Val­tuus­toa­loi­te avan­to­uin­ti­pai­kas­ta Kiviniemeen

Anne­ma­ri Eno­jär­vi (ps.) on jät­tä­nyt val­tuus­toa­loit­teen Oulun kau­pun­gin­val­tuus­tol­le avan­to­uin­ti­pai­kan toteut­ta­mi­ses­ta Kivi­nie­men ran­taan. Hau­ki­pu­taan, Kel­lon ja Kivi­nie­men alu­eel­la on usei­ta avan­to­uin­nis­ta kiin­nos­tu­nei­ta hen­ki­löi­tä. Ainut mah­dol­li­nen läpi tal­ven toi­mi­va avan­to­paik­ka on Oulun Tuirassa.

Ennen Kii­min­ki­joes­sa Nie­me­län­tör­mäl­lä Vans­kus­sa ja Kivi­nie­men ran­nas­sa oli avan­to­uin­ti­pai­kat, jois­sa uima­rit kävi­vät, mut­ta näi­den paik­ko­jen lopet­ta­mi­sen syy­tä ei tie­de­tä. Avan­to­uin­nin monet ter­veys­vai­ku­tuk­set ovat laa­jal­ti tiedossa.

Oulun kau­pun­gin kult­tuu­ri-ja sivis­tys­lau­ta­kun­nan oli­si kun­ta­lais­ten tas­a­puo­li­suu­den nimis­sä tär­ke­ää ryh­tyä suun­nit­te­le­maan yhdes­sä avan­to­ui­ma­rei­den kans­sa avan­to­paik­kaa Hau­ki­pu­taan alu­eel­le. Tämä ei oli­si Oulun kau­pun­gin bud­je­tis­sa rahal­li­ses­ti iso inves­toin­ti, mut­ta iso tär­keä asia avan­to­ui­ma­reil­le, tote­aa Oulun kau­pun­gin­val­tuus­ton 1. vara­val­tuu­tet­tu Eno­jär­vi aloitteessaan.

Avan­to­ui­ma­rit ovat myös val­mii­ta teke­mään suun­nit­te­lua ja yhteis­työ­tä kau­pun­gin kans­sa asian tiimoilta.