Toi­mit­ta­jal­ta: Mis­tä saa­tai­siin pat­sas Hau­ki­pu­taan torille?

Toril­ta ja koko Hau­ki­pu­taan kes­kus­tas­ta puut­tuu maa­merk­ki ja veto­nau­la. Se voi­si olla vaik­ka perus­kor­ja­tul­le toril­le sijoi­tet­ta­va pat­sas. Mikä sopi­si­kaan toril­le parem­min kuin vaik­ka­pa hau­ki! Vai perä­ti Hau­ki­pu­das-kir­jai­met? Oulu tun­ne­taan Tori­pol­lii­si-pat­saas­ta ja upo­uusis­ta Oulu-kir­jai­mis­ta Hol­lywood-tyy­liin. Iin toril­le­kin pykät­tiin vas­ti­kään veistos.

Vai pitää­kö mei­dän olla nyt hil­jaa, kun Mar­tin­nie­meen ollaan saa­mas­sa Saha­työn muis­to­merk­ki? Idea ja esi­tys saha­muis­to­mer­kis­tä läh­ti liik­keel­le puo­len­kym­men­tä vuot­ta sit­ten. Sysäyk­se­nä oli pet­ty­mys piip­pu­jen pur­ka­mi­nen Mar­tin­nie­mes­tä ja Santaholmalta.

Oulun tai­de­museo on pois­ta­nut vas­ti­kään Mart­ti Aihan teok­sen “Futu­ra Tun­te­ma­ton” Oulun lin­ja-autoa­se­man vie­res­tä, kos­ka se oli tul­lut elin­kaa­ren­sa pää­hän ja pää­tet­tiin pois­taa myös kau­pun­gin jul­ki­sen tai­teen kokoel­mas­ta. Jos veis­tos oli­si ollut vähän­kään kop­pe­ras­sa kun­nos­sa, se oli­si voi­tu kun­nos­taa ja siir­tää vaik­ka Hau­ki­pu­taan toril­le kier­rä­tys­hen­ges­sä. Hau­ki­pu­taa­lai­nen muusik­ko Juk­ka Taka­lo ehti myös ehdot­taa, että Futu­ra-veis­tos voi­tai­siin siir­tää uuteen paik­kaan sym­bo­loi­maan Oulua ilma­ki­ta­ran­soi­ton MM-kau­pun­ki­na, mihin se muo­dol­taan­kin sopisi.

Onhan näi­tä pat­sai­ta siir­ret­ty ennen­kin, tosin huo­nol­la menes­tyk­sel­lä. Monet muis­ta­vat kan­san­tai­tei­li­ja Matias Kes­ki­sen jät­ti­mäi­sen Urho Kek­ko­sen pään, joka ei kes­tä­nyt siir­toa vuon­na 1989. Kek­ko­nen halut­tiin pii­lot­taa Neu­vos­to­lii­ton joh­ta­jan Mihail Gor­batsho­vin vie­rail­les­sa Oulus­sa. Jos pat­sas oli­si pysy­nyt kopil­laan, oli­si se var­mas­ti aika mui­kea vetonaula.

Vas­ti­kään edes­men­neen pre­si­dent­ti Mart­ti Ahti­saa­ren aukio nimet­tiin Oulun torin­ran­taan 1997. Jos Hau­ki­pu­taal­la pitäi­si miet­tiä pat­sas­ta tai tori­au­kion nimek­si merk­ki­hen­ki­löä, se oli­si eit­tä­mät­tä pai­ni­ja­mes­ta­ri Eero Tapio. Hänen kun­niak­seen pat­sas­han­ke oli vireil­lä Jatu­lin edus­tal­le tai toril­le noin 15 vuot­ta sit­ten, mut­ta han­ke kaa­tui raha­pu­laan ja jo sil­loin kes­ke­ne­räi­siin toria­lu­een suun­ni­tel­miin. Sit­ten tuli kuntaliitoskin.

auli.haapala(at)rantapohja.fi