Kivi­nie­men päi­vä­ko­din lap­set tem­pai­si­vat hyvän asian puolesta

Kivi­nie­men päi­vä­ko­dil­la koet­tiin ilois­ta lii­kun­nan rie­mua, kun yli sata päi­vä­ko­ti­las­ta ja eska­ri­lais­ta osal­lis­tui­vat Team Ryn­ke­byn hyvän­te­ke­väi­syys­juok­suun per­jan­tai­na. Las­ten innos­tus­ta kohot­ti tie­to sii­tä, että he juok­si­vat aut­taak­seen mui­ta lap­sia ja per­hei­tä. Kysees­sä oli Team Ryn­ke­byn kam­pan­ja, jol­la kerä­tään varo­ja vai­keas­ti sai­rai­den las­ten ja hei­dän per­hei­den­sä auttamiseksi.


Muis­to­kir­joi­tus: Äitimme

Rau­ha Nis­ka­nen, äitim­me, sukum­me van­hin, kuo­li Iis­sä 28. maa­lis­kuu­ta 2024. Hän oli 99-vuo­tias, syn­ty­nyt Poh­jois-Iis­sä 3. jou­lu­kuu­ta 1924. Äiti Rau­han lähes sata­vuo­ti­seen elä­mään mah­tui­vat itse­näi­sen Suo­men his­to­rial­li­ses­ti mer­kit­tä­vät vai­heet, joi­den vai­ku­tuk­set toi­vat elä­mään välil­lä tum­mia ja välil­lä vaa­leam­pia sävyjä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Iis­sä ja Hau­ki­pu­taal­la vie­te­tään Unel­mien liikuntapäivää

Iisi-Aree­nal­la Iis­sä vie­te­tään Unel­mien lii­kun­ta­päi­vää per­jan­tai­na 10.5. Päi­vän aika­na tar­jol­la on kel­lo 10–15 monen­lais­ta lii­kun­taa ja mah­dol­li­suus kokeil­la eri­lais­ta laje­ja, jot­ka sopi­vat kai­ken ikäi­sil­le ja ‑kun­toi­sil­le liik­ku­jil­le. Kai­kil­le avoi­men Unel­mien lii­kun­ta­päi­vän jär­jes­tää Iin hyvin­voin­ti­pal­ve­lut Iin Har­ras­ta­mi­sen Suo­men mal­li ‑han­ke.

Hau­ki­pu­taan toril­la Unel­mien lii­kun­ta­päi­vä on lau­an­tai­na 11.5. Tapah­tu­man jär­jes­te­lyis­sä muka­na on laa­ja jouk­ko hau­ki­pu­taa­lai­sia urhei­luseu­ro­ja, yhdis­tyk­siä ja yri­tyk­siä, seu­ra­kun­ta ja Oulun kau­pun­ki. Ohjel­mas­sa kel­lo 12–14 on tori­jup­paa ja ‑zum­baa, tans­sia, kah­va­kuu­laoh­jaus­ta, jää­kiek­ko­jut­tu­ja, käve­ly­lenk­ke­jä, kep­pa­ri­ra­ta ja mui­ta aktiviteetteja. 


Jor­ma Puu­ru­nen 50 vuot­ta: Elä­män­ta­pa­na kestävyysurheilu

Jor­ma Puu­ru­nen syn­tyi sekä viet­ti lap­suu­ten­sa ja nuo­ruu­ten­sa Yli-Iin sivu­ky­läl­lä, mis­sä luon­tai­sim­mat har­ras­tus­mah­dol­li­suu­det pai­not­tui­vat ulko­na liik­ku­mi­seen. Ensim­mäi­set omat suk­sen­sa poi­ka sai kol­men ikäi­se­nä, ja vii­den van­ha­na hän näki tele­vi­sios­ta, kuin­ka Juha Mie­to por­hal­si ladul­la Lake Placi­din olympiakisoissa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausMopol­la lähes satas­ta Iissä

Iis­sä polii­si­par­tio oli par­tioi­mas­sa per­jan­tai­na 3.5. noin puo­len yön aikaan. Iin kes­kus­tas­sa polii­si oli havain­nut mopon, joka polii­sin näh­ty­ään oli välit­tö­mäs­ti läh­te­nyt aja­maan polii­sia kar­kuun. Polii­si mit­ta­si pake­ne­val­le mopol­le nopeut­ta Iin kes­kus­tan alu­eel­la kovim­mil­laan lähes 100 km/h, nopeus­ra­joi­tuk­sen olles­sa 40 km/h.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


KTU tais­te­lu­voi­toon

Lau­an­tai­na 4.5. Kel­lon Työ­väen Urhei­li­jat koh­ta­si kotiot­te­lus­sa rova­nie­me­läi­sen FC SCJ:n. Otte­lu pelat­tiin Pate­nie­men tekonurmella.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus