Koke­mus­kir­jas­tos­sa ihmi­set ker­toi­vat elä­mäs­tään ja mie­len­ter­vey­den ongelmista

Kokemuskirjasto-kiertueella on monta tarinaa kerrottavanaan mielenterveyden ongelmista. Kiertue on vuosittainen tapahtuma, joka tällä kertaa poikkesi myös Ylikiimingin kirjastossa. (Kuva: Teea Tunturi)Kokemuskirjasto-kiertueella on monta tarinaa kerrottavanaan mielenterveyden ongelmista. Kiertue on vuosittainen tapahtuma, joka tällä kertaa poikkesi myös Ylikiimingin kirjastossa. (Kuva: Teea Tunturi)

Yli­kii­min­gin kir­jas­tos­sa oli vii­me vii­kol­la kuul­ta­va­na mie­len­kiin­toi­sia tari­noi­ta, kun mie­len­ter­veys­jär­jes­tö­jen koke­mus­asian­tun­ti­jat oli­vat elä­män­ta­ri­noi­neen yli­kii­min­ki­läis­ten lainattavina.

Pai­kal­la oli­vat tyt­tä­ren­sä mie­len­ter­vey­den haas­teis­ta ker­to­va äiti, kou­lu­kiusat­tu, elä­mäs­tä syjäy­ty­nee­nä ker­to­va mies, dis­so­si­aa­tio­häi­riös­tä kär­si­vä hen­ki­lö sekä päih­deon­gel­mai­nen ja skitsofreenikko.

Tari­noi­den mie­len­kiin­toi­suu­des­ta huo­li­mat­ta mitään ruuh­kaa ei Yli­kii­min­gin kir­jas­tos­sa näh­ty, vaik­ka tar­jou­tui mah­dol­li­suus istah­taa het­kek­si ja kuul­la, kun ihmi­nen itse tii­vis­tää elä­män­ta­ri­nan­sa tai osan sii­tä 10–15 minuu­tin mit­tai­sek­si ker­to­muk­sek­si. Myös kes­kus­te­luun ja kysy­myk­siin oli mahdollisuus.

Koke­mus­kir­jas­to-kier­tu­een jär­jes­ti­vät Mie­len­vi­reys ry Oulus­ta ja Balans­si ry Rova­nie­mel­tä sekä Hen­ki ja elä­mä, luon­to toi­pu­mi­sen läh­tee­nä ‑han­ke.

Elä­vä kir­jas­to jär­jes­te­tään mie­len­ter­vey­den ja kun­tou­tu­mi­sen näkö­kul­mas­ta. Koke­mus­kir­jas­to halu­aa mur­taa ennak­ko­luu­lo­ja, joi­ta mie­len­ter­vey­son­gel­mia koke­neet ihmi­set jou­tu­vat koh­taa­maan. Näin halu­taan osal­taan myös hel­pot­taa asiois­ta puhu­mis­ta, puheek­si otta­mis­ta sekä aut­taa ihmi­siä kuu­le­maan myös toi­pu­mi­sen tarinaa.

Jär­jes­töt kou­lut­ta­vat koke­mus­asian­tun­ti­joi­ta ja välit­tä­vät hei­tä eri tilai­suuk­siin tai jopa pää­tök­sen­te­ki­jöi­den avuk­si tuo­maan syvyyt­tä asioi­den käsittelyyn.

– Meil­lä on noin 40–45 eri diag­noo­seil­la ole­vaa koke­mus­asian­tun­ti­jaa. Haluam­me tar­jo­ta mah­dol­li­suuk­sia koke­mus­ten vaih­toon ja ver­tais­tu­keen, ker­too Balans­sin toi­min­nan­joh­ta­ja ja Mie­len­vi­rey­den kehi­tys­joh­ta­ja Ter­hi Savi­lah­ti.

Yli­kii­min­gis­sä lai­nat­ta­va­na olleet koke­mus­asian­tun­ti­jat ker­toi­vat, että koke­mus­asian­tun­ti­ja­na toi­mi­mi­nen myös nopeut­taa omaa toi­pu­mi­sen pro­ses­sia ja aut­taa itseä selviytymään.

Kier­tue­vä­ki ker­toi, että monel­la hei­tä lai­nan­neel­la on on lähi­pii­ris­tä oma­koh­tai­sia koke­muk­sia, jos­ta sit­ten syn­tyy mie­len­kiin­to ja kysy­myk­siä koke­mus­asian­tun­ti­jal­ta. Kier­tu­een aika­na on koet­tu mon­ta kos­ket­ta­vaa het­keä lai­nat­ta­van tari­nan äärellä.

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.