Artikkelit joiden kirjoittaja on Terhi Ojala

Lip­pu­ja Koi­te­liin jono­tet­tiin maa­nan­tai­na, fes­ta­ri jäl­leen lop­puun­myy­ty

Maa­nan­tai­na vähän ennen kuut­ta tun­nel­ma Kii­min­gin K-Super­mar­ke­tin aulas­sa on odot­ta­va ja jän­nit­ty­nyt. Kel­lon lyö­des­sä tasan alkaa nimit­täin kym­me­net­tä juh­la­vuot­taan viet­tä­vän Koi­te­li elää -fes­ti­vaa­lin lipun­myyn­ti.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tun­nel­ma katos­sa Ran­ta­poh­jan juh­lis­sa

Ran­ta­poh­ja kut­sui luki­jan­sa ja yhteis­työ­kump­pa­nin­sa vii­me vii­kon­lop­pu­na juh­li­maan 50-vuo­tias­ta pai­kal­lis­leh­teä. Per­jan­tai­na ja lau­an­tai­na Teat­te­ri­kuo­pal­la vie­te­tyis­sä juh­lis­sa pääs­tiin naut­ti­maan kuo­ro­musii­kis­ta ja kak­ku­kah­veis­ta.Sami Lopak­ka rau­hoit­tuu Kii­min­ki­joen var­rel­la – Kir­jai­li­ja poh­tii kuo­le­maa ja repii huu­mo­ria elä­män synk­kyy­des­tä

Kir­jai­li­ja ja muusik­ko Sami Lopak­ka aste­lee rau­hal­li­ses­ti pit­kin Koi­te­lin pit­kos­pui­ta. Hän tote­aa, että Koi­te­lis­sa tulee käy­tyä har­vem­min, vaik­ka kotoa Jää­lis­tä koh­tee­seen ei pit­kä mat­ka ole­kaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Siru­tet­tu lem­mik­ki löy­tää kotiin

Lau­an­tai­na Kii­min­gin Mus­ti ja Mir­ri -myy­mä­läs­sä on mah­dol­li­suus käy­dä sirut­ta­mas­sa oma kis­sa, koi­ra tai kani, kun vie­te­tään Mil­joo­na Mik­ro­si­rua -siru­tus­tem­paus­ta. Tapah­tu­maa jär­jes­tä­vät Mus­ti & Mir­ri myy­mä­län lisäk­si Mil­joo­na Mik­ro­si­rua -pro­jek­ti ja Oulu­lai­nen Kis­sa­kum­mit ry -yhdis­tys.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jää­lin­jär­veen raken­ne­taan suu­ri las­keu­tusal­las

Kii­min­gin-Jää­lin Vesien­hoi­to­yh­dis­tys on päät­tä­nyt aloit­taa suu­ren las­keu­tusal­las­hank­keen toteut­ta­mi­sen Jää­lin­jär­ven kaak­kois­pää­hän. Jär­ven peru­kas­ta ero­te­taan 3,5 heh­taa­rin alue las­keu­tusal­taak­si.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Pun­kia kau­ho­va musii­kin moni­toi­mi­mies

Nel­jä aktii­vis­ta yhtyet­tä, työn alla täys­pit­kä albu­mi, jul­kai­sun kyn­nyk­sel­lä ole­va EP ja päi­vä­työ äidin­kie­len opet­ta­ja­na. Kuu­los­taa kii­rei­sel­tä yhdis­tel­mäl­tä, mut­ta Juha-Pek­ka “Jur­po” Sil­lan­pää vai­kut­taa sil­tä, ettei vaih­tai­si yhdis­tel­mäs­tä mitään pois.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKulu­nut kesä on ollut haas­teel­li­nen peru­nal­le

Kulu­neen kesän kui­vuus ja kuun vaih­tees­sa yllät­tä­neet hal­layöt ovat tuo­neet haas­tei­ta peru­nan kas­vul­le. Kii­min­ki­läi­nen vil­je­li­jä Juk­ka Kon­tio ker­too, että odo­tet­ta­vis­sa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ensim­mäi­ses­tä luo­kas­ta jo 71 vuot­ta

Lou­nas­ra­vin­to­la Nyy­man­niin on jo useam­man vuo­den ajan kokoon­tu­nut tii­vis poruk­ka, joka jäse­net ovat tun­te­neet toi­sen­sa jo vuo­des­ta 1948 läh­tien. Tuol­loin he nimit­täin aloit­ti­vat yhdes­sä kan­sa­kou­lun opin­not nyt jo lak­kau­te­tus­sa Par­ku­mäen kou­lus­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus