Artikkelit joiden kirjoittaja on Terhi Ojala

Meri­ra­ja siir­tyi – muu­tok­sia kalastusalueisiin

Kii­min­ki­jo­ki­suun kala­väy­län ja joki­suu­alu­een rajat on mää­ri­tet­ty uudel­leen. Mää­ri­tyk­set ovat käyn­nis­ty­neet Lapin ELY-kes­kuk­sen aloit­tees­ta vii­me elo­kuus­sa. Tar­koi­tuk­se­na on saa­da mää­ri­tet­tyä ajan­ta­sai­set, kalas­tus­lain mukai­set verkkokalastusetäisyydet. 

Lue lisää

Aurin­ko­voi­ma­la tar­jo­aa mah­dol­li­suuk­sia yrittäjille

Vii­me tors­tai­na jouk­ko iiläi­siä yrit­tä­jiä kokoon­tui Kui­va­nie­men Kie­va­riin kuu­le­maan ja kes­kus­te­le­maan Luo­la-aavan aurin­ko­voi­ma­hank­kees­ta. Aamui­sen kokoon­tu­mi­sen idea­na oli tavoit­taa kun­nan yrit­tä­jiä ja ker­toa heil­le, mil­lai­sia pal­ve­lu­ja aurin­ko­voi­ma­han­ke voi­si pai­kal­li­ses­ti kai­va­ta, ja että miten pai­kal­li­set yrit­tä­jät saat­tai­si­vat tar­jo­ta osaa­mis­taan hank­keen edetessä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Paju­kot nurin talkoovoimin

Lau­an­tai­na rei­lu jouk­ko joki­var­ren asuk­kai­ta Hau­ki­pu­taan Nie­me­län­tör­mäl­tä kokoon­tui tal­koi­le­maan Kii­min­ki­joen jääl­le. Tal­koo­lais­ten tavoit­tee­na oli saa­da kaa­det­tua kari­koil­le kas­va­nut­ta pajuk­koa joki­mai­se­man ilmeen kohentamiseksi.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausOsal­lis­ta­van bud­je­toin­nin ideoin­ti­kier­ros käyn­nis­sä Iissä

Iis­sä osal­lis­ta­van bud­je­toin­nin kun­ta­lais­ten ideoin­ti­kier­ros on käyn­nis­sä vie­lä 31.3. asti. Idean osal­lis­ta­van bud­je­toin­nin koh­teek­si voi jät­tää Iin kun­nan alu­eel­la asu­va asu­kas tai yhdis­tys, joka esit­tää toteut­ta­jak­si joko jotain iiläis­tä yhdis­tys­tä tai Iin kun­nan hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­ta, joka tuot­taa hank­keen osto­pal­ve­lu­na. Osal­lis­ta­vaan bud­je­toin­tiin on koh­den­net­tu 20 000 euroa.


Polii­si nou­ti tun­keu­tu­jan asun­nos­ta Pateniemessä

Polii­si sai sun­nun­tai­na aamu­yöl­lä eri­koi­sen teh­tä­vän Oulun Pate­nie­mes­sä sijait­se­vaan yksi­tyi­sa­sun­toon. Asun­non omis­ta­ja oli palan­nut kotiin­sa, jos­sa hänel­le entuu­des­taan tun­te­ma­ton mies oli ollut sisäl­lä juo­mas­sa olut­ta. Asun­toon tun­keu­tu­nut mies oli otta­nut myös omai­suut­ta asun­nos­ta haltuunsa.


Las­ten­teks­tii­le­jä Kii­min­gis­tä suu­rel­la sydämellä

Kaik­ki alkoi sit­te­rin pääl­li­ses­tä. Kii­min­ki­läi­nen Johan­na Kuja­la oli juu­ri saa­nut toi­sen lap­sen­sa, ja lap­sel­le oste­tun sit­te­rin pääl­li­sen keh­no kun­to har­mit­ti nais­ta. Käsi­töi­tä pit­kään har­ras­ta­nut Kuja­la ajat­te­li, että äkkiä­kös moko­maan ompe­lee uuden päällisen.

– Lai­toin sit­ten jon­ne­kin Face­boo­kin vau­va­ryh­mään kuvan lop­pu­tu­lok­ses­ta ja val­miis­ta pääl­li­ses­tä. Ihmi­set innos­tui­vat ja alkoi­vat kysel­lä, mis­tä pääl­li­nen on ja teki­sin­kö saman­lai­sia muil­le­kin. Sii­tä kaik­ki oikeas­taan läh­ti, muis­te­lee Kuja­la hymyillen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ala­ky­län kou­luin­ves­toin­nil­le lisärahoitusta

Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus päät­ti maa­nan­tai­na 11.3. pide­tys­sä kokouk­ses­saan lisä­ra­hoi­tuk­ses­ta Ala­ky­län kou­luin­ves­toin­nil­le. Aikai­sem­min inves­toin­nin koko­nais­mää­rä­ra­hak­si on hyväk­syt­ty 3,690 mil­joo­naa euroa. Nyt teh­dyl­lä pää­tök­sel­lä inves­toin­ti­mää­rä­ra­haa koro­te­taan 699

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kave­ri­po­ruk­ka urhei­lee Hel­sin­gis­tä Jäämerelle

Lau­an­tai­na Han­nuk­sen kylä­ta­lol­le saa­pui vie­rai­ta pit­kän mat­kan pääs­tä. Kave­ri­po­ruk­ka, joka on aloit­ta­nut mat­kan Hel­sin­gin kaup­pa­to­ril­ta koh­ti Jää­mer­ta vuon­na 2018, saa­pui Han­nuk­seen yöpymään.

Mie­het saa­pui­vat kylä­ta­lol­le hiih­täen Yli­kii­min­gin Kyn­si­saa­res­ta, jon­ne he oli­vat edel­tä­vä­nä päi­vä­nä hiih­tä­neet Sanginjoelta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus