Lai­va on las­tat­tu Pateniemessä!

Uusi musikaali sijoittuu Pateniemeen ja kertoo elämänmenosta ja muistoista sahateollisuuden kukoistuksen aikana. Tässä ollan vanhainkoti Unholassa.Uusi musikaali sijoittuu Pateniemeen ja kertoo elämänmenosta ja muistoista sahateollisuuden kukoistuksen aikana. Tässä ollan vanhainkoti Unholassa.

Hau­ki­pu­taan Työ­väen Näyt­tä­mön (HTN) uusin tuo­tos Lai­va on las­tat­tu on sen kol­mas musi­kaa­li, joka kuvaa pai­kal­li­sen ran­nik­ko­seu­dun saha­teol­li­suu­den his­to­ri­aa, ihmi­siä ja elä­män­me­noa. Musiik­ki­teat­te­ri­ryh­mä vie esi­tyk­sen­sä Pate­nie­men Hon­ka­pir­tin näyt­tä­möl­le. Ensi-ilta on lau­an­tai­na 29.4.

Tari­na sijoit­tuu ajal­li­ses­ti saho­jen ja sata­mien lopet­ta­mi­sai­kaan (v. 1990) ja paik­ka­na on nyt Pate­nie­mi. Elä­män­työn­sä sahoil­la ja sata­mis­sa teh­neet työ­läi­set muis­te­le­vat elä­mään­sä van­hain­ko­ti Unho­las­sa (Unel­mien Hoi­to­lai­tos). Tari­na kul­jet­taa kat­so­jaa musii­kin sii­vin muis­to­jen maa­il­mas­ta nykypäivään.

Pate­nie­mie­men Hon­ka­pirt­ti on mitä pas­se­lein ja perin­tei­tä omaa­va paik­ka esitykselle.

– Idea musi­kaa­lin tuo­mi­ses­ta Hon­ka­pir­til­le syn­tyi Pate­nie­men elä­ke­läis­ten vink­kauk­ses­ta, ker­too HTN:n toi­min­nan­joh­ta­ja ja musi­kaa­lis­sa muka­na ole­va Kai­ja Iso­jäm­sä.

– Olim­me Hon­ka­pir­til­lä esit­tä­mäs­sä pik­ku­jou­luoh­jel­maam­me Pukin pus­sit ja mil­jöö todet­tiin mitä erin­omai­sem­mak­si, jat­kaa esi­tyk­sen käsi­kir­joi­tuk­ses­ta, ohjauk­ses­ta vas­taa­va Juha Pör­hö­lä. Aiem­min Pate­nie­mes­tä on tul­tu isol­la­kin poru­kal­la kat­so­maan työ­väen­näyt­tä­mön esi­tyk­siä niin Hau­ki­pu­taal­le kuin Martinniemeenkin.

Edel­li­set HTN:n musi­kaa­lit Mar­tin­nie­men Mari­lyn ja Sata­man sat(t)umaa ker­toi­vat fik­tii­vi­set rak­kaus­ta­ri­nat Mar­tin­nie­men sata­ma­ky­läs­tä. Uusi musi­kaa­li ja sen rak­kaus­ta­ri­nan kään­teet ovat myös jat­koa Sata­man sat(t)uman tapah­tu­mil­le: Ita­lia­lai­sen meri­mie­hen ja sata­man las­taa­ja­nai­sen tyt­tä­ren rak­kaus­ta­ri­nas­sa on tapah­tu­nut odot­ta­mat­to­mia kään­tei­tä, joi­ta Unho­lan väki jou­tuu seu­raa­maan jär­jes­täes­sään Nais­ten iltaa Honkapirtille.

Kai­ja Iso­jäm­sä ker­too, että oli luon­te­vaa jat­kaa tari­naa, kun monet ovat kysel­leet, että kuin­ka­han meri­mie­hen (Car­lo, Jus­si Puu­pe­rä) ja suo­ma­lais­nei­don (Sofia: Rii­na Oja­la) rak­kaus­ta­ri­na eteni.

Las­taa­ja­nai­sen tyt­tä­ren Sofian roo­lis­sa Rii­na Oja­la (vas.) ja van­hain­ko­ti Unho­lan Sei­ja­na San­ni Miikkulainen.

Uuden musi­kaa­lin tari­na ete­nee tun­tei­siin vetoa­van ja muis­to­ja herät­tä­vien sekä mene­vien musiik­ki­kap­pa­lei­den tah­dis­sa oman live-bän­din säes­tyk­sel­lä. Musiik­ki on tut­tuun tapaan suu­rel­ta osin uut­ta omaa Kai­ja Iso­jäm­sän ja Juha Pör­hö­län käsia­laa sävel­lyk­si­neen ja sanoi­tuk­si­neen, mut­ta muka­na on myös tun­net­tu­ja hit­te­jä. HTN:n kokoon­pa­noon kuu­luu täl­lä kau­del­la 14 jäsen­tä, muka­na on alus­ta asti muka­na ollei­ta sekä muu­ta­ma uusi esiintyjä.

Pate­nie­men Hon­ka­pirt­ti on idyl­li­nen ja nykyi­sin­kin toi­min­nal­taan vil­kas yhtei­sö­ta­lo Pate­nie­men­tie 86:ssa. Talol­la on pit­kät ja his­to­rial­li­sen perin­teet, sil­lä aikoi­naan se oli kes­kei­nen kylän ja työ­väen kokoon­tu­mis- ja har­ras­tus­paik­ka Pate­nie­men sahan kukois­tuk­sen aikaan.

– Olem­me erit­täin innois­sam­me ja posi­tii­vi­sel­la mie­lel­lä vie­mäs­sä esi­tys­tä nyt sin­ne, totea­vat Kai­ja Iso­jäm­sä ja Juha Pörhölä.

Saliin ote­taan ylei­söä mak­si­mis­saan 120 esi­tys­tä koh­den näky­vyy­den vuoksi.

Uusin­ta musi­kaa­li­aan var­ten Hau­ki­pu­taan Työ­väen Näyt­tä­mö halusi ais­tia ja kuul­la tar­kem­min Pate­nie­men kylän his­to­rias­ta, ihmi­sis­tä ja ajan­ku­vas­ta sahan kukois­tuk­sen aika­na ja mitä toi­min­nan lop­pu­mi­nen ihmi­sil­le ja kyläl­le mer­kit­si. Tun­to­ja kuu­los­tel­tiin yhdes­sä Pate­nie­mi-seu­ran väen kans­sa. Pate­nie­mes­sä vaa­li­taan saha­pe­rin­net­tä, sil­lä siel­lä toi­mii saha­museo ja saha­muis­to­merk­ki­han­ke on pitkällä.

Hau­ki­pu­taan Työ­väen Näyt­tä­mön perus­ti­vat Juha Pör­hö­lä ja Kai­ja Iso­jäm­sä vuon­na 2015. Ryh­män “har­joi­tus­luo­la” on Hau­ki­pu­taal­la kaup­pa­ra­ken­nuk­sen kel­la­ris­sa. Edel­lä ker­rot­tu­jen musi­kaa­lien ohel­la ryh­män esi­tyk­siä ovat olleet Juhan­nus­tans­si, Luo­ka­ton, val­la­ton val­lan­ku­mous ja Puna­hilk­ka. Ilta­mat ja lau­luil­lat kuu­lu­vat myös repertuaariin.

Tun­nel­ma tii­viis­tyy. Hau­ki­pu­taan Työ­väen Näyt­tä­mön ryh­mä täs­sä vie­lä har­joi­tuk­sis­sa ja yhteis­ku­vas­sa omas­sa “luo­las­sa”, mut­ta täl­lä vii­kol­la on pääs­ty val­mis­te­le­maan lau­an­tain ensi-iltaa Pate­nie­men Honkapirtille.

Lai­va on las­tat­tu ‑musi­kaa­li

Esit­tää: Hau­ki­pu­taan Työväennäyttämö

Käsi­kir­joi­tus, ohjaus ja musii­kin sovi­tus: Juha Pörhölä

Tuottaja/toiminnanjohtaja: Kai­ja Isojämsä

Lavas­tus, koreo­gra­fiat ja puvus­tus: Kai­ja Iso­jäm­sä ja Juha Pörhölä

Ääni- ja valo­tek­niik­ka: Jan­ne Kiut­tu ja Juha Pörhölä

Roo­leis­sa

Sofia: Rii­na Ojala

Sei­ja: San­na Miikkulainen

Mar­lee­na: Kai­ja Isojämsä

Annik­ki: Pau­la Havana

Hel­li: Maa­rit Rantakokko

Sal­li: Han­ne­le Lamusuo

Elna: Pirk­ko Torvinen

Kane: Han­nu Hämälä

His­su: Har­ri Mäkelä

Car­lo: Jus­si Puuperä/basso

Patu: Jan­ne Kiuttu/rummut

Vik­ke: Sep­po Jääskeläinen/kitara

Val­lu: Juha Pörhölä/piano

Kuis­kaa­ja: Päi­vi Ranta

(har­joi­tuk­sis­sa kuis­kaa­ja­na) Päi­vi Ran­ta, yhteen­sä 14

Esi­tyk­set Pate­nie­men Hon­ka­pir­til­lä: Ensi-ilta 29.4. klo 18, su 30.4. klo 15, la 6.5. klo 18 ja su 7.5. klo 15. Liput 15e/12e. (htnry.fi).

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.