Kii­min­gin seu­ra­kun­ta kysyy näke­myk­siä tilois­ta ja toiminnasta

Kii­min­gin seu­ra­kun­nas­sa on tulos­sa seu­ra­kun­ta­lai­sil­le kyse­ly ja kes­kus­te­lu­ti­lai­suus seu­ra­kun­nan tilo­jen käy­tös­tä. Kyse­lys­sä ja kuu­le­mis­ti­lai­suu­des­sa hae­taan ideoi­ta sii­hen, miten Kii­min­gin seu­ra­kun­nan tilo­ja voi­si hyö­dyn­tää monipuolisemmin.

Kii­min­gin seu­ra­kun­nan tilo­ja ovat Jää­lin kap­pe­li, Kii­min­gin kirk­ko, Kii­min­gin seu­ra­kun­ta­kes­kus, Van­ha kou­lu, kirk­ko­pirt­ti, Yli-Iin kirk­ko, Yli-Iihin val­mis­tu­va uusi seu­ra­kun­ta­ko­ti, Yli­kii­min­gin kirk­ko ja Yli­kii­min­gin seurakuntatalo.

Kyse­lys­sä ja kuu­le­mis­ti­lai­suu­des­sa hae­taan näke­myk­siä muun muas­sa sii­tä, mil­lais­ta toi­min­taa seu­ra­kun­nal­ta toi­vo­taan, miten kirk­ko­ja voi­si kehit­tää moni­käyt­töi­sem­mäk­si, mil­lais­ta musiik­ki­toi­min­taa tuli­si jär­jes­tää sekä mil­lai­nen vapaa­eh­tois­toi­min­ta kiinnostaa.

Net­ti­ky­se­lys­sä 14.11.–14.12. voi antaa omia ideoi­ta ja arvioi­da mui­den teke­miä ideoi­ta joko omal­la nimel­lä tai nimi­mer­kil­lä. Aktii­vi­sin kes­kus­te­luun osal­lis­tu­ja ja par­haak­si äänes­te­tyn idean kek­si­jä palkitaan.Linkki kyse­lyyn löy­tyy osoit­tees­ta www.oulunseurakunnat.fi/tilakysely

Kii­min­gin seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen seu­ra­kun­ta­sa­lis­sa pide­tään pai­kan pääl­lä seu­ra­kun­ta­lais­ten kuu­le­mis- ja kes­kus­te­lu­ti­lai­suus tiis­tai­na 21.11. kel­lo 18. Tilai­suu­des­sa voi ker­toa toi­vei­ta ja näke­myk­siä Kii­min­gin seu­ra­kun­nan tilois­ta, tilo­jen käy­tös­tä ja tilo­jen käy­tön kehit­tä­mi­ses­tä. Kah­vi­tar­joi­lu alkaa klo 17.30.

Nyt toteu­tet­ta­van kyse­lyn ja kuu­le­mis­ti­lai­suu­den taus­tal­la on Kii­min­gin seu­ra­kun­nan tilatarveselvitys.

– Yksi sel­vi­tyk­sen tär­keim­mis­tä tavoit­teis­ta on löy­tää kiin­teis­töil­le lisää yhteis­käyt­töä. Esi­mer­kik­si kirk­ko­sa­lei­hin mah­tui­si run­saas­ti lisää toi­min­taa ja tapah­tu­mia sanoo Oulun seu­ra­kun­tien kiin­teis­tö­joh­ta­ja Pek­ka Syr­jä­pa­lo.