Yleisö

Hoi­toa ja huolenpitoa(ko)!

Olet var­mas­ti jo tie­toi­nen sii­tä, että alue­vaa­lit pide­tään 23. tam­mi­kuu­ta 2022. Tam­mi­kuun alue­vaa­leis­sa pää­te­tään ihmi­sen tär­keim­mäs­tä, eli ter­vey­des­tä ja sai­rauk­sien hoidosta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Teks­ta­rit

Ter­veys­kes­kus, kou­lu ja päi­vä­ko­ti lop­pu­vat. Epä­on­nis­tu­nut kun­ta­lii­tos näyt­tää kayn­ten­sä. Perä­ky­lät tyh­je­nee. Vii­mei­nen sam­mut­taa valot! Näl­sy Nyt oli kyl­lä kään­net­ty kaik­ki kivet,.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Jää­lin asuk­kaat on tar­koi­tus sumputtaa

Vii­mek­si tul­lut suun­ni­tel­ma VT20 Kuusa­mon­tien leven­nys tuk­kii jää­li­läi­set omiin kotei­hin­sa “karan­tee­niin” ikui­sik­si ajoik­si. Ihmet­te­len sitä, että nykyi­set kylä­pääl­li­köt, jois­ta on osa edus­kun­nas­sa, kau­pun­gin­val­tuus­tois­sa ja muis­sa lau­ta­kun­nis­sa, eivät ole paneu­tu­neet jää­li­läis­ten liikenneasiaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Mitä ihmeen peliä tämä on?

Poti­las kun menee lää­kä­riin sai­rau­ten­sa joh­dos­ta lää­kä­ri mää­rää hänel­le lääk­keen sai­rau­den paran­ta­mi­sek­si. Poti­las ei aina edes tie­dä, mitä lää­ket­tä lää­kä­ri mää­rä­si. Aptee­kis­sa se onkin vaih­det­tu toi­seen kor­vi­ke­lääk­kee­seen. Tie­tä­vät­kö aptee­kis­sa lää­kä­riä parem­min, että tämä onkin parem­pi kysei­seen sairauteen?

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Teks­ta­rit

Iin kun­nan var­hais­kas­va­tus aje­taan isoi­hin kun­nal­li­siin yksi­köi­hin. Ideo­lo­gia on tär­keäl­lä sijal­la näi­tä pää­tök­siä teh­des­sä. DDR ja Neu­vos­to­liit­to teki­vät aika­naan pio­nee­ri­kas­va­tus­työ­tä. Tämä jat­kuu vali­tet­ta­vas­ti viher­vas­sa­rien Iissä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Teks­ta­rit 28.10.

Voi­si­ko joku vii­sas teh­dä kan­sa­lais­aloit­teen pie­ni­tu­lois­ten van­hus­ten mak­sut­to­mas­ta ter­vey­den­huol­los­ta? Nyt moni van­hus ei saa tar­vit­se­mi­aan ter­veys­pal­ve­lui­ta, kun ei ole varaa…