Toi­mit­ta­jal­ta: Lait­ta­vat­ko löö­pit mie­li­ku­vi­tuk­sen laukalle?

Kaup­paan astues­sa voi iskeä ahdis­tus. Ei sik­si, että myy­mä­läs­sä oli­si jota­kin vikaa, vaan ilta­päi­vä­leh­tien löö­pit ja leh­ti­hyl­lys­sä aika­kaus­leh­tien kan­net kir­ku­vat pii­le­vis­tä vaka­vis­ta sai­rauk­sis­ta, joi­den merk­ke­jä et ehkä ole huomannut.

“Nämä ter­veel­li­set ruu­at voi­vat olla yhtey­des­sä vaka­viin mak­sa­sai­rauk­siin. Palan tun­ne kur­kus­sa saat­taa olla merk­ki sai­rau­des­ta. Uut­ta tie­toa dia­be­tek­ses­ta, näin pal­jon eli­ni­kä voi lyhen­tyä. Kau­lan pak­suus ker­too ris­kis­tä sai­ras­tua vaka­viin tauteihin…”

Sai­rauk­siin liit­ty­vät jutut ja sai­raus­ker­to­muk­set ovat näyt­tä­väs­ti esil­lä medias­sa, sil­lä ne myy­vät. Olem­me­han kiin­nos­tu­nei­ta omas­ta hyvin­voin­nis­tam­me. Jos uuti­soin­ti herät­tää kipi­nän muut­taa elin­ta­po­ja sai­rauk­sien ennal­taeh­käi­se­mi­sek­si tai anta­vat ver­tais­tu­kea, hyvä niin. Jos tie­to lisää tus­kaa ja tar­peet­to­mas­ti jopa kuor­mit­taa ter­veys­pal­ve­lui­ta, ollaan hakoteillä.

Sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lut ovat nyt kovas­ti tape­til­la, sil­lä ala kär­sii työn­te­ki­jä­pu­las­ta ja pal­ve­lui­den tar­ve kas­vaa vää­jää­mät­tä väes­tön ikään­tyes­sä. Ikui­suus­han­ke sote on toteu­tu­nut, mut­ta rahat ovat hyvin­voin­tia­lueil­la riit­tä­mät­tö­mät heti kät­te­lys­sä. Sääs­tö­jä tar­vi­taan jäl­leen ker­ran. Joil­ta­kin alueil­ta on kan­tau­tu­nut tie­to­ja, että pal­ve­lu­ra­ken­tei­siin on kajot­ta­va. Tämä tar­koit­taa muun muas­sa toi­mi­pis­tei­den kar­si­mis­ta ja kes­kit­tä­mis­tä sekä sat­saa­mis­ta enem­män kevyem­piin digi- ja liik­ku­viin pal­ve­lui­hin. Mis­tä sääs­te­tään Poh­teen eli Poh­jois-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lu­eel­la, sii­tä ei ole vie­lä tih­ku­nut tietoa.

Sote­uu­dis­tuk­sen tar­koi­tus oli paran­taa pal­ve­lui­ta tai säi­lyt­tää ne vähin­tään­kin nyky­ta­sol­la sekä aikaan­saa­da samal­la sääs­tö­jä. Aika näyt­tää, oli­ko kaik­ki tämä teo­reet­tis­ta toi­vea­jat­te­lua. Kan­sa­lais­ten kan­nal­ta tär­kein asia on pääs­tä tar­peen vaa­ties­sa hoi­toon mah­dol­li­sim­man pian ja toi­men­pi­tei­siin ilman viik­ko­jen ja kuu­kausien odo­tus­ta. Mil­lä hal­lin­to­mal­lil­la tämä hoi­tuu, ei ole asiak­kaan päänvaiva.

auli.haapala(at)rantapohja.fi