Yleisö

Koi­rien hauk­ku­mi­nen häi­rit­see kotirauhaa

Häkis­sä ole­vien useam­pien koi­rien hauk­ku­mi­nen päi­vä­sai­kaan häi­rit­see naa­pu­rus­toa Iin Olha­vas­sa niin pal­jon, että kesän rau­ha on men­nyt eikä edes lin­nun­lau­lua kuu­lu. Olem­me sel­vit­tä­neet eri tahoil­ta, mitä asial­le voi­si teh­dä ja tilan­tee­seen muu­tos, mut­ta tähän asti tulok­set­ta. Koi­rien omis­ta­jien kans­sa ei ole pääs­ty yhtei­sym­mär­ryk­seen asiassa. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Huo­li nuo­ris­ta ja van­hem­mis­ta on suuri

Per­heen­li­säys on jän­nit­tä­vä tapah­tu­ma. Jokai­nen lap­si tuo muka­naan uudet ilot ja uudet vaivat.Vanhemmille taas lap­sen riip­pu­vuus ja tar­peet voi­vat olla panii­kin paik­ka, jos ei itse ole lap­se­na tar­pei­neen tul­lut hyväk­sy­tyk­si. Oma avut­to­muus ja lap­sen käy­tös voi­vat herät­tää vihaa, jota ei osaa käsitellä. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Iijo­ki­suun kala­val­von­taa tehostetaan

Iijoel­la suo­ri­te­taan tehos­tet­tua kalas­tus­val­von­taa. Syy­nä on väi­te­tyt, osin tode­tut kalas­tus­rik­ko­muk­set. Yöai­kaan on tapah­tu­nut poik­ki­joen kalas­tus­ta, joki­suul­la on ver­ko­tet­tu kala­väy­läs­sä. Tämä on vas­toin kalas­tus­la­kia, on eri­tyi­sen tuo­mit­ta­vaa, joh­taa aina sak­koi­hin ja pyyn­nis­sä käy­tet­ty­jen verk­ko­jen tal­teen­ot­toon. Räi­keis­sä tapauk­sis­sa voi men­nä jopa kalas­tuk­ses­sa käy­tet­ty vene ja moot­to­ri. On ymmär­ret­tä­vä, että kyse on lain rikkomisesta. 

Joes­sa on olta­va aina 1/3 osaa vapaa­na. Jokia­lu­eel­la on pals­ta­pyyn­nit mitoi­tet­tu niin, että joes­ta 1/3 on vapaa­na. Joki­suun kala­väy­läl­lä verk­ko­jen pito on kiel­let­tyä. Kala­väy­lä on nyt mer­kit­ty poi­juin, kalas­ta­ja eivät enää voi vedo­ta tie­tä­mät­tö­myy­teen, mikä­li ryh­tyy lakia rikkomaan. 

Lue lisää


Paran­nus­ta joukkoliikenteeseen

Mil­loin saam­me Iin työ­mat­ka­lai­sil­le Ouluun suo­ran lin­ja-auto­lin­jan Nelos­tie­tä pit­kin koh­tuu hin­nal­la? Niin kau­an kuin minua kier­rä­te­tään työ­mat­kal­la maa­kun­ta­mat­kai­lul­la Oulun lähiöis­sä, kovil­la kup­pi­pen­keil­lä, täy­des­sä valais­tuk­ses­sa, pysäh­del­len aina sil­loin täl­löin, en läh­de sii­hen kyy­tiin. Mak­san ja kal­liis­ti yksi­tyi­sau­toi­lus­ta saa­mal­la nip­pa nap­pa juu­ri pie­nen vähen­nyk­sen vero­tuk­seen (yhden kuu­kau­den mat­ka­li­pun hinnan).Vie­lä älykännykästä

Kat­so­taan­pa vie­lä käy­tän­nön esi­mer­kin avul­la, miten voi käy­dä, jos las­ket äly­kän­ny­käl­lä etkä muis­ta mate­ma­tii­kan perus­sään­tö­jä. Olet myy­mäs­sä tar­vik­kei­ta ja ostaja…


Bän­di­kil­pai­lu tulee

Pal­jon kysyt­ty ja toi­vot­tu bän­di­kil­pai­lu jär­jes­te­tään jäl­leen. Syk­syn puo­lel­la tar­jo­taan bän­deil­le mah­dol­li­suut­ta esit­tää omaa osaa­mis­taan. Ravin­to­las­sa pidet­tä­vään bän­di­kil­pai­luun on 18…