Hau­ki­pu­taal­la iso­ja jul­ki­sia ja yksi­tyi­siä rakennushankkeita

Pikkutuulen päiväkoti sijaitsee Merituuli 1:ssä Länsikehän varrella. Kuva AuliPikkutuulen päiväkoti sijaitsee Merituuli 1:ssä Länsikehän varrella.

Hau­ki­pu­taan Län­si­tuu­len alu­eel­le on nous­sut kesän aika­na uusi Pik­ku­tuu­len päi­vä­ko­ti. Kysees­sä on tilae­le­ment­ti­päi­vä­ko­ti. Nyt jo viit­tä vail­le val­miit tilat ote­taan käyt­töön syk­syn aika­na. Päi­vä­ko­ti tulee vas­taa­maan päi­vä­hoi­don tar­pee­seen Län­si­tuu­len alu­eel­la, jon­ne on vii­me vuo­si­na raken­net­tu vilk­kaas­ti ja uusia aluei­ta ava­taan. Alu­een nuo­res­ta ikä­ra­ken­tees­ta ker­too se, että alu­eel­la on jo entuu­des­taan iso Län­si­tuu­len päi­vä­ko­ti kou­lu­kes­kuk­sen yhteydessä.

Pik­ku­tuu­len päi­vä­ko­dis­sa on tilaa kah­dek­sal­le lap­si­ryh­mäl­le. Lisäk­si tiloi­hin tulee mah­dol­li­suus avoi­men per­he­ryh­män toi­min­nal­le. Päi­vä­ko­din lap­si­ryh­mät ovat 0–5‑vuotiaiden ryh­miä joko sisa­rus­ryh­mi­nä tai alle 3‑vuotiaiden ryhminä.

Oulun kau­pun­ki vuo­kraa päi­vä­ko­din kym­me­nek­si vuo­dek­si. Päi­vä­ko­din raken­nut­ta­ja on Oulun Tila­pal­ve­lut ‑lii­ke­lai­tos ja pää­ura­koit­si­ja Par­maco Oy.

Pik­ku­tuu­len päi­vä­ko­din val­mis­tu­mi­sen ja käyt­töön­o­ton myö­tä kau­pun­ki luo­puu Hau­ki­pu­taan kes­kuk­sen itä­puo­lel­la sijait­se­vis­ta Simp­pu­lan­kar­ta­non päi­vä­ko­din tiloista.

Haukiputaan Aseman nykyisten koulurakennusten viereen rakennetaan uusi koulurakennus osin urheilukentän paikalle. Kuvassa takana näkyvä nykyinen koulu kytketään uuteen osaan. Kuva Auli

Hau­ki­pu­taan Ase­man nykyis­ten kou­lu­ra­ken­nus­ten vie­reen raken­ne­taan uusi kou­lu­ra­ken­nus osin urhei­lu­ken­tän pai­kal­le. Kuvas­sa taka­na näky­vä nykyi­nen kou­lu kyt­ke­tään uuteen osaan.

Ase­ma­ky­läs­sä käyn­nis­tyi tänä syk­sy­nä uuden kou­lu­ra­ken­nuk­sen raken­ta­mi­nen. Ase­man kou­lul­le val­mis­tuu vuo­si­na 2023–2024 koko­naan uusi kou­lu­ra­ken­nus, joka kor­vaa nykyi­sen B‑rakennuksen. Uuteen kou­lu­kiin­teis­töön tulee lii­kun­ta­sa­li, käsi­työ­ti­lat, ruo­ka­la sekä kir­jas­to­ti­lat. Uusi raken­nus kyt­ke­tään nykyi­seen C‑rakennukseen käytävällä.

– Raken­nut­ta­ja­na toi­mii RAVE Raken­nus Oy ja hei­dän kans­saan on yhteis­työ läh­te­nyt suju­maan hie­nos­ti, sum­maa kou­lun reh­to­ri Mika Kent­tä­maa.

Uuden kou­lu­ra­ken­nuk­sen val­mis­tu­mi­sen tark­ka aika­tau­lu on Kent­tä­maan mukaan vie­lä hie­man auki, kos­ka raken­ta­mi­nen alkoi yli vuo­den alku­pe­räi­ses­tä aika­tau­lus­ta myö­häs­sä. Alus­ta­van suun­ni­tel­man mukaan uusi kou­lu oli­si käy­tös­sä syk­syl­lä 2024.

Kou­lun­käyn­ti sujuu kou­lus­sa nor­maa­lis­ti raken­ta­mi­sen aika­na eikä väis­tö­ti­lo­ja tar­vi­ta. Ainut poik­keus on, että kou­lun kent­tää ei voi­da käyt­tää ulko­lii­kun­taan, mut­ta opet­ta­jat suun­nit­te­le­vat kor­vaa­vaa toimintaa.

– Kun uusi raken­nus val­mis­tuu, saa­daan käyt­töön ken­tän pää­dys­tä ulko­lii­kun­taan noin 40 x 60 met­rin kokoi­nen alue, jota pääl­lys­te­tään hiekkatekonurmella.

Kou­lun raken­ta­mis­hank­kee­seen liit­tyy myös van­han B‑osan pur­ka­mi­nen, joka tapah­tuu sen jäl­keen, kun uusi raken­nus on val­mis­tu­nut. Lisäk­si kou­lun piha-alu­eel­le tulee myös joi­ta­kin muu­tok­sia, mut­ta nii­den suun­nit­te­lu on vie­lä osit­tain kesken.

Hoi­va­tien eri­tyi­syk­sik­kö Ase­ma­ky­lä ava­si oven­sa täl­lä vii­kol­la. Yksi­köl­le val­mis­tui uudet hir­si­ra­ken­tei­set tilat lähel­le OSAO:n Hau­ki­pu­taan yksik­köä. Kysees­sä on sijais­huol­lon eri­tyi­syk­sik­kö haas­teel­li­ses­ti oireh­ti­vil­le 13–17-vuotiaille nuo­ril­le, jot­ka tar­vit­se­vat vah­vaa amma­til­lis­ta tukea kasvussaan.

Hoi­va­tie ava­si Ase­ma­ky­lään ensik­si 3‑paikkaisen eri­tyi­sen huo­len­pi­don osas­ton ja 4‑paikkaisen vaa­ti­van sijais­huol­lon osas­ton. Toi­nen vaa­ti­van sijais­huol­lon osas­to ava­taan alku­vuo­des­ta 2024.

Hoi­va­tie on val­ta­kun­nal­li­nen yhteis­kun­nal­li­nen yri­tys ja yksi suu­rim­mis­ta koti­mai­sis­ta sotea­lan toimijoista.

Pure­tun Kivi­kou­lun alu­eel­le Hau­ki­pu­taan itä­puo­lel­le Kii­min­ki­jo­ki­var­teen Oulun kau­pun­gil­la on suun­ni­tel­mis­sa asun­to­ra­ken­ta­mis­ta. Kaa­voi­tuk­seen on suun­ni­tel­mis­sa käyn­nis­tää kon­sult­ti­han­kin­ta lop­pu­vuo­den aika­na. Täl­löin kaa­va­työ voi­si alkaa ensi vuo­den alkupuolella.

Vie­rei­sen kes­kusur­hei­lu­ken­tän kun­nos­ta­mi­nen tai mah­dol­li­ses­ti uuden pai­kan osoit­ta­mi­nen ken­täl­le sekä Tor­pan­mäen tilan­ne rat­ken­nee lop­pu­vuo­den kulues­sa, jol­loin kau­pun­gin suun­ni­tel­mis­ta ja talous­ar­vios­ta päätetään.

Corel­le uusi lii­kun­ta- ja hyvinvointikeskus

Havain­ne­ku­va Hau­ki­pu­taan Tako­mo­tiel­le Anna­lan­kan­kaal­le raken­net­ta­vas­ta uudes­ta Coren lii­kun­ta- ja hyvinvointikeskuksesta.

Lii­kun­ta­kes­kus Core avaa uuden lii­kun­ta- ja hyvin­voin­ti­kes­kuk­sen Hau­ki­pu­taan Anna­lan­kan­kaal­le vuon­na 2024. Uuden toi­mi­pai­kan sijain­ti on Tako­mo­tie 1:ssä Lid­lin ja Tok­man­nin vie­res­sä Tako­mo­tien ja Revon­tien risteyksessä.

Coren yrit­tä­jien San­na Halo­sen ja Kat­ri Kiva­rin mukaan raken­nus­työt käyn­nis­ty­vät heti kun on mahdollista.

– Kaik­ki suun­ni­tel­mat ovat jo val­miit. Odo­tam­me raken­nus­lu­van val­mis­tu­mis­ta. Tavoit­tee­na on, että maa­työt alkai­si­vat pian, jo syys­kuun aika­na. Raken­ta­mi­sen yhteis­työ­kump­pa­neik­si olem­me valin­neet pää­asias­sa pai­kal­li­sia yri­tyk­siä, ker­too San­na Halonen.

Hau­ki­pu­taan Tako­mo­tiel­le on val­mis­tu­mas­sa vas­taa­van­lai­set tilat kuin Corel­la on Kel­los­sa, eli lii­kun­ta- ja hyvin­voin­ti­kes­kuk­seen tulee lisäk­si lii­ke­ti­lo­ja kauneuden‑, ter­vey­den- ja hyvin­voin­tia­lo­jen yrityksille.

Vuon­na 2009 perus­te­tul­la Corel­la on myös Hau­ki­pu­taal­la lii­kun­ta­kes­kus Anjan­mut­kas­sa. Näi­den van­hem­pien tilo­jen osal­ta ei olla teh­ty vie­lä suun­ni­tel­mia, vaan ne tule­vat ajan­koh­tai­sek­si myöhemmin.