Ajan­koh­tais­ta

Tupa täyn­nä tun­net­ta ja tun­nel­maa

“Isät oli­vat sodas­sa. Ne, jot­ka pala­si­vat oli­vat myk­kiä. Hei­dän elä­män­sä oli rik­ki ammut­tu. Me, jot­ka olim­me hei­dän lap­si­aan, kas­voim­me hil­jai­suu­des­sa. Mei­hin­kin osui, vaik­ka ruu­miim­me ovat ter­vei­tä. Sota jat­kuu meis­sä lap­sis­sa, mak­sam­me pie­nis­sä eris­sä, edes jol­lain taval­la, vapaut­tam­me takai­sin…”

Lue lisää

Hau­Pan nai­sil­le tap­pio koto­na

Lau­an­tai­na 14.9 Hau­Pan nai­set koki­vat tylyn tap­pion koto­naan luvuin 0–7, kun vas­tas­sa oli sar­jan kol­mo­se­na ole­va Hel­sin­gin pal­lo­seu­ra. Ensim­mäi­nen 25 minuut­tia oli tasai­nen, kun­nes vie­ras­jouk­kue otti pal­lon ja pelin hal­tuun­sa.

Lue lisää

Jää­lin kou­lu­lai­set etusi­vun kim­pus­sa

Osa Jää­lin kou­lun vii­den­nen luo­kan oppi­lais­ta osal­lis­tuu tänä syk­sy­nä Ran­ta­poh­jan ja alu­een kou­lu­jen väli­seen yhteis­työ­hön. Oppi­laat kir­joit­ta­vat vuo­rol­laan jut­tu­ja nuor­ten pals­tal­le Rant­sik­kaan.

Ant­ti Hyry, Uunin kir­joit­ta­ja ja raken­ta­ja

Fin­lan­dia-pal­kin­non vuon­na 2009 Uuni — romaa­nil­laan saa­nut Ant­ti Hyry syn­tyi Kui­va­nie­mel­lä 30.10.1931. Koti­ta­lo Oja­la oli alun perin pie­neh­kö pir­tin ja kama­rin käsit­tä­vä raken­nus, mut­ta sitä laa­jen­net­tiin myöhemmin.Jämsän kris­til­li­sel­le kan­san­opis­tol­le oli ideoi­tu urku­jen han­kin­taa urku­jen raken­nus­pro­jek­tin muo­dos­sa 1990-luvun lopus­sa. Ant­ti Hyryl­lä ja Veik­ko Vir­ta­sel­la oli ennes­tään koke­mus­ta Van­taan rau­ha­nyh­dis­tyk­sen urku­ra­ken­nus­pro­jek­tis­ta. Ant­ti Hyry oli ehdot­ta­nut, että kos­ka tar­vi­taan vii­kon­lop­pu­kurs­seil­le hyviä aihei­ta, niin aloi­te­taan urku­jen­ra­ken­nus­kurs­sit. Antil­la oli koke­mus­ta urku­jen suun­nit­te­lus­ta tie­to­ko­neen avul­la.