Koti­va­ran mer­ki­tys koros­tuu krii­si­ti­lan­tees­sa – Yli-Iis­sä panos­te­taan varautumiskoulutukseen

– Koro­na opet­ti ja Venä­jän hyök­käys Ukrai­naan sai taas herää­mään sii­hen, että koti­va­ra oli­si tar­peen. Onhan siel­lä koto­na hir­ven­li­haa pur­kis­sa, mut­ta kyl­lä se varau­tu­mi­nen kui­ten­kin on aika hei­kol­la tasol­la niin itsel­lä, kuin monel­la muul­la­kin, myön­tää yli-iiläi­nen Teu­vo Lapin­kan­gas.

Lue lisää

Esko Savik­ko 70 vuot­ta: Elä­mä työl­le ja perheelle

70 vuot­ta täyt­tä­vä Esko Savik­ko muis­taa lap­suu­ten­sa aika­na, jol­loin per­heen, suvun ja naa­pu­rus­ton las­ten kans­sa lei­kit­tiin kym­men­tä tik­kua lau­dal­la, pii­los­ta ja mui­ta piha­leik­ke­jä. Kii­min­ki­jo­ki tar­jo­si hyvän uin­ti­pai­kan suo­raan omas­ta pihas­ta. Tele­vi­sio, joka kotoa löy­tyi, oli tuol­loin har­vi­nai­suus, ja kave­rit kokoon­tui­vat sitä Savi­koil­le kat­so­maan. Koti­ta­lo piha­pii­rei­neen kuhi­si elämää.5

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Maan­ra­ken­nus­yrit­tä­jä tekee kaik­ken­sa lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den eteen – Myös Väy­lä­vi­ras­to, ELY-kes­kus ja Oulun kau­pun­ki etsi­vät kei­no­ja Ala­ky­län tilanteeseen

OMV:n eli Oulun maa- ja vesi­ra­ken­nus Oy:n Pent­ti Esko­la ja Lau­ra Tuo­hi­no vakuut­ti­vat Ala­ky­län kou­lul­le kokoon­tu­neil­le kylä­läi­sil­le, että kun lou­heen kul­je­tuk­set tou­ko­kuun 6. päi­vä Kum­puse­län kiviai­ne­sa­lu­eel­ta Hai­luo­toon alka­vat, OMV tekee kai­ken mah­dol­li­sen, jot­ta Taka­lon­tiel­lä on tur­val­lis­ta kulkea. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Uusia pal­ve­lu­ja: “Haluan pal­vel­la työs­sä­ni hyvin ja menes­tyä yrittäjänä”

Hau­ki­pu­taan Kes­kus­ku­jal­la on avat­tu uusi par­tu­ri Eli­te Bar­bers­hop maa­lis­kuun alus­sa. Yrit­tä­jä Ahmet Özay­din ker­too, että par­tu­ri on otet­tu erit­täin myön­tei­ses­ti vas­taan ja hän kokee ole­van­sa ter­ve­tul­lut paik­ka­kun­nal­le. Hau­ki­pu­taal­la on pal­jon asuk­kai­ta ja asiak­kai­ta on käy­nyt myös Oulus­ta, Kii­min­gis­tä ja Iistä.


Ilman säh­köä ja vettä

Onko­han meil­lä koto­na sitä koti­va­raa kol­mek­si päi­väk­si vai eikö? Tätä mie­tin, kun luin tänään Ran­ta­poh­jas­sa jul­kais­ta­vaa jut­tua Yli-Iis­sä pide­tys­tä varau­tu­mis­kou­lu­tuk­ses­ta. Sen jär­jes­ti Punai­sen Ris­tin Yli-Iin osasto.


Iin kou­lu­jen ruo­ka­lis­tat älypuhelimeen

Iin kun­ta on otta­nut käyt­töön­sä Mape-kou­lu­ruo­ka­so­vel­luk­sen. Maa­nan­tais­ta 8.4. alkaen kou­lu­jen ja päi­vä­ko­ti­ruo­kien ruo­ka­lis­tat lovat löy­ty­neet uudes­ta Mape-sovel­luk­ses­ta. Mape on lap­sil­le, hei­dän van­hem­mil­leen sekä kou­lu­jen ja päi­vä­ko­tien hen­ki­lö­kun­nal­le tar­koi­tet­tu mobii­li­so­vel­lus, jos­ta ruo­ka­lis­tat, nii­den aller­gee­nit ja ravin­to­si­säl­löt löy­ty­vät reaa­liai­kai­ses­ti. Sovel­luk­sen on suun­ni­tel­lut tur­ku­lai­nen elin­tar­vi­kea­lan vies­tin­tä­toi­mis­to Foo­dy Allen.


Iin stra­te­gi­nen yleis­kaa­va 2040 ehdo­tus­vai­he esillä

Iin kun­nan­hal­li­tus päät­ti hel­mi­kuun lopun kokouk­ses­saan aset­taa yleis­kaa­van ehdo­tus­vai­heen aineis­ton jul­ki­ses­ti näh­tä­vil­le. Kun­ta­lai­sil­la on muil­la osal­li­sil­la on mah­dol­lis­ta jät­tää ehdos­tusai­neis­tos­ta kir­jal­li­nen muis­tu­tus 28.4. men­nes­sä. Kaa­va-aineis­ton esit­te­ly­ti­lai­suus jär­jes­tet­tiin vii­me vii­kol­la ja tilai­suu­des­sa esi­tel­tiin muun muas­sa luon­nos­vai­heen jäl­keen teh­ty­jä muutoksia.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vaa­ral­li­sek­si pääs­tet­ty lakko

Työ­mark­ki­na­rii­dois­sa oli­vat ennen vas­tak­kain pal­kan­ko­ro­tus­ta vaa­ti­neet työn­te­ki­jät lak­koi­neen ja työ­nan­ta­jat työ­sul­kui­neen. Nyt käyn­nis­sä olleis­sa lakois­sa osa­puo­li­na ovat olleet maan kokoo­mus- ja perus­suo­ma­lais­joh­toi­nen hal­li­tus sekä jouk­ko työn­te­ki­jöi­tä joh­ta­ji­neen. Lähes kaik­ki osa­puo­let ovat ilmoit­ta­neet, että perik­si ei anneta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausHar­taus: Jee­sus, hyvä paimen.

Koh­taan omai­set. Jut­te­len hei­dän kans­saan hei­dän rak­kaan­sa elä­mäs­tä ja sii­tä, mil­lai­nen hän on ollut per­soo­nal­taan ja mit­kä asiat ovat olleet hänel­le tär­kei­tä. Poh­dim­me siu­nauk­sen vir­siä ja musiik­ke­ja, jol­lei­vat he niis­tä sovi erik­seen kant­to­rin kanssa.