Ajan­koh­tais­ta

Koko Hau­ki­pu­das lau­laa

Uute­na Hau­ki­pu­das-päi­vien tapah­tu­ma­na Hau­ki­pu­taan Työ­väen Näyt­tä­mö (HTN) jär­jes­tää lau­an­tai­na 9.11. yhteis­lau­lu­ti­lai­suu­den Hau­ki­pu­das laulaa.Illan aika­na työ­väen näyt­tä­mön lau­la­jat ja orkes­te­ri lau­lat­ta­vat muis­to­jen iskel­miä ja kan­san­lau­lu­ja Hei­ton talol­la kel­lo 18 alkaen.

Lue lisää

Hau­ki­pu­das-päi­vät tule­vat taas

Jo liki 40 vuot­ta sit­ten Hau­ki­pu­taan kult­tuu­ri­vä­ki oival­si, että pimeim­pään syk­syyn pitää saa­da piris­tyk­sek­si kult­tuu­ri­ta­pah­tu­mia, kun tähän aikaan ei juu­ri­kaan muu­ta tapah­du. Hau­ki­pu­das-päi­vien ajan­koh­dak­si vakiin­tui mar­ras­kuun toi­nen vii­kon­lop­pu. Alku­jaan Hau­ki­pu­das-päi­vät kes­ti­vät vii­kon, mut­ta nykyi­sin tors­tais­ta sun­nun­tai­hin. Hau­ki­pu­das-päi­vät jär­jes­te­tään nyt 7.–10.11. jo 39. ker­ran.

Lue lisää

Tun­nel­ma katos­sa Ran­ta­poh­jan juh­lis­sa

Ran­ta­poh­ja kut­sui luki­jan­sa ja yhteis­työ­kump­pa­nin­sa vii­me vii­kon­lop­pu­na juh­li­maan 50-vuo­tias­ta pai­kal­lis­leh­teä. Per­jan­tai­na ja lau­an­tai­na Teat­te­ri­kuo­pal­la vie­te­tyis­sä juh­lis­sa pääs­tiin naut­ti­maan kuo­ro­musii­kis­ta ja kak­ku­kah­veis­ta.

Lue lisää

Ran­ta­poh­ja lue­taan ensin

Kii­min­ki­läi­set Eila ja Yrjö Riek­ki muis­te­le­vat, että joku pai­kal­li­sis­ta asia­mie­his­tä sai hei­dät tilaa­maan Ran­ta­poh­jan hetim­mi­ten leh­den ilmes­tyt­tyä. Aina­kin 10.4.1970 leh­ti…


Toi­mit­ta­jal­ta: Vii­si­kymp­pi­nen kiit­tää

Lähes päi­väl­leen 50 vuot­ta sit­ten tapah­tui mer­kit­tä­viä asioi­ta. Kyl­mä sota oli meneil­lään, uusia ihmi­siä syn­tyi maa­il­maan, ja päi­vän­va­lon näki myös uusi leh­ti, Ran­ta­poh­ja, jos­ta kas­voi vuo­sien mit­taan yksi suu­rim­mis­ta pai­kal­lis­leh­dis­tä lajis­saan. Itse aloi­tin kan­sa­kou­lus­sa sama­na vuon­na ja ehdin kokea myös perus­kou­lun, jos­ta tuli eräs suo­ma­lai­sen tasa­ver­tai­sen sivis­tyk­sen tär­keim­mis­tä tekijöistä.Myös kun­tien elin­kei­noe­lä­mää halut­tiin kehit­tää. Piti saa­da yri­tyk­siä ja työ­paik­ko­ja tuo­rei­den kun­ta­vir­ko­jen lisäk­si. Oli alu­eel­lis­ta innos­tus­ta, jota val­tio­val­ta­kin saat­toi toi­mil­laan tukea. Pai­kal­lis­leh­dil­le oli hyvä tilaus ker­toa täs­tä kaikesta.Perustajat näki­vät leh­den tar­peen ja tart­tui­vat tar­mok­kaas­ti toi­meen. Se oli kun­nioi­tet­ta­va teko, ja uskon­pa että moni heis­tä seu­ra­si leh­den kehi­tys­tä tyy­ty­väi­se­nä. Ran­ta­poh­jas­ta kas­voi, ei vain mer­kit­tä­vä tie­do­tus­vä­li­ne, vaan myös yksi alu­een myön­tei­seen kehi­tyk­seen vai­kut­ta­vis­ta orga­ni­saa­tiois­ta. Ja sitä se on vie­lä­kin, toh­din sanoa.Varau­tu­mi­nen kuo­le­maan ei tee sii­tä tot­ta – Kuo­le­ma­kou­lut­ta­ja aut­taa koh­taa­maan kuo­le­man

Iiläi­nen Mai­ja Tah­ko­la on otta­nut asiak­seen ja jopa työk­seen puhua kuo­le­mas­ta. Kun nuo­ri nai­nen jakaa mes­suil­la Sinä kuo­let -pos­ti­kort­te­ja tai muis­tut­taa some-päi­vi­tyk­sis­sään elä­män rajal­li­suu­des­ta, ajat­te­lee hel­pos­ti hänen koke­neen kovia. Täs­tä ei kui­ten­kaan ole kysy­mys.Jokai­nen päi­vä on aar­re – 50-vuo­tias tie­tää rajal­li­suu­ten­sa

Mer­vi Myl­ly­mä­ki yrit­tää elää päi­vän ker­ral­laan ja naut­tia jokai­ses­ta het­kes­tä. Hyvä arki on tär­ke­ää. Tule­vai­suut­ta ei tule aja­tel­leek­si sen syväl­li­sem­min täs­sä elä­män­vai­hees­sa.” Näin sanoi hau­ki­pu­taa­lai­nen Mer­vi Myl­ly­mä­ki kym­me­nen vuot­ta sit­ten Ran­ta­poh­jan Narau­ta neli­kymp­pi­nen -jut­tusar­jan haas­tat­te­lus­sa.