Siis­ti koti ei ole aina itsestäänselvyys

Kuvan mukainen näky saattaa olla vastassa kotisiivouksen tekijää. Yrittäjä Piia Runtti sanoo, että huonokuntoisimpien asuntojen asukkaat eivät välttämättä uskalla pyytää apua tilanteeseensa. Kuva: Piia Runtin arkisto

Yrit­tä­jä Piia Runt­ti jul­kai­si vii­me vii­kon­lop­pu­na sosi­aa­li­sen median kana­vis­sa päi­vi­tyk­sen, jos­sa etsit­tiin avun­tar­vit­si­jaa ilmai­sel­le koti­sii­vouk­sel­le. Runt­ti ker­too, että idea hyvän­te­ke­väi­syys­sii­vouk­sen teke­mi­ses­tä oli tul­lut hänen työn­te­ki­jöi­den­sä keskuudesta.

– Olen toi­ses­sa yri­tys­toi­min­nas­sa­ni teh­nyt eri­lai­sia hyvän­te­ke­väi­syys­tem­pauk­sia, ja nyt työn­te­ki­jä­ni heit­ti­vät, että mik­sei sii­vo­ten­kin voi­si aut­taa, Runt­ti kertoo.

Apua tar­vit­se­via ilmoit­tau­tui muu­ta­mia, ja Run­tin mukaan suu­ri osa ilmoi­tuk­sis­ta tuli juu­ri Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta. Myös Oulus­ta ilmoit­tau­tui pari kohdetta.

– Oikeas­ti poten­ti­aa­li­sia koh­tei­ta oli kui­ten­kin vain kou­ral­li­nen. Sii­vous halut­tiin suo­rit­taa asun­toon, jos­sa sot­ku on pääs­syt jo lii­an pahak­si, jot­ta asu­kas sai­si sen omin voi­min kuriin.

Lopul­ta koh­teek­si vali­koi­tui Hau­ki­pu­taan alu­eel­la sijait­se­va asunto.

– Koh­tee­seen oli ham­strat­tu vuo­sien var­rel­la pal­jon tava­raa. Asun­non omis­ta­jal­le sopi, että romut ja tur­hat kamp­peet saa kasa­ta jäte­säk­kei­hin ja vie­dä pois. Asun­toon saa­daan tun­tu­va muu­tos, kun tava­ra­mää­rän alle pääs­tään vie­lä siivoamaankin.

Sii­vous toteu­tet­tiin tiis­tai­na. Aikaa ura­kal­le oltiin varat­tu koko päivä.

– Toi­von, että asu­kas saa hyvän mie­len sii­tä, kun asun­to on siis­tis­sä kunnossa.

Sii­vousai­hei­set sisäl­löt ovat kas­vat­ta­neet vii­me aikoi­na val­ta­vas­ti suo­sio­taan eri sosi­aa­li­sen median kana­vis­sa. Usein videoil­la näkyy asun­to­ja, jot­ka ovat täyn­nä ros­kaa, likaa ja tör­kyä. Runt­ti sanoo, että kuvauk­sen kal­tai­sia asun­to­ja tulee toi­si­naan vas­taan myös hänen työssään.

– Monet eivät niin huo­nos­sa kun­nos­sa ole­viin asun­toi­hin kui­ten­kaan halua apua. Tilan­teen men­tyä niin pahak­si ihmi­nen voi häve­tä ja avun pyy­tä­mi­nen tun­tuu pelot­ta­val­ta. Lisäk­si sii­vous­pal­ve­lus­ta ei ole vält­tä­mät­tä varaa maksaa.

Runt­ti arve­lee, että monis­sa tapauk­sis­sa sii­vouk­seen ei löy­dy voi­ma­va­ro­ja fyy­si­sen sai­rau­den tai mie­len­ter­vey­den haas­tei­den takia. Hän on havain­nut myös, että iäk­kääm­pien ihmis­ten asun­not ovat usein huo­nos­sa kun­nos­sa, jos arkeen ei ole saa­nut riit­tä­viä tukitoimia.

– Ker­ran menin sii­voa­maan muis­ti­sai­raan van­huk­sen asun­toon. Kei­kan oli tar­koi­tus olla perus yllä­pi­to­sii­vous, mut­ta pai­kan pääl­lä huo­ma­sin, että sei­nil­lä oli ulos­tet­ta, katos­ta tip­pui vet­tä ja katon­ra­ja oli täyn­nä hämä­hä­kin seit­te­jä. Se oli ehkä huo­no­kun­toi­sin koh­de, jos­sa olen omal­la ural­la­ni käynyt.

Erit­täin huo­noon sii­voon pääs­sei­siin ja tava­ras­ta täyt­ty­nei­siin koh­tei­siin men­nään Run­tin mukaan aina asian­mu­kai­ses­sa turvavarustuksessa.

– Hen­gi­tys­suo­jain, viil­to­suo­ja­hans­kat sekä muu­ten­kin asian­mu­kai­nen työ­va­rus­tus on ehdot­to­mas­ti olta­va pääl­lä. Esi­mer­kik­si kuo­lin­sii­vouk­sia mei­dän hen­ki­lös­töm­me ei kui­ten­kaan hoi­da, sil­lä ne vaa­ti­vat aivan eri tasoi­sia varus­tei­ta ja kemikaaleja.

Runt­ti perus­ti oman SaRun-nimi­sen sii­vousa­lan yri­tyk­sen­sä vii­me mar­ras­kuus­sa, mut­ta koke­mus­ta sii­vousa­lal­ta on jo useam­pi vuo­si. Yri­tys tar­jo­aa myös eri­lais­ta arjen apua, ja Run­til­la itsel­lään­kin on koke­mus­ta kotia­vus­sa ja hen­ki­lö­koh­tai­se­na avus­ta­ja­na työskentelystä.

Täl­lä het­kel­lä Run­til­la on apu­naan vii­si työntekijää.

– Osa poru­kas­ta asuu Iis­sä ja osa Tyr­nä­väl­lä asti, joten koh­tei­ta on help­po jakaa aluei­den mukaan. Pie­nes­sä poru­kas­sa on myös se vah­vuus, että asiak­kaat oppi­vat tun­te­maan vakio­sii­voo­jan­sa ja voi­vat muo­dos­taa tähän luot­ta­muk­sel­li­sen suh­teen, Runt­ti kertoo.

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.