Val­tuus­tol­le esi­te­tään Oulun Infran osit­tais­ta ulkoistamista

Kau­pun­gin­hal­li­tus päät­ti kokouk­ses­saan 2.5. esit­tää kau­pun­gin­val­tuus­tol­le Oulun Infra ‑lii­ke­lai­tok­sen osit­tais­ta ulkois­ta­mis­ta. Kau­pun­gin­hal­li­tus lisä­si pää­tös­esi­tyk­seen mai­nin­nan, että ”liik­keen­luo­vu­tuk­ses­sa ja sen myö­tä tule­vis­sa kil­pai­lu­tuk­sis­sa tulee kiin­nit­tää eri­tyis­tä huo­mio­ta pal­ve­lun laa­tuun, laa­dun val­von­taan sekä hen­ki­lös­tön ase­maan ja hyvinvointiin.”

Jos val­tuus­tol­le esi­tet­tä­vä mal­li toteu­tuu, kau­pun­ki kil­pai­lut­taa ulkoi­sil­ta mark­ki­noil­ta infra­ra­ken­ta­mi­sen sekä katu- ja vihe­ra­luei­den kun­nos­sa­pi­don. Ulkois­ta­mi­sel­la tavoi­tel­laan 1,9 mil­joo­nan euron säästöä.

Kon­ser­ni­joh­ta­ja Ari Ala­tos­sa­van mukaan infra­ra­ken­ta­mi­ses­ta ja katu­jen kun­nos­sa­pi­to­pal­ve­luis­ta mer­kit­tä­vä osa tuo­te­taan jo täl­lä het­kel­lä osto­pal­ve­lui­na. Jos pää­tös ete­nee käy­tän­töön, hen­ki­lö­kun­ta ulkois­tet­ta­vien toi­min­to­jen osal­ta siir­tyy liik­keen­luo­vu­tuk­sel­la kil­pai­lu­tuk­sen voit­ta­neel­le pal­ve­lun­tuot­ta­jal­le. Tämä kos­ki­si noin 130 työn­te­ki­jää. Liik­keen­luo­vu­tus ei kos­ke yllä­pi­toon ja raken­ta­mi­seen liit­ty­vää suunnittelu‑, han­kin­ta- ja val­von­ta­teh­tä­vien hoi­ta­mis­ta, joi­hin tar­vi­taan noin 10 työntekijää.

Jul­kis­ten ja hyvin­voin­tia­lo­jen liit­to JHL ry aloit­ti työn­sei­sauk­sen Oulun Infra ‑lii­ke­lai­tok­sen suo­rit­ta­mis­sa työ­teh­tä­vis­sä tiis­tai­na. Sei­saus päät­tyy per­jan­tai­na 5.5. klo 23.59. Työ­tais­te­lun pii­riin kuu­lu­vat kaik­ki Oulun Infra ‑lii­ke­lai­tok­sen työ­teh­tä­vät. Lakon ulko­puo­lel­le on rajat­tu viran­hal­ti­jat ja tukityöllistetyt.

Oulun kau­pun­ki ker­toi tie­dot­tees­saan kes­ki­viik­ko­na, että JHL:n lak­koa pide­tään lait­to­ma­na. Kau­pun­gin mukaan työ­tais­te­lu­toi­mi koh­dis­tuu työ­eh­to­so­pi­muk­seen työ­rau­han voi­mas­sa ollessa.