Artikkelit joiden kirjoittaja on Terhi Ojala

Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus ja vir­ka­mie­het usko­vat yrit­tä­jä­myön­tei­sem­pään ja yhtei­söl­li­sem­pään tule­vai­suu­den Ouluun

Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus ja joh­ta­vat vir­ka­mie­het jul­kis­ti­vat tors­tai­na verk­ko­tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa jul­ki­lausu­man, jota titu­lee­ra­taan myös kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen tes­ta­men­tik­si. Jul­ki­lausu­ma perus­tuu tam­mi­kuus­sa otsi­kol­la ”Yksi Oulu – Yksi tule­vai­suus – Mon­ta reit­tiä” pidet­tyyn tule­vai­suus­se­mi­naa­riin, jos­sa esil­lä oli kol­me tee­maa: Oulun tule­vai­suu­den veto­voi­ma­te­ki­jät bän­di­ky­se­lyn perus­teel­la, tär­keim­mät elin­voi­ma­te­ki­jät, sekä mat­kai­lun ja elä­mys­ta­lou­den potentiaali.

Lue lisää

Uusia pal­ve­lu­ja: Kale­va­lai­ses­ta jäsen­kor­jauk­ses­ta saa apua moneen vaivaan

Kun Eija Utriai­sen nil­kan keh­räs­luu mur­tui vuon­na 2013, eivät perin­tei­set kip­si- ja fysio­te­ra­pia­hoi­dot tuo­neet vai­vaan Utriai­sen toi­vo­maa hel­po­tus­ta. Jokin han­ka­si vas­taan, eikä nilk­ka tun­tu­nut palaa­van enti­sel­leen. Utriai­nen päät­ti etsiä apua vai­vaan itse, ja tutus­tui netis­sä Kale­va­lai­seen jäsenkorjaukseen.

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksilla


Taekwon-do tar­jo­aa haas­tei­ta sekä mie­lel­le että keholle

Vii­me kes­ki­viik­koil­ta­na Joki­ran­nan kou­lun lii­kun­ta­sa­lis­sa oli kes­kit­ty­nyt ja innos­tu­nut tun­nel­ma. Käyn­nis­sä oli­vat taekwon-don perus­kurs­sin har­joi­tuk­set, ja vie­rai­le­va opet­ta­ja Roo­pe Huuhtanen.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksilla


Gut­sy Go sai Yli-Iin nuo­ret liikkeelle

Vii­me kes­ki­viik­ko­aa­mu­na yli-iiläi­­sen Yrjö Mäke­län piha­pii­ris­sä kävi kova kuhi­na. Hara­vat viu­hui­vat, hal­ko­pi­not siir­tyi­vät ja puheen­so­ri­na rai­ka­si, kun Yli-Iin kou­lun kahdeksasluokkalaiset.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksilla


Väli­maan avoi­met ovet kiinnostivat

Väli­maan kier­to­ta­lous­a­lu­eel­la pidet­tiin lau­an­tai­na avoi­mien ovien tapah­tu­ma, jos­sa alu­ee­seen ja sen toi­mi­joi­hin oli mah­dol­lis­ta pääs­tä tutus­tu­maan. Avoi­mien ovien tapah­tu­man järjesti.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksilla
Mat­ti esi­tel­tiin kuva­ki­san voittajalle

Ran­ta­poh­jan Kesä koti­kun­nail­la ‑kuva­kil­pai­lun pää­pal­kin­non voit­ta­ja Meri Rau­tio pää­si maa­nan­tai­na tutus­tu­maan Mat­­ti-var­­saan Lohi­lah­den Oria­se­mal­le. Nuor­ta oria oli esit­te­le­mäs­sä Hau­ki­pu­das Horse.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksilla


Piha vaa­tii syk­syl­lä­kin huolenpitoa

Syk­syn tul­len on aika kään­tää kat­seet pihal­le, eten­kin juu­ri omaa puu­tar­haa tai kuk­ka­penk­kiä koh­den. Kal­lion Koti­puu­tar­haa Iis­sä pitä­vä Sal­me Kallio.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksilla


Hevo­sel­la Han­gos­ta Nuorgamiin

Suo­men hal­ki on vuo­sien var­rel­la kul­jet­tu vaik­ka mil­lai­sel­la kul­ku­neu­vol­la. Rit­va Lam­pi­nen päät­ti kui­ten­kin teh­dä jotain, mitä kukaan toi­nen suo­ma­lai­nen ei.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksilla