Iin mies­lau­la­jat täyt­tää 60 vuotta

Kuoronjohtaja Markku Koskela sanoo, että Iin Mieslaulajat kunnioittaa perinteitä, mutta ei pelkää kokeilla uudenlaisiakaan sovituksia.Kuoronjohtaja Markku Koskela sanoo, että Iin Mieslaulajat kunnioittaa perinteitä, mutta ei pelkää kokeilla uudenlaisiakaan sovituksia.

Iin mies­lau­la­jien kuo­ro on viih­dyt­tä­nyt ylei­söä jo kuu­den­kym­me­nen vuo­den ajan. Merk­ki­vuot­ta juh­lis­te­taan tule­va­na vii­kon­lop­pu­na kah­den juh­la­kon­ser­tin voi­min, jois­ta toi­nen jär­jes­te­tään kuo­ron kotikunnassa.

Kuo­ron­joh­ta­ja Mark­ku Kos­ke­lan mukaan Iin Mies­lau­la­jat syn­tyi aikoi­naan kym­men­kun­nan mie­hen voi­min, jot­ka perus­ti­vat oman kuo­ron sil­loi­sen Iin seu­ra­kun­nan kuo­ron rinnalle.

– Ymmär­ret­tä­vis­tä syis­tä alku­pe­räi­siä jäse­niä ei enää ole jäl­jel­lä kuo­ros­sa, mut­ta vii­mei­set heis­tä ovat pois­tu­neet kym­me­nen vuo­den sisäl­lä, Kos­ke­la kertoo.

Kos­ke­la itse liit­tyi kuo­roon 80-luvun lop­pu­puo­lel­la, ja kuo­ron­joh­ta­jan pes­tiin hän pää­tyi 90-luvun alus­sa. Vuo­sien var­rel­la Kos­ke­la on viih­ty­nyt myös kuo­ron rivimiehenä.

– Meil­lä on kasas­sa vii­den­tois­ta plus yhden hen­gen sak­ki, ja ker­ran vii­kos­sa kokoon­num­me har­joit­te­le­maan. Tar­peen mukaan toki pidäm­me yli­mää­räi­siä­kin harjoituksia.

Kuo­ron­joh­ta­ja ker­too, että Iin Mies­lau­la­jien ohjel­mis­toon mah­tuu kap­pa­lei­ta moni­puo­li­ses­ti klas­si­sis­ta kuo­ro­kap­pa­leis­ta jou­lu­lau­lui­hin ja kevyem­män musii­kin klas­si­koi­hin asti. Tule­vien juh­la­kon­sert­tien ohjel­mis­toon kevyt­tä musiik­kia on sovi­tet­tu rei­lus­ti, ja sii­tä syn­tyi myös kon­ser­tin tee­ma, Kevyes­ti 60-vuotta.

– Esi­täm­me viih­de­musii­kin klas­sik­ko­ja ja pop-musiik­kia A cap­pel­la ‑sovi­tuk­si­na. Ainoas­taan yksi kap­pa­le esi­te­tään pia­non säes­tyk­sel­lä, pal­jas­taa Koskela.

Vaik­ka kuo­ro kul­kee roh­keas­ti uusia uria, ei perin­tei­tä olla hylät­ty kokonaan.

– Armaan lähei­syys ‑kap­pa­le on ollut muka­na ohjel­mis­tos­sa 90-luvul­ta saak­ka. Het­ken haa­vei­ta ‑vals­si puo­les­taan on ollut muka­na jo 60-luvul­ta. Perin­tei­tä voi kun­nioit­taa ja samaan aikaan kokeil­la uuden­lai­sia otteita.

Tule­van vii­kon­lo­pun juh­la­kon­ser­tit käyn­nis­ty­vät Kemis­tä, jos­sa Iin Mies­lau­la­jat esiin­ty­vät yhdes­sä Poh­jan Mies­lau­la­jien kans­sa. Sun­nun­tai­na kuo­ro nousee koti­la­val­leen Iin Hami­nan kou­lun juh­la­sa­liin, jos­sa juh­la­kon­sert­ti alkaa kel­lo 16. Ter­veh­dyk­siä kuo­ro ottaa vas­taan jo kel­lo 15.15 alkaen.

Mark­ku Kos­ke­lan mukaan Hami­nan kou­lul­le on kut­sut­tu sun­nun­taik­si pal­jon ylei­söä, ja kuo­ro odot­taa täyt­tä juhlasalia.

– Iiläi­nen ylei­sö on ollut aina hyvin muka­na kon­ser­teis­sam­me. Arve­len, että kuo­rom­me on löy­tä­nyt paik­kan­sa iiläis­ten sydä­mis­sä, Kos­ke­la hymyilee.

Iin Mies­lau­la­jien juh­la­kon­sert­ti alkaa Hami­nan kou­lul­la 7.5. kel­lo 16. Liput kon­sert­tiin kus­tan­ta­vat 10 euroa, sisäl­täen kahvit.