Ajan­koh­tais­ta

Hölök­kä­ra­jat pape­ria Illin­juok­suis­sa

Per­jan­tai 16 elo­kuu­ta, Illin­juok­su­jen ilta. Väkeä alkaa ker­tyä jo vii­den jäl­keen, vaik­ka juok­sun start­ti on perin­tei­nen tasan puo­li seit­te­män. P-vih­ko­saa­ren ja Illin väli­ses­sä pou­ka­mas­sa näem­me Illin­juok­su­jen legen­dan Taa­vin rou­vi­neen kalo­ja nar­raa­mas­sa. Sää on juok­sul­le pas­se­lin läm­min, moni on pai­ta­hi­ha­sil­laan. Toi­sin on direk­to­raa­tin, Nöö­tin, Arin, Arjan ja kel­lo­mie­hen hal­lin­noi­mas­sa jury­ko­pis­sa. Siel­lä on nyt kuten kesäl­lä aina sau­na­kuu­ma. Jääh­dy­tys pan­naan pääl­le.

Lue lisää

Raha­pe­lit viik­ko 33

Lot­to: 9, 13, 15, 17, 22, 25, 34. Lisä­nu­me­ro: 1. Plus­nu­me­ro: 8. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein – kpl, 6+1 oikein 3 kpl 62 814,39 e, 6 oikein 2 137,51 e, 5 oikein 46,13 e, 4 oikein 10,00 e, 3+1 oikein 2,00 e.

Viking Lot­to: 9, 10, 20, 23, 24, 34. Viking­nu­me­ro: 6. Plus­nu­me­ro: 6. Voi­ton­ja­ko: 6+1 oikein 1 kpl 10 161 102,50 e, 6+0 oikein 122 923,00 e, 5+1 oikein 4 858,87 e, 5+0 oikein 784,89 e, 4+1 oikein 51,41 e, 4+0 oikein 21,22 e, 3+1 oikein 7,41 e, 3+0 oikein 3,75 e.

Euro­jack­pot: 7, 20, 35, 42, 44. Täh­ti­nu­me­rot: 3, 7. Voi­ton­ja­ko: 5+2 oikein – kpl, 5+1 oikein 1 kpl 2 619 809,60 e, 5+0 oikein 231 159,60 e, 4+2 oikein 4 002,70 e, 4+1 oikein 259,90 e, 4+0 oikein 130,60 e, 3+2 oikein 39,60 e, 2+2 oikein 15,90 e, 3+1 oikein 15,90 e, 3+0 oikein 15,90 e, 1+2 oikein 7,30 e, 2+1 oikein 7,30 e.

Kes­ki­viik­ko-Joke­ri: 8 4 5 2 1 9 4. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Per­jan­tai-Joke­ri: 7 2 0 5 2 0 9. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Lau­an­tai-Joke­ri: 1 2 8 8 5 7 6. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Vakio­veik­kaus: X21 12X 1XX 121X. Voi­ton­ja­ko: 13 oikein 5 kpl 65 287,59 e, 12 oikein 837,02 e, 11 oikein 45,43 e, 10 oikein 10,18 e.

Lue lisää

Val­lan­ku­mous­ta ja uusia tuu­lia

Hau­ki­pu­taan Työ­väen­näyt­tä­mö (HTN) esit­tää vie­lä elo-syys­kuun vaih­tees­sa kevääl­lä ensi-iltan­sa saa­nut­ta musi­kaa­li­aan Luo­ka­ton, val­la­ton val­lan­ku­mous. Näy­tök­set ovat Teat­te­ri­kuo­pal­la Hau­ki­pu­taal­la ja Oulus­sa Val­ve-salis­sa.

Lue lisää

Nel­jäl­le vam­mo­ja kola­ris­sa

Nel­jä hen­ki­löä louk­kaan­tui kol­men auton kola­ris­sa Hau­ki­pu­taal­la lau­an­tai­na aamu­päi­väl­lä kym­me­nen jäl­keen. Kola­ri sat­tui Nelos­tiel­lä Haa­ra­kan­kaan levik­keen poh­jois­puo­lel­la, kun poh­joi­sen suun­nas­ta…


Tie­to­vi­sa 19.8.2019

Kysy­myk­set: 1. Mikä on a) Thai­maan, b) Myan­ma­rin enti­nen nimi? 2. Ketä suo­ma­lais­ta kir­jail­jaa näyt­te­lee Esko Sal­mi­nen elo­ku­vas­sa Runoi­li­ja muusa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Huo­ve­li­nin Myl­ly ja Saha Hau­ki­pu­taal­la Kii­min­ki­joen var­rel­la

Vuo­den 1787 kar­tas­sa nykyi­sen Tör­mä­län saa­ren ete­lä­puo­lel­la Hau­ki­pu­taal­la Kii­min­ki­joen kapean joki­haa­ran var­rel­la näkyy olleen myl­ly, nimel­tään Antin myl­ly. Joki­haa­raa ei ole enää ole­mas­sa. Sen pai­kal­la on tie. Toi­sen haa­ran, ns. Myl­ly­haa­ran puo­lel­la, Pie­tin­saa­res­sa­kin tie­de­tään olleen myl­lyn, joka on ollut käy­tös­sä 1880-luvul­le saakka.Törmälän saa­rel­la sijait­se­va Jus­si­lan myl­ly, nykyi­nen Huo­ve­li­nin Myl­ly ja Saha, on raken­net­tu vuon­na 1908. Raken­ta­mi­seen liit­tyy kuver­nöö­rin lupa, jos­ta sel­vi­ää, että toi­mi­tus­kir­ja on teh­ty Hau­ki­pu­taal­la 29.6.1908 kat­sel­muk­ses­sa, jon­ka pii­ri-insi­nöö­ri Kon­rad Nord­vall oli mää­rän­nyt insi­nöö­ri R.Tennbergin suo­rit­ta­maan.


Koi­te­lin pysä­köin­ti­jär­jes­te­lyyn poik­keuk­sia lau­an­tai­na

Lau­an­tai­na juh­lit­ta­va Koi­te­li Elää -fes­ti­vaa­li kokei­lee tänä vuon­na eri­lais­ta pysä­köin­ti­jär­jes­te­lyä. Koi­te­lin alu­eel­la pysä­köin­ti on inva-paik­ko­ja lukuu­not­ta­mat­ta koko­naan kiel­let­ty.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ook­ko Nää kuul­lu?

Oli ker­ran mies, joka oli kuu­lui­sa suk­ke­lis­ta vas­tauk­sis­taan. Mies istui jär­ven ran­nal­la ja hänen luok­seen tuli muu­an her­ra, joka halusi kuul­la kuin­ka nase­va hän on vas­tauk­sis­saan ja kysyi mie­hel­tä, että kuin­ka mon­ta saa­vil­lis­ta luu­let ole­van vet­tä tuos­sa jär­ves­sä. Mies vas­ta­si: ” No, jos on oikein iso saa­vi, niin ei tuu vie­lä täyteenkään.”K.R. Mar­tin­nie­mi