Ajan­koh­tais­ta

Ehdol­la edus­kun­taan: Omais­hoi­dol­le viral­li­sem­pi ase­ma

Monet omai­set teke­vät van­huk­sien, vam­mais­ten tai mui­den apua tar­vit­se­vien hyväk­si arvo­kas­ta työ­tä käy­tän­nös­sä ilmai­sek­si. Omais­hoi­ta­jak­si ei pyri­tä, vaan sii­hen ajau­du­taan läheis­ten vai­kei­den tilan­tei­den myö­tä. Työ on usein myös hyvin rasit­ta­vaa, esi­mer­kik­si jos kysees­sä on tois­ta van­he­ne­vaa avai­o­puo­li­soa hoi­ta­va van­hus.

Lue lisää

Ehdol­la edus­kun­taan: Moto­ris­teil­le tasa­ver­tais­ta koh­te­lua

Moot­to­roi­dut kak­si­pyö­räi­set ovat alhai­sen ener­gian­ku­lu­tuk­sen ja pääs­tö­jen ansios­ta paras ja ympä­ris­töys­tä­väl­li­sin vaih­toeh­to työ- ja asioin­ti­mat­koil­la kau­pun­kia­lueil­la, taa­ja­mis­sa ja haja- asu­tusa­lueil­la. Tämän vuok­si moot­to­ri­pyö­rien ja mopo­jen sään­te­lyn tulee olla nykyis­tä enem­män käyt­tä­jä­läh­töis­tä ja käyt­tä­jää pal­ve­le­vaa. Moot­to­ri­pyö­räi­lyyn ei tule sovel­taa sään­te­lyä tai sää­dök­siä, joil­la ei ole moto­ris­tin lii­ken­ne­tur­val­li­suut­ta paran­ta­via vai­ku­tuk­sia.

Lue lisää

Tasa-arvoa saat­to­hoi­toon

Pal­lia­tii­vi­sen hoi­don ja saat­to­hoi­don laa­tua on paran­net­ta­va. Kehit­tä­mis­tä on sekä osaa­mi­ses­sa että pal­ve­lui­den raken­tees­sa, ker­too STM:n työ­ryh­män sel­vi­tys. Ter­vey­den­huol­los­sa teh­tä­vän pal­lia­tii­vi­sen hoi­don ja saat­to­hoi­don kehit­tä­mi­sek­si on nyt tekeil­lä laa­tu­kri­tee­ri­suo­si­tuk­set, jot­ka val­mis­tu­vat loka­kuus­sa.

Teks­ta­rit

Tosi suu­ri kult­tuu­ri­te­ko Sisul­la ja Sydä­mel­lä -kir­jan teki­jöil­tä, kun ovat ylös­kir­jan­neet kylä­his­to­ri­aa ja tapah­tu­mia moni­puo­li­ses­ti. Mie­len­kiin­tois­ta luet­ta­vaa riit­tää pit­käk­si aikaa. Läm­min kii­tos teki­jöil­le.