Nuoret

Aar­re

Sei­son hiek­kai­sel­la polul­la käsis­sä­ni lapio ja käpris­ty­nyt kart­ta, jon­ka löy­sin vii­me vii­kol­la sii­vo­tes­sa­ni ullak­koa. Kart­taa on piir­ret­ty lähi­met­säs­sä­ni kul­ke­va pol­ku, joka päät­tyy pie­neen punai­seen rastiin. 

Lue lisää

Valin­nai­sis­sa oppii arjen asioita

Meil­lä on kai­ken­lai­sia valin­nais­kurs­se­ja Ase­man kou­lus­sa. 5–6 luok­ka­lai­set sai­vat vali­ta nel­jä kurs­sia kyse­lys­sä. Niis­tä vali­taan kak­si kurs­sia joi­hin pääsee.


Luku­tai­to takaisin

Kir­jo­jen luke­mi­nen on kas­vat­ta­nut sekä paran­ta­nut sosi­aa­li­sia tai­to­ja­ni, sana­va­ras­toa­ni, ymmär­rys­tä­ni sekä empa­tia­tai­toa­ni eli tai­toa aset­tua toi­sen ase­maan ja ymmär­tää tois­ta ihmis­tä. Luke­mal­la rea­lis­tis­ta fik­tio­ta pää­sen näke­mään eri­lais­ten ihmis­ten elä­mää eri­puo­lil­la maa­pal­loa ja opin näke­mään ihmi­sis­sä uusia luon­teen­piir­tei­tä sekä luke­maan ihmisiä. 
Nuo­ret raken­ta­vat lap­sil­le satuseik­kai­lua Jäälissä

Kii­min­gin seu­ra­kun­nan iso­set aloit­ti­vat jo mar­ras­kuus­sa yhtei­sel­lä lei­ril­lä satuseik­kai­lun suun­nit­te­lun 5–7‑vuotiaille lap­sil­le. Nuo­ri­so­työ­noh­jaa­ja Jon­na Kuti­lai­nen pal­jas­taa, että kysees­sä on aika­ko­nee­seen liit­tyä seik­kai­lu, jos­sa vili­se­vät eri vuo­si­kym­me­nien ja ‑sato­jen tutut asiat sekä pahis, joka yrit­tää estää lap­sia pelas­ta­mas­ta aika­ko­neen keksijää. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus