Iso-Mie­hi­kän saa­ren luon­non­hoi­to­työt jat­ku­vat talkootyönä

Iso-Mie­hi­kän luon­non­hoi­dol­li­set kun­nos­tus­työt teh­dään aina­kin kah­te­na vuo­te­na tal­koo­voi­min, sil­lä Met­sä­hal­li­tuk­sel­la ei ole mah­dol­li­suus jat­kaa kun­nos­tuk­sia omal­la työ­voi­mal­la, sil­lä rahaa koh­tee­seen ei ole. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausJak­ku­ky­län men­neet vuo­det yksiin kansiin

Aineis­ton kerää­mi­nen ja tie­to­jen han­kin­ta on juu­ri nyt kii­vaim­mil­laan, kun Jar­mo Ala­siu­rua ja Timo Räi­hä kokoa­vat mate­ri­aa­lia Jak­ku­ky­län his­to­rii­kin kir­joit­ta­mis­ta var­ten. Jo kou­lua­joil­ta toi­sen­sa tun­te­val­la kak­si­kol­la löy­tyy osaa­mis­ta ja puh­tia laa­jan hank­keen toteut­ta­mi­seen. Yhteis­työ toi­mii saumattomasti.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jolos­joen kun­nos­tus ete­nee vauhdilla

Jolos­joen kala­ta­lou­del­li­nen kun­nos­tus­han­ke on laa­jin yksit­täi­nen Kii­min­ki­joen valu­ma-alu­een kun­nos­ta­mi­seen liit­ty­vä han­ke. Sen suun­nit­te­lu aloi­tet­tiin vuon­na 2021 ja rahoi­tuk­sen Kii­min­ki­joen kala­ta­lous­a­lue sai Lapin ELY-kes­kuk­sel­ta. Hank­keen koko­nais­kus­tan­nus on 250 000–300 000 euroa, ja tämän vuo­den osal­ta noin 100 000 euroa. Saa­tu rahoi­tus kat­taa koko­nais­kus­tan­nuk­sis­ta 90 prosenttia. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKoti­mais­ta säh­köä käytössä

Tilas­to­kes­kuk­sen ennak­ko­tie­to­jen mukaan säh­kön koko­nais­ku­lu­tus oli 79,8 TWh vuon­na 2023. Säh­kön net­to­tuon­ti Suo­meen las­ki 86 %. Säh­kön net­to­tuon­nil­la katet­tiin säh­kön kulu­tuk­ses­ta vain 2 %.


Mape toi­mii!

Iin kun­ta tie­dot­ti vii­me vii­kol­la, että kun­nan kou­lu­jen ja päi­vä­ko­tien ruo­ka­lis­tat löy­ty­vät nyt käte­väs­ti myös uudes­ta Mape-sovel­luk­ses­ta. Sovel­luk­ses­ta luva­taan löy­ty­vän ruo­ka­lis­to­jen lisäk­si ruo­kien aller­gee­nit ja ravin­to­si­säl­löt reaa­liai­kai­ses­ti. Lisäk­si sovel­luk­ses­ta pitäi­si löy­tyä koo­tus­ti suo­si­tuim­pien kou­lu- ja päi­vä­ko­ti­ruo­kien resep­te­jä ja palau­tet­ta­kin sovel­luk­sen kaut­ta voi antaa.Ran­ta­poh­ja­tur­naus pela­taan jälleen

Perin­tei­käs Ran­ta­poh­ja­tur­naus jär­jes­te­tään jäl­leen muu­ta­man vuo­den tauon jäl­keen tule­va­na lau­an­tai­na 20.4. Hau­ki­pu­taal­la jää­hal­lil­la. Tois­ta kaut­taan Hau­ki­pu­taan Ahmo­jen puheen­joh­ta­ja­na toi­mi­va Joona.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus