Nuoret

Mie­li­pi­de: Uni on tärkeää

Olen val­mii­na nuk­ku­maan. Ajat­te­len vie­lä het­ken kat­soa puhe­lin­ta. Huo­maan, että olen­kin kat­so­nut jo kak­si tun­tia puhe­lin­ta, ja huo­men­na pitäi­si herä­tä aikai­sin kou­luun. Kun lopul­ta lai­tan puhe­li­me­ni pois, en saa hel­pos­ti unta, kos­ka minua stres­saa kou­lu ja pää­hä­ni tulee välil­lä ahdis­ta­via aja­tuk­sia. Seu­raa­va­na aamu­na olen väsy­nyt enkä jak­sai­si nous­ta ylös. Monet nuo­ret myös ylia­jat­te­le­vat her­käs­ti eivät­kä sik­si saa unta.

Lue lisää

Lei­ri­kou­lu­ra­haa keräämässä

Me olem­me 5B luok­ka ja kerääm­me rahaa lei­ri­kou­lua var­ten. Emme ole vie­lä tosin päät­tä­neet, mihin läh­dem­me sit­ten kun on riit­tä­väs­ti rahaa. Me teim­me kou­lun alus­sa buf­fe­tin, jon­ka nimi oli Cafe Kiva. Me myim­me siel­lä eri­lai­sia herk­ku­ja esi­mer­kik­si pii­rak­kaa, kark­kia, popcor­nia ja pit­saa. Kaup­pa kävi hyvin ja saim­me sii­tä hyvin rahaa. 

Lue lisää


Mik­si tuu­li kul­kee puuskissa?

Tuu­len­puus­kat kuu­lu­vat var­sin­kin syk­syyn. Mut­ta mis­tä puus­ka saa voi­man­sa ja mik­si puus­ka aika­naan myös pysäh­tyy? Kysyim­me asi­aa Ilma­tie­teen lai­tok­sen asiantuntijalta.


Isän­päi­vä lähes­tyy, mil­lai­nen isä tilas­tois­ta löytyy?

Tilas­to­jen valos­sa suo­ma­lai­set isät eivät ole mikään yhte­näi­nen jouk­ko. Ihme se oli­si­kin, sil­lä Suo­mes­sa on yli 1,2 mil­joo­naa isää. 15−81-vuotiaista mie­his­tä yli puo­lel­la, noin 57 pro­sen­til­la, on lap­sia. Yli 64-vuo­tiais­ta mie­his­tä yli 80 pro­sent­tia on isiä. Isät ja per­heet viet­tä­vät isän­päi­vää tänä vuon­na 13. marraskuuta.Vauh­dik­kaat kar­ne­vaa­lit Syke-talolla

Syk­syi­nen sää ei hai­tan­nut Syys­kar­ne­vaa­lien viet­toa Syke-talol­la, päin­vas­toin. Tapah­tu­ma ylit­ti niin hen­ki­lö­kun­nan kuin myös nuo­ri­so­ta­lon apuoh­jaa­jien odo­tuk­set. Syys­kar­ne­vaa­leil­la vie­rai­li päi­vän aika­na pal­jon lap­si­per­hei­tä, kou­lu­lai­sia sekä nuo­ria. Ensim­mäi­sen tun­nin aika­na oli kar­ne­vaa­li­toi­mis­tos­ta jo kar­ne­vaa­li­pas­sit lop­pu, ja nii­tä saa­tiin­kin teh­dä useam­pi sata lisää päi­vän aikana.