Ajan­koh­tais­ta

Poh­joi­sen sai­raan­hoi­to­pii­rit epäi­le­vät eri­kois­sai­raan­hoi­don työn­ja­koa

Oulun yli­opis­tol­li­sen sai­raa­lan eri­tyis­vas­tuu­alu­een (OYS-erva) sai­raan­hoi­to­pii­rit oli­vat kool­la perin­tei­ses­sä tal­vi­ko­kouk­ses­saan Oulus­sa 13.3.–14.3.2019. Kokouk­seen osal­lis­tui­vat Poh­jois-Poh­jan­maan, Län­si-Poh­jan ja Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rien sekä Kai­nuun sosi­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon kun­tayh­ty­män ja Kes­ki-Poh­jan­maan sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­kun­tayh­ty­mä Soi­ten hal­li­tuk­set, val­tuus­to­jen puheen­joh­ta­jis­to ja viran­hal­ti­ja­joh­to. Kokouk­ses­sa otet­tiin kan­taa mm. yhtei­sen osuus­kun­nan jat­ko­val­mis­te­luun, ter­vey­den­huol­lon lain­sää­dän­töön ja poh­joi­sen yhteis­työn vah­vis­ta­mi­seen.

Lue lisää


Kel­lon asu­kas­tu­pa sul­jet­tu

Kel­lon asu­kas­tu­pa jou­dut­tiin sul­ke­maan vii­me vii­kol­la sisäil­maon­gel­mien takia.– Ilmas­toin­ti­lai­te oli temp­puil­lut jo pitem­pään ja kun pala­sim­me hiih­to­lo­ma­vii­kon jäl­keen tuval­le, oli tilan­ne sisäil­man suh­teen sel­lai­nen, että piti teh­dä rat­kai­su tuvan sul­ke­mi­ses­ta, ker­too asu­ka­syh­dis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja Mika Huus­ko.Asu­ka­sil­ta Jatu­lis­sa

Hau­ki­pu­taan asu­ka­sil­las­sa tors­tai­na 21.3. aihee­na on kun­ta­lais­ten olo­huo­ne ja ja lisäk­si kuul­laan Jatu­lin tule­vaan perus­kor­jauk­seen liit­ty­vis­tä kuu­lu­mi­sis­ta.


Tie­to­vi­sa 18.3.2018

Kysy­myk­set 1. Mon­ta­ko jouk­kuet­ta, jon­ka nimi on eläin, pelaa jää­kie­kon mies­ten SM-lii­­gas­­sa? 2. Mikä on Suo­men myy­dyin las­ten­ruo­ka­merk­ki? 3. Min­kä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus