Ajan­koh­tais­ta

Kes­kus­te­lem­me: Caru­na tie­dot­taa hank­keis­taan lain edel­lyt­tä­mäl­lä taval­la

Juha Pyl­väs kir­joit­taa Ran­ta­poh­jas­sa 26.3. maa­no­mis­ta­jien oikeus­tur­vas­ta. Kir­joi­tuk­ses­sa on käy­tet­ty esi­merk­ki­nä Caru­na Oy:tä. Kuten Pyl­väs tote­aa, suun­nit­te­lem­me uut­ta 110 kV voi­ma­joh­toa Pudas­jär­vel­tä Ranual­le Koil­lis­maan alu­een säh­kön­ja­ke­lun toi­mi­tus­var­muu­den paran­ta­mi­sek­si ja eri­tyi­ses­ti Ranuan kun­nan säh­kön­ja­ke­lun var­mis­ta­mi­sek­si. Pudas­jär­vi-Ranua voi­ma­joh­to­han­ke on täl­lä het­kel­lä yleis­suun­nit­te­lu­vai­hees­sa, johon liit­tyen maas­tos­sa teh­dään kar­toi­tus­töi­tä Maan­mit­taus­lai­tok­sen myön­tä­män tut­ki­mus­lu­van nojal­la.

Lue lisää

Kes­kus­te­lem­me: Arvoi­sa kan­sa­lai­nen Iin kun­nas­ta

Ilmai­sit Ran­ta­poh­jan väli­tyk­sel­lä nimi­mer­kil­lä kan­sa­lai­nen Iin kun­nas­ta (to 28.3.) huo­le­si Iin kun­nan tule­vai­suu­des­ta. Huo­le­si on aiheel­li­nen niin Iin kuin monen muun­kin kun­nan koh­dal­la. Mitä pitäi­si teh­dä, että kun­ta oli­si veto­voi­mai­nen ja että rahat riit­täi­si­vät?

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ehdol­la edus­kun­taan: Perus­tu­lo on hai­hat­te­lua

Kulu­nee­na kevää­nä edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kaat ovat täyt­tä­neet tois­ta­kym­men­tä vaa­li­ko­net­ta, jois­sa liki kai­kis­sa kysy­tään kan­taa perus­tu­lo­jär­jes­tel­män käyt­töön­ot­toon. Yhteis­tä näis­sä on se, että kysy­myk­ses­sä esi­tet­tyä perus­tu­lo­mal­lia ei ole avat­tu lai­sin­kaan. 

Lue lisää

Ehdol­la edus­kun­taan: Lap­set – kal­lein aar­teem­me

Seu­raa­val­la vaa­li­kau­del­la kaik­kein olen­nai­sin asia on puut­tua las­ten ja nuor­ten hyvin­voin­tiin. Ne ovat maam­me tule­vai­suus. Jokai­nen lap­si on arvok­kaam­pi kuin mikään muu koko maas­sam­me. Jos lap­set voi­vat huo­nos­ti, pit­käl­lä aika­vä­lil­lä myös koko yhteis­kun­tam­me voi huo­nos­ti.
Ehdol­la edus­kun­taan: Lain kun­nioit­ta­mi­nen ei ole poliit­ti­nen mie­li­pi­de­ky­sy­mys

Mis­sä mene­vät kan­sa­lais­tot­te­le­mat­to­muu­den ja mie­le­nil­maus­ten rajat? Tämä kysy­mys herä­si, kun Green­peace tun­keu­tui edus­kun­nan sisään­käyn­nil­le kes­ki­viik­ko­na 6.3, ja ilman lupaa tai oikeut­ta kii­pei­li vas­ta remon­toi­dun edus­kun­ta­ta­lom­me pyl­väis­sä ban­de­roil­lei­neen.


Ehdol­la edus­kun­taan: Tur­val­li­suus on perus­oi­keu­tem­me

Tur­val­li­suus on ihmi­sen perus­tar­ve. Mas­lowin tar­ve­hie­rar­kia­na tun­ne­tun psy­ko­lo­gi­sen teo­rian mukaan tur­val­li­suus on yksi perus­tar­pees­ta heti fyy­sis­ten vält­tä­mät­tö­myyk­sien kuten ruu­an, juo­man ja hen­gi­ty­sil­man jäl­keen. Puhu­taan siis psy­ko­lo­gi­ses­ta perus­tar­pees­ta, jon­ka olles­sa uhat­tu­na hyvä elä­mä ei voi toteu­tua.


Ehdol­la edus­kun­taan: Tun­nus­tan, olen syyl­li­nen

Olen täyt­tä­nyt usei­ta vaa­li­ko­nei­ta ja perus­tel­lut vas­tauk­sia­ni iltayös­tä toi­seen. Mitä useam­paan kysy­myk­seen vas­ta­sin, sitä vas­ten­mie­li­sem­mäk­si kas­voi­vat kysy­myk­set ilmas­ton­muu­tok­ses­ta. DDR:n lah­ja maa­il­mal­le — Die Grü­ne — on alka­nut yhä enem­män muis­tut­taa 1970-luvun rau­han­lii­ket­tä, jon­ka sen­kin vasem­mis­to omi itsel­leen. Ei kukaan maa­il­man­rau­haa Suo­mes­sa­kaan tuol­loin vas­tus­ta­nut, mut­ta ideo­lo­gia vesit­ti ja vie­raan­nut­ti taval­li­sen mei­kä­läi­sen itse aihees­ta.