Teil­lä siir­ry­tään talvirajoituksiin

Tal­vi- ja pimeän ajan nopeus­ra­joi­tuk­set ote­taan käyt­töön täl­lä vii­kol­la. Nopeus­ra­joi­tus­mer­kit vaih­de­taan koko maas­sa per­jan­tai­hin 27.10. mennessä.

Pää­asial­li­nen vaih­to­päi­vä on tors­tai 26. loka­kuu­ta, mut­ta ELY-kes­kuk­set voi­vat aloit­taa muu­tos­ten teke­mi­sen jo maa­nan­tai­na 23. päi­vä, mikä­li pai­kal­li­set olo­suh­teet sitä edellyttävät.

Poh­jois-Poh­jan­maal­la maan­teil­le jää tal­via­jak­si noin 370 kilo­met­riä tie­o­suuk­sia, joil­la nopeus­ra­joi­tus on 100 kilo­met­riä tun­nis­sa. Lisäk­si tule­val­la tal­vi­kau­del­la Poh­jois-Poh­jan­maan alu­eel­la 80 kilo­met­riä tun­nis­sa nopeus­ra­joi­tus ale­nee noin 160 tie­ki­lo­met­ril­lä 70 kilo­met­riin tun­nis­sa ja noin nel­jäl­lä tie­ki­lo­met­ril­lä 60 kilo­met­riin tunnissa.

Tut­ki­mus­ten mukaan tal­vi- ja pimeän ajan nopeus­ra­joi­tuk­sil­la on sel­kei­tä vai­ku­tuk­sia muun muas­sa onnet­to­muuk­sien vähe­ne­mi­seen. Ajo­no­peu­den alen­ta­mi­nen esi­mer­kik­si pie­nen­tää ris­kiä jou­tua hir­vion­net­to­muu­teen. Alen­net­tu­jen nopeus­ra­joi­tus­ten arvioi­daan vähen­tä­vän 15 pro­sent­tia hen­ki­lö­va­hin­koon joh­ta­via onnet­to­muuk­sia ja 29 pro­sent­tia lii­ken­ne­kuo­le­mia niil­lä teil­lä, joi­den rajoi­tuk­sia lasketaan.