Kii­min­gin seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen koh­ta­lo on avoin – Sisäil­man ongel­mat ovat vähen­tä­neet käyt­töä merkittävästi

Kiimingin seurakunnan kirkkoherra Pauli Niemelä kertoo, että taustalla näkyvä suuri ikkuna on aiheuttanut vuosien varrella kosteusongelmia seurakuntakeskuksessa. Tämä on vain yksi keskuksen rakenteissa olevista ongelmista. (Arkistokuva: Teea Tunturi)Kiimingin seurakunnan kirkkoherra Pauli Niemelä kertoo, että alttarin etuosan lasikatto on aiheuttanut vuosien varrella kosteusongelmia seurakuntakeskuksessa. Tämä on vain yksi keskuksen rakenteissa olevista ongelmista. (Arkistokuva: Teea Tunturi)

Noin 30-vuo­tias­ta Kii­min­gin seu­ra­kun­ta­kes­kus­ta ovat jo pit­kään rasit­ta­neet raken­teel­li­set ongel­mat, jois­ta on seu­ran­nut se, että raken­nuk­sen sisäil­ma ei enää aikoi­hin ole ollut hyväl­lä tolal­la. Muun muas­sa upea kat­seen­van­git­si­ja, iso ikku­na kir­kon suun­taan on kirk­ko­her­ra Pau­li Nie­me­län mukaan vuo­sien var­rel­la vuo­ta­nut vet­tä sisäl­le usei­ta ker­to­ja vuo­des­sa, jos­ta joh­tuen sen lähei­set alu­eet ovat kosteusongelmaisia. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus