Hami­nan kou­lun nel­jäs­luok­ka­lais­ten mielipidekirjoituksia

Kou­lus­sa pitäi­si olla enem­män jal­ka­pal­lo ker­ho­ja. Jal­ka­pal­lo kiin­nos­taa monia lap­sia. Se on suo­sit­tu har­ras­tus. Oli­si parem­pi jos kou­lus­sa oli­si muu­ten­kin enem­män jal­ka­pal­loa ja turnauksia.

Jal­ka­pal­loa pitäi­si olla enem­män kos­ka monia lap­sia kiin­nos­taa jalkapallo.

Mie­les­tä­ni kou­lun väli­tun­neil­la on lii­an vähän väli­nei­tä. Voi­si olla enem­män esi­mer­kik­si jal­ka­pal­lo­maa­le­ja. Niit­ten käyt­tä­mi­ses­tä voi tul­la rii­taa, jos toi­sel­le luo­kal­le ei rii­tä maaleja.

Topias 4C, Hami­nan koulu

 

Mei­dän kou­lus­sa pitäi­si olla jos­kus vaik­ka kah­den vii­kon välein oppi­lai­den ehdot­ta­maa ruokaa.

Oli­si myös todel­la kiva että meil­lä oli­si HUU­MO­RI­tun­te­ja. Myös käsi­työn tun­te­ja voi­si olla enemmän.

Kou­lus­sa pitäi­si olla sel­lai­sia päi­viä jol­loin voi­si ottaa oman lem­mik­kin­sä kou­luun mukaan.

Vii­vi 4C , Hami­nan koulu

 

Mie­les­tä­ni kou­lus­sa­ni on lii­an vähän urhei­lu­tur­nauk­sia. Tur­nauk­sia voi­si jär­jes­tää enem­män ja nuo­rim­mil­le­kin kuin kuu­des­luok­ka­lai­sil­le. Esi­mer­kik­si kak­si ikä­luok­kaa voi­si­vat teh­dä omis­ta luo­kis­taan joukkueita.

Tur­nauk­sia voi­si olla joka vuo­den­ai­ka­na. Kaik­ki, jot­ka ovat haluk­kai­ta osal­lis­tu­maan voi­si­vat osal­lis­tua. Myös eri kou­lu­jen välil­lä voi­si jär­jes­tää tur­nauk­sia enem­män. Mie­les­tä­ni esi­mer­kik­si jääkiekko‑, jalkapallo‑, salibandy‑, kori­pal­lo- ja pesä­pal­lo­tur­nauk­sia voi­si olla enemmänkin.

Valt­su 4C, Hami­nan koulu

 

Mie­les­täm­me kou­luun pitäi­si saa­da pal­jon enem­män kou­lu­jen väli­siä tur­nauk­sia. Tur­nauk­set voi­si­vat olla jal­ka­pal­lo, sali­ban­dy, kori­pal­lo ja kau­ka­lo­pal­lo tur­nauk­sia. Tur­nauk­sia voi­si olla, joka kuu­kausi, jos on mahdollista.

Tal­vel­la voi­si jär­jes­tää kau­ka­lo­pal­lo tur­nauk­set, kos­ka oisi jää mis­sä pela­ta. Tur­nauk­siin sai­si osal­lis­tua, kuka vaan, mut­ta omal­le ikä­luo­kal­le kou­lus­ta. Tur­nauk­sen voit­ta­jil­le voi­si olla mikä tahan­sa pal­kin­to. Tur­nauk­sien avul­la kou­lu­lai­set sai­si hyvää liikuntaa.

Ras­mus 4C ja Eemil 4C, Hami­nan koulu

 

Mie­les­tä­ni kou­lus­sa on lii­kaa peru­naa. Kou­lus­sa saa lii­an vähän esi­mer­kik­si jauhelihapihviä.

Mei­dän kou­lus­sam­me on MOK-viik­ko ja sil­loin saa toi­voa ruo­kaa. Minun mie­les­tä­ni ruo­kaa pitäi­si saa­da toi­voa enem­män. Mie­les­tä­ni kou­lus­sam­me pitäi­si myös saa­da enem­män jälkiruokia.

Kou­lu­ruo­kaa pitäi­si syö­dä, että jak­saa pit­kiä päiviä.

Nii­la 4A, Hami­nan koulu

 

Haluai­sin, että kaik­ki lap­set voi­si­vat har­ras­taa har­ras­tuk­si­aan. Har­ras­ta­mi­nen on tär­ke­ää lap­sil­le sekä aikuisille.

Kaik­ki lap­set eivät voi har­ras­taa, kos­ka van­hem­mil­laan ei ole vaa­raa mak­saa har­ras­tuk­sia. Esi­mer­kik­si luis­te­luun liit­ty­vät har­ras­tuk­set ja rat­sas­tus ovat kal­lii­ta har­ras­tuk­sia. Asuin­paik­ka vai­kut­taa har­ras­ta­mi­seen tosi paljon.

Haluai­sin, että esi­mer­kik­si Iihin voi­si tul­la jää­hal­li tai uima­hal­li tai jokin muu har­ras­tuk­seen liit­ty­vä. Len­to­pal­lo on hal­pa har­ras­tus ja ker­hoi­hin pää­see kaik­ki lap­set, jos vain ilmoit­tau­tuu. Minä­kin har­ras­tan len­to­pal­loa ja suo­sit­te­len sitä muil­le lap­sil­le ja aikuisille.

Roo­sa 4a, Hami­nan koulu

 

Oli­si todel­la kiva, jos kou­lus­sam­me käy­täi­siin päi­vit­täin luon­to ret­kel­lä. Me oppi­laat sai­sim­me liik­kua luon­nos­sa vapaas­ti ja ihas­tel­la luontoa.

Käy­täi­siin välis­sä laa­vul­la ja me oppi­laat sai­sim­me päät­tää välil­lä mis­sä käy­dään retkeilemässä.

Oli­si myös erit­täin kiva, että aikui­set jär­jes­täi­si­vät met­säs­sä lap­sil­le eri­lai­sia leik­ke­jä. Esi­mer­kik­si aar­tee­net­si­mis­tä ja vih­jei­den löytämistä.

Jes­sica, 4c, Hami­nan koulu

 

Tar­vit­see­ko kave­rin kans­sa olla aina samaa miel­tä? Ei tar­vi. Jos maa­il­mas­sa kaik­kien pitäi­si olla samaa miel­tä, niin kaik­ki ihmi­set eivät edes halua olla samaa miel­tä kuin sinä. Samaa miel­tä aina. Jos­kus jot­kut saat­ta­vat olla samaa miel­tä kuin vaik­ka sinä nyt.

Iloi­sin ter­vei­sin: Emmii­na Hami­nan koululta

 

Mei­dän mie­les­tä kou­lu­ruo­ka voi­si olla laa­duk­kaam­paa ja moni­puo­li­sem­paa. Toi­ve­ruo­ka­päi­viä voi­si olla ker­ran kuu­kau­des­sa, sil­lä nii­tä on nyt vain ker­ran luku­vuo­des­sa. Ruo­kai­luai­ka voi­si olla yli puo­li tun­tia, että ehti­si syö­dä rau­has­sa ja vähän jutel­la kave­rei­den kans­sa. Lei­pää voi­si olla joka päi­vä jotain muu­ta kuin näkkileipää.

Elvii­ra ja Aino-Maria Hami­nan kou­lu 4C