Ajan­koh­tais­ta

Iiläi­nen Mil­la Kla­si­la par­hai­den jou­kos­sa met­sä­vi­sas­sa

Val­ta­rin kou­lun 9.-luokkalainen, Mil­la Kla­si­la osal­lis­tui Hel­sin­gis­sä jär­jes­tet­tyyn ylä­kou­lu­lais­ten met­sä­vi­san finaa­liin 23.–24. tou­ko­kuu­ta. Finaa­liin oli kut­sut­tu eri kou­luil­ta 50 met­sä­vi­sas­sa par­hai­ten menes­ty­nyt­tä. Voi­ton ja samal­la 500 euron sti­pen­din vei Nii­na Heik­ki­nen Sot­ka­mos­ta. Kla­si­la sijoit­tui finaa­lis­sa jae­tul­le 5. sijal­le. Pal­kin­to­jen­jaos­sa oli muka­na maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri Jari Lep­pä.

Lue lisää

Päät­tä­jäl­tä: Ikäih­mis­ten kun­tou­tus ja omais­hoi­ta­jis­ta huo­leh­ti­mi­nen tuo sote­sääs­tö­jä

Suu­rien van­husi­kä­luok­kien hoi­don jär­jes­tä­mi­nen nos­taa hoi­to­me­no­ja ja luo pai­nei­ta jul­ki­sen ter­vey­den­huol­lon ja sosi­aa­li­pal­ve­lu­jen rahoi­tuk­sen kes­tä­vyy­del­le. Näi­den meno­jen kehi­tyk­seen vai­kut­ta­vat eni­ten pal­ve­lu­jen tuot­ta­vuus ja van­hus­ten pit­kä­ai­kais­hoi­don tar­peen siir­ty­mi­nen myö­häi­sem­pään ikään sekä lai­tos­hoi­don pur­ka­mi­nen.

Lue lisää

Mart­ti Asun­maa: Mer­kil­li­nen koti­seu­tu

Ihmi­sen tuli­si rakas­taa koti­seu­tu­aan ja kokea se arvok­kaak­si asuin­pai­kak­si. Sii­tä muo­dos­tuu ter­veh­dyt­tä­vä tun­ne, jos­ta kaik­ki hyö­ty­vät. Täl­lai­nen tun­ne syn­tyy, jos asuk­kai­na on vii­sai­ta ihmi­siä ja kun­ta on teh­nyt jär­ke­viä pää­tök­siä. Kau­niil­la luon­nol­la on sii­nä oma posi­tii­vi­nen vai­ku­tuk­sen­sa.


Oulun kau­pun­ki­seu­dul­le laa­dit­tiin lähi­ju­na­lii­ken­ne­sel­vi­tys

Kiin­nos­tus kehit­tää lähi­ju­na­lii­ken­net­tä Oulun seu­dul­le on tuo­nut alu­een kun­nat yhteen sel­vit­tä­mään lähi­ju­na­lii­ken­teen toteu­tet­ta­vuut­ta ja vai­ku­tuk­sia pää­ra­dal­la välil­lä Ii – Oulu – Kem­pe­le – Limin­ka. Tavoit­tee­na työs­sä on ollut saa­da tut­kit­tua tie­toa kuin myös arvioi­ta toteut­ta­mi­sen vaa­ti­mis­ta inves­toin­neis­ta, jot­ta kes­kus­te­lu lähi­ju­na­lii­ken­tees­tä voi alkaa.Ori Ukon­poi­ka oli limin­ka­lai­nen

Iis­sä muis­tel­tiin kak­si­tois­ta vuot­ta sit­ten, kuin­ka paik­ka­kun­nal­la vie­tiin kan­ta­kir­jaan Suo­men ensim­mäi­nen suo­men­he­vo­nen ori Ukon­poi­ka. Pari vuot­ta sit­ten juh­lis­tet­tiin suo­men­he­vo­sen 110-vuo­­tis­­juh­­la­­päi­­vää…Kes­kus­te­lem­me: Älä mureh­di melu­hai­tois­ta

Nimi­merk­ki “Hami­nas­ta” oli vii­me vii­kon teks­ta­ris­saan huo­lis­saan Vih­ko­saa­res­sa hei­nä­kuus­sa pidet­tä­vien kelk­ka­kil­pai­lu­jen melu­hai­tois­ta. Älä mureh­di suot­ta! Kysei­set kelk­ka­ki­sat ovat osa Iis­sä elo­kuus­sa jär­jes­tet­tä­vää maa­ta kaa­ta­vaa Ilmas­to­foo­ru­mia. Moot­to­ri­kelk­kai­lut ovat ikään kuin foo­ru­min pre­lu­di eli etkot. Uima­ran­nal­la pidet­tä­väl­lä kelk­ka-aje­lul­la pääs­tö­jen vähe­ne­mi­sen Euroo­pan keu­la­ku­va, pie­ni Ii, osoit­taa, että tääl­lä voi­daan ajaa kesäl­lä vedes­sä kovaa moot­to­ri­kel­koil­la ilman, että sii­tä syn­tyy veteen, ilmaan tai ihmis­ten kor­viin mitään pääs­tö­jä tai hait­to­ja.