Haukipudas

Meri­ra­ja siir­tyi – muu­tok­sia kalastusalueisiin

Kii­min­ki­jo­ki­suun kala­väy­län ja joki­suu­alu­een rajat on mää­ri­tet­ty uudel­leen. Mää­ri­tyk­set ovat käyn­nis­ty­neet Lapin ELY-kes­kuk­sen aloit­tees­ta vii­me elo­kuus­sa. Tar­koi­tuk­se­na on saa­da mää­ri­tet­tyä ajan­ta­sai­set, kalas­tus­lain mukai­set verkkokalastusetäisyydet. 

Lue lisää

Maa­kun­nas­sa 23 300 työ­tön­tä työnhakijaa

Poh­jois-Poh­jan­maal­la oli hel­mi­kuun lopus­sa 23 300 työ­tön­tä työn­ha­ki­jaa, mikä on 2 600 työ­tön­tä enem­män kuin vuo­si sit­ten (+12 %). Tam­mi­kuus­ta työt­tö­mien mää­rä las­ki 150 hen­ki­löl­lä. Lomau­tet­tu­jen mää­rä on maa­kun­nas­sa edel­leen kor­kea ja hel­mi­kuus­sa kokoai­kai­ses­ti lomau­tet­tu­ja oli lähes 3 300. Hel­mi­kuus­sa lomau­tuk­set koh­dis­tui­vat eri­tyi­ses­ti raken­nusa­lal­le kir­ves­mie­hiin ja raken­nus­puusep­piin sekä talonrakentajiin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kai­kil­le oma lääkäri!

Ran­ta­poh­jas­ta 8.9.1977: Vuo­si­sa­tam­me alku­puo­lel­la eräs opet­ta­ja ihmet­te­li oppi­laan äidil­le, että kun mil­lään eivät tah­do lap­set oppia f‑kirjainta lausu­maan. Sil­loin äiti tuus­kah­ti, että tääl­lä ei niin tyh­mää ihmis­tä ole­kaan, joka ei ossaa ähä­vää sanua. H.S.Haukipudas

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Hau­ki­pu­taan Alko muuttaa

Hau­ki­pu­taan Alko muut­taa huh­ti­kuun alus­sa toi­seen lii­ke­ti­laan samas­sa kiin­teis­tös­sä. Nykyi­nen myy­mä­lä on auki 6. huh­ti­kuu­ta saak­ka ja uusi myy­mä­lä ava­taan 9. huhtikuuta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Paju­kot nurin talkoovoimin

Lau­an­tai­na rei­lu jouk­ko joki­var­ren asuk­kai­ta Hau­ki­pu­taan Nie­me­län­tör­mäl­tä kokoon­tui tal­koi­le­maan Kii­min­ki­joen jääl­le. Tal­koo­lais­ten tavoit­tee­na oli saa­da kaa­det­tua kari­koil­le kas­va­nut­ta pajuk­koa joki­mai­se­man ilmeen kohentamiseksi.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Päi­vä­ko­ti­tur­naus menos­sa HauPa-hallilla

Tänään alkoi neli­päi­väi­nen Päi­vä­ko­ti­tur­naus Hau­Pa-hal­lil­la. Hau­ki­pu­taan lähia­lu­een Eska­rit ja Vis­ka­rit on kut­sut­tu suu­ren suo­sion saa­nee­seen jo perin­tei­sek­si muo­dos­tu­nee­seen jal­ka­pal­lo­ta­pah­tu­maan. Hau­ki­pu­taan Pal­lo vas­taa jär­jes­te­lyis­tä ja Lion­sit ovat muka­na tuke­mas­sa toi­min­taa mui­den yhteis­työ­kump­pa­nei­den kans­sa. LC Hau­ki­pu­taan pre­si­dent­ti Jan­ne Paak­ku­nai­nen tote­si avaus­ta­pah­tu­mas­sa olleen­sa vai­kut­tu­nut tapah­tu­man jär­jes­te­lyis­tä ja tyy­ty­väi­nen yhteistyöhön.