Yleisö

Onko onnel­li­suu­tem­me lai­nas­sa tulevaisuudelta?

Onnel­li­suu­den tut­ki­jat ovat tut­ki­muk­sis­saan saa­neet sel­vil­le, että varak­kuu­den ja onnel­li­suu­den välil­lä val­lit­see vah­va posi­tii­vi­nen kor­re­laa­tio. Tämä nousee eri­tyi­ses­ti esil­le kan­so­jen ver­tai­lus­sa. Yksi­lö­ta­sol­la hen­ki­löil­lä, joil­la raha on eri­tyi­sen tär­keä, tyy­ty­väi­syys elä­mään on alem­mal­la tasol­la. Heil­lä on unoh­tu­nut, että elä­mäs­sä on mui­ta­kin tär­kei­tä puo­lia, kuten ihmis­suh­tei­den hoito.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Syn­ty­vyy­den las­kul­la ei voi­da perus­tel­la Yli­ky­län kou­lun lakkauttamista

Kii­min­gin alu­eel­la vir­ka­mie­hil­lä on suun­ni­tel­mis­sa lak­kaut­taa Yli­ky­län ja Tirin­ky­län kou­lut. Kuu­le­mis­ti­lai­suu­des­sa Kii­min­gis­sä kysyt­tiin, mihin arviot oppi­las­mää­ris­tä perus­tu­vat. Kale­van 1.6.22. mukaan kau­pun­gin vir­ka­mies sanoi, että Hiuk­ka­vaa­ra ja Rita­har­ju ovat ainoat alu­eet, mis­sä oppi­las­mää­rät kasvavat. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Mitä on olla moni­sai­ras vuon­na 2023

Moni­sai­raal­la ihmi­sel­la on vähin­tään kak­si pit­kä­ai­kais­sai­raut­ta, vam­maa, rajoi­tet­ta tai vas­taa­vaa. Sel­viy­ty­mi­seen liit­ty­viä haas­tei­ta on päi­vit­täin. Sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­luil­le on mones­ti tarvetta,

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Lisää elin­voi­maa kyliin

Lisää elin­voi­maa kyliin, mut­ta miten? Aihe on vai­kea, kun kaik­ki puhu­vat kovaan ääneen: Talous Kun­toon! Se onkin tee­ma, joka antaa vai­ku­tel­man, että nyt ollaan oikeal­la asial­la. Mis­tä lei­ka­taan ja miten? Sul­je­taan kaik­ki pie­net kou­lut ja sääs­te­tään mil­joo­na per kou­lu per vuo­si. Näin vir­ka­mies­ten las­kel­mis­sa esi­te­tään. Tai­na Pel­to­sen tut­ki­mus­ten mukaan toteu­tu­nut kes­ki­mää­räi­nen sääs­tö on ollut vain 70 000 euroa per vuo­si per koulu.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Lähi­kou­lu on periaatekysymys

Oulun kau­pun­gis­sa on käy­ty kevään ajan kes­kus­te­lu­ja kou­lu­ver­kos­ta ja sii­hen suun­ni­tel­luis­ta muu­tok­sis­ta. Lis­ta on Oulun kylil­le karua luet­ta­vaa, sil­lä täl­lä erää kau­pun­ki ajaa Keis­kan kou­lun lak­kaut­ta­mis­ta Hau­ki­pu­taal­la, Tirin­ky­län ja Yli­ky­län kou­lu­jen lak­kau­ta­mis­ta Kii­min­gis­sä, Tak­ku­ran­nan kou­lun lak­kaut­ta­mis­ta Kel­los­sa, sekä San­gin­suun ja Pik­ka­ra­lan kou­lu­jen lakkauttamista.


Mei­tä kuul­tiin, mut­ta kuunneltiinko?

Iin kun­ta jär­jes­ti vii­mein kuu­le­mis­ti­lai­suu­den Olha­van kou­lun lak­kaut­ta­mis­pro­ses­siin liit­tyen. Hal­lin­to­lain vas­tai­ses­ti kuu­le­mi­nen jäi edel­li­sel­lä ker­ral­la kii­rees­sä teke­mät­tä. Kylä­läi­sil­le ja van­hem­mil­le ei annet­tu tilai­suut­ta kysel­lä, kysee­na­lais­taa ja ker­toa mie­li­pi­tei­tään ja huo­mioi­taan. Avaus­pu­heen­vuo­ros­sa kylä­läi­siä keho­tet­tiin ole­maan kom­men­teis­saan asial­li­sia, vaik­ka asia on ikä­vä. Kyl­lä, olim­me asial­li­sia, vaik­ka kysy­myk­siä meil­lä oli pal­jon. Har­mit­ta­vas­ti tilai­suu­des­ta jäi vai­ku­tel­ma, että monet yksi­tyis­koh­dat oli­vat vie­lä tyys­tin suun­nit­te­le­mat­ta ja siten vas­tauk­sia ei aina saatu. 


Teks­ta­rit

On aika hie­no­ja paik­ko­ja Iis­sä. Otan esi­mer­ki­si Praa­van. Vau. Repus­sa tuli­tar­peet ja kau­nis vesis­tö. Sii­nä eväi­tä mus­su­tel­les­sa nuo­tiol­la tie­sin ole­va­ni onnel­li­nen. Uis­ti­meen ei ujot kalat kokeil­leet. Sil­ti het­ki oli mie­liin­pai­nu­va ja var­mas­ti jat­kos­sa tois­tu­va. Kau­nis tai­vas kruu­na­si pol­ku­pyö­rä­ret­ken, muut­to­lin­tu­jen len­täes­sä ylitseni.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Teks­ta­rit

Kii­tok­set Iin kun­nal­le, elä­ke­jär­jes­töil­le ja nas­toit­ta­jal­le nas­ta­pro­jek­tin toteutuksesta!

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Lois­ta­va esitys

Pate­nie­men Hon­ka­pir­til­lä esi­tet­tiin 29.4.2023 lois­ta­va ensi-ilta musi­kaa­li, Lai­va on las­tat­tu. Mar­tin­nie­men ja Pate­nie­men saho­jen his­to­rias­ta ker­to­va esi­tys oli lois­ta­va musii­kin ja sanoi­tus­ten ilotulitus.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus