Artikkelit joiden kirjoittaja on Terhi Ojala

Kausi jat­kuu mita­lit kau­las­sa – Ran­ta­poh­jan alu­een nuo­ret menes­tyi­vät len­to­pal­lon alue-SM-turnauksessa

Tänä vuon­na len­to­pal­lon alue-SM-tur­nauk­ses­sa nii­tet­tiin menes­tys­tä myös Poh­joi­seen Suo­meen. Poh­jois-Suo­men edus­tus­jouk­kue sijoit­tui Hel­sin­gis­sä jär­jes­te­tys­sä tur­nauk­ses­sa kolmanneksi.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Pol­ku­jen­kul­ki­jas­ta voimakuvaajaksi

Oma­ko­ti­ta­lon piha­tiel­tä on Kii­min­ki­joen ran­taan vain parin minuu­tin käve­ly­mat­ka. Yli­kii­min­ki­läi­nen Aino Kois­ti­na­ho ker­too kävel­leen­sä saman rei­tin jo aamu­tui­maan ja pulah­ta­neen­sa jokeen uimaan, vaik­ka syk­syi­set yöt ovat jo vii­lei­tä eikä vesi­kään enää läm­min­tä ole.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Hir­ven­hiih­dot kerä­si­vät väkeä Reposelälle

Lau­an­tai­na Kii­min­gin Repo­se­läs­sä pääs­tiin pit­käs­tä aikaa kisaa­maan kai­kil­le avoi­mien hir­ven­hiih­to­jen paris­sa. Kii­min­gin Erä­mie­het ry:n isän­nöi­mäs­sä kisas­sa saa­tiin naut­tia pil­vi­ver­hon takaa.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Kii­min­ki­joen kou­lu voi saa­da uudet tilat

Kii­min­ki­joen kou­lu voi­tai­siin suun­ni­tel­lun perus­kor­jauk­sen sijaan kor­va­ta mah­dol­li­ses­ti uudis­ra­ken­nuk­sel­la, joka sijoit­tui­si uuden Kii­min­ki­puis­ton kou­lun vie­reen. Asi­aan liit­ty­vä han­ke­sel­vi­tys hyväk­syt­tiin tiis­tai­na Oulun sivis­tys- ja kult­tuu­ri­lau­ta­kun­nan kokouksessa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta valit­taa mal­mi­net­sin­tä­lu­vas­ta hallinto-oikeuteen

Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta­lua­ta­kun­ta päät­ti kokouk­ses­saan 15.3. teke­vän­sä vali­tuk­sen hal­lin­to-oikeu­teen Tur­val­li­suus- ja kemi­kaa­li­vi­ras­ton Arc­tic Mine­rals Explo­ra­tion AB:lle myön­tä­mäs­tä malminetsintäluvasta. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus