Corel­le uusi lii­kun­ta- ja hyvinvointikeskus

Havainnekuva Haukiputaan Takomotielle Annalankankaalle rakennettavasta uudesta Coren liikunta- ja hyvinvointikeskuksesta. Kuva: CoreHavainnekuva Haukiputaan Takomotielle Annalankankaalle rakennettavasta uudesta Coren liikunta- ja hyvinvointikeskuksesta. Kuva: Core

Lii­kun­ta­kes­kus Core avaa uuden lii­kun­ta- ja hyvin­voin­ti­kes­kuk­sen Hau­ki­pu­taan Anna­lan­kan­kaal­le vuon­na 2024. Uuden toi­mi­pai­kan sijain­ti on Tako­mo­tie 1:ssä Lid­lin ja Tok­man­nin vie­res­sä Tako­mo­tien ja Revon­tien risteyksessä.

Coren yrit­tä­jien San­na Halo­sen ja Kat­ri Kiva­rin mukaan raken­nus­työt käyn­nis­ty­vät heti kun on mahdollista.

– Kaik­ki suun­ni­tel­mat ovat jo val­miit. Odo­tam­me raken­nus­lu­van val­mis­tu­mis­ta. Tavoit­tee­na on, että maa­työt alkai­si­vat pian, jo syys­kuun aika­na. Raken­ta­mi­sen yhteis­työ­kump­pa­neik­si olem­me valin­neet pää­asias­sa pai­kal­li­sia yri­tyk­siä, ker­too San­na Halonen.

Hau­ki­pu­taan Tako­mo­tiel­le on val­mis­tu­mas­sa vas­taa­van­lai­set tilat kuin Corel­la on Kel­los­sa, eli lii­kun­ta- ja hyvin­voin­ti­kes­kuk­seen tulee lisäk­si lii­ke­ti­lo­ja kauneuden‑, ter­vey­den- ja hyvin­voin­tia­lo­jen yrityksille.

Vuon­na 2009 perus­te­tul­la Corel­la on myös Hau­ki­pu­taal­la lii­kun­ta­kes­kus Anjan­mut­kas­sa. Näi­den van­hem­pien tilo­jen osal­ta ei olla teh­ty vie­lä suun­ni­tel­mia, vaan ne tule­vat ajan­koh­tai­sek­si myöhemmin.