Kolumnit

Har­taus­kir­joi­tus: Sydä­men puhet­ta Juma­lan kanssa

Ensi sun­nun­tain kir­kol­li­se­na aihee­na on Sydä­men puhet­ta Juma­lan kans­sa. Tämän aiheen teks­tit puhu­vat sii­tä, mitä rukoi­le­mi­nen on ja mitä lupauk­sia sii­hen sisäl­tyy. Rukous ja usko liit­ty­vät vah­vas­ti toi­siin­sa. Rukous on sydä­men puhet­ta ja huo­kaus­ta Juma­lan puo­leen. Samal­la rukous on uskoa sii­hen, että Juma­la kuu­lee ja voi auttaa.

Lue lisää

Las­ten maa­il­maa raken­ta­mas­sa vai romuttamassa?

Kevät on kään­ty­mäs­sä kesän puo­lel­le ja kou­lu­jen kalen­te­rei­ta alka­vat tah­dit­taa kevät­juh­la­suun­nit­te­lut ja todis­tus­jän­ni­tys. Eikä suot­ta, ovat­han kevät­juh­lat ja kou­lu­vuo­den vii­mei­set het­ket kou­lua­jan iki­muis­toi­sim­pia hetkiä.

Lue lisää

Päät­tä­jäl­tä: Kuusa­mon­tien perus­pa­ran­nuk­sen ympä­ris­tö­vai­ku­tuk­set ovat arvioitavana

Luin ensim­mäi­set poliit­ti­set asia­kir­jat ja suun­ni­tel­mat jos­kus 1980-luvul­la Salois­ten sivu­kir­jas­ton lukusa­lis­sa. Enpä osan­nut perus­kou­lun opp­pi­laa­na tuol­loin aavis­taa, että vie­lä aikui­se­na­kin luki­sin sil­mät kii­luen ase­ma­kaa­va­hank­kei­den selos­tuk­sia, YVA-ohjel­mia tai ympä­ris­tö­lu­pien asiakirjoja.

Lue lisää

Päät­tä­jäl­tä: Avoi­min kortein

Iis­sä on pal­jon aktii­vi­sia yhdis­tyk­siä ja jär­jes­tö­jä, mikä on meil­le kai­kil­le suu­ri ilon aihe. Ne tar­joa­vat moni­puo­li­ses­ti eri­lai­sia lii­kun­ta- ja mui­ta har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­sia, huo­leh­ti­vat monis­ta yhtei­ses­sä käy­tös­sä ole­vis­ta alueis­ta ja ne myös anta­vat meil­le mah­dol­li­suu­den tava­ta toi­siam­me mie­lek­kään teke­mi­sen paris­sa. Joku saat­taa löy­tää uusia ystä­viä ja tut­ta­via. Moni kokee myös pää­se­vän­sä vai­kut­ta­maan asioi­hin eri­lais­ten yhdis­tys­ten kautta.

Lue lisää

Päät­tä­jäl­tä: ChatGPT ehdol­le kuntavaaleissa?

Nykyi­sin puhu­taan pal­jon teko­ä­lys­tä ja sen tuo­mis­ta mah­dol­li­suuk­sis­ta eri aloil­la. Se voi aut­taa vaik­ka­pa paran­ta­maan ter­vey­den­huol­toa, lii­ken­net­tä ja logis­tiik­kaa, kehit­tä­mään uusia mate­ri­aa­le­ja ja lääk­kei­tä. Myös eri­lais­ten sää‑, ilmasto‑, ja talous­en­nus­tei­den laa­ti­mi­nen on sen avul­la entis­tä helpompaa.Päät­tä­jäl­tä: Per­he on yhteis­kun­nan perusyksikkö

Kun­ta­liit­to ker­toi maa­lis­kuus­sa, että Suo­men väes­tö­ra­ken­teen rajun muu­tok­sen vuok­si perus­kou­lu­jen oppi­las­mää­rä on las­ke­mas­sa his­to­rial­li­sen voi­mak­kaas­ti. Perus­kou­lus­sa ole­vien mää­rä vähe­nee noin 80 000 hen­ki­löl­lä vuo­teen 2030 mennessä.


Har­taus: Jee­sus, hyvä paimen.

Koh­taan omai­set. Jut­te­len hei­dän kans­saan hei­dän rak­kaan­sa elä­mäs­tä ja sii­tä, mil­lai­nen hän on ollut per­soo­nal­taan ja mit­kä asiat ovat olleet hänel­le tär­kei­tä. Poh­dim­me siu­nauk­sen vir­siä ja musiik­ke­ja, jol­lei­vat he niis­tä sovi erik­seen kant­to­rin kanssa.


Päät­tä­jäl­tä: Mik­si syn­ty­vyys laskee?

Olen kuul­lut vii­me viik­koi­na tut­ta­vil­ta­ni usein kom­ment­te­ja sii­tä, että eläm­me kum­mal­lis­ta aikaa, ja ihmet­te­lyä, että miten tämä maa­il­ma on muut­tu­nut lyhyes­sä ajas­sa niin kum­mal­li­sek­si. Kou­luam­pu­mi­set ja kou­lu­kiusaa­mi­nen, sota Ukrai­nas­sa, val­tion­joh­ta­jien ”trum­pis­mi”, ilmas­to­ka­ta­stro­fi, luon­non moni­muo­toi­suu­den katoa­mi­nen, some-”elämä”, pako­lais­vir­rat – eikä vähäi­sim­pä­nä väes­tön ikään­ty­mi­nen ja syn­ty­vyy­den las­ku ovat muu­ta­mas­sa vuo­des­sa muut­ta­neet aja­tus­maa­il­maam­me kovasti.


Päät­tä­jäl­tä: Miten käy Hau­ki­pu­taan urheilukentän?

Hau­ki­pu­taan urhei­lu­kent­tä on ollut perus­kor­jauk­sen tar­pees­sa jo aina­kin pari­kym­men­tä vuot­ta. Jo Hau­ki­pu­taan kun­nal­la oli ken­täl­le kun­nos­tus­suun­ni­tel­ma ja rahoi­tus­kin han­kit­tu­na. Kent­tää ei kui­ten­kaan kun­nos­tet­tu ja sii­hen vara­tut rahat jäi­vät käyt­tä­mät­tä, kun pää­tet­tiin sel­vit­tää koko urhei­lu­ken­tän siir­tä­mis­tä Torpanmäkeen.