Jouk­ko­lii­ken­ne­rat­kai­su ei tue Oulun kyläkeskuksia

Jääliläinen joukkoliikennejaoston puheenjohtaja Joni Meriläinen on pettynyt yhdyskuntalautakunnan päätösesitykseen Oulun joukkoliikenteen palvelutasosta. Hänen mielestään Oulun kokoisen kaupungin joukkoliikenne pitäisi olla aivan eri tasolla kuin se nyt on. (Kuva: Teea Tunturi)

Jää­lin jouk­ko­lii­ken­teen lin­jan 34 vuo­ro­vä­lin kaven­ta­mi­nen tun­nis­ta puo­leen tun­tiin on ainoa toden­nä­köi­nen askel koh­ti parem­paa, jon­ka jouk­ko­lii­ken­ne on täl­lä haa­vaa otta­mas­sa lähiai­koi­na Oulus­sa Ran­ta­poh­jan alu­eel­la. Näin käy, mikä­li kau­pun­gin­hal­li­tus hyväk­syy 8.5. kokouk­ses­saan jouk­ko­lii­ken­teen pal­ve­lu­ta­so­pää­tök­sen vuo­sil­le 2024–2028 yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­nan esi­tyk­sen mukaan.

Yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­nan valit­se­ma vaih­toeh­to 2 pai­not­taa Oulun kes­kus­tan run­ko­lin­jo­jen pal­ve­lu­ta­son paran­ta­mis­ta sekä muun muas­sa Rus­kon tur­va­kam­puk­sen, Lin­nan­maan ja asun­to­mes­sua­lu­een pal­ve­lu­ta­son parantamista.

Oulun jouk­ko­lii­ken­ne­jaos­ton puheen­joh­ta­ja sekä yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­nan jäsen Joni Meri­läi­nen (sdp.) oli­si toi­vo­nut, että vali­tuk­si oli lau­ta­kun­nas­sa tul­lut vaih­toeh­to 1, jol­loin jouk­ko­lii­ken­net­tä oli­si oikeas­ti voi­tu kehit­tää. Hänen näke­myk­se­nä mukaan jouk­ko­lii­ken­ne ei Oulus­sa ole lähel­lä­kään sitä tasoa, jol­la se pitäi­si Oulun kokoi­ses­sa kau­pun­gis­sa olla.

– Itseä­ni ihme­tyt­tää täs­sä pää­tök­ses­sä se, että Oulus­sa nos­te­taan yli puo­lue­ra­jo­jen esil­le kun­ta- ja kylä­kes­kuk­sia ja puhu­taan min­kä­lai­nen rik­kaus on, kun on eri­lai­sia aluei­ta. Jos ne halu­taan elä­vi­nä ja rik­kai­na pitää, niin kyl­lä niis­sä pitäi­si olla parem­min toi­mi­va jouk­ko­lii­ken­ne. Kehi­tet­tä­vää on vie­lä pal­jon, Meri­läi­nen sanoo.

Hän nos­taa esi­mer­kik­si Vir­pi­nie­men, jon­ka kehit­tä­mis­tä suun­ni­tel­laan, mut­ta jon­ka osal­ta jouk­ko­lii­ken­net­tä ei nyt läh­de­tä­kään kehittämään.

– Pitäi­si pys­tyä kat­so­maan pit­käl­le tule­vai­suu­teen, jos halu­taan olla kil­pai­lu­ky­kyi­nen kau­pun­ki, Meri­läi­nen sanoo.

Jää­lin lin­jan vuo­ro­vä­lin lyhen­nyk­sel­lä on mah­dol­li­ses­ti posi­tii­vi­sia vai­ku­tuk­sia myös Kii­min­gin yhteyk­siin. Muu­ten nii­hin ei ole tulos­sa parannuksia.

Meri­läi­sen mukaan Kii­min­gin, Kel­lon ja Hau­ki­pu­taan osal­le on haas­ta­vaa lisä­tä vuo­ro­ti­heyt­tä niin, että sii­tä ei lisä­kus­tan­nuk­sia tuli­si. Mar­tin­nie­men ja Ase­ma­ky­län alu­eel­la voi­daan mah­dol­li­ses­ti har­ki­ta Meri­läi­sen mukaan joi­tain tasa­pai­no­tus­rat­kai­su­ja, joil­la saa­daan Ase­ma­ky­län pal­ve­lua paran­net­tua. Esi­mer­kik­si lin­jal­ta 20 voi­tai­siin ken­ties siir­tää resurs­se­ja lin­joil­le 26 ja 22.

Yli-Iin jouk­ko­lii­ken­teen tar­ve on mini­maa­lis­ta, ja siel­lä rat­kai­su­ja on etsit­ty muun muas­sa pal­ve­lu­lii­ken­teen keinoin.

– Siel­lä voi­tai­siin myös miet­tiä jotain eri­lais­ta rat­kai­sua osto­pal­ve­lu­na, Meri­läi­nen pohtii.

Yli­kii­min­gin osal­ta­kaan kehi­tys­tä ei ole luvas­sa, mut­ta har­kin­nas­sa on se, että Onni-pal­ve­lu­lii­ken­teel­lä pää­si­si Yli­kii­min­gis­tä Kii­min­kiin ja takaisin.

Jouk­ko­lii­ken­teen pal­ve­lu­ta­so­suun­ni­tel­mas­ta äänes­tet­tiin yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­nan kokouk­ses­sa kah­des­ti. Tar­jol­la oli kol­me eri vaih­toeh­toa, jois­ta poh­jae­si­tyk­se­nä oli edul­li­sin ja hei­kon VE3. Kokouk­ses­sa vih­rei­den edus­ta­jat Aino-Kai­sa Man­ni­nen ja Esa Aal­to esit­ti­vät, että valit­tai­siin VE1 eli par­haan ja kal­leim­man tason pää­tös. VE2:sta puo­les­taan esit­ti kes­kus­tan Eeva-Maria Park­ki­nen kokoo­muk­sen Mik­ko Meri­haa­ran kan­nat­ta­ma­na. Näis­tä poh­jae­si­tys­tä vas­taan äänes­tet­tiin Park­ki­sen esit­tä­mä VE2. Lopul­ta äänes­tet­tiin VE2:n ja VE3:n välil­lä. VE2 voit­ti sel­väs­ti. Vaih­toeh­to­jen kus­tan­nus­vai­ku­tuk­set liik­ku­vat 2,6 mil­joo­nas­ta noin 9 mil­joo­naan euroon.

Kau­pun­gin­hal­li­tus käsit­te­lee asi­aa kokouk­ses­saan 8.5. Tämän jäl­keen käyn­nis­te­tään lii­ken­nöit­si­jöi­den kilpailutus.