Suo­ma­lai­set korot­tai­si­vat mie­luum­min kulu­tus­ve­ro­ja kuin tuloveroja

Suo­ma­lais­ten sel­keä enem­mis­tö (57 %) ei mak­sai­si mie­lel­lään nykyis­tä enem­pää vero­ja. Pak­ko­raos­sa enem­mis­tö (51 %) kiris­täi­si kulu­tus­ve­ro­ja tulo­ve­ro­jen sijaan, sel­vi­ää EVAn (Elin­kei­noe­lä­män val­tuus­kun­ta) kevään 2024 Arvo- ja asennetutkimuksesta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Ukko­nen yrmis­te­li Kevätkeikaukselle

Kevä­tuk­ko­nen jyri­si ja satoi vii­me kes­ki­viik­ko­na (10.4.2024) ilta­päi­väl­lä Hau­ki­pu­taal­la. Rajuk­si heit­täy­ty­nyt ilma yrmis­te­li myös LC Hau­ki­pu­taan Lou­nas-Kah­vi­la Nyy­man­nis­sa ja raken­nus­ko­ko­nai­suu­den sisä­pi­hal­la jär­jes­tä­mäl­le Kevät­kei­kaus ‑tapah­tu­mal­le.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Eläk­kees­tä saa vain haaveilla

Kes­kus­te­lu ja uuti­soin­ti eläk­kei­den leik­kaa­mi­ses­ta on kiih­ty­nyt vii­mei­sen parin vii­kon aika­na ja kävin­pä sii­tä ins­pi­roi­tu­nee­na kat­so­mas­sa vas­ti­kään mil­lon sitä mah­dol­li­ses­ti sai­si itse jää­dä eläk­keel­le. Hen­ki­lö­koh­tai­sen elä­kear­vio­ni mukaan voin jää­dä eläk­keel­le aikai­sin­taan 1.12.2059 eli 35 vuo­den pääs­tä, jol­loin ikää mit­ta­riin on sii­nä vai­hees­sa ker­ty­nyt 69 vuot­ta ja 2 kuukautta.


Nuo­ret hir­vie­läi­met pouk­koi­le­vat liikenteessä

Nuo­ret hir­vie­läi­met etsi­vät kevääl­lä omia eli­na­luei­taan. Koke­mat­to­mat eläi­met eksy­vät toi­si­naan taa­ja­miin ja run­sas lii­ken­tei­sil­le teil­le. Ne voi­vat aiheut­taa arvaa­mat­to­mal­la käyt­täy­ty­mi­sel­lään lii­ken­neon­net­to­muuk­sia ja vaaratilanteita.