Joen ros­kaa­mi­seen jou­dut­tiin puut­tu­maan koval­la kädellä

Kiiminkijokivarressa tarvittiin poliisiakin, jotta jokeen viedyt jätteet päästiin poistamaan asianmukaisesti.

Kii­min­ki­joen jääl­le kus­ka­tut ja hävi­tet­tä­vik­si tar­koi­te­tut van­hat hei­nät ja muu ros­ka­jä­te jou­dut­tiin pois­ta­maan kai­vin­ko­neel­la Kii­min­gis­sä vii­me per­jan­tai­na. Polii­sia­kin pai­kal­la tar­vit­tiin tilan­teen ratkaisemiseksi.

Kii­min­ki­joen Kala­ta­lous­a­lu­een puheen­joh­ta­ja Pent­ti Mart­ti­la-Tor­nio sai per­jan­tai­na ilta­päi­väl­lä tie­don, että joki­var­res­sa joen jääl­lä Kii­min­gis­sä on paha sii­vo. Mart­ti­la-Tor­nio läh­ti sel­vit­tä­mään tilan­net­ta ja huo­ma­si, että jääl­le oli kipat­tu van­ho­jen hei­nien ohel­la myös muu­ta hävi­tet­tä­väk­si tar­koi­tet­tua roi­naa, jota oli yri­tet­ty polt­taa. Jätet­tä oli alun­pe­rin arviol­ta pari kol­me trak­to­rin peräkärryllistä.

Ilme­ni, että asian­omai­nen asu­kas oli saa­nut viran­omai­sil­ta luvan hei­nien polt­toon ran­nas­sa, mut­ta jokeen ja joen jääl­le ei mitään yli­mää­räis­tä saa kipa­ta ja polt­taa. Sel­vää oli, että töryt pitää saa­da jääl­tä nopeas­ti pois, eikä se onnis­tui­si käsi­pe­lil­lä. Jää oli pai­kal­ta osin jo sula­nut ja jäät oli­vat läh­te­mäs­sä, jol­loin jäte läh­ti­si lii­ken­tee­seen vir­ran muka­na myös alajuoksulle.

Mart­ti­la-Tor­nio yrit­ti ottaa yhteyt­tä kau­pun­gin ympä­ris­tö­vi­ran­omai­siin ja ELY:yyn, mut­ta ei saa­nut yhteyt­tä keneen­kään. Seu­raa­vak­si hän soit­ti polii­sil­le ja sai neu­vok­si valo­ku­va­ta jäte­ka­sa sekä vah­vis­tuk­sen näke­myk­sel­leen, että pai­kal­le on tilat­ta­va pit­kä­puo­mi­nen kai­vin­ko­ne puh­dis­ta­maan paik­ka. Käsi­pe­lil­lä sii­voa­mi­nen ei onnistuisi.

Mart­ti­la-Tor­nio jou­tui kut­su­maan polii­sin vie­lä pai­kan pääl­le, sil­lä asian­omai­nen kiel­si kai­vin­ko­neen siir­ron ran­taan mai­den­sa kautta.

Lopul­ta pääs­tiin rat­kai­suun, että kai­vin­ko­ne pää­si töi­hin ja asian­omai­nen lupau­tui mak­sa­maan puh­dis­ta­mi­ses­ta koi­tu­vat kulut. Riko­sil­moi­tus­ta vesis­tön ros­kaa­mi­ses­ta ei näi­nol­len tehty.

Pent­ti Mart­ti­la-Tor­nion mukaan vii­me vuo­si­na joen ros­kaa­mis­ta­pauk­sia on ollut vähem­män, sil­lä ihmi­set ovat tie­dos­ta­neet yhä parem­min, että jääl­le ei saa kipa­ta eikä jokeen heit­tää mitään sin­ne kuulumatonta.

– Näis­sä asiois­sa pitää olla tiuk­ka­na ja jos­kus jou­du­taan otta­maan käyt­töön kovia­kin kei­no­ja vesis­tön suo­je­le­mi­sek­si, tote­aa Marttila-Tornio.