Nuoret

Luku­päi­vän runo

Hau­ki­pu­taan kou­lun 7C-luok­ka teki maa­lis­kuus­sa luku­päi­vä­nä runon luet­ta­vis­ta kir­jois­taan niin, että jokai­nen otti kir­jan ensim­mäi­sen ja vii­mei­sen virk­keen ylös. Syn­tyi seu­raa­van­lai­set runot. 

Lue lisää

Kel­lon kou­lun kuu­des­luok­ka­lais­ten mielpidekirjoituksia

Mik­si suo­ma­lai­set valittaa?

Valit­ta­mi­nen on tur­haa, kos­ka maa­il­ma, mis­sä eläm­me, on tosi help­poa. Nyky­ään mel­kein kai­kil­la on sopi­vas­ti rahaa ja elä­män hel­pot­ta­mi­sek­si on monia lait­tei­ta ja köy­hät­kin saa­vat pal­jon apua.

Ennen van­haan elä­mä oli sel­viy­ty­mis­tais­te­lua. Moni ihmi­nen oli tosi köy­hiä ja hei­dän piti raa­taa pal­jon ja sil­loin ei ihmi­set valit­ta­neet lähes­kään niin paljon.Myös ilmas­to oli pal­jon kyl­mem­pää. Kyl­lä nyky­ajal­la­kin on mai­ta, jois­sa elä­mä on vai­ke­aa ja ihmi­set ovat näläs­sä. Sik­si valit­ta­mi­sen sijaan voi­si­vat ihmi­set kes­kit­tyä nii­den aut­ta­mi­seen, jot­ka apua tarvitsee. 


Valin­nai­sai­neet ovat kivoja

Oulus­sa ala­kou­lun 5. ja 6. luok­kien oppi­laat saa­vat vali­ta valin­nai­sia oppiai­nei­ta, joi­ta opis­kel­laan kak­si tun­tia vii­kos­sa. Valit­ta­vat aineet vaih­tu­vat vuo­sit­tain muun muas­sa oppi­lai­den toi­vei­den, resurs­sien ja tilo­jen mukaan. Valin­nai­sis­sa aineis­sa on vuo­sit­tain vaih­te­lua. Tänä luku­vuon­na Hau­ki­pu­taal­la Ase­man kou­lul­la on opis­kel­tu yrit­tä­jyys­kas­va­tus­ta, ympä­ris­tö­lii­kun­taa, kuvaa­ma­tai­toa, robo­tiik­kaa ja liikuntaa. 

Yrit­tä­jyys­kas­va­tus

Yrit­tä­jyys­kas­va­tus on valin­nai­nen, jos­sa ope­tel­laan yrit­tä­mi­sen vai­hei­ta. Haas­tat­te­lim­me yrit­tä­jyys­kas­va­tuk­sen opis­ke­li­jaa Kert­tu Lah­tis­ta.

Mik­si valit­sit tämän valinnaisen?

– Kos­ka se vai­kut­ti kivalta

Mikä on kivoin­ta täs­sä valinnaisessa? 

–Yri­tyk­sen suunnitteleminen.

Mitä teet­te täs­sä valinnaisessa?

– Opis­ke­lem­me yri­tyk­sen perus­ta­mi­seen liit­ty­viä tär­kei­tä asioi­ta ja lopuk­si perus­tam­me yri­tyk­set, jois­sa myym­me itse teh­ty­jä tava­roi­ta tai lei­vok­sia. Kou­lul­le kut­su­taan van­hem­pia ja kylä­läi­siä asiakkaiksi.


Ilmas­to- ja ener­gia-asiat tutuksi

Län­si­tuu­len kou­lus­sa on ollut kes­tä­vän kehi­tyk­sen tii­mi jo mon­ta vuot­ta, kun­nes vuon­na 2021 perus­tet­tiin Vih­reä Lip­pu –toi­min­nan mukai­nen ympä­ris­tö­raa­ti. Ympä­ris­tö­raa­tiin kuu­luu kol­me opet­ta­jaa ja yhte­näis­kou­lun oppi­lai­ta 3.–9. luo­kil­ta, jois­ta vain me kir­joit­ta­jat olem­me ylä­kou­lu­lai­sia. Kokoon­num­me ker­ran vii­kos­sa, yleen­sä maa­nan­tai­sin välitunneilla. 


Mah­ta­vaa menes­tys­tä Ylikiiminkiin

Olim­me ystä­vän­päi­vä­nä 14.2.2023 kil­pai­le­mas­sa ToolCamp-kil­pai­lus­sa Oulun yli­opis­tol­la. Osal­lis­tuim­me kil­pai­luun STEAM-pro­jek­til­lam­me, jota olim­me työs­tä­neet kou­lus­sa ennen jou­lua. ToolCamp on Oulun suu­rin STEAM-tapah­tu­ma, jos­sa oulu­lai­set lap­set ja nuo­ret rat­kai­si­vat ajan­koh­tai­sia haas­tei­ta liit­tyen rau­haan, luon­toon ja energiaan.


Äly­kän­nyk­kä perheenjäsenenä

Ajan kulues­sa van­hem­man ja lap­sen suh­de on muut­tu­nut; tämä tulee ilmi monel­la tapaa, yhte­nä esi­merk­ki­nä on muun­tu­nut puhut­te­lu­tyy­li. Iso­van­hem­piem­me aikaan lap­set tei­tit­te­li­vät van­hem­pi­aan, nyky­päi­vä­nä van­hem­pia sinu­tel­laan, jopa puhu­tel­laan etu­ni­mel­lä. Onko van­hem­pien ja lap­sen suh­de nyky­ään lii­an kave­ril­li­nen? Mikä on äly­lait­tei­den roo­li yhteis­kun­tam­me per­he­dy­na­mii­kan muu­tok­sis­sa? Nopea­tem­pois­ten videoi­den ja pelien kaut­ta lap­set saa­vat näen­näis­tä mie­li­hy­vän tun­net­ta ja tun­ne­tai­dot eivät kehity.