Ajan­koh­tais­ta

Tie­to­vi­sa 10.12.2018

Kysy­myk­set 1. Mis­sä kau­pun­gis­sa pidet­tiin puo­lus­tus­voi­mien tämän vuo­den itse­näi­syys­päi­vän paraa­ti? 2. Kuka oli Suo­men tasa­val­lan pre­si­dent­ti­nä tal­vi­so­dan aika­na? 3. Min­kä…

Lue lisää


Sodan tapah­tu­mat pysy­vät vete­raa­nin muis­ti­lo­ke­rois­sa

Kii­min­ki­läi­nen Alpo Lep­pä­lä osal­lis­tui kut­sun­toi­hin 18-vuo­ti­aa­na syys­kuus­sa 1942. Kuu­kaut­ta myö­hem­min hän ilmoit­tau­tui ohjeen mukai­ses­ti Oulun kasar­mil­la.– Sama­na yönä mei­dät vie­tiin Limin­gan emän­tä­kou­lul­le kah­den kuu­kau­den kou­lu­tuk­seen. Siel­tä mei­dät kul­je­tet­tiin Hyryn­sal­men kaut­ta suo­raan rin­ta­ma­lin­joil­le Uhtuan suun­nal­le.Jou­lu­lah­ja­ke­räys Kel­lon asu­kas­tu­val­la

Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­ta jär­jes­tää jou­lu­lah­ja­ke­räyk­sen dia­ko­nia­työn asia­kas­per­hei­den lap­sil­le yhteis­työs­sä Kel­lon asu­kas­tu­van kans­sa.  Las­ten lah­ja­toi­vei­ta voi hakea Kel­lon asu­kas­tu­val­ta (Kel­lon­kau­pan­tie 1). Lah­jat…


Oulun nuo­ri­so­val­tuus­to on valit­tu

Oulun nuo­ri­so­vaa­leis­sa annet­tiin ääniä kaik­ki­aan 4490. Nuo­ri­so­vaa­leis­sa valit­tiin Oulun nuo­ri­so­val­tuus­to ONE seu­raa­val­le kak­si­vuo­tis­kau­del­le 2019–2020. Uuteen Oulun nuo­ri­so­val­tuus­toon vuo­del­le 2019–2020 valit­tiin…