Päät­tä­jäl­tä: Digi­hy­vin­voin­tia etsimässä

Digi­hy­vin­voin­tim­me tasa­pai­noi­lee tek­no­lo­gian käy­tön ja hyvin­voin­nin välil­lä. Digi on meil­lä muka­na kai­kes­sa — se on mm. vuo­ro­vai­ku­tus­ta, har­ras­ta­mis­ta, opis­ke­lua, talou­del­lis­ten asioi­den hoi­ta­mis­ta ja hyvin­voin­nis­ta huo­leh­ti­mis­ta — ja yhä isom­pi osa entis­tä useam­man työ­tä. Digi­pal­ve­lut kehit­ty­vät parem­paan suun­taan, mut­ta kenel­lä tahan­sa voi olla vai­keuk­sia pysyä muka­na muutoksissa.

Sosi­aa­li­nen media ja asioin­ti­pal­ve­lut chat-mah­dol­li­suuk­si­neen muis­tut­ta­vat yhä enem­män toi­si­aan. Ter­vey­den hoi­ta­mi­seen on monen­lais­ta omao­loa ja ‑hoi­toa, kylää, pol­kua, kan­taa ja äppiä. Niis­tä tulee se kul­loi­nen­kin oma asia löy­tää. Pal­ve­lui­ta tar­vit­se­vat kai­ke­ni­käi­set ja ‑kie­li­set ihmi­set, myös eri­tyis­ryh­mät. Digi­taa­li­sen kui­lun syn­ty­mi­nen eri ihmis­ryh­mien välil­le on uhka yhden­ver­tai­suu­del­le. Suu­rin osa pal­ve­lui­den käy­tös­tä on ope­tel­ta­va itse­näi­ses­ti ja äly­lait­teen kans­sa voi olla mel­ko yksin. Digi­taa­li­sen tuen tar­ve lisään­tyy ja sitä on olta­va hel­pos­ti saa­ta­vil­la, oli­pa kyse sit­ten tek­nii­kas­ta tai sisällöstä.

Hoi­da asia­si käte­väs­ti koti­soh­val­ta, lii­ku ja osal­lis­tu kui­ten­kin live­nä! Digi aiheut­taa myös ris­ti­rii­tai­sia tun­tei­ta, kos­ka yhä enem­män asioi­ta pitää hoi­taa ver­kos­sa ja samal­la voi syyl­li­syys pai­naa, että aikaa kuluu lii­kaa lait­tei­den kans­sa. Vaik­ka digi vähen­tää kas­vok­kain tapaa­mi­sia kai­kil­la elä­män alueil­la, on koko maa­il­ma hyp­py­sis­sä — ehty­mä­tön tie­don, tus­kan, ilon ja tuen läh­de sekä vai­kut­ta­mi­sen mah­dol­li­suus. Sosi­aa­li­sen median alus­tat tavoit­te­le­vat yhä tii­viim­pää läs­nä­oloa, on tar­koi­tus­kin kou­kut­taa. Haas­tei­ta hyvin­voin­nil­le riit­tää. Tahal­li­nen kiusaa­mi­nen ja trol­laa­mi­nen on vali­tet­ta­van help­poa ja sen kit­ke­mi­nen mah­do­ton­ta. Kun jotain on verk­koon jaet­tu, on sitä han­ka­la pois saa­da. Some voi aiheut­taa stres­siä, vai­kut­taa nega­tii­vi­ses­ti itse­tun­toon ja mie­len­ter­vey­teen. Itse­ai­heu­tet­tu kes­kit­ty­mis­häi­riö on aikam­me ilmiö. Digi­hy­vin­voin­tiin kuu­luu myös mah­dol­li­suus ajoit­tain irrot­tau­tua lait­tei­den äärel­tä ja löy­tää aikaa itsel­leen ja läheisilleen.

Digi­taa­li­ses­sa maa­il­mas­sa esiin­tyy myös petok­sia, tie­to­mur­to­ja ja mui­ta tur­val­li­suus­ris­ke­jä. Ver­kon uume­nis­sa, siel­lä pimeäl­lä­kin puo­lel­la, on pal­jon toi­min­taa, jos­ta meil­lä suu­rim­mal­la osal­la ei ole mitään tie­toa. Jot­ta haluai­sim­me käyt­tää tar­jot­tu­ja pal­ve­lui­ta, mei­dän tulee tie­tää ja myös ymmär­tää, miten hen­ki­lö­koh­tai­sia tie­to­jam­me käsi­tel­lään. Kii­vas­ta vauh­tia kehit­ty­vä teko­ä­ly on lisä­haas­te kriit­ti­sel­le media­lu­ku­tai­dol­le. Sen tuot­ta­maa aineis­toa voi olla vai­ke­aa erot­taa ihmi­sen teke­mäs­tä. Tätä kolum­nia kir­joit­taes­sa­ni google­tin itsel­le­ni digiäh­kyn ja kes­kus­te­lin välil­lä teko­ä­lyn kans­sa. Löy­sin pal­jon ohjei­ta, neu­vo­ja, tut­ki­muk­sia ja hank­kei­ta liit­tyen digi­taa­li­seen hyvin­voin­tiin, myös hyvin­voin­tia­luei­den ja kun­tien hyvin­voin­ti­työ­hön. Jär­jes­töt, kir­jas­tot ja kan­sa­lais­opis­tot ovat ket­te­riä rea­goi­maan ja tuke­vat digi­hy­vin­voin­tia. Iin kan­sa­lais­opis­tos­sa­kin alkaa teko­ä­ly­kurs­si lokakuussa.

Heli-Han­ne­le Haa­pa­nie­mi, Vihr.

Iin kun­nan­val­tuu­tet­tu, Hyvin­voin­ti­lau­ta­kun­nan jäsen

Poh­teen Oulun­kaa­ren alu­eel­li­sen neu­vot­te­lu­kun­nan jäsen