Polii­si otti kiin­ni vita­mii­ni­var­kauk­sis­ta epäillyn

Polii­si tut­kii laa­jaa vita­mii­nia­nas­tus­ten sar­jaa. Rikok­sis­ta epäil­ty on täl­lä het­kel­lä tutkintavankina.

Suo­ma­lais­ten myy­mä­lä­ket­ju­jen myy­mä­löis­tä on suun­ni­tel­mal­li­ses­ti anas­tet­tu pää­osin vita­mii­ne­ja sekä mui­ta luon­tais­tuot­tei­ta. Polii­si epäi­lee, että tuot­tei­ta on anas­ta­nut kak­si ulko­maa­lais­taus­tais­ta mies­tä vuo­den 2022 ja kevään 2023 välil­lä usean Suo­mes­sa oles­ke­lu­jak­son aika­na. Tuot­tei­ta on anas­tet­tu pää­asias­sa kah­del­ta eri hal­pa­kaup­pa­ket­jul­ta ympä­ri Suomea.

Polii­si epäi­lee mies­ten anas­ta­neen luon­tais­tuot­tei­ta ja akku­ja Hau­ki­pu­taal­la sijait­se­vas­ta myy­mä­läs­tä 23. huh­ti­kuu­ta. Myy­mä­län myy­jät sai­vat toi­sen mie­hen kiin­ni, mut­ta toi­nen pää­si pake­ne­maan lähi­met­sään. Kiin­ni jää­neen mie­hen vaat­tei­den sisäl­tä tip­pui pako­y­ri­tyk­ses­sä vita­mii­ne­ja maahan.

Oulun kärä­jä­oi­keus van­git­si epäil­lyn polii­sin vaa­ti­muk­ses­ta tors­tai­na 27. huh­ti­kuu­ta. Esi­tut­kin­ta asias­sa on kesken.

Polii­si epäi­lee kiin­ni jää­nyt­tä mies­tä ja hänen teki­jä­kump­pa­ni­aan yhteen­sä 13 eri var­kau­des­ta seit­se­mäl­lä eri paik­ka­kun­nal­la. Anas­tuk­sis­ta on kir­jat­tu riko­sil­moi­tuk­sia Hau­ki­pu­taan lisäk­si Oulus­sa, Niva­las­sa, Kala­joel­la, Yli­vies­kas­sa, Kau­ha­joel­la, Lapual­la ja Some­rol­la. Polii­sin tie­toon tul­leis­sa teois­sa anas­te­tun omai­suu­den arvo on yhteen­sä yli 8 400 euroa.

Esi­tut­kin­nas­sa on sel­vin­nyt, että epäil­lyt ovat lai­nan­neet Ete­lä-Suo­mes­sa asu­val­ta mie­hel­tä auton, jol­la he ovat liik­ku­neet eri puo­lil­la Suo­mea. Auton katol­la on ollut suk­si­bok­si, jos­sa on säi­ly­tet­ty anas­tet­tu­ja tuot­tei­ta. Polii­si taka­va­ri­koi lähes 800 lisä­ra­vin­ne­pak­kaus­ta, yli 60 pak­kaus­ta AA- ja AAA-paris­to­ja, pie­nen mää­rän eri­lai­sia hygie­nia­tuot­tei­ta sekä kuulokkeet.

Näi­tä taka­va­ri­koi­tu­ja tuot­tei­ta oli autos­sa yhteen­sä vii­si jäte­sä­kil­lis­tä ja vii­si kas­sil­lis­ta. Epäil­lyt aikoi­vat myy­dä tuot­teet kotimaassaan.

Polii­si kan­nus­taa myy­mä­löi­tä varo­vai­suu­teen luon­tais­tuot­tei­den aset­te­lus­sa. Nii­den sijoit­ta­mi­nen lähel­le kas­saa voi vähen­tää var­kauk­sia. Jois­sa­kin mais­sa luon­tais­tuot­teet ovat myy­mä­löis­sä häk­ki­ra­ken­nel­mien taka­na. Eräis­sä mais­sa luon­tais­tuot­tei­den käyt­tö on suo­sit­tua, sil­lä ne rin­nas­te­taan lääkkeisiin.

Molem­mat epäil­lyt ovat maa­han­tu­lo­kiel­los­sa Suo­meen. He ovat käyt­tä­neet tääl­lä olles­saan eri henkilöllisyyksiä.