Yleisö

Mik­si pitää äänes­tää toi­se­na vaalipäivänä?

Sik­si, että tul­lak­seen vali­tuk­si pre­si­dent­tieh­dok­kaan on saa­ta­va yli puo­let anne­tuis­ta äänis­tä. Nyt käy­dyis­sä vaa­leis­sa tämä ehto ei täyt­ty­nyt. Niin­pä Suo­men sään­tö­jen mukaan kak­si eni­ten ääniä saa­nut­ta jat­kaa kil­pai­lua. Jos hei­dän jou­kos­sa ei ole äänes­tä­jän omaa ehdo­kas­ta, hän voi kat­ke­roi­tu­nee­na vetäy­tyä syr­jään, mikä ei ole oikein.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Toi­veis­sa Iin ohitustie

Otsi­kol­la Ii ensin kir­joi­tel­tiin 1. hel­mi­kuu­ta Ran­ta­poh­jas­sa. Käy­tän­tö­hän näyt­tää, että Iin päät­tä­jät ovat huo­len pitä­neet sii­tä, ettei ole huo­mioi­tu muu­ta kuin just se paha­nen kes­kus­taa­ja­ma, näet Iin kun­ta käsit­tää mon­ta kylää, jois­sa on vah­vaa poten­ti­aa­lia ja joka jää napaan­sa tui­jot­ta­jil­la koko­naan huo­miot­ta ja joka puo­lus­taa nope­aa uuden ohi­tus­tien rakentamista.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Lies­har­jus­sa kehitettävää

Oli­si­ko Iin kun­nan aika teh­dä jotain Lies­har­jun asui­na­lu­een lop­puun­saat­ta­mi­seen tai edes herä­tel­lä kiin­nos­tus­ta alu­ees­ta? Mie­les­tä­ni voi­tai­siin kokeil­la vaik­ka radi­kaa­lim­paa lin­jaa ja mark­ki­noi­da aluet­ta vaik­ka euron ton­teil­la. Kun­tam­me kui­ten­kin tar­vit­see työs­sä­käy­viä per­hei­tä, että pysym­me itse­näi­si­nä eikä tar­vit­se alkaa miet­ti­mään yhdis­ty­mis­tä Ouluun.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Teks­ta­rit

Nyt kun Iin kun­ta­kin on siir­ty­nyt jät­tei­den lajit­te­luun ja keräi­lyyn, tuli mei­dän­kin rivi­ta­loon usei­ta lajit­te­luas­tioi­ta. Lajit­te­lu kos­kee yli nel­jän asun­non rivi­ta­lo­ja. Mik­si­hän Iin Vuo­kra­ta­lo­ja ei näy­tä kos­ke­van sama ohjeis­tus, kos­ka niil­lä ei näy­tä ole­van keräy­sas­tioi­ta. Voi­si­ko joku päät­tä­jä kun­nas­ta vastata.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mitä Tipat­to­man jälkeen?

Onnit­te­lut sinul­le Tipat­to­maan osal­lis­tu­neel­le! Tut­ki­mus­ten mukaan kuu­kau­den­kin alko­ho­lit­to­mal­la jak­sol­la ja alko­ho­lin käy­tön vähen­tä­mi­sel­lä voi olla monia myön­tei­siä vai­ku­tuk­sia ter­vey­teen ja hyvinvointiin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ii ensin

Kii­tos nimi­mer­kil­le Iin tule­vai­suu­des­ta ja ilmas­tos­ta huo­lis­saan ylei­sön­osas­to­kir­joi­tuk­ses­ta Ran­ta­poh­jas­sa 25. tam­mi­kuu­ta. Kir­joit­ta­jal­la oli rea­lis­ti­nen käsi­tys tule­vien rat­kai­su­jen mer­ki­tyk­ses­tä Iin tulevaisuudelle.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Teks­ta­rit

Petteri,kova oikeis­to­po­li­tiik­ko, Suo­mi-lai­vaa et käs­kyt­tä­mäl­lä kään­nä. Sipi­län hal­li­tuk­sen yri­tys karah­ti kivil­le, lyhyes­tä muis­tis­ta­si pit­kä miinus.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ten­nis­ken­tät säi­ly­tet­tä­vä Haukiputaalla

Hau­ki­pu­taal­le on suun­nit­teil­la eri­näi­siä jär­jes­te­ly­jä lii­kun­ta­paik­ko­jen suh­teen. Nykyi­nen ylei­sur­hei­lu­kent­tä on suun­ni­tel­mien mukaan siir­ty­mäs­sä toi­saal­le nykyi­ses­tä sijain­nis­taan joki­ran­nas­ta. Olen luke­nut suun­ni­tel­mia moni­nai­sis­sa miet­teis­sä. On hie­noa, että suun­ni­tel­laan uut­ta mutta…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kom­ment­ti Iin Ener­gi­aa kos­ke­vaan keskusteluun

Ari Rau­ta­kos­ki kir­joit­ti 16.1.2024 Ran­ta­poh­jas­sa sel­keän, perus­tel­lun mie­li­pi­de­kir­joi­tuk­sen Iin Ener­gian kaksiaikasähkön/yleissähkön. hin­noit­te­lus­ta. Voi poh­tia mik­si kak­siai­ka­säh­kön päi­vä­käyt­tö­hin­ta on eri­lai­nen kuin yleis­säh­kön hin­ta päi­väl­lä. Samaa säh­köä! Myös yösäh­kön hin­taa on taas 1.1.2024 nos­tet­tu. Kak­siai­ka­säh­kön­käyt­tä­jät jaka­vat tar­vit­se­man­sa säh­kön päi­väl­le ja yöl­le eli sin­ne mis­sä yleis­ku­lu­tus on vähem­pää. Tämä­hän on jär­ke­vää kulu­tuk­sen tasaa­mis­ta. Riit­tää sit­ten päi­vä­säh­kö tuu­let­to­mi­na pak­kas­päi­vi­nä­kin parem­min. Ja jos­pa sitä pörs­si­säh­köä tar­vit­si­si ostaa vähemmän. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus