Kult­tuu­ri­mat­ka meänkielellä

Oppilaita pujahti Kojamon kiduksista sen sisällekin. Kojamo-veistos Torniossa on Pekka ja Teija Isorättyän teos. Se pystytettiin vuonna 2021 Tornion 400-vuotisjuhlan kunniaksi.Oppilaita pujahti Kojamon kiduksista sen sisällekin. Kojamo-veistos Torniossa on Pekka ja Teija Isorättyän teos. Se pystytettiin vuonna 2021 Tornion 400-vuotisjuhlan kunniaksi.

Kävim­me luo­kan kans­sa Ope­tus­hal­li­tuk­sen rahoit­ta­mal­la ret­kel­lä Haa­pa­ran­nas­sa. Läh­dim­me loka­kui­se­na aamul­la Val­ta­rin kou­lul­ta bus­sil­la Haa­pa­ran­taa koh­ti ja mat­kal­la sin­ne pysäh­dyim­me Tor­nios­sa kat­so­maan Koja­mo-veis­tos­ta. Kävim­me myös Can­dy Worl­dis­sa ennen Her­man­so­nil­le saa­pu­mis­ta, jos­sa saim­me ohja­tun kier­rok­sen meän­kie­lel­lä. Lopuk­si kävim­me syö­mäs­sä Ikeas­sa, jon­ka jäl­keen läh­dim­me takai­sin Iihin.

Ope­tus­hal­li­tuk­sen rahoit­ta­mal­la ret­kel­lä tutus­tuim­me suo­men suku­kie­leen, meän­kie­leen ja ruot­sin kie­leen. Meän­kie­li on Tor­nion­joen Ruot­sin puo­lel­la puhut­tu vähem­mis­tö­kie­li. Se muis­tut­taa pal­jon suo­men kiel­tä, mut­ta sii­nä on myös ruot­sin kie­len piir­tei­tä ja lainasanoja.

Lisäk­si ret­keen kuu­lui Haa­pa­ran­ta­lai­sen antiik­ki­liik­keen, H.M Her­man­so­nin omis­ta­jan Kåre Moge­mar­kin ohjaa­ma kier­ros koh­tee­seen. H.M. Her­man­so­nin kaup­pa­ra­ken­nus on raken­net­tu jo 1830-luvul­la. Her­man­so­nil­la opim­me Ruot­sin ja Haa­pa­ran­nan his­to­rias­ta. Moge­mark esit­te­li perin­tei­käs­tä kaup­paan­sa meän­kie­lel­lä, ja pää­sim­me kon­kreet­ti­ses­ti näke­mään, mil­lais­ta elä­mä oli 1800- ja 1900-luvulla.

Opim­me ret­kel­lä meän­kiel­tä ja sen his­to­ri­aa. Ret­ki itses­sään oli eri­lai­nen ja muka­va koke­mus nor­maa­liin kou­luar­keen ver­rat­tu­na. Mie­les­täm­me on tär­ke­ää, että nuo­ret pää­se­vät oppi­maan kon­kreet­ti­ses­ti ja itse koke­mal­la. Täl­lai­nen oppi­mi­nen on hyö­dyl­lis­tä eri­tyi­ses­ti kult­tuu­riin ja his­to­ri­aan liit­ty­vis­sä aineissa.

Fan­ni Häy­ry­nen, Sofia Hiltunen

Kir­joit­ta­jat ovat Val­ta­rin kou­lun 9a-luo­kan oppi­lai­ta. Jut­tu jul­kais­taan osa­na Ran­ta­poh­jan ja alu­een kou­lu­jen välis­tä yhteistyötä.