Haukipudas

Ongan­tien alu­eel­le raken­ne­taan viemäröintiä

Oulun Vesi on raken­ta­mas­sa Ongan­tien alu­eel­le vie­mä­röin­tiä. Vie­mä­röin­nin raken­ta­mi­sen yhtey­des­sä sanee­ra­taan myös alu­een run­ko­ve­si­joh­to. Vie­mä­rin raken­ta­mi­nen alu­eel­la on käyn­nis­ty­nyt huh­ti­kuus­sa. Raken­nus­työt val­mis­tu­vat jo kesä­kuus­sa. Koh­teen ura­koit­si­ja on Maan­ra­ken­nus Dahlbacka.

Lue lisää

Kevät­tä ilmas­sa taidenäyttelyssä

Hau­ki­pu­taan kou­lun oppi­lai­den kuva­tai­de­näyt­te­ly on pys­ty­tet­ty Hau­ki­pu­taan asu­kas­tu­val­le. Kevät­näyt­te­lys­sä on esil­lä moni­puo­li­nen kat­taus 7–9‑luokkien oppi­lai­den luku­kau­den aika­na teke­miä maa­lauk­sia ja pii­rus­tuk­sia sekä kak­si pie­nois­mal­lia. 7‑luokkalaisilla kuva­tai­de on ylei­se­nä ainei­na ja ylem­mil­lä luo­kil­la valinnaisaineena.

Lue lisää

Poh­teen verk­ko­ky­se­ly sote-pal­ve­luis­ta on kerän­nyt run­saas­ti vastauksia

Poh­jois-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lue eli Poh­de kerää par­hail­laan mie­li­pi­tei­tä suun­ni­tel­ma­luon­nok­ses­taan, jos­sa käsi­tel­lään sosi­aa­li- ja ter­veys­kes­kus­ten kehit­tä­mis­tä ja mää­rää. Asuk­kail­le suun­nat­tu verk­ko­ky­se­ly on auki 17.5. saak­ka osoit­tees­sa https://pohde.fi/tietoa-meista/paatoksenteko/sote-jarjestamissuunnitelma/tarpeenmukainen-sote-keskus/


Kaa­sa­ri aloit­ti toi­min­tan­sa Hau­ki­pu­taal­la hyväl­lä fiiliksellä

Bike­fix Kaa­sa­ri ava­si oven­sa uusis­sa tilois­sa Hau­ki­pu­taan Revon­tiel­lä Anna­lan­kan­kaal­la maa­nan­tai­na. Hau­ki­pu­taal­la jo entuu­des­taan tut­tu pyö­rä­lii­ke Bike & Fix laa­jen­tui moot­to­ri­puo­lel­le ja näin syn­tyi sisa­ryh­tiö Kaa­sa­ri tavoit­tee­naan pal­vel­la asiak­kai­ta myös moot­to­ri­puo­lel­la. Saman katon alla Kaa­sa­ris­sa enti­sen Hau­ki­pu­taan Kalus­teen hal­lis­sa toi­mii myös pyö­rien, moot­to­ria­jo­neu­vo­jen ja konei­den huol­to ja varaosamyynti.

Hynt­tyyt yhteen lyö­neet yrit­tä­jät Pek­ka Qvist ja Mar­kus Luk­ka­ri­la ker­to­vat aloit­ta­neen­sa yhteis­yri­tyk­sen todel­la hyvil­lä fiiliksillä. 


Hau­ki­pu­taan nuok­ka­ril­ta kan­tau­tuu tuo­rei­ta säveliä

Hau­ki­pu­taan nuo­ri­so­ti­la Jatu­lin kupees­sa on hil­jat­tain saa­nut musi­kaa­lis­ta lisäys­tä akti­vi­teet­ti­puo­leen­sa. Jo vuon­na 2007 suun­ni­tel­tu ja toteu­tet­tu ilmai­nen musiik­ki­ti­la Musacor­ner on saa­nut tun­tu­van päi­vi­tyk­sen soi­tin­tar­jon­taan­sa. Vari­aa­tio­ta riit­tää jokai­seen musiik­ki­ma­kuun, sil­lä mah­dol­li­suuk­sia löy­tyy aina bän­di­soit­ti­mis­ta kone­musii­kin tekoon.
Myö­hem­mäl­lä iäl­lä tai­tei­li­jak­si ryh­ty­nyt Alpo Ala­kop­sa: “Pysyy parem­min hen­gis­sä, kun jota­kin tekee”

Alpo Ala­kop­sa, 92 oli ollut tois­ta vuot­ta eläk­keel­lä, kun hän ensi ker­taa tart­tui pens­se­liin ja ryh­tyi maa­laa­maan öljy­vä­reil­lä tau­lu­ja. Hän läh­ti Lii­sa Paa­vo­lan ohjaa­maan Hau­ki­pu­taan tai­de­pii­rin, mut­ta opet­ta­ja sanoi, ettet sinä Alpo pal­jon neu­vo­ja tar­vit­se. Ensim­mäi­sen maa­lauk­sen aihe vuon­na 1989 oli oma suomenpystykorva.