Ajan­koh­tais­ta

Tie­to­vi­sa 17.6.2019

Kysy­myk­set Mil­lä vuo­si­kym­me­nel­lä tur­va­vyön käyt­tä­mät­tä jät­tä­mi­nen tuli Suo­mes­sa ran­gais­ta­vak­si? Mil­lä suo­men­kie­li­sel­lä nimel­lä tun­ne­taan Aku Ank­ka -leh­des­tä tut­tu poruk­ka Beagle Boys?…

Lue lisää


Oulun Lyseon lukioon ja OSY­Kin lukioon kor­kein kes­kiar­vo­ra­ja oulu­lais­lu­kiois­ta

Lukio­kou­lu­tuk­sen ja amma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen yhteis­haun opis­ke­li­ja­va­lin­nat on jul­kais­tu tänään tors­tai­na 13. kesä­kuu­ta. Oulun lukiois­ta kor­kein kes­kiar­vo­ra­ja 8,67 on Oulun Lyseon lukioon ja Oulun Suo­ma­lai­sen Yhteis­kou­lun lukioon. Hau­ki­pu­taan lukion suo­sion hur­ja nousu näkyy myös kes­kiar­vo­ra­jan iso­na nousu­na.Kesäis­tä menoa

Ran­ta­poh­jas­ta 7.6.1979Enti­si­nä hyvi­nä aikoi­na oli Kii­min­ki­joel­la puu­ta­va­ran uit­to käyn­nis­sä usein­kin läpi kesän. Joki­var­ren mökit sai­vat kah­vi­vie­raik­seen reip­pai­ta tuk­ki­lai­sia. Tapah­tui ker­ran­kin, että uit­to­mie­het meni­vät kah­vil­le erää­seen kos­ken­par­taal­la ole­vaan mök­kiin. Mökin emän­tä oli juu­ri kah­vi­kup­pien pesu­puu­his­sa, nykäi­si vyö­tä­röl­tään pai­tan­sa hel­man esiin ja alkoi pyyh­kiä sii­hen kah­vi­kup­pe­ja. Täl­löin eräs tuk­ki­lai­nen huo­maut­ti, että onko tuo nyt oikein sopi­vaa. Tähän emän­tä heläyt­ti: Hyh, mitä se hait­taa — pes­tä­vä paita!”Todeksi väi­tet­ty tari­na”


Kunin­gas­jät­kät Raa­sak­ka­kos­kel­la

Iin Raa­sak­ka­kos­kel­la jär­jes­te­tään 28.6.–29.6. perin­tei­nen tuk­ki­lais­ki­sa. Per­jan­tai­na ohjel­mas­sa on kos­ken­las­kun har­joi­tuk­set, joi­ta ylei­sö voi käy­dä seu­raa­mas­sa ilmai­sek­si. Lau­an­tai­na kil­pai­lu ava­taan…