Ajan­koh­tais­ta

Ainut­laa­tui­nen Jää­lin jär­vial­las tor­juu jär­veen las­ke­vaa kiin­toai­nes­ta

Kii­min­gin-Jää­lin vesien­hoi­to­yh­dis­tyk­sen aktii­vit ovat tam­mi­kuun aika­na työs­ken­nel­leet Jää­lin­jär­ven peräl­le raken­net­ta­van noin 3,5 heh­taa­rin suu­rui­sen jär­vial­taan eli las­keu­tusal­taan suo­da­tin­kan­kaan asen­nuk­ses­sa. Jär­vial­taan avul­la halu­taan hidas­taa Saa­ri­se­no­jan tulo­ve­den kul­kua, jot­ta sen muka­naan tuo­ma kiin­toai­ne las­keu­tui­si jär­ven ete­lä­pää­hän, eikä leviäi­si koko jär­veen. Yhdis­tyk­sen tie­to­jen mukaan vas­taa­van­lais­ta raken­net­ta ei ole aiem­min toteu­tet­tu muu­al­la Suo­mes­sa. Hank­keel­le on saa­tu rahoi­tus Juha Sipi­län hal­li­tuk­sen päät­tä­mäs­tä vesien­hoi­don tehos­ta­mis­oh­jel­mas­ta.

Lue lisää

Hau­ki­pu­das­hiih­to­jen jär­jes­tä­jil­lä peu­kut pys­tys­sä

Hau­ki­pu­das­hiih­to — Hyvän tuu­len latu­ret­ki hiih­de­tään hel­mi­kuun puo­li­vä­lis­sä, mikä­li lumi­ti­lan­ne sal­lii. Jär­jes­tä­jil­lä ja hiih­tä­jil­lä on peu­kut pys­tys­sä, että säi­den­hal­ti­ja oli­si suo­tui­sa. Hau­ki­pu­das­hiih­to on jär­jes­tyk­ses­sään jo 40:s. Ensim­mäi­sen ker­ran sau­vot­tiin jo vuon­na 1980.

Lue lisää

Syke-talo val­mii­na ava­jai­siin

Tam­mi­kuun alus­sa noin vuo­den kes­tä­neen perus­kor­jauk­sen jäl­keen uudel­leen avat­tu Syke-talo viet­tää ava­jai­si­aan tule­va­na lau­an­tai­na 25.1. kel­lo 12–17 väli­se­nä aika­na. Koko ava­ra ja valoi­sa talo avau­tuu tuol­loin asiak­kai­den ihme­tel­tä­väk­si run­saan ohjel­man ja toi­min­nan esit­te­ly­jen kera.

Lue lisää


Elo­ku­van­te­ko kieh­too ja kou­kut­taa

Kel­lon Nuo­ri­so­seu­ran­ta­lol­la näyt­ti per­jan­tai­na pääl­li­sin­puo­lin rau­hal­li­sel­ta, mut­ta kur­kis­tus kulis­sei­hin pal­jas­ti, että käyn­nis­sä oli iso ja jän­nit­tä­vä jut­tu. Mil­jöös­sä kuvat­tiin Kaik­ki syn­nit -rikos­draa­ma­sar­jan toi­sen tuo­tan­to­kau­den uskon­nol­li­sen yhtei­sön seu­ra­koh­tauk­sia yhden päi­vän aika­na.


Toi­mit­ta­jal­ta: Ottaa vai jät­tää

Pie­ni­ruo­kais­ten tyt­tä­rien äiti­nä on haus­ka seu­ra­ta pal­jon omia lap­sia­ni nuo­rem­pien vel­jen­poi­kien ruo­ka­ha­lua. Sii­nä, mis­sä tyt­tö­jen lau­ta­sel­la peru­nan­pa­la, kas­ti­ke­tilk­ka ja salaat­ti sijait­se­vat suju­vas­ti eri puo­lil­la lau­tas­ta täyt­täen vain pie­nen osan poh­jas­ta, ovat poi­kien lau­ta­set kuk­ku­roil­laan ruo­kaa ilman kovin sel­keä­tä jär­jes­tys­tä. Kukin siis taval­laan.


Kii­Ri jat­kaa sar­ja­kär­jes­sä

Vii­me vii­kol­la Lai­va­kan­kaan lii­kun­ta­sa­lis­sa Kii­min­gin Rien­to näyt­ti vie­raal­leen ONMKY:n Kaik­ki -jouk­ku­eel­le, mis­tä peli­mie­het on teh­ty. Koti­voit­to tuli sel­vin luvuin 84–51 (38–32) fani­kat­so­moon pit­käs­tä aikaa tien­sä löy­tä­neen Kari Tirin rie­muk­si.