Haukipudas

Vaa­leis­sa vali­taan 79 alue­val­tuu­tet­tua päät­tä­mään koko Poh­jois-Poh­jan­maan asiois­ta – Puo­lue­pii­rien puheen­joh­ta­jat vas­taa­vat Ran­ta­poh­jan kysymyksiin

Suo­men ensim­mäi­set alue­vaa­lit ovat alka­neet ennak­ko­ää­nes­tyk­sel­lä. Vaa­leil­la vali­taan alue­val­tuu­te­tut, jot­ka päät­tä­vät ter­vey­den­hoi­toon, sosi­aa­li­huol­toon ja pelas­tus­toi­meen liit­ty­vis­tä asiois­ta. Poh­­jois-Poh­­jan­­maal­­la vaa­leil­la valitaan…

Lue lisää

“Pal­ve­lut voi­daan tur­va­ta par­hai­ten mitä­töi­mäl­lä sote-uudistus”

Ran­ta­poh­ja kysyi sote-uudis­­tuk­­ses­­ta ja alue­vaa­leis­ta edus­kun­ta­puo­luei­den Poh­­jois-Poh­­jan­­maan pii­rin puheen­joh­ta­jil­ta. Vas­taa­ja­na Oulun Val­ta kuu­luu kan­sal­le ry:n puheen­joh­ta­ja Tuuk­ka Mäki­ran­ta. Pal­ve­lui­den parantaminen…

Lue lisää

“Tar­vi­taan tar­kas­ti suun­nat­tu­ja lähi- ja etäpalveluita”

Ran­ta­poh­ja kysyi sote-uudis­­tuk­­ses­­ta ja alue­vaa­leis­ta edus­kun­ta­puo­luei­den Poh­­jois-Poh­­jan­­maan pii­rin puheen­joh­ta­jil­ta. Vas­taa­ja­na Kris­til­lis­de­mo­kraat­tien Poh­­jois-Poh­­jan­­maan ja Kai­nuun pii­rin puheen­joh­ta­ja Lee­na Aske­li. Pal­ve­lui­den parantaminen…


“Pal­ve­lut voi­daan vie­dä ihmis­ten luo liik­kuen ja digi­ta­li­saa­tio­ta hyödyntäen”

Ran­ta­poh­ja kysyi sote-uudis­­tuk­­ses­­ta ja alue­vaa­leis­ta edus­kun­ta­puo­luei­den Poh­­jois-Poh­­jan­­maan pii­rin puheen­joh­ta­jil­ta. Vas­taa­ja­na Oulun vaa­li­pii­rin Vih­rei­den puheen­joh­ta­ja Mar­jo Tapa­ni­nen. Pal­ve­lui­den paran­ta­mi­nen ja niiden…
Kult­tuu­ria ja ruumiinkulttuuria

Ran­ta­poh­jas­ta 11.1.1973: Erääl­lä Pek­ka-nimi­sel­lä pojal­la oli pol­ku­pyö­rä. Hänel­lä oli tapa­na kyy­di­tä naa­pu­rin poi­kaa Kal­lea. Erää­nä päi­vä­nä hän otti Kal­len ja tämän vel­jen kyy­tiin. Pojan ajel­les­sa kylä­tiel­lä polii­si huo­ma­si pyö­räi­li­jän ja kyy­ti­läi­set ja huusi: “Seis, seis, pysäh­ty­kää!” Tähän Pek­ka vas­ta­si: “Ei tähän enää mahdu.”


Kaa­va­muu­tos Ase­man kou­lu­han­ket­ta var­ten hyväksyttiin

Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta hyväk­syi ase­ma­kaa­van ja tont­ti­jaon muu­tok­sen Hau­ki­pu­taan Ase­man kou­lun kort­te­lis­sa. Muu­tos mah­dol­lis­taa Ase­man kou­lun laa­jen­nus­hank­keen. Ase­man kou­lun perus­kor­jauk­sen koko­nais­kus­tan­nus on noin 4,5 mil­joo­naa euroa ja han­ke ajoit­tuu vuo­sil­le 2022–2023.