Yleisö

Mitä on laa­du­kas hoito?

Vas­tat­kaa ihan rehel­li­ses­ti ”hyvin­voin­tia­lue” Poh­de: Mitä on tei­dän mie­les­tä laa­du­kas hoi­to, pal­ve­lua­su­mi­nen tai ”saat­to­hoi­to”? Kuin­ka kau­ka­na kotoa se on vie­lä inhi­mil­lis­tä toteuttaa?

Lue lisää

Yli-Iin sil­lan osien nykyi­set sijoi­tus­pai­kat ovat selvinneet

Surf­fai­lin vii­kon­lop­pu­na muu­ta­man ker­ran Yli­kii­min­gin Vesa­lan­ky­län ja Kii­min­gin Ala­ky­län väliä. En kui­ten­kaan autol­la, vaan Google map­sin avul­la. Tut­kin vie­lä Yli-Iin toi­sen sil­lan osan nykyis­tä sijoi­tus­paik­kaa. Täy­tyy nyt nöy­räs­ti myön­tää, että olen ollut kysei­sen sil­lan­osan sijoi­tus­pai­kas­ta pahas­ti harhateillä. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Itse­hoi­to­lääk­kei­den käy­tös­tä on pal­jon väärinkäsityksiä

Suo­men apteek­ki­ver­kos­to on hyvin kat­ta­va; vuo­den 2023 tie­to­jen mukaan meil­lä on 827 apteek­kia, yksi apteek­ki­pis­te 6 800 asu­kas­ta koh­den. Lää­ke­lain 57 § vel­voit­taa far­ma­seut­te­ja ja pro­vii­so­rei­ta anta­maan lää­ke­neu­von­taa ja siten var­mis­ta­maan, että aptee­kis­ta toi­mi­tet­tu lää­ke tulee asian­mu­kai­seen ja tur­val­li­seen käyttöön.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Teks­ta­rit

Iis­sä oma­ko­ti­ta­los­sa asu­va neli­hen­ki­nen kes­ki­tu­loi­nen per­he mak­saa vero­ja 800 €, säh­kös­tä 600€ ja vesi­mak­su­ja 600€ eli yhteen­sä 2000 € vuo­des­sa enem­män kuin ver­rok­ki­kun­ta Kem­pe­lees­sä asu­va vas­taa­va per­he. Iin joh­ta­vat vir­ka­mie­het perään­kuu­lut­ta­vat Iil­le veto-ja pito­voi­maa, mut­ta täl­lai­sel­la tak­sa­po­li­tii­kal­la sitä ei saa­da. Puheet ja teot eivät kul­je samaa latua. Ii on kal­lis paik­ka asua!

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kui­tu­hamp­pu moni­puo­lis­tai­si huo­mi­sen maataloutemme

Joka­päi­väi­nen elä­mäm­me perus­tuu pait­si lei­pään myös kui­tuun. Pukeu­dum­me tro­pii­kis­sa kas­va­te­tus­ta puu­vil­las­ta val­mis­tet­tui­hin vaat­tei­siin. Tilaam­me kar­ton­ki­pak­kauk­sis­sa tal­vi­ruo­kaa. Luem­me sel­lu­kui­tuun poh­jau­tu­via sano­ma­leh­tiä. Tar­vit­sem­me kui­tu­pe­räi­siä nenä­lii­no­ja ja vessapaperia.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Teräs­ris­tik­ko­sil­to­jen liik­keet Yli-Iis­sä ja Pudasjärvellä

Ran­ta­poh­jas­sa on herän­nyt kiin­nos­tus­ta ‑70 luvul­la tapah­tu­neit­ten sil­to­jen siir­rois­ta. Minut Itse­ni­kin herät­ti tv-doku­ment­ti ”Akat asial­la”, jos­sa ker­rot­tiin mm. Siu­ruan­joel­ta Yli-Iis­tä Isoon­ky­röön siir­re­tys­tä teräs­ris­tik­ko­sil­las­ta. Sil­ta oli kak­sio­sai­nen, Vir­heel­lis­tä tie­tys­ti oli tuo nelos­ties­tä mai­nin­ta, mut­ta komeal­ta­han se kuu­los­ti ”nelos­tie Yli-Iis­sä”. Kyl­lä­hän se toi­nen pää sil­las­ta tääl­tä Isoon­ky­röön siir­ret­tiin, tähän minä­kin pää­dyin omis­sa tie­dus­te­luis­sa­ni. Sil­ta on ris­tit­ty Akkaan Sillaksi.


Lisää sil­ta­ha­vain­to­ja

Ran­ta­poh­jas­sa 13. hel­mi­kuu­ta oli Kes­kus­te­lem­me ‑pals­tal­la kir­joi­tuk­se­ni Yli-Iin sil­lan osat Isos­sa­ky­rös­sä ja Kii­min­gis­sä. Ran­ta­poh­jas­sa 22. hel­mi­kuu­ta oli teks­ta­ri nimi­mer­kil­lä Sil­ta­vah­ti, joka muis­te­li, että Ala­ky­län sil­ta on van­ha Iijoen sil­lan puo­lis­ko Kurenalta.


Teks­ta­rit

Sinul­le nimi­merk­ki Hätä­jar­rut­ta­ja. Ole onnel­li­nen. Meil­lä Pate­las­sa aura­taan ris­teys­lu­met portille.


Muu­ta­ma tosia­sia Iin tiejärjestelyistä

Nelos­tien lii­ken­ne­jär­jes­te­lyt Iin koh­dal­la ovat taas nous­seet enem­män esil­le joh­tuen ehkä Iin kun­nan­joh­ta­jan ohi­tus­ties­tä esit­tä­mis­tä asiois­ta Ran­ta­poh­jas­sa 16.1.2024.


Teks­ta­rit

Ran­ta­poh­jas­sa 13.2. kir­joit­ti nimi­merk­ki L.S. Siu­ruan­joen van­has­ta teräs­ris­tik­ko­sil­las­ta. Toi­nen puo­lis­ko on tosi­aan Ete­lä-Poh­jan­maal­la, mut­ta Ala­ky­län sil­ta on muis­taak­se­ni van­ha Iijoen sil­lan puo­lis­ko Kure­nal­ta. Sen huo­maa sii­tä­kin, että Ala­ky­län sil­ta on kak­si­kais­tai­nen toi­sin Siu­ruan­joen sil­ta, joka oli kapea ja yksikaistainen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus