suku­puol­ta ole­vat parit sol­mi­vat 373 avio­liit­toa, 50 edel­lis­vuot­ta vähemmän.