Toi­mit­ta­jal­ta: Mis­tä löy­tyi­si rauhantekijä?

Suu­ren suo­ma­lai­sen rau­han­vä­lit­tä­jän, enti­sen pre­si­den­tin ja nobe­lis­tin Mart­ti Ahti­saa­ren vai­kut­ta­vat ja kos­ket­ta­vat hau­ta­jai­set per­jan­tai­na pysäyt­tä­vät miet­ti­mään val­lit­se­vaa sotai­saa, kuo­hu­vaa ja pelot­ta­vaa maa­il­man­ti­lan­net­ta. Muis­to­pu­heis­sa kii­tet­tiin Ahti­saa­ren työ­tä rau­han­ra­ken­ta­ja­na ja koros­tet­tiin hänen tai­to­jaan koh­da­ta ihmi­set ihmi­si­nä ja kuun­nel­la kär­si­väl­li­ses­ti eri osa­puo­lia. Niin krii­sien kes­kel­lä kuin kan­san paris­sa maa­kun­ta­mat­koil­laan hänen ker­ro­taan kuun­nel­leen enem­män kuin puhui.

Siu­nauk­sen toi­mit­ta­nut emi­ri­tus­piis­pa Eero Huo­vi­nen sanoi, että ihmi­nen ei ole voi­nut toteut­taa maa­il­maa siten kuin on tar­koi­tet­tu. Ahti­saa­ri oli opti­mis­ti, joka tie­si, että maa­il­mas­sa on pal­jon pahuut­ta, mut­ta myös hyvyyt­tä. Rau­han­työs­sä hänes­sä asui halu aut­taa, ja hän uskoi ihmi­seen. Onko unoh­det­tu, mitä itse kukin voim­me teh­dä toi­sen hyväk­si? Hyvään on help­po vas­ta­ta hyväl­lä, mut­ta osaam­me­ko vas­ta­ta hyväl­lä myös pahaan? Myös meil­lä jokai­sel­la on tär­keä teh­tä­vä teh­dä työ­tä tämän maa­il­man hyväk­si, Huo­vi­nen muistutti.

Myös pre­si­dent­ti Sau­li Nii­nis­tö pai­not­ti muis­to­sa­nois­saan, että kai­ken toi­min­nan kes­kiös­sä Ahti­saa­rel­la oli ihmi­nen. Hän näki jokai­sen lähim­mäi­se­nä, ja heis­tä kaik­kein paa­tu­neim­mis­sa­kin jotain hyvää, jota koh­ti kurot­taa. Jon­ka varaan raken­taa yhteyt­tä ja rau­haa. Toi­mia väsy­mät­tä parem­man huo­mi­sen hyväk­si. Min­kä ihmi­nen on rik­ko­nut, sen voi myös korjata.

Pre­si­den­til­lä on mer­kit­tä­vä ase­ma kan­sa­kun­nan arvo­joh­ta­ja­na ja vai­kut­ta­ja­na. Ensi vuo­den alus­sa valit­ta­va uusi Suo­men pre­si­dent­ti, Sau­li Nii­nis­tön seu­raa­ja, on vaa­ti­van teh­tä­vän edes­sä myös kan­sain­vä­li­sis­sä yhteyk­sis­sä. Oli­si­ko seu­raa­vas­ta pre­si­den­tis­täm­me myös rau­han­vä­lit­tä­jäk­si? Vai voi­si­ko teh­tä­vis­tään väis­ty­vä Nii­nis­tö ryh­tyä täl­lai­seen vaa­ti­vaan tehtävään?

Kuten näh­tyä, diplo­ma­tian ken­täl­lä pie­ni­kin maa voi saa­da suu­ria aikaan. Ahti­saa­ri on toden­nut, että rau­ha on tah­don asia. Suu­ret­kin konflik­tit voi­daan rat­kais­ta. Usko­kaam­me niin!

auli.haapala(at)rantapohja.fi