Hau­ki­pu­das

Sini­set nime­si lisää ehdok­kai­ta

Poh­­jois-Poh­­jan­­maan Sinis­ten ry:n hal­li­tuk­sen jär­jes­täy­ty­mis­ko­kouk­ses­sa Oulus­sa valit­tiin edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kaik­si yrit­tä­jä Jari Piri­nen Oulus­ta ja filo­so­fian toh­to­ri, sai­raan­hoi­ta­jao­pis­ke­li­ja Anne Snell­man Oulus­ta. Aiem­min.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Muis­to­kir­joi­tus: Paa­vo Kai­ja­la in memo­riam

Paa­vo Heik­ki Kai­ja­la syn­tyi 20.6.1931 Teu­val­la ja kuo­li 25.12.2018 Oulus­sa. Lumi­jo­ki­nen Paa­von isä, kau­pal­li­sen kou­lu­tuk­sen saa­nut Jaak­ko Kai­ja­la, tuli Kel­lon Osuus­kau­pan joh­ta­jak­si 1932 ja jäi eläk­keel­le 1964, jol­loin Kel­lon Osuus­kaup­pa fuusioi­tiin Ari­naan. Par­haim­mil­laan Kel­lon Osuus­kau­pal­la oli kah­dek­san myy­mä­lää, joten Paa­vol­le ja hänen nuo­rem­mal­le vel­jel­leen Pen­til­le riit­ti hei­dän loma-aikoi­naan monen­lai­sia töi­tä kau­pan pii­ris­sä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Hau­ki­pu­taan Pal­lo etsii puheen­joh­ta­jaa

Hau­ki­pu­taan Pal­lo on läh­te­nyt uudel­le vuo­del­le 2019 ilman puheen­joh­ta­jaa. Seu­ran joh­to­kun­nan puheen­joh­ta­ja­na vuo­des­ta 2015 toi­mi­nut Jar­mo Okko­nen jät­ti teh­tä­vät vii­me vuo­den lopul­la ja uusi puheen­joh­ta­ja on vie­lä hakuses­sa.– Jär­jes­täm­me yli­mää­räi­sen joh­to­kun­nan kokouk­sen, kun puheen­joh­ta­ja-asia rat­ke­aa, vah­vis­taa seu­ran joh­to­kun­nan vara­pu­heen­joh­ta­ja Mark­ku Koho­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Stock­holm Express — ganes­mais­ta kan­san­pe­rin­net­tä vim­mal­la ja asen­teel­la

Hau­ki­pu­taa­lai­nen Stock­holm Express on ollut liik­keel­lä ja Hur­ri­ga­nes-yhtyeen musii­kil­li­sen perin­teen vaa­li­ja­na ja lipun­kan­ta­ja­na jo 10 vuot­ta. Bän­din ensim­mäi­nen viral­li­nen keik­ka oli 30.1. 2009 Ravin­to­la Camil­los­sa Kel­lon Kivi­nie­mes­sä. Kyseis­tä ravin­to­la­ra­ken­nus­ta ei tosin enää ole sen tuhou­dut­tua tuli­pa­los­sa 2012.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Lau­ra Tirk­ko­nen pal­kit­tiin Vuo­den nuo­re­na toi­mi­ja­na

Sata­vuo­tias Suo­men Työ­väen Urhei­lu­liit­to TUL ry pal­kit­si perin­tei­seen tapaan vuo­den jouk­ku­een, urhei­li­jan ja val­men­ta­jan sekä aktii­vi­sia seu­ra­toi­mi­joi­ta TUL:n päi­vän vas­taa­no­tol­la lau­an­tai­na 26.1. Kel­lon Työ­väen Urhei­li­joi­den val­men­ta­ja Lau­ra Tirk­ko­nen pal­kit­tiin Vuo­den Nuo­ri Toi­mi­ja -pal­kin­nol­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 1)

Hau­ki­pu­das­hiih­to tulee taas

Hau­ki­pu­das­hiih­to jär­jes­te­tään hel­mi­kuun kol­man­te­na vii­kon­lop­pu­na jo 39. ker­ran. Vii­me vuon­na Hau­ki­pu­das­hiih­to oli ensim­mäi­sen ker­ran kak­si­päi­väi­nen tapah­tu­ma, kuten myös nyt. Las­ten Hau­ki­pu­das­hiih­to ja koko per­heen hiih­to­ta­pah­tu­ma on lau­an­tai­na 16.2. ja perin­tei­nen Hau­ki­pu­das­hiih­to, Hyvän tuu­len latu­ret­ki, sun­nun­tai­na 17.2.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Sini­set nime­si lisää ehdok­kai­ta

Poh­jois-Poh­jan­maan Sinis­ten ry:n hal­li­tuk­sen jär­jes­täy­ty­mis­ko­kouk­ses­sa Oulus­sa valit­tiin edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kaik­si yrit­tä­jä Jari Piri­nen Oulus­ta ja filo­so­fian toh­to­ri, sai­raan­hoi­ta­jao­pis­ke­li­ja Anne Snell­man Oulus­ta. Aiem­min edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kaik­si on nimet­ty opin­to­asian­sih­tee­ri Vai­li Jäm­sä-Uusi­ta­lo Oulus­ta, lähi­hoi­ta­ja Mar­ko Lip­po­nen Sot­ka­mos­ta, sosi­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri Pirk­ko Mat­ti­la Muhok­sel­ta, FM toh­to­ri­kou­lu­tet­ta­va Mar­ja Nousiai­nen Oulus­ta ja maan­vil­je­li­jä Jar­mo Vii­na­la Haa­pa­ve­del­tä. Lisää ehdok­kai­ta nime­tään lähi­tu­le­vai­suu­des­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Alue­kult­tuu­ri nos­taa esiin aito­ja vah­vuuk­sia, ihmi­siä ja tari­noi­ta

Oulun kult­tuu­ri­joh­ta­ja Samu Fors­blom myön­tää, että taan­noi­nen kun­ta­lii­tos aiheut­ti sen, että kult­­tuu­­ri- ja tapah­­tu­­ma-avus­­tuk­­set eivät seu­ran­neet liit­ty­vien kun­tien muka­na Oulun.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus