Kolumnit

Kolum­ni: Mah­ta­va Ponsse

Pons­se on suu­ri Vie­re­män kun­taa pää­paik­ka­naan pitä­vä met­sä­ko­neyh­tiö ja met­sä­ko­neen nimi, joka tun­ne­taan yli 40 maas­sa. Alkuun­pa­ni­ja­na oli vie­re­mä­läi­sen maan­vil­je­li­jän poi­ka Eina­ri Vidgren ( 1943 ‑2020) vuon­na 1980.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Har­taus: Muu­tok­sen tiloja

Näin joku aika sit­ten videon, jos­sa nuo­ri mies, Tero, ker­toi elä­mäs­tään. Terol­la oli rank­ka taus­ta, päih­teet ja elä­män mer­ki­tyk­set­tö­myys oli­vat vie­neet voi­mat ja mones­ti oli pitä­nyt miet­tiä sitä, mitä miel­tä elä­mäs­sä yli­pää­tään on. Videos­sa Tero ker­too elä­mäs­tään, johon on mah­tu­nut monen­lais­ta. Löy­dät videon googlaa­mal­la sanat: ”Teron tarina”.Har­taus: Anteek­si, tun­ne­taan­ko me jostain?

Onko sinul­le kos­kaan käy­nyt niin, että joku ihmi­nen on ter­veh­ti­nyt sinua tut­ta­val­li­ses­ti, jää­nyt ehkä jopa jut­te­le­maan het­kek­si, mut­ta sinul­la ei ole hajua­kaan, kuka hän on? Tai että olet näh­nyt jon­kun ihmi­sen, jon­ka var­mas­ti tun­net tai tie­dät jos­tain, mut­ta et mil­lään saa pää­hän, kuka hän on tai mis­tä hänet tunnet?Päät­tä­jäl­tä: Pää­tök­sen­teon vaikeus!

Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta kokous­ti 16.3.2021. Lau­ta­kun­ta päät­ti jät­tää kah­dek­si vii­kok­si pöy­däl­le 265 kun­ta­lai­sen alle­kir­joit­ta­man kir­jeen, joka kos­kee Vir­pi­nie­men Meri­nie­men-ja Kel­lon­lah­den vai­heit­tai­sen ase­ma­kaa­va muutosta.