Tör­min sil­lal­la moot­to­ri­tiel­lä kor­jauk­sia lähipäivinä

Väy­lä­vi­ras­ton Vt 4 Oulu–Kemi ‑hank­kee­seen kuu­lu­val­la Kello–Räinänperä-tieosuudella kor­ja­taan Kali­me­no­jan ylit­tä­vän Tör­min sil­lan pääl­lys­te­vau­rioi­ta, ker­too Väy­lä­vi­ras­to. Kor­jaus­työt teh­dään 4.–5. loka­kuu­ta ja niis­tä aiheu­tuu tila­päi­siä liikennejärjestelyjä.

Tar­kem­pi sijain­ti on Vt 4:n Kello–Räinänperä-osuudella noin 1,5 km Kel­lon eri­ta­so­liit­ty­mäs­tä pohjoiseen.

Työt sijoit­tu­vat poh­joi­seen mene­väl­le ajo­ra­dal­le. Lii­ken­ne ohja­taan yhdel­le kais­tal­le ja töi­den ajan koh­dal­la on 60 km/h nopeus­ra­joi­tus. Työt alka­vat kes­ki­viik­ko­na 4.10. noin kel­lo 8. Töi­den kes­to riip­puu tar­vit­ta­vien kor­jaus­toi­men­pi­tei­den laa­juu­des­ta, mut­ta alus­ta­van arvion mukaan työt val­mis­tu­vat tors­tai-iltaan mennessä.