Artikkelit joiden kirjoittaja on Terhi Ojala

Ala­ky­län Toi­vo­la täyt­tää 100 vuotta

Sata­vuo­ti­aas­ta seu­ran­ta­los­ta on pidet­ty vuo­sien var­rel­la hyvää huol­ta. Toi­vo­las­sa muun muas­sa uusit­tiin lat­tiat vuon­na 2019, salin lat­tia ja näyt­tä­mö uusit­tiin vuon­na 2017 ja vii­me vuon­na teh­tiin vie­lä pien­tä pintaremonttia. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tai­to­ta­lo syn­tyi poik­ki­tai­teel­li­ses­ta unelmasta

Paik­ka, jos­sa kult­tuu­rin teki­jät voi­tai­siin koo­ta luon­te­vas­ti yhteen ja jos­sa saa­tai­siin aikaan moni­puo­li­sia poik­ki­tai­teel­li­sia pro­duk­tioi­ta. Se on ollut iiläi­sen Miia Suti­sen haa­ve niin kau­an kuin hän jak­saa muis­taa. Kun hän työs­ken­te­li kan­sa­lais­opis­ton tans­sin­opet­ta­ja­na 2000-luvun alus­sa, visio kir­kas­tui entisestään.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yli-Iihin suun­nit­teil­la oma frisbeegolfrata

Yli-Iihin suun­ni­tel­laan raken­net­ta­vak­si fris­bee­gol­fra­taa. Hank­keen taus­tal­la on nuor­ten, noin 10–11-vuotiaiden pai­kal­lis­ten fris­bee­golf­har­ras­ta­jien aloi­te. 11-vuo­ti­aan Kons­ta Jun­tin mukaan kyläl­lä ole­vat kak­si fris­bee­golf­ko­ria eivät enää rii­tä kas­va­val­le harrastajamäärälle.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ala­vuo­ton perin­ne­päi­vä uppo­si yleisöön

Jo yhdek­sät­tä ker­taa jär­jes­tet­tyä Ala­vuo­ton perin­ne­päi­vää saa­tiin viet­tää lau­an­tai­na aurin­koi­ses­sa syys­sääs­sä. Perin­ne­päi­vän ohjel­maan mah­tui tänä vuon­na muun muas­sa hai­ta­ri­musiik­kia, perin­tei­siä työ­näy­tök­siä ohran puin­nis­ta mai­don hal­kai­suun sekä maa­ti­lan eläin­ten ihmettelyä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausYösuun­nis­tuk­sen alue­mes­ta­ruus­kil­pai­lut Iissä

Iis­sä jär­jes­te­tään huo­men­na kes­ki­viik­ko­na yösuun­nis­tuk­sen alue­mes­ta­ruus­kil­pai­lut. Yösuun­nis­tus­maas­tot sijait­se­vat Iin Aal­to­kan­kaal­la. Kisa­jär­jes­tä­jä­nä toi­mii iiläi­nen suun­nis­tus­seu­ra Iisu ry.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yrit­tä­jä Olga Mart­ti­la on vii­mein haaveammatissaan

Yli­kii­min­gis­sä Kyn­si- ja rip­sis­tu­dio Mii­an uusis­ta tilois­ta saa pian myös kam­paa­mo­pal­ve­lu­ja uuden yrit­tä­jän myö­tä. Kam­paa­mo­y­rit­tä­jä Olga Mart­ti­la ker­too, että kam­paa­mo­pal­ve­lut alka­vat, kun­han tilo­jen pin­ta­re­mont­ti saa­daan valmiiksi.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus