Kolumnit

Rent­ta­he­lek­ku: On nii­tä Mikkelissäkin

Ihan tuli mie­leen taka­vuo­sien tais­te­lu sääs­kien kans­sa pyyk­ki­na­rul­la. Vähän yri­tin aamul­la piha­kuk­kia kas­tel­la sort­si­sil­laan, niin ei. Ei onnis­tu­nu! Onnek­si tuli ukkos­myrs­kyn poi­ka­nen ja kas­te­li kukat. Puo­lil­ta­päi­vin jo aurin­ko helotti.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kes­ki­ke­säl­lä juhlaa

Seu­ra­kun­ta­työs­sä kesä on usein juh­lan aikaa. Alku­ke­säs­tä on vie­tet­ty kon­fir­maa­tio­juh­lia. Tilo­jen ja työ­ka­ve­rei­den kalen­te­rei­hin mah­tuu myös tal­vea enem­män häi­tä ja eri­tyi­ses­ti tänä kesä­nä juh­lia, joi­ta ehkä on tal­vel­ta siir­ret­ty tur­val­li­sem­paan aikaan.

Lue lisää

Har­taus: Kut­su Juma­lan valtakuntaan

Kun saam­me kut­sun tilai­suu­teen tai juh­laan, haluam­me sil­loin men­nä. Kut­su on meil­le tär­keä, kut­su­ja on aja­tel­lut juu­ri sinua, että hän halu­aa tava­ta ja kes­kus­tel­la kans­sa­si. Kes­kus­te­lu on yhteyt­tä ystä­vien välil­lä. Tämä kaik­ki antaa mer­ki­tys­tä ja tar­koi­tus­ta elämään.


Aar­teis­ta

Tule­van sun­nun­tain raa­ma­tun teks­tit liit­ty­vät katoa­viin ja katoa­mat­to­miin aarteisiin.


Kun­nia Isäl­le ja Pojal­le ja Pyhäl­le Hengelle

Ensi sun­nun­tai­na vie­tet­tä­vän Pyhän Kol­mi­nai­suu­den päi­vän sano­mas­sa kitey­tyy kirk­kom­me kris­til­li­sen uskon ope­tus Juma­lan kol­miyh­tei­syy­des­tä. Juma­la on yksi, mut­ta hän ilmoit­taa meil­le itsen­sä Isä­nä, Poi­ka­na ja Pyhä­nä Hen­ke­nä. Näi­den kol­men per­soo­nan kaut­ta hän vai­kut­taa Luo­ja­na, Lunas­ta­ja­na ja Pyhit­tä­jä­nä. Juma­la toi­mii­kin maa­il­mas­saan kol­mel­la taval­la: Hän on luo­nut maa­il­man, sovit­taa maa­il­man syn­nit aina uudel­leen poi­kan­sa Jee­suk­sen Kris­tuk­sen, mei­dän Her­ram­me kaut­ta, ja on tänään­kin luo­nam­me Pyhän Hen­gen väli­tyk­sel­lä. Pyhän Kol­mi­nai­suu­den päi­vä onkin myös uskon­tun­nus­tuk­sen päivä.


Kolum­ni: Hölmöläisiäkö?

Aurin­ko pais­taa, mut­ta ban­jot eivät soi. Ollaan maal­la, kuul­laan lin­nun­lau­lua. Sitä­hän minä­kin ulkoil­les­sa­ni rakas­tan kuul­la. Niin ovat äänet kirk­kaat ja monen­kir­ja­vat pesä­puu­his­sa len­tää lehah­te­le­vil­la kesän ja ilon tuojilla!

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Har­taus: Tule, Pyhä Henki

Sana Pyhä Hen­ki tuo mie­lee­ni erään lap­suu­den muis­ton. Maa­lais­pap­pi­lan poi­ka­na muis­tan, kun kevät­kyl­vön aika­na isä lau­loi pel­lon reu­nal­la: ”Niin kuin kas­te kedoil­lem­me vuo­ta­nut on Tai­vaas­ta niin myös Hen­ki sie­luil­lem­me Tai­vaan vih­ma vuo­da­ta.” Ymmär­si jo lap­se­na, että maan kas­vu tar­vit­see Tai­vaan kas­tet­ta. Kyl­vö­työ­tä teh­des­sä huo­ma­sin koh­ta, että mitä tar­koit­taa, kun Juma­lan Hen­ki ravit­see mei­tä ihmisiä.


Har­taus: Esirukouksia

Ensi sun­nun­tai­na vie­täm­me kaa­tu­nei­den muis­to­päi­vää. Kan­sal­li­se­na juh­la­päi­vä­nä muis­tam­me sodis­sam­me kaa­tu­nei­ta mie­hiä ja nai­sia. San­ka­ri­vai­na­jat osoit­ta­vat sitä hin­taa, mikä maam­me vapau­den hyväk­si on annet­tu. Saam­me edel­leen kiit­tää rukouk­sis­sam­me kaik­kia hei­tä, jot­ka ovat sodan mels­kei­den kes­kel­lä anta­neet hen­ken­sä. Juma­la on joh­ta­nut kan­saam­me vai­kei­na aikoina.