Kii­min­ki­päi­vien pit­kä perin­ne on vaa­ras­sa loppua

Kii­min­ki­päi­vät juh­lii tänä vuon­na 50-vuo­tis­juh­li­aan. Se on var­maa, että juh­la­ta­pah­tu­ma jär­jes­te­tään. Jat­ko sen sijaan on epä­var­ma. Kii­min­gin Yrit­tä­jät ry kan­taa tapah­tu­man talou­del­li­sen vas­tuun yksi­nään, ja nyt ollaan tilan­tees­sa, että yhdis­tyk­sen hal­li­tus jou­tuu tosis­saan miet­ti­mään, jär­jes­te­tään­kö Kii­min­ki­päi­viä jat­kos­sa lainkaan. 


Muis­ti­sai­raan siir­te­ly pai­kas­ta toi­seen aiheut­ti per­heel­le huol­ta ja mur­het­ta – Samal­la herä­si huo­li yksi­näis­ten van­hus­ten kohtalosta

Iiläi­nen Ant­ti Rau­ta­kos­ki on ollut vai­mon­sa Este­ri Rau­ta­kos­ken kans­sa nai­mi­sis­sa vuo­des­ta 1955 saak­ka. Yhtä on pidet­ty siis jo lähes 70 vuot­ta. Vii­mei­set pari vuot­ta Ant­ti toi­mi vai­mon­sa omais­hoi­ta­ja­na, kun­nes tul­tiin tilan­tee­seen, että vai­mol­le piti etsiä hoi­va­ko­ti­paik­ka ja omais­hoi­ta­juus purkaa. 


Kan­san­edus­ta­ja Olga Oinas-Panu­ma vie­rai­li Vesa­lan koululla

Vesa­lan yksi­kön opet­ta­ja Elias Huh­ta­la orga­ni­soi hie­non ja mie­len­kiin­toi­sen aamu­päi­vän. Pudas­jär­vi­nen kan­san­edus­ta­ja Olga Oinas-Panu­ma vie­rai­li Yli­kii­min­gin kou­lul­la Vesa­lan yksi­kös­sä. Tapah­tu­maan osal­lis­tui­vat Vesa­lan yksi­kös­tä 4–6 luok­kien oppi­laat ja Yli­kii­min­gin yksi­kös­tä kaik­ki vitosluokkalaiset. 


Kuu­kau­den esi­ne: Pui­nen sarvisatula

Ammoi­si­na aikoi­na, kesy­tet­ty­ään hevo­sen, ihmi­nen tote­si, että hevo­sel­la pää­see liik­ku­maan jou­tui­sas­ti kii­peä­mäl­lä sen sel­kään. Nois­ta ajois­ta läh­tien rat­sas­ta­jat ovat muka­vuuk­sien­sa vuok­si kehi­tel­leet eri­lai­sia peh­mus­tei­ta hevo­sen selkään. 


Kii­min­gin lei­jo­nat kerää ruo­ka-apua kaupoissa

LC Kii­min­ki kerää par­hail­laan kii­min­ki­läi­sis­sä ruo­ka­kau­pois­sa kui­va­tuot­tei­ta ja säi­lyk­kei­tä ruo­ka-avuk­si vähä­va­rai­sil­le. Muka­na keräyk­ses­sä ovat S‑market, K‑supermarket sekä Hal­pa-Hal­li. Kau­pois­sa on tar­kem­mat ohjeet ja keräys­laa­ti­kot, joi­hin osta­man­sa tuot­teet voi jättää.Seu­ran­ta­lot jää­vät mopen osalle

Suo­mes­sa on noin 2 000 seu­ran­ta­loa. Niis­sä tou­hu­aa tal­koo­lai­si­na ja eri­lai­sis­sa har­ras­tuk­sis­sa ja kokoon­tu­mi­sis­sa val­ta­va mää­rä ihmi­siä. Seu­ran­ta­lot ovat moni­muo­toi­nen ryh­mä eri aika­kausia edus­ta­via talo­ja, joi­ta mm. nuo­ri­so- ja rait­tius­seu­rat, maa­mies­seu­rat, työ­väe­nyh­dis­tyk­set ja urhei­luseu­rat ovat raken­ta­neet kokoon­tu­mis­ti­loik­seen. Van­him­mat säi­ly­neet talot on raken­net­tu 1880-luvul­la. Myös van­ho­ja kan­sa­kou­lu­ja ja mui­ta raken­nuk­sia on muu­tet­tu seu­ran­ta­lo­käyt­töön. Nykyi­sin talot toi­mi­vat kylien ja kau­pun­gi­no­sien kokoon­tu­mis- ja tapah­tu­ma­ti­loi­na. Iis­sä­kin on puo­li­sen­tusi­naa seu­ran­ta­loa eri puo­lil­la kuntaa.