Hau­ki­pu­das

Kausi­paik­ka­lai­set asus­te­le­vat Ran­ta­sa­ran kara­vaa­na­ria­lu­eel­la kuin kesä­mö­kil­lään

Aurin­ko pais­taa, mut­ta tuu­li puhal­taa voi­mak­kaas­ti Ran­ta­sa­ran kara­vaa­na­ria­lu­eel­la maa­nan­tai­na ilta­päi­väl­lä. Alu­eel­la on hil­jais­ta, vaik­ka kara­vaa­na­rei­ta on ran­tau­tu­nut jo hyvä mää­rä tän­ne Vir­pi­nie­mes­sä sijait­se­val­le lei­rin­tä­alu­eel­le. Var­sin­kin kausi­paik­ka­lai­set ele­le­vät vau­nuis­saan aivan kuin kesä­mö­keil­lään ja useim­mil­la on vähin­tään­kin etu­telt­ta pys­ty­tet­ty­nä lisä­ti­laa tuo­maan. Rai­li ja Kari Kihl­strö­mil­le tämä on jo seit­se­mäs kesä Ran­ta­sa­ras­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Lät­tä­ha­tut aje­le­vat Hau­ki­pu­taal­la ja Iis­sä

Nos­tal­gi­aa, ilois­ta miel­tä ja 160 mat­kus­ta­jaa ker­ral­laan — nämä kaik­ki mah­tu­vat kyy­tiin, kun lau­an­tai­na van­hat lät­tä­hat­tu­ju­nat lii­ken­nöi­vät Oulus­ta Hau­ki­pu­taan kaut­ta Iihin osa­na Oulun Päi­vien ohjel­maa. Lät­tä­hat­tu­ju­nien aja­mi­ses­ta vas­taa Poh­jois-Suo­men rau­ta­tie­har­ras­ta­jat eli PoR­ha.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Lei­ri­kes­kuk­sel­le myön­net­tiin mää­rä­ra­ha – Raken­ta­mi­nen alkaa mar­ras­kuus­sa

Oulun seu­ra­kun­tayh­ty­män yhtei­nen kirk­ko­val­tuus­to myön­si Hau­ki­pu­taan Iso­nie­meen raken­net­ta­val­le meren­­ran­­ta-lei­­ri­­kes­­kuk­­sel­­le kus­tan­nusar­vion mukai­sen mää­rä­ra­han eli 3,035 mil­joo­naa euroa. Meren­ran­ta lei­ri­kes­kus on suun­ni­tel­tu.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kel­lon asu­kas­tu­pa juh­lis­ti 5-vuo­tis­syn­ty­mä­päi­vään­sä

Kel­lon asu­kas­tu­val­la vie­tet­tiin tiis­tai­na 5-vuo­tis­syn­ty­mä­päi­viä ja samal­la tuvan muut­toa takai­sin Kel­lon nuo­ri­so­seu­ral­le. Vuon­na 2013 perus­te­tun Kel­lon suur­alu­een asu­ka­syh­dis­tys ry:n ensim­mäi­nen toi­mi­paik­ka oli Kel­lon nuo­ri­so­seu­ra, jos­sa asu­kas­tu­pa aloit­ti toi­min­tan­sa tal­vel­la 2014.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKesä­kausi käyn­tiin ennä­ty­sai­kai­sin – Vir­pi­nie­mi Golf Oy:n uute­na toi­mi­tus­joh­ta­ja­na on aloit­ta­nut Pasi Vou­ti­lai­nen

Vir­pi­nie­men vihe­riöil­le pääs­tiin pelaa­maan tänä vuon­na ennä­ty­sai­kai­sin, 9. tou­ko­kuu­ta. Täl­lä vii­kol­la vie­te­tään kan­sal­lis­ta golf­viik­koa, jon­ka puit­teis­sa Vir­pi­nie­mi Golf jär­jes­tää monen­lais­ta tapah­tu­maa niin Vir­pi­nie­mes­sä kuin muu­al­la­kin päin Oulua.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausAurin­koi­nen Mar­tin­nie­mi kerä­si kävi­jöi­tä

Mar­tin­nie­men Ukko­lan­ran­ta täyt­tyi lau­an­tai­na iloi­sis­ta juh­li­jois­ta, kun Maa­ki­nen Mar­tin­nie­mi -pik­nik jär­jes­tet­tiin jo yhden­nen­tois­ta ker­ran. Aurin­koi­nen sää hou­kut­te­li uska­liaim­mat pulah­ta­maan meres­sä, ja näl­käi­sil­le tar­jol­la oli perin­tei­seen tyy­liin savu­mai­vaa ja mak­ka­raa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus