Kolum­nit

Har­taus: Kii­tol­li­suus

On vähän epä­kii­tol­lis­ta puhua tai kir­joit­taa mei­dän aika­nam­me kii­tol­li­suu­des­ta. Eikö meil­lä ole sel­lai­nen ymmär­rys, että kii­tol­li­suus ja tyy­ty­väi­syys mer­kit­see ”pysäh­ty­nei­syy­den…

Lue lisää

Har­taus: Koh­taa­mi­siin!

Työs­sä­ni pap­pi­na koh­taan kai­ke­ni­käi­siä ihmi­siä hei­dän ilois­saan ja suruis­saan. On hie­noa saa­da kul­kea rin­nal­la, kes­kus­tel­la ja kuun­nel­la. Lähim­mäi­sen sun­nun­tain saar­naa…


Har­taus: Vyö­tä minut

Eräs aika taval­li­nen vaa­te­kap­pa­le on yllät­tä­vän puhut­te­le­va. Ja jopa hen­gel­li­nen. Se löy­tyy lähes kai­kil­ta vaa­te­kaa­pis­ta. Vyön tar­koi­tus on yksin­ker­tai­nen; sil­lä…Luu­lo­ja ja toi­vei­ta koro­nas­ta

Koro­na­vi­rus on mul­lis­ta­nut koko maa­pal­lon elä­mää ja aiheut­ta­nut muu­tok­sia, joi­hin jokai­sen ihmi­sen ja yhteis­kun­nan on rea­goi­ta­va. Kui­ten­kaan väes­tö­tap­piot eivät ole…