Yleisö

Enem­män liikuntaa

Minun mie­les­tä­ni kou­lus­sa on lii­an vähän lii­kun­taa, kos­ka lii­kun­ta­tun­te­ja on vain 1–2 ker­taa vii­kos­sa, aina­kin minul­la. Minus­ta oli­si sen takia muka­vam­paa että kou­lus­sa oli­si enem­män lii­kun­taa. Itse en lii­ku hir­veäs­ti kos­ka koto­na ei ole kavereita. 

Lue lisää

Kom­ment­ti kir­joi­tuk­seen Iin ruokajakelusta

Timo Yli­ta­lo kir­joit­ti Ran­ta­poh­jas­sa 18.4. Iis­sä tapah­tu­vas­ta ruo­ka­ja­ke­lus­ta sel­lais­ta, mikä antaa aiheen kom­ment­tiin. Ruo­an­ja­ko on alle­kir­joit­ta­neel­le tut­tua, sil­lä olin toi­min­nas­sa muka­na neli­sen vuot­ta Jär­jes­tö­ta­lol­la. On hyvä, että Iin Hel­lun­tai­seu­ra­kun­ta on otta­nut ruo­an­ja­ke­lun hoitaakseen.


Teks­ta­rit

Luin leh­des­tä, että Suok­ko­sen tien var­teen raken­ne­taan aurin­ko­voi­ma­la. Jos kyse on pel­toa­lu­ees­ta, niin kuin­ka tämä vai­kut­taa lin­nus­toon? Alue on mer­kit­tä­vä muut­to­lin­tu­jen leväh­dys- ja ruo­kai­lu­paik­ka. Sekä monien lajien pesintäaluetta.


Hyvin­voin­ti – kom­mu­ni­koin­nin merkitys

Pal­jon puhu­taan nuo­ris­ta ja sii­tä, että he eivät ole val­mii­ta työ­elä­mään tul­les­sa. Kou­luis­sa taas puhu­taan sii­tä, että oppi­mis­tu­lok­set ovat las­ke­neet ja olem­me valu­neet kil­pai­lus­sa yhä alem­mas. Samaan aikaan Twit­ter ja Tik­tok ovat yhä suu­rem­mas­sa roo­lis­sa kom­mu­ni­koin­nin suh­teen niin meil­lä kuin maa­il­mal­la. Mitä tämä ker­too meis­tä ja tilanteesta?

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kes­kus­ta pal­ve­lee isän­maa­ta oppositiossa

Isän­maan edun aja­mi­sen tulee olla polii­ti­kon ja puo­lu­een tär­kein tavoi­te. Kes­kus­tan tavoit­tee­na edus­kun­ta­vaa­leis­sa oli riit­tä­vä luot­ta­mus hal­li­tus­vas­tuun kan­ta­mis­ta var­ten. Vaa­leis­sa kes­kus­ta kui­ten­kin koki his­to­rial­li­sen vaalitappion.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausTeks­ta­rit

Oli­pa muka­va käy­dä Hei­ton talol­la kun­to­tans­seis­sa tiis­tai­na 4.4. Ker­ta oli ensim­mäi­nen, mut­ta ei var­mas­ti vii­mei­nen! Vete­raa­ni­jaos­to Vie­ri­vät Kivet jär­jes­tää tans­sit joka toi­nen tiis­tai. Oli kivaa tans­sia lep­poi­sis­sa ja kotoi­sis­sa tun­nel­mis­sa ork­ses­te­rin tah­tiin. Väkeä oli paljon.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus