Tihu­töi­tä Myl­ly­saa­ren laavulla

Myllysaaren laavulla poltettiin ilkivaltaisesti nuotiopaikan penkkipuita. Kuva: Pasi HaapakangasMyllysaaren laavulla poltettiin ilkivaltaisesti nuotiopaikan penkkipuita. Kuva: Pasi Haapakangas

Myl­ly­saa­ren laa­vul­la Hau­ki­pu­taan Ase­ma­ky­läs­sä Kii­min­ki­joen var­rel­la teh­tiin ikä­viä tihu­töi­tä vii­me vii­kol­la kes­ki­viik­koil­ta­na tai tors­tai­ta vas­ten yöl­lä. Kaik­kien käy­tös­sä ole­val­la yhtei­sel­lä vir­kis­tys­pai­kal­la rikot­tiin ja pol­tet­tiin nuo­tio­pai­kan pui­sia rakenteita.

– Laa­vu on saa­nut olla suh­teel­li­sen rau­has­sa monet vuo­det. Nyt kun sin­ne jätet­tiin tar­jol­le nuo­tion syt­tö­pui­ta, niin näin kävi. Kun sytöt lop­pui­vat, nuo­tio­ta oli yllä­pi­det­ty istuin­penk­kien puil­la. Lisäk­si pui­den peit­to­na ollei­ta peit­tei­tä oli joko pol­tet­tu tai hei­tel­ty veteen, har­mit­te­lee ase­ma­ky­lä­läi­nen Pasi Haa­pa­kan­gas. Hän toi­voo, että tämän­kal­tai­nen käy­tös jää tähän, jot­ta laa­vun yllä­pi­to ei lopu kokonaan.

Laa­vua ja nuo­tio­paik­kaa yllä­pi­tä­vät aktii­vi­set kylä­läi­set. Paik­ka on pysy­nyt hyväs­sä kun­nos­sa ja siis­ti­nä myös ros­kaa­mi­sel­ta, mis­tä iso kii­tos käyttäjille.

Nuo­tio­paik­ka on nyt siis­tit­ty ja kor­jat­tu tihu­töi­den jäljiltä.

– Näkö­jään syt­tö­pui­ta ei laa­vul­le kan­na­ta toi­mit­taa ja jät­tää, poh­tii huol­to­ren­kaas­sa muka­na ole­va Haapakangas.

Myl­ly­saa­ren laa­vun yllä­pi­to ja hoi­to on kylä­läi­sen aktii­vis­ten vapaa­eh­tois­ten varas­sa. Lisäk­si pai­kan käy­tös­tä ja yllä­pi­dos­ta jou­du­taan mak­sa­maan “vuo­kraa” Oulun kau­pun­gil­le 100 euroa vuodessa.

Vir­kis­tys­paik­ka on suo­sit­tu ja sin­ne tul­laan kau­em­paa­kin. Myös kou­lu­luo­kat ja yhtei­söt teke­vät ret­kiä laa­vul­le. Park­ki­paik­ka sijait­see ja pol­ku laa­vul­le alkaa enti­sen Poh­jo­lan Opis­ton vie­res­tä. Opis­ton raken­nus on ollut pur­ku­työn alla usei­ta vuo­sia ja pahas­ti kes­ken edelleen.

Laa­vun vie­res­sä ole­val­la Sau­na­ran­nan alu­eel­la oli vii­me kesä­nä­kin lam­pai­ta lai­dun­ta­mas­sa, teke­mäs­sä mai­se­man­hoi­to­töi­tä ja hävit­tä­mäs­sä vie­ras­la­je­ja. Täs­sä hank­kees­sa on muka­na Ase­ma­ky­län kyläh­dis­tys ja ProAgria.

Tal­viai­kaan Ase­ma­ky­läs­sä hiih­to­la­tu­ja joel­le ja kou­lun ympä­ris­töön ovat vetä­neet kylä­läi­set Leo Koi­vu­kan­gas ja Mark­ku Rehu. Ladut ovat saa­neet pal­jon kii­tos­ta käyttäjiltä.