Artikkelit joiden kirjoittaja on Terhi Ojala

Kesä­Pu­das pelat­tin lähes 130 jouk­ku­een voimin

Vii­kon­lop­pu­na vie­tet­tiin var­si­nais­ta jal­ka­pal­lon rie­mu­juh­laa niin val­ta­kun­nal­li­ses­ti kuin pai­kal­li­ses­ti Hau­ki­pu­taal­la­kin. Hau­ki­pu­taan suu­rin jal­ka­pal­lo­tur­naus Kesä­Pu­das jär­jes­tet­tiin jäl­leen yhden väli­vuo­den jäl­keen, ja muka­na oli 127 jouk­kuet­ta ikä­luo­kis­ta 6–12.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Hei­jas­tus­ten tans­si ‑näyt­te­ly ava­taan vih­doin ylei­söl­le – näyt­te­lyn vii­mei­set teok­set saa­tiin rajan yli Suo­meen poikkeusluvalla

Yli-Iin Kie­rik­ki­kes­kuk­seen on saa­pu­nut näy­til­le har­vi­nais­ta tai­det­ta. Venä­läi­sen tai­de­maa­la­rin Boris Jeflo­vin Hei­jas­tus­ten tans­si ‑näyt­te­ly ava­taan ylei­söl­le ensi maa­nan­tai­na lau­an­tain pie­nen ava­jais­ti­lai­suu­den saat­te­le­ma­na. Kie­ri­kin näyt­te­ly on ensim­mäi­nen, jos­sa Boris Jeflo­vin tai­det­ta on esil­lä yksi­tyis­näyt­te­lys­sä Suomessa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iin ehdok­kaat sat­sai­si­vat lähijunaan

Ran­ta­poh­jan vaa­li­ko­nee­seen vas­tan­nei­den iiläis­ten kun­ta­vaa­lieh­dok­kai­den mie­li­pi­tei­tä jaka­vat ilmas­to­ky­sy­myk­set. 53 pro­sent­tia vas­tan­nei­ta ehdok­kais­ta oli sitä miel­tä, että kaik­ki iiläi­set on saa­ta­va mukaan kunan ilmas­to­tal­koi­siin taval­la tai toisella. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Oulun ehdok­kaat kai­paa­vat tehok­kuut­ta kaavoittamiseen

Lähes kaik­ki Ran­ta­poh­jan vaa­li­ko­nee­seen vas­tan­neet Oulun kun­ta­vaa­lieh­dok­kaat ovat sitä miel­tä, että kaa­voi­tuk­sel­la on huo­leh­dit­ta­va sii­tä, että Oulun eri alueil­la on mah­dol­li­suus kehit­tyä. Tätä miel­tä oli 99 pro­sent­tia vas­tan­neis­ta ehdokkaista.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausYli-Iis­sä jär­jes­te­tään valo­kui­tuin­fo­ja — “Toi­vot­ta­vas­ti kiin­nos­tus muut­tuu tilauksiksi”

Iisi­verk­ko ja Iin Ener­gia suun­nit­te­le­vat valo­kui­tu­ver­kon raken­ta­mis­ta Yli-Iihin. Yli-Iiläi­sil­lä on nyt mah­dol­li­suus tutus­tua valo­kui­tuun Iisi­ver­kon info­pis­teil­lä, joi­ta jär­jes­te­tään eri puo­lil­la Yli-Iitä hei­nä­kuun alkuun asti. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kam­pan­jae­sit­tei­tä, jää­te­löä ja oman maan valkosipulia

Kes­ki­viik­ko­na Oulun Kes­kus­tan kun­ta­vaa­lieh­dok­kaat pais­tat­te­li­vat päi­vää kam­pan­join­nin mer­keis­sä Kii­min­gin Hal­pa-Hal­lin edus­tal­la. Ohi­kul­ki­joil­le jaet­tiin vaa­li­kes­kus­te­lun ohel­la jää­te­löä, makei­sia ja jopa omas­ta koti­puu­tar­has­ta kerät­tyä val­ko­si­pu­lia. Ihmi­siä pysäh­tyi jut­te­le­maan ehdok­kai­den kans­sa kaup­pa-asioin­nin ohes­sa, ja kuu­ma­na kesä­päi­vä­nä eten­kin jää­te­löt teki­vät kauppansa.


Ran­ta­poh­jan vaa­li­ko­ne: Iin kun­ta­vaa­lieh­dok­kaat tuke­vat pie­niä ja pai­kal­li­sia kouluja

Ran­ta­poh­jan vaa­li­ko­nee­seen vas­tan­neis­ta Iin kun­ta­vaa­lieh­dok­kais­ta lähes 90 pro­sent­tia on sitä miel­tä, ettei isom­piin kou­lui­hin kes­kit­tä­mi­nen takaa oppi­lail­le moni­puo­li­sem­paa ja parem­paa ope­tus­ta. Vain 14 pro­sent­tia vas­tan­neis­ta ehdok­kais­ta oli isom­piin kou­lui­hin kes­kit­tä­mi­sen puolella.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ran­ta­poh­jan vaa­li­ko­ne: Oulun ehdok­kaat raken­tai­si­vat Ala­ky­lään uuden koulun

Ran­ta­poh­jan vaa­li­ko­nee­seen vas­tan­neis­ta Oulun kun­ta­vaa­lieh­dok­kais­ta enem­mis­tö, 81 pro­sent­tia, ei kan­na­ta kou­lu­ver­kon kar­si­mis­ta lähi­vuo­si­na. Lisäk­si 91 pro­sent­tia vas­tan­neis­ta ehdok­kai­ta oli sitä miel­tä, että Kii­min­gin Ala­ky­läs­sä vii­me kesä­nä pala­neen kou­lu­ra­ken­nuk­sen tilal­le on raken­net­ta­va uusi koulu.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ran­ta­poh­jan vaa­li­ko­ne: Iin ehdok­kai­den mie­li­pi­tei­tä jakaa tuu­li­voi­ma, Oulun ehdok­kaat paran­tai­si­vat joukkoliikennettä

Pai­kal­lis­leh­ti Ran­ta­poh­jan vaa­li­ko­nee­seen vas­tan­neis­ta Oulun kun­ta­vaa­lieh­dok­kais­ta yli 60 pro­sent­tia on sitä miel­tä, että Oulun kes­kus­tan asu­kas­mää­rän kas­vat­ta­mi­sen sijaan toi­mia olisi.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus