Nuoret

Sosi­aa­li­nen media ja sen aiheut­ta­mat haitat

Sosi­aa­li­nen media, lyhen­net­ty­nä some, on vii­me vuo­si­na nous­sut suu­reen suo­sioon eten­kin nuor­ten kes­kuu­des­sa. Suu­rim­mak­si osak­si sosi­aa­li­nen media on luo­tu yri­tys­ten mai­nos­ta­mi­seen, mut­ta vii­me aikoi­na se on yleis­ty­nyt enem­män nuor­ten ”somet­ta­mi­seen”. Some aiheut­taa pal­jon kiusaa­mis­ta, ulko­nä­kö­pai­nei­ta, väsy­mys­tä, addik­tio­ta, väki­val­taa mut­ta myös inspiraatiota. 

Lue lisää

Lii­an aikai­sia kouluaamuja

Mie­les­tä­ni kou­lu­aa­mut ovat lii­an aikai­sia. Ne jot­ka asu­vat kau­ka­na kou­lus­ta, jou­tu­vat herää­mään aivan lii­an aikai­sin aamul­la. Jos heil­lä on päi­väl­lä lii­kaa puu­haa, he eivät ker­keä tar­peek­si ajois­sa nuk­ku­maan, min­kä takia yöunet jää­vät lii­an lyhyiksi. 

Lue lisää

Uusi Ase­man kou­lu val­mis­tuu ensi syksyksi

Haas­tat­te­lim­me RAVE-raken­nuk­sen Ase­man kou­lun työ­maan työn­joh­ta­jaa Pek­ka Tur­tis­ta.

Mikä kou­lu­tus työ­hö­si tarvitaan?

– Raken­nus­mes­ta­rin tai raken­nusin­si­nöö­rin kou­lu­tus, olen itse rakennusinsinööri.

Mik­si valit­sit amma­tik­se­si juu­ri rakennusalan?

–Halusin nuo­rem­pa­na sel­lai­sen työn, jos­sa sai­si koko ajan teh­dä jotain. Työs­sä­ni kaik­ki päi­vät ovat erilaisia.

Mones­ko kou­lu­työ­maa tämä on sinun urallasi?

– Tämä on vii­des kou­lu­työ­maa, jos­sa minä olen toi­mi­nut työnjohdossa.

Kuin­ka pit­kään olet ollut työssäsi?

– Olen ollut täs­sä työs­sä seit­se­män vuotta.

Mikä on työ­päi­vä­si pituus?

– Noin kel­lo 7.00–15.30.

Mikä on paras­ta työssäsi?

– Näkee, kun raken­nus val­mis­tuu ja voi tutus­tua uusiin ihmisiin.

Mil­lä mal­lil­la raken­nus­työ­maa on nyt?

– Perus­tusyöt alka­vat ole­maan lopuil­laan ja ensi­vii­kol­la ale­taan raken­ta­maan seiniä.

Min­kä­lai­set sei­nät uuteen raken­nuk­seen tulee?

– Muis­taak­se­ni punai­nen pys­ty­pa­ne­loin­ti, eli puuseinät.

Kuin­ka pal­jon työ­maal­la on työntekijöitä?

– 15 raken­ta­jaa, mut­ta kii­vaam­pi­na aikoi­na 20–30 työn­te­ki­jää kerralla.

Onko ollut kivaa rakentaa?

– On ollut tosi kivaa rakentaa.

Mis­tä saat­te kaik­ki isom­mat työkalut?

– Koneet vuo­kra­taan ja käsi­ko­neet ostetaan.

Mitä tilo­ja uuteen kou­lu­ra­ken­nuk­seen tulee?

–Lii­kun­ta­sa­li, tek­ni­sen työn ja käsi­työn tilat, jake­lu­keit­tiö ja ruo­ka­sa­li, sekä kir­jas­to ja mui­ta työskentelytiloja.

Mik­si raken­ta­mi­nen aloi­tet­tiin juu­ri elo­kuus­sa, mik­sei vaik­ka kesäkuussa?

– Kos­ka RAVE-raken­nus valit­tiin teh­tä­vään vas­ta kesä­kuus­sa ja sitä piti suun­ni­tel­la. Myös kesä­lo­mat oli­vat heinäkuussa.

Onko teil­lä pak­kas­ra­jaa työskentelyyn?

– Viral­lis­ta rajaa ei ole, mut­ta on sovit­tu noin –20 astet­ta rajak­si. Sil­loin siir­rym­me sisä­töi­hin. Työ­vä­li­neet­kään eivät oikein toi­mi koval­la pakkasella.

Mil­loin uusi raken­nus on val­mis käyttöön?

– Vuo­den 2024 hei­nä­kuus­sa. Syk­syl­lä ‑24 pää­set­te opis­ke­le­maan uuteen koulurakennukseen.

Kii­tos haas­tat­te­lus­ta Pek­ka Turtinen!

Lue lisää

Jal­ka­kyl­py­jä ja leh­ti­kaa­li­sip­se­jä — eri­lai­nen oppitunti

Olem­me Kel­lon kou­lus­sa valin­neet uuden äidin­kie­len valin­nai­sen kurs­sin nimel­tä Sinä pys­tyt, jota vetä­vät opet­ta­jat Tai­na Pirt­ti­jär­vi ja Jaa­na Heik­ki­nen. Siel­lä teh­dään kai­ken­lais­ta kivaa, jon­ka on tar­koi­tus lisä­tä oppi­lai­den hyvin­voin­tia. Teem­me esi­mer­kik­si eri­lai­sia ilmai­su­har­joi­tuk­sia ja teat­te­ria. Lisäk­si askar­te­lem­me, teem­me ret­kiä ja kes­kus­te­lem­me. Olem­me myös osal­lis­tu­neet yhteis­tai­de­teok­sen tekoon Lumo-fes­ti­vaa­leil­le, joka tulee esil­le Valveelle.

Lue lisää

Yhdis­tyk­set ja nuo­ret yhdes­sä edis­tä­mään hyvin­voin­tia Haukiputaalla

Halo­sen­lah­den ja Mar­tin­nie­men kyläyh­dis­tyk­set ja Kol­jun Venei­ly-yhdis­tys ovat käyn­nis­tä­mäs­sä ystä­vä­toi­min­taa, jon­ka avul­la halu­taan edis­tää hyvin­voin­tia ja tar­jo­ta samal­la nuo­ril­le mah­dol­li­suus ansai­ta tas­ku­ra­haa. Alka­mas­sa on myös toi­nen yhdis­tys­ten yhtei­nen pro­jek­ti, Luon­nos­sa las­ten kans­sa ‑kurs­sit.


Sääs­tä rahaa, toteu­ta toiveesi

Hami­nan kou­lun kuu­den­nen luo­kan yrit­tä­jyys­ryh­mä sekä opet­ta­jan­sa Urpo Tau­riai­nen sai­vat vie­rai­ta pan­kis­ta, kun Nor­dean varal­li­suus­neu­vo­jat Eija Ter­vo­nen ja San­na Kos­ke­na­ho kävi­vät ker­to­mas­sa oppi­lail­le sääs­tä­mi­ses­tä ja sijoit­ta­mi­ses­ta. Oppi­laat oli­vat etu­kä­teen suun­ni­tel­leet pit­kän lis­tan kysy­myk­siä joi­hin vas­tauk­sia halusi­vat. Lis­tal­ta löy­tyi muun muas­sa perus­ky­sy­myk­siä sääs­tä­mi­ses­tä sekä tie­dus­te­lu­ja vie­rai­den työn kuvas­ta ja sii­tä, mikä hei­tä työs­sä kieh­too ja ins­pi­roi. Lisäk­si oppi­lai­ta kiin­nos­ti, ote­taan­ko pank­kiin nuo­ria kesätyöntekijöiksi. 


Pank­ki­hol­veis­sa maa­il­man­kuu­lua taidetta

Kult­tuu­ri­pank­ki. Olim­me onnek­kai­ta ja pää­sim­me vie­rai­le­maan luok­kam­me kans­sa tai­de­näyt­te­lyyn, johon oli koot­tu teok­sia maa­il­man­kuu­lul­ta Andy War­ho­lil­ta sekä koti­mai­sel­ta rok­ki­täh­del­tä Andy McCo­yl­ta. Oulun kult­tuu­ri­pan­kin näyt­te­ly sijait­si enti­sen Suo­men Pan­kin tilois­sa Lyseon ja Tuo­mio­kir­kon naa­pu­ris­sa. Näyt­te­ly­lip­pu­jam­me oli­vat spon­so­roi­neet oulu­lai­set yri­tyk­set – kii­tok­set heille!Todel­la tär­kei­tä asioita

Kaik­kein tär­kein asia elä­mäs­sä­ni on per­he. Minul­la on per­hees­tä­ni pelk­kiä hyviä muis­to­ja. Per­hee­ni on minul­le tär­keä, kos­ka olen tun­te­nut hei­dät koko elä­mä­ni ajan. Vie­tän pal­jon aikaa per­hee­ni kanssa.


Vaih­toon läh­tö avar­si maailmankatsomusta

Hau­ki­pu­taan lukion tois­ta luok­kaa käy­vä Moo­na Ala­nie­mi viet­ti hei­nä­kuus­sa kol­me viik­koa vaih­dos­sa Ita­lian Tosca­nas­sa Lions Nuo­ri­so­vaih­don kaut­ta. Lukion reh­to­rin lait­ta­ma Wil­ma-vies­ti vaih­to­mah­dol­li­suu­des­ta kiin­nos­ti Moo­naa, mut­ta 17 vuo­den ikä­ra­ja mietitytti.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus