Ajan­koh­tais­ta

Tie­to­vi­sa 27.5.2019

Kysy­myk­set Kuka on Suo­men ensim­mäi­nen ulko­mi­nis­te­ri­nä toi­mi­nut nai­nen? Mis­sä maas­sa on loma­koh­tee­na­kin tun­net­tu Lar­na­kan kau­pun­ki? Kuka Kui­va­nie­mel­lä syn­ty­nyt näyt­te­li­jä on…

Lue lisää

Teks­ta­rit

Kään­tä­kää­pä autoi­li­jat ne valot pois sii­tä “auto”-asennosta, kos­ka sil­loin ei taka­na ole valo­ja ollen­kaan. Yleen­sä ne valot kui­ten­kin sam­mu­vat, kun auton sam­mut­taa, ei tar­vit­se olla sil­lä auto­maa­til­la. Kii­tos.

Lue lisää

Kes­kus­te­lem­me: Suo­ma­lais­ten kie­li­tai­to?

On sanot­tu ja sano­taan vie­lä­kin, että suo­ma­lais­ten kie­li­tai­to on Euroo­pan par­haim­mas­ta pääs­tä. Kui­ten­kin tun­tuu, että suo­ma­lais­ten ja nuor­ten into opis­kel­la var­sin­kin vie­rai­ta kie­liä on hii­pu­nut mer­kit­tä­väs­ti. Onko suo­ma­lais­ten mai­net­ta kat­ta­nut hyvä kie­li­tai­to pian enää häi­väh­dys men­nees­tä?
Päät­tä­jäl­tä: Kemin bio­tuo­te­teh­das uhkaa myös työ­paik­ko­ja

Met­sä Grou­pin Kemiin kaa­vai­le­ma jät­ti­mäi­nen bio­tuo­te­teh­das eli nyky­ai­kai­nen sel­lu­teh­das on herät­tä­nyt vil­kas­ta kes­kus­te­lua puo­les­ta ja vas­taan. Teh­taan sano­taan tuo­van työ­paik­ko­ja, mut­ta toi­saal­ta sen raa­ka-aineen han­kin­nan vaa­ti­mat lisä­hak­kuut ovat ris­ti­rii­das­sa ilmas­to­ta­voit­tei­den ja luon­non moni­muo­toi­suu­den suo­je­lun kans­sa.


Puhe­lin­luet­te­lo ensi-iltaan Iis­sä

Iin kan­sa­lais­opis­ton näy­tel­mä­ryh­mä esit­tää Tuo­mas Park­ki­sen käsi­kir­joit­ta­man kome­dian Puhe­lin­luet­te­lo. Ensi-ilta on per­jan­tai­na 24.5. klo 19 Iin työ­väen­ta­lol­la. Näy­tel­män on ohjan­nut Jen­ni Mat­ti­la. Käsi­kir­joi­tus on Tuo­mas Park­ki­sen.


Vir­pi­nie­mes­sä vie­tet­tiin aurin­koi­nen ravi­päi­vä

Vir­pan ravi­ra­dal­la Vir­pi­nie­mes­sä jär­jes­tet­tiin lau­an­tai­na pai­kal­lis­ra­vit. Ilta­päi­vän aika­na ravat­tiin kym­me­nen toi­nen tois­taan jän­nit­tä­väm­pää läh­töä. Vir­pi­nie­men Hevo­sys­tä­vät ry:n puheen­joh­ta­ja Nel­li Lind­holm oli innois­saan kisoi­hin ilmoi­tet­tu­jen hevos­ten mää­räs­tä.