Pik­ku­tuu­len päi­vä­ko­dis­sa luon­to on lähellä

Pikkutuulen päiväkodin johtaja Sanna Miikkulainen oli järjestelemässä ja laittelemassa paikoilleen leluja ja muita tarvikkeita viime viikon lopulla ennen päiväkodin ovien avautumista. Tilat soveltuvat hyvin myös pienryhmätoimintaan.

Uuden Pik­ku­tuu­len päi­vä­ko­din raken­ta­mi­nen Hau­ki­pu­taan Län­si­tuu­leen alkoi tou­ko­kuus­sa ja tilat val­mis­tui­vat pika­vauh­tia kesän ja syk­syn aika­na niin, että ovet pääs­tiin avaa­maan maa­nan­tai­na. Päi­vä­ko­ti on suun­ni­tel­tu pie­nim­mil­le 0–5‑vuotiaille lapsille.

Pik­ku­tuu­les­sa aloit­ti kol­me lap­si­ryh­mää ja kym­me­nen var­hais­kas­vat­ta­jaa, jot­ka siir­tyi­vät Simp­pu­lan­kar­ta­non päi­vä­ko­dis­ta uusiin tiloi­hin. Simp­pu­lan­kar­ta­nos­sa toi­min­ta lop­pui. Myö­hem­min alku­vuo­des­ta tilat täyt­ty­vät uusil­la lap­sil­la, sil­lä paik­ka on suun­ni­tel­tu kah­dek­sal­le lap­si­ryh­mäl­le ja mak­si­mis­saan 140–150 lap­sel­le. Myö­hem­min rek­ry­toi­daan työn­te­ki­jöi­tä lisää lap­si­mää­rän kas­vaes­sa alku­vuo­des­ta läh­tien niin, että vah­vuus tulee ole­maan 30–35. Hen­ki­lös­töön kuu­luu var­hais­kas­va­tuk­sen las­ten­hoi­ta­jien ohel­la var­hais­kas­va­tuk­sen opet­ta­jia ja ‑eri­tyi­so­pet­ta­ja sekä avus­ta­vaa henkilökuntaa.

– Tämä­hän on kuin jou­lu, hymyi­li päi­vä­ko­din joh­ta­ja­na aloit­ta­nut San­na Miik­ku­lai­nen pur­kaes­saan pake­teis­ta upo­uusia lelu­ja ja lai­tel­les­saan nii­tä ja mui­ta tar­vik­kei­ta pai­koil­leen Pik­ku­tuu­les­sa ennen maa­nan­tain avausta.

San­na Miik­ku­lai­nen päi­vä­ko­din ruo­kas­lin edustalla.

Päi­vä­ko­ti on suun­ni­tel­tu juu­ri pie­nim­pien las­ten var­hais­kas­va­tus­ta sil­mäl­lä­pi­täen. Kaik­ki kalus­teet ja tar­vik­keet ovat uusia, Simp­pu­lan päi­vä­ko­dis­ta ei tuo­tu mitään entistä.

– Van­has­ta pai­kas­ta vain par­haat siir­tyi­vät, eli lap­set ja työntekijät!

Päi­vä­ko­din puit­teet ja varus­tus ovat uusin­ta uut­ta, mut­ta kai­kis­ta tär­kein­tä päi­vä­ko­din toi­min­nas­sa on aina kas­vat­ta­jan ja lap­sen vuo­ro­vai­ku­tus ja tur­val­li­suus, Miik­ku­lai­nen muistuttaa.

– Nuo­rim­mat päi­vä­hoi­toon tule­vat lap­set ovat yhdek­sän kuu­kau­den ikäi­siä ja van­him­mat 5‑vuotiaita. Läm­min­tä tur­vaa ja syliä tar­vi­taan. Päi­vä­ko­dis­sa pys­ty­tään jär­jes­tä­mään hyvin myös pien­ryh­mä­toi­min­taa, sil­lä tilat on suun­ni­tel­tu myös tähän tar­pee­seen, ker­toi Miikkulainen.

Päi­vä­ko­tiin on voi­tu tee­moit­taa myös eri aihei­sia leik­ki­huo­nei­ta lelui­neen. San­na Miik­ku­lai­sen mukaan yksi suo­si­tuim­mis­ta las­ten lei­keis­tä on koti­leik­ki, johon liit­ty­vät tava­rat on kes­ki­tet­ty koti­leik­ki­huo­nee­seen. Tilois­ta löy­tyy lii­kun­taan, musi­soin­tiin ja tapah­tu­miin sopi­va sali, jos­ta löy­tyy myös pie­ni esiin­ty­mis­la­va. Sen voi tar­vit­taes­sa nos­taa ylös.

Esio­pe­tus­ryh­miä ei täs­sä vai­hees­sa Pik­ku­tuu­leen tule, mut­ta mah­dol­li­suus on käyn­nis­tää avoi­men per­he­ryh­män toi­min­taa. Sii­nä koto­na ole­vat per­heet voi­vat tul­la las­ten kans­sa tiet­tyi­nä aikoi­na ohjat­tuun toi­min­taan ja tutus­tua näin päi­vä­ko­tiin kuin mui­hin alu­een lap­siin ja vanhempiin.

Osas­to­jen nimet on nimet­ty viit­taa­maan pie­niin päi­vä­ko­ti­lai­siin, alu­een nimis­töön ja luon­toon. Pik­ku­tuu­les­ta löy­ty­vät: Tii­tiäi­set, Muruset, Nup­puset, Met­ti­set, Tuis­kut, Pyör­teet, Kul­ta­pil­vet ja Poutapilvet.

– Oulun kau­pun­gin var­hais­kas­va­tuk­ses­sa ja ope­tuk­ses­sa nou­da­tet­ta­van “Kes­tä­vän tule­vai­suu­den opin­vir­ran” mukai­ses­ti tavoit­tee­nam­me on vah­vis­taa las­ten luon­to­suh­det­ta ja meil­lä pai­no­tet­ta­va STEAM-peda­go­giik­kaa tukee tätä koko­nai­suut­ta kaik­ki­ne osa-aluei­neen, valai­see San­na Miik­ku­lai­nen. STEAM on lyhen­ne sanois­ta science, tech­no­lo­gy, engi­nee­ring, art ja math, jot­ka tar­koit­ta­vat muun muas­sa tai­teen, tie­teen ja tut­ki­mi­sen yhteen­so­vit­ta­mis­ta toiminnassa.

Päi­vä­ko­din pihal­la luon­to­yh­teys on huo­mioi­tu sääs­tä­mäl­lä siel­lä met­sä- ja nur­mik­koa­luei­ta ja teke­mäl­lä istu­tuk­sia. Käy­tös­sä on oma kas­vi­huo­ne, jos­sa voi­daan kevääl­lä alkaa kas­vat­taa kas­ve­ja. Luon­non­lä­hei­set met­säi­set alu­eet ret­kei­lyyn ovat Län­si­tuu­les­sa myös lähellä.

Luon­to on ollut läh­tö­koh­ta­na myös päi­vä­ko­din sisus­tuk­sen väri­tyk­ses­sä, johon on voi­tu vai­kut­taa yhdes­sä suun­nit­te­li­jan kans­sa. Sisus­tuk­sen väri­tyk­ses­tä löy­tyy mur­ret­tu­ja luon­non­lä­hei­siä ja har­mo­ni­sia värisävyjä.

Aiem­min Mar­tin­nie­men ja Ase­man päi­vä­ko­tien joh­ta­ja­na toi­mi­neen San­na Miik­ku­lai­sen alu­ee­seen kuu­luu jat­kos­sa Pik­ku­tuu­len ohel­la Ase­man päi­vä­ko­ti. Pik­ku­tuu­len päi­vä­ko­din vara­joh­ta­ja­na toi­mii Anne Kuop­pa­la.

Oulun kau­pun­ki teki pää­tök­sen uuden päi­vä­ko­din raken­nut­ta­mi­ses­ta Län­si­tuu­len alu­eel­le, sil­lä asun­to­ra­ken­ta­mi­nen Hau­ki­pu­taal­la pai­not­tuu täl­le alu­eel­le lähi­vuo­si­na­kin. Päi­vä­ko­ti voi tar­jo­ta päi­vä­hoi­to­pai­kan myös laa­jem­paan tar­pee­seen, sil­lä Län­si­ke­häl­le on hyvät kulkuyhteydet.

Kau­pun­ki on vuo­kran­nut tilae­le­ment­ti­päi­vä­ko­din kym­me­nek­si vuo­dek­si. Mikä­li päi­vä­hoi­don tar­ve alu­eel­la muut­tuu, ele­men­tit voi­daan siir­tää vuo­kra-ajan pää­tyt­tyä tar­peen mukaan koko­naan tai vii­pa­loi­tu­na toi­seen paik­kaan. Päi­vä­ko­din tilaa­ja­na oli Oulun kau­pun­ki ja pää­ura­koit­si­ja­na Par­maco Oy, jon­ka toi­mia­laan kuu­lu­vat päi­vä­ko­dit, kou­lut ja hoi­va­ti­lat lainarakennuksina.

Pik­ku­tuu­len päi­vä­ko­dis­sa on jake­lu­keit­tiö ja ruo­ka­huol­los­ta vas­taa Com­pass Group omal­la hen­ki­lös­töl­lään. Van­ha Simp­pu­lan­kar­ta­non päi­vä­ko­ti­ra­ken­nus jäi tyh­jil­leen. Tois­tai­sek­si ei ole tie­toa, mitä raken­nuk­sel­le tapah­tuu. Van­ha kiin­teis­tö sijait­see vesi­tor­nin ja hyvin­voin­ti­kes­kuk­sen lähellä.

Päi­vä­ko­ti sisä­pi­han puolelta.