Ajan­koh­tais­ta

Luet­ko sinä? -teks­ti: Paluu tule­vai­suu­teen

“Men­nei­syys on tur­val­li­sem­pi paik­ka kuin nyky­het­ki…” Jokai­nen on var­mas­ti kuul­lut ilmas­ton­muu­tok­ses­ta ja poh­ti­nut onko huo­le­nai­he tosi­aan niin suu­ri. Sii­ri Eno­ran­nan kir­joit­ta­ma novel­li Foto­syn­tee­si on mukaan­sa tem­paa­va ja aja­tuk­sia herät­tä­vä novel­li. Jokai­sel­ta luku­ker­ral­ta löy­tää jon­kun uuden pie­nen vih­jeen, joka saat­taa muut­taa koko näke­myk­sen novel­lis­ta.

Lue lisää

Päät­tä­jäl­tä: Pito­voi­maan tar­vi­taan työ­paik­ko­ja!

Lähes jokai­ses­sa talous­kat­sauk­ses­sa tode­taan, että Oulus­ta muut­taa pois pal­jon nuo­ria ihmi­siä. 2017 tilas­to ker­too, että 20–39-vuotiaiden ikä­luo­kis­sa net­to­muut­to oli 499 hen­ki­löä. Ihme­tel­lään ja poh­di­taan mis­tä saa­daan veto- ja pito­voi­maa, jot­ta nuo­ret jäi­si­vät kau­pun­kiin vie­lä opis­ke­lu­jen jäl­keen­kin. Perus­tai­si­vat per­heen, teki­si­vät lap­sia ja näin oli­si­vat muka­na tur­vaa­mas­sa tule­vai­suut­ta työ- ja vero­tu­lo­pa­nok­sil­laan.

Lue lisää

Luet­ko sinä? –teks­ti: Pakoon nyky­het­keä

Olet­ko kos­kaan miet­ti­nyt mitä voi­si tapah­tua, jos ilmas­ton­muu­tok­seen ei puu­tu­ta? Olet var­mas­ti jos­kus miet­ti­nyt, mil­tä tule­vai­suus näyt­tää, ja miten ilmas­ton­muu­tos voi­tai­siin pysäyt­tää. Juu­ri sen takia Sii­ri Eno­ran­ta on valin­nut novel­lil­leen hyvin ajan­koh­tai­sen aiheen: ilmas­ton­muu­tok­sen. Ilmas­ton­muu­tos nimit­täin kiin­nos­taa sekä nuo­ria että van­hem­pia­kin, kos­ka kysees­sä on kui­ten­kin nuor­ten tule­vai­suu­den eli­nym­pä­ris­tö. Sii­ri onkin ker­to­nut, ettei halua mää­ri­tel­lä ryh­mää kenel­le kir­joit­taa. Novel­lin Foto­syn­tee­si voi siis lukea van­hem­mat­kin ihmi­set, mut­ta teks­ti ja tämä arvos­te­lu on kir­joi­tet­tu Luet­ko sinä? -kam­pan­jaa var­ten. Kam­pan­ja on mie­les­tä­ni hyvä tapa saa­da nuo­ret luke­maan, kos­ka novel­leis­sa on nuo­ria kiin­nos­ta­via aihei­ta. Esi­mer­kik­si vii­me vuon­na aihee­na oli pelaa­mi­nen.


Luet­ko sinä? -teks­ti: Epäit­sek­kyys pelas­taa

Sii­ri Eno­ran­nan novel­lis­ta Foto­syn­tee­si (2019) tulee mie­leen tule­vai­suu­den digi­taa­li­nen maa­il­ma, tosin epä­to­del­li­nen. Vaik­ka luu­li­si, ettei vir­tu­aa­li­ses­sa tule­vai­suu­des­sa oli­si epä­ta­sa-arvoa, novel­lis­sa tuli sil­ti sitä esil­le.


Luet­ko sinä? –teks­ti: Tule­vai­suus

Sii­ri Eno­ran­nan novel­li Foto­syn­tee­si ker­too karus­ta elä­mäs­tä tule­vai­suu­des­sa. Novel­lis­sa seik­kai­lee kak­si pää­hen­ki­löä, toi­nen toi­sen val­las­sa. Novel­li­maa­il­ma on dys­to­pi­nen.


Luet­ko sinä? -teks­ti: Purp­pu­ra­pil­vien ympä­röi­mä kau­pun­ki

Novel­lin on kir­joit­ta­nut Sii­ri Eno­ran­ta. Novel­lin nimi on Foto­syn­tee­si. Se ker­too maa­il­man­lo­pun jäl­kei­ses­tä maa­il­mas­ta. Novel­lis­sa seik­kai­lee kak­si pää­hen­ki­löä Jin ja Kay. Molem­mat hen­ki­löt ovat ihmi­siä, mut­ta Jin on Kayn omis­ta­ja, polark­ki ja Kay on Jinin lem­mik­ki. He elä­vät dys­to­pi­ses­sa maa­il­mas­sa.


Luet­ko sinä? –teks­ti: Elä todel­li­suu­des­sa, älä muis­tois­sa

Sii­ri Eno­ran­nan novel­li Foto­syn­tee­si (2019) sijoit­tuu fik­tii­vi­seen maa­il­maan ja mie­les­tä­ni tule­vai­suu­teen. Polar­kit ovat muis­toi­hin vie­vien kruu­nu­jen omis­ta­jia ja lem­mi­kit hei­dän pal­ve­li­joi­taan. Polar­kit tah­to­vat olla mie­luum­min muis­tois­sa kun todel­li­suu­des­sa, kos­ka men­nei­syys on hei­dän mie­les­tään tur­val­li­sem­pi paik­ka kun nyky­het­ki. Polark­kien mie­les­tä muis­tois­sa asuu totuus. He pitä­vät lem­mik­kien muis­to­ja vir­heel­li­si­nä ja huo­nom­pi­na kuin omi­aan. Kun Jin vai­puu muis­toi­hin­sa, hänen lem­mik­kin­sä Kay ohjaa hän­tä pitää huol­ta, ettei polar­kil­le satu mitään.