Ajan­koh­tais­ta


Har­taus: Hyväs­tien aikaa

Kirk­ko­vuo­des­sa on meneil­lään paas­ton­ai­ka, jota sävyt­tä­vät kirk­ko­musii­kis­sa mol­li­voit­toi­set sävel­mät. Ne kuvaa­vat Jee­suk­sen kär­si­mys­tien kul­kua. Sana ja sävel kuu­lu­vat kiin­teäs­ti yhteen. Kär­si­mys­vir­ret, kan­taa­tit, ora­to­riot ja eri­tyi­ses­ti pas­siot ilmen­tä­vät syväs­ti ajan­koh­dan tun­nel­maa ja osu­vat suo­raan sisim­pään. Omas­sa elä­mäs­sään surua ja mene­tyk­siä koke­nut voi samais­tua musii­kin välit­tä­miin tun­ne­ti­loi­hin.Toi­mit­ta­jal­ta: Demo­kra­tian juh­la­päi­vä käsil­lä

Meneil­lään ole­vis­sa edus­kun­ta­vaa­leis­sa on äänes­tet­ty ennä­tyk­sel­li­sen pal­jon ennak­koon. Kun vuo­den 2015 edus­kun­ta­vaa­leis­sa antoi äänen­sä ennak­koon 32 pro­sent­tia äänioi­keu­te­tuis­ta, niin täl­lä ker­taa osuus oli perä­ti 36 pro­sent­tia äänioi­keu­te­tuis­ta eli yli 1,5 mil­joo­naa. Ennak­ko­ää­nes­tys päät­tyi tiis­tai-ilta­na.


Teks­ta­rit

Pert­ti Hon­ka­nen, olet hyvä esi­merk­ki sii­tä, miten tämä yli­opis­to­puo­lue koh­te­lee maa­seu­tua. Näis­tä pape­rin­pyö­rit­tä­jis­tä tär­kein asia on oman lei­vän tur­vaa­mi­nen. Samoin tämä tuu­li­myl­ly­vou­ho­tus: haka­taan tuhan­sia heh­taa­re­ja par­haim­pia kan­kai­ta myl­ly­jen ja lin­jo­jen alle ilman kor­vauk­sia. Nämä­kö on nii­tä eko­te­ko­ja. Maa­seu­tu vain kär­sii.