Artikkelit joiden kirjoittaja on Terhi Ojala

Kylän tule­vai­suus poru­kal­la kuntoon

Olha­va­lai­set kut­sui­vat vii­me vii­kol­la kylä­läi­siä, kun­ta­päät­tä­jiä ja kun­nan viran­hal­ti­joi­ta toi­min­nal­li­seen semi­naa­riin, joka jär­jes­tet­tiin Olha­van kou­lul­la. Olha­van seu­dun kehit­tä­mi­syh­dis­tys ry:n jär­jes­tä­mäs­sä tilai­suu­des­sa kuul­tiin alus­tuk­sia ja puheen­vuo­ro­ja, mut­ta pääs­tiin myös yhdes­sä ideoi­maan, miten Olha­van tule­vai­suut­ta saa­tai­siin ohjat­tua halu­tuil­le suuntaviivoille.
Ilmas­toA­ree­na ilta­nuo­tiol­la etsii yhteistyökumppaneita

Ilmas­to­fes­ti­vaa­li Ilmas­toA­ree­na jär­jes­te­tään tänä kesä­nä totut­tua pie­nem­mäs­sä mit­ta­kaa­vas­sa. Ilmas­toA­ree­na ilta­nuo­tiol­la ‑tapah­tu­maa vie­te­tään vajaan vuo­ro­kau­den mit­tai­se­na 25.–26. elo­kuu­ta, ja se lin­ki­te­tään Nuku yö ulko­na ‑tapah­tu­maan ja Suo­men luon­non päi­vään. Tapah­tu­ma­paik­ka­na toi­mii Kar­hun leirikeskus.


Nelos­tien tavoi­te­ti­la ei vakuu­ta kuntalaisia

Kui­va­nie­men Kie­va­ris­ta oli­vat istu­ma­pai­kat lop­pua, kun siel­lä jär­jes­tet­tiin vii­me vii­kol­la ylei­sö­ti­lai­suus suun­ni­tel­mis­ta nelos­tien kehit­tä­mi­sek­si. Pai­kal­la suun­ni­tel­mia esit­te­le­mäs­sä oli väkeä Iin kun­nal­ta, Poh­jois-Poh­jan­maan ELY-kes­kuk­sel­ta sekä Des­tial­ta, joka toi­mii hank­kees­sa kon­sult­ti­na. Ylei­sön jou­kos­sa istui eni­ten kui­va­nie­me­läi­siä, mut­ta pai­kal­le oltiin saa­vut­tu myös muun muas­sa Olhavasta.Yrit­tä­jä mat­ka­si Vaa­las­ta Vatunkiin

Kui­va­nie­mel­le Vatun­kiin saa­daan tauon jäl­keen jäl­leen eloa mat­kai­lun ja ravin­to­la­toi­min­nan mer­keis­sä. Yrit­tä­jä Tep­po Tuo­vi­la avaa Ravin­to­la Suvi­ran­nan ja Vatun­gin Mat­ka­par­kin asiak­kail­le kesä­kuun alussa.


Aikaa aja­tel­la, tilaa tuunata

Nyt kah­dek­san­nen­kym­me­nen­nen syn­ty­mä­päi­vän­sä kyn­nyk­sel­lä Eeva Hol­ma kokee, että on oikea aika pysäh­tyä naut­ti­maan ele­tys­tä elä­mäs­tä ja teh­dys­tä taiteesta.