Lii­ke nytin Jus­si Arpo­nen siir­tyy kokoomukseen

Jussi Arponen etsii kokoomuksesta leveämpiä hartioita tuekseen. (Arkistokuva: Teea Tunturi)

Jää­li­läi­nen yrit­tä­jä ja vai­kut­ta­ja Jus­si Arpo­nen siir­tyy kokoo­muk­seen. Täl­lä het­kel­lä Arpo­nen toi­mii Oulun kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu­na sekä Poh­jois-Poh­jan­maan Hyvin­voin­tia­lu­een alue­val­tuu­tet­tu­na ja jat­kaa näis­sä teh­tä­vis­sä kokoo­muk­sen val­tuus­to­ryh­mien jäsenenä.

Arpo­sen mukaan kokoo­mus on luon­te­va valin­ta luot­ta­mus­hen­ki­lö­työn jat­ka­mi­seen hänel­le tär­kei­den aihei­den parissa.

– Yrit­tä­jien asioi­den eteen­päin vie­mi­nen, sekä tar­kan talous­po­li­tii­kan vaa­li­mi­nen on hel­pom­paa, kun taus­tal­la on leveäm­mät har­tiat, Arpo­nen toteaa.

Poh­jois-Poh­jan­maan kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­ja Tomi Kais­mo iloit­see Arpo­sen siir­ty­mi­ses­tä puo­lu­een vahvuuteen.

– Olen oppi­nut tun­te­maan Jus­sin ahke­ra­na, posi­tii­vi­se­na ja yhteis­työ­ky­kyi­se­nä polii­tik­ko­na. Itse uskon, että Jus­si on erin­omai­nen voi­ma­va­ra eri­lai­sis­sa luot­ta­mus­teh­tä­vis­sä niin kau­pun­gin kuin hyvin­voin­tia­lu­een­kin puolella.

Kokoo­muk­sen Oulun val­tuus­to­ryh­män puheen­joh­ta­ja Sami Pik­kua­ho toi­vot­taa uuden jäse­nen läm­pi­mäs­ti mukaan työhön.

– Jus­sin liit­ty­mi­nen mukaan kokoo­muk­seen vah­vis­taa ase­maam­me kau­pun­gin suu­rim­pa­na val­tuus­to­ryh­mä­nä. Kokoo­mus tekee roh­ke­aa ja eteen­päin kat­so­vaa poli­tiik­kaa, jon­ka eräs kes­kei­nen tavoi­te on Oulun elin­voi­man lisää­mi­nen ja vah­va talous. Täs­sä työs­sä Jus­sin asen­ne, koke­mus ja osaa­mi­nen ovat mai­nio lisä jouk­ku­een vahvuuksiin.