Haukipudas

Myö­hem­mäl­lä iäl­lä tai­tei­li­jak­si ryh­ty­nyt Alpo Ala­kop­sa: “Pysyy parem­min hen­gis­sä, kun jota­kin tekee”

Alpo Ala­kop­sa, 92 oli ollut tois­ta vuot­ta eläk­keel­lä, kun hän ensi ker­taa tart­tui pens­se­liin ja ryh­tyi maa­laa­maan öljy­vä­reil­lä tau­lu­ja. Hän läh­ti Lii­sa Paa­vo­lan ohjaa­maan Hau­ki­pu­taan tai­de­pii­rin, mut­ta opet­ta­ja sanoi, ettet sinä Alpo pal­jon neu­vo­ja tar­vit­se. Ensim­mäi­sen maa­lauk­sen aihe vuon­na 1989 oli oma suomenpystykorva.

Lue lisää

Hau­ki­pu­taan nuok­ka­ril­ta kan­tau­tuu tuo­rei­ta säveliä

Hau­ki­pu­taan nuo­ri­so­ti­la Jatu­lin kupees­sa on hil­jat­tain saa­nut musi­kaa­lis­ta lisäys­tä akti­vi­teet­ti­puo­leen­sa. Jo vuon­na 2007 suun­ni­tel­tu ja toteu­tet­tu ilmai­nen musiik­ki­ti­la Musacor­ner on saa­nut tun­tu­van päi­vi­tyk­sen soi­tin­tar­jon­taan­sa. Vari­aa­tio­ta riit­tää jokai­seen musiik­ki­ma­kuun, sil­lä mah­dol­li­suuk­sia löy­tyy aina bän­di­soit­ti­mis­ta kone­musii­kin tekoon.

Lue lisää

Län­si­tuu­len päi­vä­ko­ti 10 vuot­ta: “Yhdes­sä saam­me kaik­kea hyvää ja iha­naa aikaan”

Yhteis­työs­sä on voi­maa, tuli toden­net­tua Län­si­tuu­len päi­vä­ko­din 10-vuo­tis­synt­tä­reil­lä vii­me tors­tai-ilta­na. Tapah­tu­maa vie­tet­tiin toi­min­nal­li­ses­ti avoi­mien ovien mer­keis­sä. Päi­vä­ko­din väki yhdes­sä las­ten kans­sa oli son­nus­ta­nut päi­vä­ko­din juhlatunnelmaan. 

Osas­toil­le oli teh­ty monen­lai­sia tehtävä‑, seikkailu‑, leik­ki- ja lii­kun­ta­pis­tei­tä. Esil­lä oli myös las­ten teke­mää tai­det­ta ja aulas­sa kuul­tiin aikuis­ten esit­tä­mää elä­vää musiik­kia. Ruo­ka­las­sa saat­toi naut­tia let­tu­ja ja voh­ve­lei­ta. Mukaan oli kut­sut­tu per­hei­den ohel­la myös enti­siä päi­vä­ko­din työntekijöitä.

Lue lisää

Van­ha troo­la­ri hajo­si siirrossa

Mar­tin­nie­men Kur­tin­hau­dan sata­maa kun­nos­te­taan par­hail­laan. Sata­ma val­mis­tuu tänä kesä­nä. Par­hail­laan sata­ma-alu­eel­la teh­dään kent­tä­töi­tä uusi­mal­la park­kia­luet­ta ja venei­den säi­ly­ty­sa­luet­ta. Veneet ja vajaat on siir­ret­ty alu­eel­ta pois jo aikaa sit­ten. Vii­mei­sim­pä­nä vii­me vii­kol­la siir­ret­tiin ken­täl­tä pois van­ha ja huo­no­kun­toi­nen troo­lia­lus omis­ta­jan toi­mes­ta. Aluk­sel­le kävi kui­ten­kin köpe­lös­ti, sil­lä se hajo­si siir­ron yhtey­des­sä vii­me vii­kol­la. Tar­koi­tuk­se­na oli siir­tää alus­ta taa­em­mak­si met­sän reunaan.


Aikaa aja­tel­la, tilaa tuunata

Nyt kah­dek­san­nen­kym­me­nen­nen syn­ty­mä­päi­vän­sä kyn­nyk­sel­lä Eeva Hol­ma kokee, että on oikea aika pysäh­tyä naut­ti­maan ele­tys­tä elä­mäs­tä ja teh­dys­tä taiteesta.