Artikkelit joiden kirjoittaja on Terhi OjalaHir­ven­hiih­dot kerä­si­vät väkeä Reposelälle

Lau­an­tai­na Kii­min­gin Repo­se­läs­sä pääs­tiin pit­käs­tä aikaa kisaa­maan kai­kil­le avoi­mien hir­ven­hiih­to­jen paris­sa. Kii­min­gin Erä­mie­het ry:n isän­nöi­mäs­sä kisas­sa saa­tiin naut­tia pil­vi­ver­hon takaa.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Kii­min­ki­joen kou­lu voi saa­da uudet tilat

Kii­min­ki­joen kou­lu voi­tai­siin suun­ni­tel­lun perus­kor­jauk­sen sijaan kor­va­ta mah­dol­li­ses­ti uudis­ra­ken­nuk­sel­la, joka sijoit­tui­si uuden Kii­min­ki­puis­ton kou­lun vie­reen. Asi­aan liit­ty­vä han­ke­sel­vi­tys hyväk­syt­tiin tiis­tai­na Oulun sivis­tys- ja kult­tuu­ri­lau­ta­kun­nan kokouksessa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta valit­taa mal­mi­net­sin­tä­lu­vas­ta hallinto-oikeuteen

Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta­lua­ta­kun­ta päät­ti kokouk­ses­saan 15.3. teke­vän­sä vali­tuk­sen hal­lin­to-oikeu­teen Tur­val­li­suus- ja kemi­kaa­li­vi­ras­ton Arc­tic Mine­rals Explo­ra­tion AB:lle myön­tä­mäs­tä malminetsintäluvasta. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Unen puu­te ja väsy­mys vai­vaa­vat nyt lukioi­käi­siä – rat­kai­suk­si kokeil­tiin ryh­mä­toi­min­taa Kii­min­gin lukiolla

Lukioi­käi­set uupu­vat ja väsy­vät kou­lu­työs­sä hälyt­tä­vän pal­jon. Tuo­reen kou­lu­ter­veys­ky­se­lyn mukaan kol­mas­osa kai­kis­ta Suo­men lukio­lai­sis­ta kokee uupu­mi­sas­teis­ta väsy­mys­tä, ja eten­kin tytöt ovat alt­tii­ta uupu­maan. Koro­na-aika on lisän­nyt uupu­mis­ta selvästi.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yli­kii­min­gin kir­kon­ky­län uima­ran­nas­ta teh­tiin kuntalaisaloite

Kun­ta­lais­aloi­te-verk­ko­pal­ve­lus­sa on kuun alus­sa laa­dit­tu aloi­te viral­li­sen uima­ran­nan toteut­ta­mi­ses­ta Yli­kii­min­gin kir­kon­ky­län tun­tu­maan. Aloit­teen mukaan vuo­den 2011 lopul­ta läh­tien voi­mas­sa ollee­seen Kii­min­ki­jo­ki­var­ren yleis­kaa­vaan on mer­kit­ty uima­ran­ta kir­kon­ky­läl­le lähel­le kirk­koa, mut­ta Oulun kau­pun­ki ei ole toteut­ta­nut uima­ran­nan rakentamista.