Artikkelit joiden kirjoittaja on Terhi Ojala

“Ihan vaan Alek­si L.”

Kun iiläi­nen Alek­si Laak­so­lin­na alkoi rei­lu vuo­si sit­ten kuva­ta ja jul­kais­ta Tik­Tok-videoi­ta, ei hän arvan­nut, mihin omak­si ilok­si aloi­tet­tu har­ras­tus johtaisi.


Jää­lin van­ha kan­sa­kou­lu muut­ti muo­to­aan äänitysstudioksi

Tark­ka­sil­mäi­sim­mät jää­li­läi­set ovat jo huo­man­neet­kin, että vuo­des­ta 2016 asti tyh­jil­lään olleen van­han kan­sa­kou­lun sisäl­lä on alka­nut kuhis­ta vii­me aikoi­na elä­mää. Raken­nuk­sen sisä­ti­la on koke­nut uuden omis­ta­jan Ant­ti Kan­kaan käsis­sä vai­kut­ta­van muo­don­muu­tok­sen, ja vuo­den­vaih­teen jäl­keen pai­kal­la toi­min­nan aloit­taa uusi ammat­ti­mai­nen äänitysstudio.


Poik­keus­ai­ka toi poroil­le pit­kät joululomat

Iso poroai­taus näkyy juu­ri ja juu­ri Hete­ky­län­tiel­le Nuo­rit­tal­la. Aitaus­ta koh­ti kävel­les­sä aikai­sem­min ute­li­aal­ta vai­kut­ta­neet ajo­po­rot kään­tä­vät sel­kän­sä ja kipit­tä­vät kii­reen vilk­kaa syvem­mäl­le aitaukseen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jou­lu­tun­nel­ma saa­pui Yli-Iihin

Usei­ta jou­lu­mark­ki­noi­ta ja ‑tapah­tu­mia on jou­dut­tu ala­ti pahe­ne­van koro­na­vi­rus­ti­lan­teen vuok­si peru­maan. Yli-Iis­sä kui­ten­kin pääs­tiin vii­me lau­an­tai­na kokoon­tu­maan kylän omil­le jou­lu­mark­ki­noil­le, jot­ka oli hajau­tet­tu Yli-Iin torin alu­eel­le sekä Koko Kylän Myl­lyl­le ja sen pihapiiriin. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausTorin tapah­tu­ma­la­va uhkaa jää­dä raken­ta­mat­ta Haukiputaalla

Vii­me tors­tai­na hau­ki­pu­taa­lai­sia yrit­tä­jiä, Busi­nes­sOu­lun edus­ta­jia sekä Oulun kau­pun­gin väkeä kerään­tyi jäl­leen yhdes­sä aamu­kah­vien äärel­le kesä­kuus­sa jär­jes­te­tyn Yri­ty­saa­mun jat­ko­ti­lai­suu­teen. Tilaisuudessa.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKou­lu­lai­set löy­si­vät aseen puis­tos­ta kes­kel­lä Hau­ki­pu­das­ta – “Lap­set toi­mi­vat esimerkillisesti”

Vii­me kes­ki­viik­ko­na kou­lu­lais­ryh­mä löy­si Hau­ki­pu­taan K‑Supermarketin taka­na sijait­se­van puis­toa­lu­een maas­tos­ta käsia­seen. Aseen lähet­ty­vil­tä löy­tyi myös pat­ruu­noi­ta sekä pie­ni mää­rä huu­mausai­neek­si luo­ki­tel­ta­via lääketabletteja.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus