Hau­ki­pu­das


Mar­kus Vit­ta­nie­mi pai­ni SM-prons­sia

Hau­ki­pu­taan Hei­ton Mar­kus Vit­ta­nie­mi pai­ni hie­nos­ti vapaa­pai­nin SM-prons­sia. Kisat käy­tiin Por­voos­sa 8.12. Mita­li oli ensim­mäi­nen Mar­kuk­sel­le SM-tasol­la mut­tei var­mas­ti vii­mei­nen tuu­ma­si val­men­ta­ja Pet­ri Iso­kos­ki.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Eriar­vois­tu­mi­nen kes­kus­te­luun Mar­tin­nie­mes­sä

Hau­ki­pu­taal­la jär­jes­te­tään vuo­den alus­sa kak­si asu­ka­sil­taa. Tam­mi­kuun asu­ka­sil­lan tee­ma­na Mar­tin­nie­mes­sä on asui­na­luei­den väli­nen eriar­vois­tu­mi­nen. Hel­mi­kuus­sa asu­ka­sil­las­sa kir­jas­tos­sa käsi­tel­lään alu­eel­li­sia toi­min­ta­ra­ha­ha­ke­muk­sia ja tilakysymyksiä.Tulossa on kak­si asu­ka­sil­taa toi­sin kuin Ran­ta­poh­jas­sa 28.12. ollees­sa jutus­sa ker­rot­tiin, että kaik­ki edel­lä mai­ni­tut aiheet oli­si­vat käsi­tel­tä­vi­nä ensim­mäi­ses­sä kokouk­ses­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kes­kus­te­lem­me: Vian­tien­jo­ki (Vian­jo­ki)

Vian­tien­jo­ki (Vian­jo­ki) vir­taa Vien­tie-nimi­sen kylän läpi Simos­sa Perä­me­reen. Joki on suo­sit­tu kalas­tus­paik­ka. Inter­ne­tin Wiki­pe­dias­sa on tie­to­ja täs­tä joes­ta ja kyläs­tä, mut­ta nii­den ety­mo­lo­gi­nen seli­tys puut­tuu.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausRan­ta­poh­jan arvon­to­ja

Vuo­den 2018 Van­han kuvan-ker­to­maa kuvien lähet­tä­jien jou­kos­ta on arvot­tu 100 euron lah­ja­kor­tin voit­ta­ja. Hän on Tapio Kaup­pi Kii­min­gis­tä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vuo­den 2018 tapah­tu­mia Ran­ta­poh­jan alu­eel­la

Ran­ta­poh­ja ker­toi vuon­na 2018 jäl­leen tuhan­sil­la jutuil­la ja kuvil­la alu­een­sa tapah­tu­mis­ta sekä asiois­ta. Toi­mi­tus poi­mi vuo­si­kat­sauk­seen mie­liin­jää­neen aiheen vuo­den jokai­sel­ta.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kei­tä on tul­lut Hau­ki­pu­taan alu­eel­le?

Arkeo­lo­gien mukaan Perä­me­ren ran­nal­la oli tiheä asu­tus 5000–6000 vuot­ta sit­ten. Sii­tä ker­to­vat Kie­­rik­­ki- kes­kuk­sen ennal­lis­ta­mat asun­not Yli-Iis­­sä. Van­ha asu­tus on.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Talo­teh­taal­ta puuse­pän­vers­taal­le

Puu­ta­lo­jen val­mis­tus aloi­tet­tiin Mar­tin­nie­men sahan teol­li­suusa­lu­eel­la vuon­na 1940. Puu­ta­lo­teh­das käsit­ti nel­jä teh­das­hal­lia ja kak­si varas­to­ra­ken­nus­ta, jot­ka sijait­si­vat lähel­lä sahan tulo­port­tia.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus