Kolumnit

Päät­tä­jäl­tä: Lak­ko byro­kra­tial­le ja oodi opettajille

Kun­ta-alan työn­te­ki­jä­lak­ko myl­ler­tää monien arjen aina van­hem­mis­ta vaa­rei­hin ja lap­sis­ta lak­ko­vah­tei­hin. Olem­me uuden edes­sä, kun itses­tään­sel­vyy­det lopet­ta­vat pyö­ri­mäs­tä. Tun­ne on nurin­ku­ri­nen, kun elä­mäm­me perus­tur­val­li­suut­ta ja koko yhteis­kun­taa kan­nat­te­le­vat amma­tit jou­tu­vat lak­ko­jen avul­la perus­te­le­maan tär­key­ten­sä. Eikö esi­mer­kik­si opet­ta­jat elä­kään kii­tok­sel­la ja kutsumuksella?

Lue lisää

Päät­tä­jäl­tä: Kuin­ka lisä­tä kun­ta­lais­ten osal­li­suut­ta ja tie­toi­suut­ta 2020-luvulla?

Maam­me kun­ta­kent­tä muut­tuu vuo­den 2023 alus­ta mer­kit­tä­väs­ti, kun sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lut sekä pelas­tus­toi­mi siir­ty­vät hyvin­voin­tia­luei­den vas­tuul­le. Tämä ei kui­ten­kaan tar­koi­ta sitä, että kun­tien roo­li hyvin­voin­nin edis­tä­jä­nä lak­kai­si sote-raken­ne­uu­dis­tuk­sen jälkeen. 

Lue lisää

Har­taus: Toi­vei­kas­ta aikaa

Kevä­tai­ka on täyn­nä toi­voa. Näin voi huo­ma­ta, kun kat­soo luon­non elä­mää. Valon mää­rä on huo­mat­ta­vas­ti lisään­ty­nyt ja jat­ku­va läm­pö tekee tie­tä uudel­le kas­vu­kau­del­le. Elä­mä voit­taa kyl­män tal­ven jälkeen.

Lue lisää

Voi­daan hyvin: Eri­tyis­ryh­mien väki on tär­ke­ää porukkaa

Hyvin­voin­ti syn­tyy kaik­kien mukaan otta­mi­ses­ta, yhteen­kuu­lu­vuu­den tun­tees­ta sekä monia­lai­sis­ta näkö­kul­mis­ta ja koke­mus­tie­dos­ta. Meil­lä Oulun­kaa­rel­la myös eri­tyis­ryh­mien osal­lis­tu­mi­nen pal­ve­lui­den suun­nit­te­luun on tärkeää. Har­taus: Elä­mä ja kärsimys

Pää­siäi­sen aikaan opim­me pal­jon Jee­suk­sen kär­si­myk­ses­tä. Vapah­ta­jan kat­se pysäh­dyt­tää mei­tä. Hän kat­soi Juu­das­ta kii­ras­tors­tai ilta­na, Pie­ta­ria Get­se­ma­nen tus­ka­nyö­nä ja äitiän­sä ris­til­tä. Hän kär­si hei­dän kaik­kien puo­les­ta. Se kat­se oli rak­kau­den kat­se. Se koh­dis­tui vihamieheenkin.


Pää­siäis­ter­veh­dys: Toi­von valo pimeydessä

Kulu­nut kevät on ollut his­to­rial­li­sen jär­ky­tyk­sen aikaa. Venä­jän aloit­ta­ma laa­ja­mit­tai­nen sota Ukrai­nas­sa 24. hel­mi­kuu­ta on mul­lis­ta­nut totut­tua maa­il­man­jär­jes­tys­täm­me. Vii­me­ai­kai­set tapah­tu­mat ovat saa­neet suo­ma­lai­set ja koko Euroo­pan kysy­mään kysy­myk­siä turvasta.


Pää­siäis­ter­veh­dys: Kris­tus nousi kuolleista!

”Ker­ran sor­tu­vat nämä tiel­läm­me ole­vat esteet, joil­la pahuus on sul­ke­nut mei­dät ver­hon­ta­kai­sen pyhä­tön ulko­puo­lel­le, ja mei­dän luon­tom­me leh­ti­ma­ja koho­aa jäl­leen ylös­nouse­muk­ses­sa. Kaik­ki pahuu­den tuo­ma tur­mel­lus kato­aa ole­vai­sen pii­ris­tä, ja sil­loin viet­tä­vät yhteis­tä juh­laa Juma­lan kun­niak­si kaik­ki ne, jot­ka ylös­nouse­mus on peit­tä­nyt, sil­loin on kai­kil­la yksi ja sama ilo.” (Pyhä Makri­na vel­jel­leen Gre­go­rios Nyssalaiselle)